معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۵.۲۳ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 23 مرداد ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 38,335 38,335 38,335 38,335 1,000 380 380
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 39,521 240 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 39,521 240 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 43,029 240 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 47,332 240 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 43,029 240 0 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 41,626 42,226 42,338 42,555 1,500 2,740 1,500
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 38,584 38,584 38,584 38,584 960 456 456
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 38,584 38,584 38,584 38,584 616 176 176
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 38,010 38,010 38,010 38,010 240 48 48
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند نقدی 43,217 700 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند نقدی 43,217 600 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 43,217 43,217 43,217 43,217 154 110 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 43,217 43,217 43,217 43,217 0 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 43,217 43,267 43,349 43,865 440 550 440
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 43,217 43,217 43,217 43,217 616 638 594
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 43,217 43,217 43,217 43,217 0 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 44,156 110 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 43,217 47,538 47,538 47,538 440 10,472 440
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 43,217 47,538 47,538 47,538 210 3,612 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 40,436 42,869 42,893 42,899 105 357 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 43,217 47,538 47,538 47,538 210 5,775 210
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 38,450 42,295 42,295 42,295 1,008 4,284 1,008
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 38,088 38,299 38,399 38,689 210 294 210
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 38,088 38,334 38,540 39,800 1,232 2,464 1,232
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 38,088 38,777 38,981 39,339 330 770 330
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون سلف (مچینگ) 38,088 38,088 38,088 38,088 0 682 682
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم سلف 38,088 38,088 38,088 38,088 660 484 308
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 38,088 38,600 38,841 39,349 1,200 2,440 1,200
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون سلف 38,088 38,088 38,088 38,088 1,738 1,386 1,056
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم سلف (مچینگ) 38,088 38,088 38,088 38,088 0 132 132
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 38,088 39,529 39,539 39,579 105 441 105
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 38,088 39,099 39,228 39,569 903 1,596 903
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 38,088 38,609 38,669 38,759 300 800 300
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 38,088 38,359 38,452 38,589 504 1,071 504

قیمت مواداولیه؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 60,900 ریال -400 0.65% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 62,400 ریال -400 0.64% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 62,000 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 62,000 ریال -500 0.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 62,500 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 62,300 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
5110 63,150 ریال -350 0.55% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 62,200 ریال -800 1.27% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 61,600 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 61,600 ریال -1200 1.91% نمودار و آرشیو
0075 61,000 ریال -500 0.81% نمودار و آرشیو
020 59,000 ریال -400 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 58,800 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 57,000 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
52518 55,600 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 55,600 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
2420h 58,000 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,000 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 58,800 ریال -600 1.01% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,000 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 72,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf 71,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 65,500 ریال 300 0.46% نمودار و آرشیو
C30s 67,200 ریال 700 1.04% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 61,100 ریال -300 0.49% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 83,800 ریال 3800 4.53% نمودار و آرشیو
1540 80,000 ریال 1500 1.88% نمودار و آرشیو
1551 75,600 ریال 100 0.13% نمودار و آرشیو
781 64,200 ریال -800 1.23% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 62,000 ریال 1000 1.61% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 65,000 ریال -200 0.31% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 66,700 ریال 200 0.3% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 111,000 ریال 1500 1.35% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 69,800 ریال -3200 4.38% نمودار و آرشیو
440G 72,000 ریال -1000 1.37% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 67,500 ریال نمودار و آرشیو
MR230 67,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 67,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 80,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 47,200 ریال 200 0.42% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 47,200 ریال 200 0.42% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 47,700 ریال 1200 2.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 46,200 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 46,200 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,700 ریال -800 1.68% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 107,500 ریال 1500 1.4% نمودار و آرشیو
ABS150 110,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 67,500 ریال -2500 3.57% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖