قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۱۰.۰۲ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/09/21
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/09/07 درصد تغییر
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 45,762 44,057 4
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 45,762 44,057 4
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 46,495 44,757 4
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 46,495 44,757 4
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 39,537 38,015 4
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 39,395 37,827 4
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 39,395 37,827 4
اروند پلی وینیل کلراید S6532 33,904 32,294 5
اروند پلی وینیل کلراید S7042 37,295 35,524 5
اروند پلی وینیل کلراید E7242 36,617 34,878 5
اروند پلی وینیل کلراید E7244 36,617 34,878 5
اروند پلی وینیل کلراید E6834 36,617 34,878 5
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 45,762 44,057 4
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 50,339 48,463 4
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 39,395 37,827 4
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 41,580 39,940 4
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 40,570 39,041 4
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 43,751 41,244 6
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 38,506 37,044 4
آبادان پلی وینیل کلراید S57 37,295 35,524 5
آبادان پلی وینیل کلراید S60 35,600 33,909 5
آبادان پلی وینیل کلراید S65 33,904 32,294 5
آبادان پلی وینیل کلراید S70 37,295 35,524 5
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 68,890 61,044 13
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 70,268 62,265 13
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 62,319 55,664 12
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 38,506 37,044 4
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 39,239 37,743 4
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 39,537 38,015 4
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 45,762 44,057 4
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 45,762 44,057 4
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 35,600 33,909 5
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 33,904 32,294 5
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 37,295 35,524 5
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP332L 35,067 33,668 4
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 35,434 34,017 4
پلی پروپیلن جم HP422H 35,617 34,192 4
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 35,067 33,668 4
پلی پروپیلن جم HP 502P 35,067 33,668 4
پلی پروپیلن جم HP 552R 35,067 33,668 4
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 35,067 33,668 4
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 40,270 38,636 4
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 40,270 38,636 4
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 40,270 38,636 4
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 41,369 39,686 4
پلی پروپیلن جم HP 564 S 36,899 35,417 4
پلی پروپیلن جم EP3130UV 42,944 41,191 4
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 35,067 33,668 4
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 35,067 33,668 4
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 35,067 33,668 4
پلی نار P-CR-380 36,350 34,892 4
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 48,029 43,943 9
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 46,287 42,347 9
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 43,973 40,230 9
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 41,658 38,112 9
تبریز ABS 68,233 61,597 11
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 50,358 46,835 8
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 50,358 46,835 8
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 50,358 46,835 8
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 48,892 45,471 8
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 45,751 42,533 8
تبریز EPS Oversize 45,751 42,533 8
تبریز EPS Fine 43,006 39,981 8
تبریز EPS SuperFine 43,006 39,981 8
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 40,570 39,041 4
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 41,850 40,271 4
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 40,570 39,041 4
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 41,303 39,741 4
تبریز پلی اتیلن دورانی 3840 40,239 38,711 4
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 38,506 37,044 4
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 39,239 37,743 4
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 38,506 37,044 4
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 39,239 37,743 4
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 40,817 39,266 4
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 40,084 38,566 4
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 39,314 37,826 4
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 40,046 38,525 4
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 38,506 37,044 4
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 39,239 37,743 4
بانیار EPS 100-FR 52,112 48,522 7
بانیار EPS 200-FR 52,112 48,522 7
بانیار EPS 300-FR 52,112 48,522 7
بانیار EPS 400-FR 51,090 47,571 7
بانیار EPS 500-FR 47,839 44,527 7
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 46,287 42,347 9
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 43,973 40,230 9
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 39,537 38,015 4
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 39,537 38,015 4
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 38,506 37,044 4
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 39,239 37,743 4
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 38,506 37,044 4
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 39,239 37,743 4
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 38,506 37,044 4
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 39,239 37,743 4
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 38,506 37,044 4
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 41,580 39,940 4
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 43,751 41,244 6
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 44,667 42,971 4
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 45,517 43,782 4
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 41,226 39,576 4
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 40,239 38,711 4
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 40,570 39,041 4
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 41,850 40,271 4
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 39,854 38,340 4
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 38,506 37,044 4
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 39,239 37,743 4
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 38,506 37,044 4
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 39,239 37,743 4
خوزستان PGPC 1822 81,040 77,838 4
خوزستان PGPC 0712 81,040 77,838 4
خوزستان PGPC 1218 81,040 77,838 4
خوزستان PGPC 0407 81,040 77,838 4
خوزستان PGPC 2230 81,040 77,838 4
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 63,019 60,189 5
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 48,914 46,717 5
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 48,914 46,717 5
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 63,019 60,189 5
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 63,019 60,189 5
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 63,019 60,189 5
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 63,019 60,189 5
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 69,247 66,137 5
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 SPL 65,840 62,883 5
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 40,270 38,636 4
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 35,067 33,668 4
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 35,067 33,668 4
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 35,067 33,668 4
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 35,067 33,668 4
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 35,067 33,668 4
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 35,067 33,668 4
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 35,434 34,017 4
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 35,067 33,668 4
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 35,067 33,668 4
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 35,067 33,668 4
شازند PP-R270G 40,270 38,636 4
شازند PP-EP2X CI 40,270 38,636 4
شازند PP-EP2X CE 40,270 38,636 4
شازند PP-ARP 230 40,270 38,636 4
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 36,899 35,417 4
شازند PP R 40 40,270 38,636 4
شازند PP R 60 40,270 38,636 4
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 35,067 33,668 4
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 35,067 33,668 4
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 35,067 33,668 4
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 36,350 34,892 4
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 35,067 33,668 4
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 38,506 37,044 4
شازند *HD-EX3(PE80) 40,979 38,754 6
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 39,395 37,827 4
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 39,537 38,015 4
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 40,046 38,525 4
شازند PBR 71,149 61,830 15
شازند PBR -1210S 76,278 66,729 14
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 41,850 40,271 4
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 40,570 39,041 4
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 40,570 39,041 4
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 36,402 33,823 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 36,402 33,823 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 36,099 33,541 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 36,099 33,541 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800 35,270 32,770 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG805 35,270 32,770 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 34,393 31,956 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 34,393 31,956 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG761 33,895 31,493 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 33,369 31,004 8
شهیدتند گویان PET آمورف 33,895 31,493 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 32,225 29,796 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 32,225 29,796 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG621 31,745 29,352 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TGSB 33,520 30,994 8
غدیر پلی وینیل کلراید S65 33,904 32,294 5
غدیر پلی وینیل کلراید S57 37,295 35,524 5
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 45,762 44,057 4
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 45,762 44,057 4
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 46,495 44,757 4
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 45,762 44,057 4
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 45,762 44,057 4
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 45,762 44,057 4
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 45,762 44,057 4
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 50,339 48,463 4
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 39,395 37,827 4
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 38,506 37,044 4
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 39,239 37,743 4
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 35,067 33,668 4
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 35,067 33,668 4
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 35,067 33,668 4
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 35,067 33,668 4
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 35,067 33,668 4
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 35,067 33,668 4
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 35,067 33,668 4
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 35,067 33,668 4
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 35,067 33,668 4
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 40,270 38,636 4
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 35,434 34,017 4
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 35,067 33,668 4
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 35,067 33,668 4
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 40,270 38,636 4
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 37,266 35,767 4
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 35,434 34,017 4
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 40,270 38,636 4
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 40,270 38,636 4
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 40,270 38,636 4
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 35,067 33,668 4
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 35,067 33,668 4
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 35,067 33,668 4
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 35,434 34,017 4
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 35,067 33,668 4
نوید زرشیمی ZH 422 H 35,617 34,192 4
نوید زرشیمی ZR 340R 41,369 39,686 4
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 39,395 37,827 4
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 68,233 61,597 11
قائد بصیر ABS 75 80,100 72,310 11
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 38,506 37,044 4
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 39,239 37,743 4
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 38,506 37,044 4
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 39,239 37,743 4
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 39,537 38,015 4
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 41,226 39,576 4
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 39,395 37,827 4
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 39,239 37,743 4
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 38,506 37,044 4
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 39,239 37,743 4
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 40,570 39,041 4
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 40,570 39,041 4
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 40,570 39,041 4
تخت جمشید لاتکس 19,491 17,271 13
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 46,287 42,347 9
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3500ریال اضافه می گردد
نرخ ارز: 38565 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖