پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۲۳ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 23 شهریور ماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 700 3,680 700 40,116 42,100 42,550 43,500
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی شازند 40 540 40 36,104 39,714 39,714 39,714
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1,320 770 308 37,685 37,685 37,685 37,685
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 0 198 198 37,685 37,685 37,685 37,685
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 2,024 3,806 2,024 37,387 37,788 38,144 39,631
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 1,440 456 336 37,387 37,387 37,387 37,387
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 0 336 336 37,387 37,387 37,387 37,387
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,518 5,654 1,518 36,934 37,800 38,028 38,900
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 2,000 180 180 37,870 37,870 37,870 37,870
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 1 پتروشیمی شازند 50 680 50 34,083 37,011 37,011 37,011
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 0 80 80 37,870 37,870 37,870 37,870
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 220 22 0 33,885 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی مارون 50 0 0 39,682 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 440 374 198 39,682 39,682 39,682 39,682
پلی پروپیلن شیمیایی T30G پتروشیمی مارون 50 0 0 33,885 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 0 242 242 39,682 39,682 39,682 39,682
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 660 0 0 39,682 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 0 0 39,682 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 990 132 110 39,682 39,682 39,682 39,682
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 460 0 0 39,682 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 نوید زرشیمی 42 0 0 35,714 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 336 21 21 39,682 39,682 39,682 39,682
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 252 0 0 36,139 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 0 63 63 39,682 39,682 39,682 39,682
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 1,518 616 528 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 60 0 0 33,885 0 0 0
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 0 264 264 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,210 220 220 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 440 22 22 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 880 110 110 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 پلی پروپیلن جم 44 330 44 30,497 32,689 32,689 32,689
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 پلی پروپیلن جم 50 550 50 18,637 20,500 20,500 20,500
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 0 66 66 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 0 44 44 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 100 0 0 31,885 0 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,000 120 60 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 1,512 21 21 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 500 80 80 33,885 33,885 33,885 33,885
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 300 340 300 33,885 33,910 33,954 33,999
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 0 40 40 33,885 33,885 33,885 33,885

قیمت مواداولیه؛ ۳ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,300 ریال 400 0.92% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,500 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 47,700 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,200 ریال 1100 2.43% نمودار و آرشیو
5110 43,000 ریال 700 1.63% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 42,400 ریال 700 1.65% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,600 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,650 ریال 250 0.62% نمودار و آرشیو
0075 47,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 45,000 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
Lf190 44,700 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
2420h 44,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d 46,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 40,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,200 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 42,200 ریال 200 0.47% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 43,800 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 43,400 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 42,300 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
C30s 43,000 ریال 300 0.7% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,500 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 59,200 ریال 2600 4.39% نمودار و آرشیو
1540 49,500 ریال 1000 2.02% نمودار و آرشیو
781 41,000 ریال -500 1.2% نمودار و آرشیو
785 40,000 ریال -1000 2.44% نمودار و آرشیو
821 41,000 ریال -500 1.2% نمودار و آرشیو
825 40,900 ریال -400 0.97% نمودار و آرشیو
5030 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,000 ریال 200 0.44% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 42,800 ریال 400 0.93% نمودار و آرشیو
510L Jam 42,800 ریال 400 0.93% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 44,500 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 65,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10415 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron 53,500 ریال 4500 8.41% نمودار و آرشیو
R60 49,900 ریال 400 0.8% نمودار و آرشیو
548R 43,500 ریال -14500 25% نمودار و آرشیو
RP340 44,200 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440L 45,500 ریال -700 1.52% نمودار و آرشیو
MR230 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 46,000 ریال 500 1.09% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 58,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C 46,000 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 41,600 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 32,600 ریال 200 0.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 32,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 33,200 ریال -200 0.6% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 41,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 53,700 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EPS 400 53,000 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
510L Arak 42,600 ریال 400 0.94% نمودار و آرشیو
5620 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 58,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 42,500 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 57,500 ریال 8500 14.78% نمودار و آرشیو
J740 58,000 ریال -500 0.85% نمودار و آرشیو
R200 56,000 ریال -300 0.53% نمودار و آرشیو
2004Tc 44,400 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 42,300 ریال 1500 3.55% نمودار و آرشیو
Hi500 40,200 ریال 1200 2.99% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak 49,000 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو