عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۱.۰۶ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه‌شنبه 6 بهمن 1394
نام تجاری تولیدکننده قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 33,957 1,995 0 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/11/11
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 33,957 490 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 37,310 990 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 37,310 2,499 0 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/11/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 59,278 300 0 پالت چوبی نقدی سلف 1394/11/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 28,402 506 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/11/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 28,402 2,002 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 28,402 154 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 29,810 2,508 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 29,810 1,012 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/11/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 29,810 1,012 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/11/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 29,810 1,012 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 30,061 110 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 30,061 352 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/24
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 26,585 1,518 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 26,585 1,012 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/11/21
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 26,585 1,507 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/21
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 26,585 1,012 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/11/21
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 38,532 150 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 38,532 550 4,400 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 38,711 150 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 37,161 374 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37,850 470 0 کیسه نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 36,775 220 0 کیسه نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 37,161 1,500 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 37,161 660 660 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 37,161 1,000 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 37,161 110 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 37,161 1,016 0 سایر نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 37,161 1,016 0 سایر نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 38,728 500 2,500 کیسه نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 37,397 1,130 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 36,116 5,000 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/14
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 36,116 220 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 34,202 1,100 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 34,890 500 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 34,890 506 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 34,202 77 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 34,202 1,518 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 37,622 700 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 34,890 506 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 30,782 330 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 35,570 200 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 35,570 220 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36,744 500 3,500 کیسه نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 36,744 66 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 36,744 1,452 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 36,744 990 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 36,744 220 770 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 33,070 110 0 کیسه نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 33,070 30 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 29,395 66 0 کیسه نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 29,395 20 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون 20,209 20 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی مارون 34,855 440 0 کیسه نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی مارون 30,982 110 0 کیسه نقدی نقدی 1394/11/11
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 36,953 250 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/11
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 36,953 250 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/11
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 36,228 250 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/11
پلی استایرن انبساطی SE2000 بانیار پلیمر گنبد 43,000 150 0 کیسه نقدی نقدی 1394/11/11
پلی استایرن انبساطی SE3000 بانیار پلیمر گنبد 43,000 150 0 کیسه نقدی نقدی 1394/11/11
پلی استایرن انبساطی SE4000 بانیار پلیمر گنبد 43,000 150 0 کیسه نقدی نقدی 1394/11/11
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 40,171 800 700 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 40,567 800 700 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 36,320 880 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332L درجه 1 نوید زرشیمی 32,688 63 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 36,320 210 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 32,532 210 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 36,320 315 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/11
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 30,121 210 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/11
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 30,121 1,012 0 پالت چوبی نقدی سلف 1394/11/21
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 30,121 1,500 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 30,121 2,002 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 پتروشیمی مارون 27,109 20 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/11
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 پتروشیمی شازند 27,109 60 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 30,121 588 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/11
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 30,121 504 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/11
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 30,121 600 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 30,121 630 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/11
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 30,121 630 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/11
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 23,770 4,100 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 21,393 1,200 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 19,449 500 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 21,610 1,199 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 21,610 990 1,980 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 21,610 500 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 21,610 1,500 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/11
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 23,770 200 300 پالت چوبی نقدی سلف 1394/12/06

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 72,000 ریال -500 0.69% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 68,800 ریال 1300 1.89% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 68,000 ریال 500 0.74% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 63,500 ریال -2000 3.05% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 63,500 ریال -2000 3.05% نمودار و آرشیو
0075 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 58,600 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
Lf190 58,300 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 55,500 ریال -900 1.6% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 52,300 ریال -700 1.32% نمودار و آرشیو
2420h 58,000 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,000 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 58,600 ریال -500 0.85% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,000 ریال -600 1.02% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,600 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,300 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 4400 5.09% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 1000 1.31% نمودار و آرشیو
1551 72,600 ریال 1100 1.52% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,300 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 78,000 ریال -3000 3.7% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 72,000 ریال -500 0.69% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,000 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,200 ریال -800 1.7% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,400 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 102,500 ریال 1500 1.46% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال 1000 1% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖