قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۱۰.۲۴ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 96/10/24
مجتمع تولیدی محصول قیمت(ریال بر کیلوگرم) قیمت هفته قبل
آبادان پلی وینیل کلراید S57 40,593 39,134
آبادان پلی وینیل کلراید S65 36,903 35,577
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 49,553 48,582
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 54,509 53,440
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 50,377 49,394
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 50,377 49,394
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 49,066 47,777
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 49,571 48,366
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 49,571 48,366
اروند پلی وینیل کلراید E6834 39,855 38,423
اروند پلی وینیل کلراید E7242 39,855 38,423
اروند پلی وینیل کلراید E7244 39,855 38,423
اروند پلی وینیل کلراید S6532 36,903 35,577
اروند پلی وینیل کلراید S7042 40,593 39,134
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 54,509 53,440
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 49,553 48,582
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 49,553 48,582
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 49,553 48,582
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 46,510 45,755
امیرکبیر* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 54,535 53,624
امیرکبیر** پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 58,249 57,053
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 49,571 48,366
ایلام پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M 54,535 53,624
ایلام پلی اتیلن سنگین بادی B8200 49,066 47,777
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 45,507 44,544
بانیار EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی 67,235 65,195
بانیار EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی 67,235 65,195
بانیار EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی 67,235 65,195
بانیار EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی 66,001 64,000
بانیار EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی 62,093 60,199
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 61,427 59,060
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 61,427 59,060
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 57,430 55,122
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 49,553 48,582
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 49,553 48,582
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 45,507 44,544
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 46,331 45,356
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 49,066 47,777
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 39,855 38,423
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 36,903 35,577
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 41,700 40,202
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 52,669 51,907
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 52,669 51,907
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 52,669 51,907
پلی پروپیلن جم EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیایی 53,740 52,962
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 53,905 53,125
پلی پروپیلن جم RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیایی 55,347 54,546
پلی پروپیلن جم EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیایی 56,295 55,480
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 47,231 46,547
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 46,819 46,141
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 46,819 46,141
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP552R 46,819 46,141
پلی پروپیلن جم HP 564 S پلی پروپیلن نساجی 48,879 48,171
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 46,819 46,141
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 46,819 46,141
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 46,819 46,141
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 46,819 46,141
پلی نار CR380 پلی پروپیلن نساجی 48,261 47,562
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 49,066 47,777
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL4 49,066
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 45,507 44,544
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 46,331 45,356
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 45,507 44,544
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 46,331 45,356
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 51,631 50,396
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 49,571 48,366
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 65,379 63,357
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 65,379 63,357
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 65,379 63,357
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 63,529 61,564
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 59,621 57,763
تبریز EPS Oversize پلی استایرن انبساطی 59,621 57,763
تبریز EPS Fine پلی استایرن انبساطی 56,105 54,356
تبریز EPS SuperFine پلی استایرن انبساطی 56,105 54,356
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 55,896 54,894
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 58,903 57,847
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 61,911 60,800
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 64,608 64,312
تبریز ABS آکریلونیتریل بوتادین استایرن 92,371 91,033
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 46,510 45,755
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 47,967 47,189
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 46,510 45,755
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 47,334 46,567
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 46,535 45,544
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 47,327 46,325
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 47,460 46,450
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 48,237 47,216
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 45,507 44,544
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 46,331 45,356
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 46,331 45,356
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 45,507 44,544
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 46,331 45,356
تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 47,555 46,548
تخت جمشید لاتکس 18,365 17,657
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 61,911 60,800
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 46,510 45,755
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 47,967 47,189
جم پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N 48,570 47,785
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 47,100 46,103
جم* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 54,535 53,624
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N 59,391 58,172
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 51,631 50,396
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 49,066 47,777
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 49,066 47,777
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 52,788 51,671
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 53,612 52,483
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 45,507 44,544
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 46,331 45,356
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 45,507 44,544
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 45,507 44,544
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 46,331 45,356
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 45,507 44,544
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 46,331 45,356
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 45,507 44,544
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 46,331 45,356
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 45,507 44,544
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 46,331 45,356
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 47,555 46,548
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X75 87,200 84,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 84,200 84,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 SPL 119,200 111,200
خوزستان پلی کربنات PGPC 0710 138,000 127,000
خوزستان پلی کربنات PGPC 1012 138,000 127,000
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 46,819 46,141
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 46,819 46,141
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 46,819 46,141
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 46,819 46,141
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 46,819 46,141
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 46,819 46,141
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 46,819 46,141
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 46,819 46,141
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 46,819 46,141
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 47,231 46,547
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 52,669 51,907
شازند PP R270G پلی پروپیلن شیمیایی 52,669 51,907
شازند PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیایی 52,669 51,907
شازند PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیایی 52,669 51,907
شازند PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی 52,669 51,907
شازند PP R 40 پلی پروپیلن شیمیایی 52,669 51,907
شازند PP R 60 پلی پروپیلن شیمیایی 52,669 51,907
شازند پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 53,905
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 48,261 47,562
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 46,819 46,141
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 46,819 46,141
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 46,819 46,141
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 48,879 48,171
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 46,819 46,141
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 46,510 45,755
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 47,967 47,189
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 46,510 45,755
شازند* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 54,535 53,624
شازند پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 58,820 57,612
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 49,066 47,777
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 45,507 44,544
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 47,555 46,548
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 49,571 48,366
شازند پلی بوتادین رابر 65,593 64,643
شازند 1210S پلی بوتادین رابر 71,361 70,328
شهید تندگویان PET S آمورف 48,339 46,813
شهید تندگویان PET N آمورف 46,915 45,433
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 47,152 45,663
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 48,624 47,089
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 47,342 45,847
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 48,814 47,273
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 47,580 46,077
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 49,052 47,503
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 48,814 47,273
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 50,286 48,698
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 51,473 49,848
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 49,954 48,376
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 51,901 50,262
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 50,381 48,790
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 45,464 42,121
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 44,122 40,879
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 45,687 42,328
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 44,346 41,086
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 46,179 42,784
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 44,793 41,500
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S 46,294 42,891
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N 44,905 41,604
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S 48,132 44,593
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N 46,698 43,264
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S 48,396 44,838
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N 46,954 43,502
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 48,012 44,482
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 46,581 43,157
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 58,903 57,847
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 61,911 60,800
غدیر پلی وینیل کلراید S57 40,593 39,134
غدیر پلی وینیل کلراید S65 36,903 35,577
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 92,371 91,033
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی 108,435 106,865
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 49,553 48,582
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F03 54,509 53,440
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F08 49,553 48,582
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2426F08 49,553 48,582
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 50,377 49,394
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 49,553 48,582
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 54,509 53,440
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 49,553 48,582
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 49,553 48,582
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 49,553 48,582
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 49,553 48,582
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 49,553 48,582
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 46,331 45,356
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 45,507 44,544
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 46,331 45,356
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18 45,507 44,544
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV 46,331 45,356
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV 46,331 45,356
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی HD52BF3 49,571 48,366
لرستان پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7 50,639 49,429
لرستان پلی اتیلن سنگین نخ رشته ای HD50B01 50,639 49,429
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 45,507 44,544
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 46,331 45,356
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 49,571 48,366
مارون پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N 58,820 -
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 52,669 51,907
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 47,231 46,547
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 46,819 46,141
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 52,669 51,907
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 46,819 46,141
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 46,819 46,141
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 46,819 46,141
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 46,819 46,141
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 46,819 46,141
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 46,819 46,141
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 46,819 46,141
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 46,819 46,141
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 46,819 46,141
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 46,819 46,141
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 46,819 46,141
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 46,510 45,755
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 46,510 45,755
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 46,510 45,755
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 49,571 48,366
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 49,497 48,780
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 52,669 51,907
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 52,669 51,907
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 46,819 46,141
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 52,669 51,907
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 46,819 46,141
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 47,231 46,547
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 47,231 46,547
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 46,819 46,141
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 46,819 46,141
نوید زرشیمی ZH 422 H پلی پروپیلن فیلم 47,437 46,750
نوید زرشیمی ZR 340R پلی پروپیلن شیمیایی 53,905 53,125
نوید زرشیمی ZR348T پلی پروپیلن شیمیایی 55,347 54,546
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده، به قیمت Natural آن، 3200 ریال اضافه می گردد.
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده، به قیمت Natural آن، 3500 ریال اضافه می گردد.
آریاساسول C3+ 16,555 16,315
ارومیه کریستال ملامین 58,918 58,065
اروند سود کاستیک 11,639 12,055
امیرکبیر برش سنگین 15,244 14,931
برزویه آروماتیک سنگین 26,599 25,523
برزویه ارتوزایلن99.5% 32,058 30,443
برزویه پارازایلین 37,335 36,284
بیستون آلکیل بنزن خطی 49,442 48,726
بندرامام ***بنزن 39,199 38,388
بندرامام زایلین مخلوط 26,087 26,056
بندرامام گاز بوتان صنعتی 23,485 23,145
بندرامام گاز پروپان صنعتی 24,309 23,957
بندرامام گاز مایع صنعتی 23,650 23,307
پارس استایرن منومر 55,375 53,152
پارس نفتا (پنتان پلاس) 21,601 21,270
جم برش سنگین 15,244 14,931
خراسان آمونیاک (گاز) 11,831 11,460
خراسان آمونیاک (مایع) 11,831 11,460
خراسان اوره پریل 10,754 10,598
خراسان کریستال ملامین 58,918 58,065
رازی اوره صنعتی گرانوله 10,197 9,847
رازی دی آمونیوم فسفات 16,645 16,343
رازی گوگرد 4,965 5,380
زاگرس متانول 15,034 14,971
شازند برش سنگین 15,244 14,931
شازند منو اتانول آمین 51,502 50,756
شازند دی اتانول آمین 50,678 49,944
شازند تری اتانول آمین 53,974 53,192
شازند منو اتیلن گلایکول 40,171 38,128
شازند دی اتیلن گلایکول 34,135 33,864
شازند تری اتیلن گلایکول 46,575 44,206
شازند ایزوبوتانول 31,313 30,048
شازند نرمال بوتانول 36,154 35,123
شازند دی اتیل هگزانول 40,995 40,199
شهید تندگویان اسید ترفتالیک 32,784 31,955
شیراز آمونیاک (گاز) 11,831 11,460
شیراز آمونیاک (مایع) 11,831 11,460
شیراز اوره پریل 10,754 10,598
شيراز متانول 15,034 14,971
شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 5,512 5,048
فن آوران اسید استیک 28,495 27,027
فن آوران متانول 15,034 14,971
کارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 156,483 154,217
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص 132,504 130,585
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری 138,025 136,026
کرمانشاه آمونیاک (مایع) 11,831 11,460
کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 10,197 9,847
مارون منو اتیلن گلایکول 40,171 38,128
مارون دی اتیلن گلایکول 34,135 33,864
مروارید منو اتیلن گلایکول 40,171 38,128
مروارید دی اتیلن گلایکول 34,135 33,864
فرساشیمی منو اتیلن گلایکول 40,171 38,128
فرساشیمی دی اتیلن گلایکول 34,135 33,864
*** قیمت تلفیقی نرخ ارز: 43370 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖