تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۱.۰۶ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه‌شنبه 6 بهمن 1394
نام تجاری تولیدکننده قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 33,957 1,995 0 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/11/11
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 33,957 490 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 37,310 990 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 37,310 2,499 0 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/11/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 59,278 300 0 پالت چوبی نقدی سلف 1394/11/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 28,402 506 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/11/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 28,402 2,002 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 28,402 154 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 29,810 2,508 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 29,810 1,012 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/11/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 29,810 1,012 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/11/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 29,810 1,012 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 30,061 110 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 30,061 352 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/24
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 26,585 1,518 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/25
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 26,585 1,012 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/11/21
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 26,585 1,507 0 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/21
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 26,585 1,012 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/11/21
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 38,532 150 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 38,532 550 4,400 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 38,711 150 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 37,161 374 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 37,850 470 0 کیسه نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 36,775 220 0 کیسه نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 37,161 1,500 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 37,161 660 660 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 37,161 1,000 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 37,161 110 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 37,161 1,016 0 سایر نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 37,161 1,016 0 سایر نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 38,728 500 2,500 کیسه نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 37,397 1,130 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 36,116 5,000 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/14
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 36,116 220 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 34,202 1,100 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 34,890 500 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 34,890 506 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 34,202 77 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 34,202 1,518 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند 37,622 700 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 34,890 506 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 30,782 330 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 35,570 200 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 35,570 220 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36,744 500 3,500 کیسه نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 36,744 66 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 36,744 1,452 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 36,744 990 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 36,744 220 770 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 33,070 110 0 کیسه نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 33,070 30 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 29,395 66 0 کیسه نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 29,395 20 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون 20,209 20 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی مارون 34,855 440 0 کیسه نقدی نقدی 1394/11/11
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی مارون 30,982 110 0 کیسه نقدی نقدی 1394/11/11
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 36,953 250 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/11
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 36,953 250 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/11
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 36,228 250 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/11
پلی استایرن انبساطی SE2000 بانیار پلیمر گنبد 43,000 150 0 کیسه نقدی نقدی 1394/11/11
پلی استایرن انبساطی SE3000 بانیار پلیمر گنبد 43,000 150 0 کیسه نقدی نقدی 1394/11/11
پلی استایرن انبساطی SE4000 بانیار پلیمر گنبد 43,000 150 0 کیسه نقدی نقدی 1394/11/11
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 40,171 800 700 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 40,567 800 700 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 36,320 880 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332L درجه 1 نوید زرشیمی 32,688 63 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 36,320 210 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 32,532 210 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/11
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 36,320 315 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/11
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 30,121 210 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/11
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 30,121 1,012 0 پالت چوبی نقدی سلف 1394/11/21
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 30,121 1,500 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 30,121 2,002 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 پتروشیمی مارون 27,109 20 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/11
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 پتروشیمی شازند 27,109 60 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 30,121 588 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/11
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 30,121 504 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/11
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 30,121 600 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 30,121 630 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/11
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 30,121 630 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/11
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 23,770 4,100 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 21,393 1,200 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 19,449 500 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 21,610 1,199 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 21,610 990 1,980 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 21,610 500 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/11
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 21,610 1,500 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/11
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 23,770 200 300 پالت چوبی نقدی سلف 1394/12/06

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ دى ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 43,200 ریال -600 1.37% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,400 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 43,300 ریال -300 0.69% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,850 ریال -250 0.57% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,700 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
5110 44,800 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,100 ریال -550 1.26% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,200 ریال -400 0.92% نمودار و آرشیو
0075 51,100 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
020 51,500 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
Lf190 50,200 ریال -300 0.59% نمودار و آرشیو
52518 45,500 ریال -500 1.09% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 49,900 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 49,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 50,100 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,500 ریال -600 1.25% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,200 ریال -700 1.46% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 46,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 47,100 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 47,000 ریال 400 0.85% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 47,700 ریال 700 1.47% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 47,100 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 47,600 ریال 400 0.84% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 47,300 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
C30s 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s 47,000 ریال -500 1.05% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,400 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,200 ریال -250 0.44% نمودار و آرشیو
1540 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid 51,600 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
781 45,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 46,000 ریال -400 0.86% نمودار و آرشیو
825 44,600 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
5030 56,500 ریال -500 0.88% نمودار و آرشیو
525 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 47,200 ریال -800 1.67% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 47,200 ریال نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 45,600 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 46,800 ریال -500 1.06% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 85,000 ریال 2500 2.94% نمودار و آرشیو
10417 84,500 ریال 2500 2.96% نمودار و آرشیو
10415 86,000 ریال 2500 2.91% نمودار و آرشیو
R40maron 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R60 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
RP340 46,700 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 45,800 ریال -1200 2.55% نمودار و آرشیو
440L 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 57,500 ریال -500 0.86% نمودار و آرشیو
ZR230 57,500 ریال -1300 2.21% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 83,000 ریال 2500 3.01% نمودار و آرشیو
332C 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,200 ریال 400 1.05% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 37,900 ریال 300 0.79% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 38,900 ریال 200 0.51% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 58,000 ریال -1000 1.69% نمودار و آرشیو
EPS 400 59,000 ریال 1000 1.69% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,000 ریال -1000 1.64% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 84,000 ریال 3000 3.57% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 68,000 ریال -500 0.73% نمودار و آرشیو
J740 70,500 ریال -200 0.28% نمودار و آرشیو
R200 67,500 ریال -500 0.74% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,700 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP 58,000 ریال نمودار و آرشیو