پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۷.۱۴ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 14 مهرماه 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 460 0 40,831 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/19
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 980 0 36,707 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/19
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 490 0 40,030 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 0 54,000 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 59,278 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 297 0 28,167 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 29,032 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 50 0 29,032 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/07/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800 پتروشیمی تندگویان 55 0 29,772 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/29
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,002 0 30,472 جامبوبگ نقدی سلف 1394/08/04
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 27,444 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/29
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 27,444 جامبوبگ نقدی سلف 1394/07/29
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 27,444 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1394/07/29
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 700 0 38,948 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 600 0 38,948 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی امیرکبیر 506 0 39,116 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 220 0 38,211 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 110 0 39,116 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 110 0 37,241 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 37,569 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,452 0 37,569 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 37,569 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 756 0 37,569 سایر نقدی نقدی 1394/07/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 756 0 37,569 سایر نقدی نقدی 1394/07/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 1,100 1,980 37,569 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 700 0 39,582 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 1,000 2,000 41,039 کیسه نقدی نقدی 1394/07/19
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 360 360 37,292 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 506 1,518 37,292 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 506 1,518 35,809 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 55 0 36,457 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 5,000 0 35,809 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 1,630 0 34,018 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/19
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 300 0 37,241 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 110 0 35,751 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,320 0 37,713 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 240 480 37,713 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/22
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 440 0 37,713 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 2 پتروشیمی آریا ساسول 858 0 30,170 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 220 0 41,039 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1394/07/19
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 350 0 37,498 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 350 0 39,395 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 110 0 39,492 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - MR230C درجه 1 پتروشیمی مارون 22 0 35,543 کیسه نقدی نقدی 1394/07/19
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم 880 0 39,492 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 110 0 39,492 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1,408 0 33,980 پالت چوبی نقدی سلف 1394/07/26
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 220 0 33,656 کیسه نقدی نقدی 1394/07/19
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 220 0 33,656 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 500 0 33,656 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 220 0 33,656 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 1 پتروشیمی مارون 20 0 30,290 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/19
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP564S درجه 1 پلی پروپیلن جم 176 0 32,333 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/19
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 پتروشیمی مارون 20 0 30,290 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/19
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 2 پتروشیمی مارون 20 0 26,925 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/19
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 525 0 33,656 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/19
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون 198 0 33,656 کیسه نقدی نقدی 1394/07/19
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 60 0 33,656 کیسه نقدی نقدی 1394/07/19
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 330 330 33,656 کیسه نقدی نقدی 1394/07/19
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 330 330 33,656 کیسه نقدی نقدی 1394/07/19
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 500 0 25,000 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 500 0 22,500 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/19
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 20,000 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/19
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 242 0 22,141 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 140 0 19,189 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/19
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 300 0 27,061 پالت چوبی نقدی سلف 1394/08/14
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 0 24,601 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/07/19
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 3,003 0 24,601 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/07/19
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,500 500 24,601 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/07/19
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 300 200 27,061 پالت چوبی نقدی سلف 1394/08/14

قیمت مواداولیه؛ ۴ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,900 ریال 600 1.37% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr - نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,100 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
5110 42,800 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,950 ریال -450 1.06% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,700 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
0075 47,200 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
020 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 44,500 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
2420h 44,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 41,500 ریال 600 1.45% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,750 ریال 250 0.57% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 42,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 43,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 43,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 43,200 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
C30s 44,000 ریال 1000 2.27% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,800 ریال 300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 61,500 ریال 2300 3.74% نمودار و آرشیو
1540 50,500 ریال 1000 1.98% نمودار و آرشیو
781 41,800 ریال 800 1.91% نمودار و آرشیو
785 41,000 ریال 1000 2.44% نمودار و آرشیو
821 41,200 ریال 200 0.49% نمودار و آرشیو
825 40,800 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
5030 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 52,500 ریال 10000 19.05% نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
510L Jam 44,000 ریال 1200 2.73% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 48,000 ریال 3500 7.29% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 65,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10415 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron 51,000 ریال -2500 4.67% نمودار و آرشیو
R60 51,500 ریال 1600 3.11% نمودار و آرشیو
548R 44,000 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
RP340 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 59,000 ریال 10000 16.95% نمودار و آرشیو
440L 45,000 ریال -500 1.1% نمودار و آرشیو
MR230 45,300 ریال 1100 2.43% نمودار و آرشیو
ZR230 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 58,300 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
332C 46,100 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 41,700 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,800 ریال 10200 23.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 42,800 ریال 10300 24.07% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 43,500 ریال 10300 23.68% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 42,500 ریال 700 1.65% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 53,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 400 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 42,300 ریال 300 0.71% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 58,300 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
Lale 1922 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR1600 58,000 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
J740 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 56,600 ریال 600 1.06% نمودار و آرشیو
2004Tc 44,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 43,000 ریال 700 1.63% نمودار و آرشیو
Hi500 40,000 ریال -200 0.5% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,500 ریال 1500 2.97% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو