معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۳.۱۹ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه در بورس کالا؛ روز سه شنبه 19 خرداد 1394
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 200 0 0 54,000 0 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 300 0 0 59,278 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 7,997 1,276 1,188 25,845 25,845 25,845 25,845
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 0 209 209 25,845 25,845 25,845 25,845
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 1,000 420 420 26,644 26,644 26,644 26,644
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 1,400 250 210 26,644 26,644 26,644 26,644
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی (مچینگ) 0 180 180 26,644 26,644 26,644 26,644
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی (مچینگ) 0 40 40 26,644 26,644 26,644 26,644
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی 200 0 0 26,644 0 0 0
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان سلف 200 280 200 29,309 29,349 29,431 29,501
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 264 66 66 25,000 25,000 25,000 25,000
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند نقدی 660 0 0 22,500 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند نقدی 50 180 50 23,380 23,901 24,221 24,301
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند نقدی 330 748 330 23,980 24,709 24,888 25,469
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 500 0 0 25,312 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 990 110 110 26,644 26,644 26,644 26,644
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 1,000 280 280 25,978 25,978 25,978 25,978
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 0 66 66 25,000 25,000 25,000 25,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 500 1,870 500 44,723 45,733 46,397 47,333
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 1,500 1,460 1,240 44,723 44,723 44,723 44,723
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 180 480 180 41,246 43,019 43,353 43,746
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 0 260 260 44,723 44,723 44,723 44,723
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی جم نقدی 385 616 385 41,246 41,900 42,352 43,446
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 2,002 2,926 2,002 44,723 44,923 45,189 45,833
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم نقدی 275 770 275 40,251 42,042 42,305 42,789
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی جم نقدی 308 3,069 308 35,778 39,355 39,355 39,355
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم نقدی 319 737 319 41,246 42,419 43,118 44,111
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 2 پتروشیمی جم نقدی 198 1,804 198 36,663 40,329 40,329 40,329
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون نقدی 1,012 10,406 1,012 36,094 39,703 39,703 39,703
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر نقدی 1,210 55 55 45,118 45,118 45,118 45,118
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 0 198 198 45,118 45,118 45,118 45,118
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام نقدی 506 22 22 45,118 45,118 45,118 45,118
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 0 44 44 45,118 45,118 45,118 45,118
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 110 132 110 44,091 44,091 44,111 44,192
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 110 154 110 43,459 43,459 43,459 43,459
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم نقدی 110 110 110 44,091 44,091 44,091 44,091
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم نقدی 110 1,232 110 39,113 41,888 41,951 41,990
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی 550 110 110 43,459 43,459 43,459 43,459
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 0 440 440 43,459 43,459 43,459 43,459
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 8,000 500 500 44,301 44,301 44,301 44,301
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 0 60 60 44,301 44,301 44,301 44,301
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 220 308 220 45,671 45,799 45,831 45,888
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم نقدی 110 22 22 45,671 45,671 45,671 45,671
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 1,000 320 320 45,632 45,632 45,632 45,632
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم سلف 220 0 0 45,632 0 0 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم سلف 220 0 0 45,632 0 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 110 242 110 44,802 45,029 45,457 46,059
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 1,000 13,350 1,000 44,802 49,282 49,282 49,282
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 2,000 310 260 44,802 44,802 44,802 44,802
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 0 260 260 44,802 44,802 44,802 44,802
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله نقدی 352 22 22 44,802 44,802 44,802 44,802
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 518 43 43 44,802 44,802 44,802 44,802
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 518 64 64 44,802 44,802 44,802 44,802
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 0 43 43 44,802 44,802 44,802 44,802
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 0 64 64 44,802 44,802 44,802 44,802
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 506 7,678 506 46,537 51,190 51,190 51,190
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم سلف 506 154 132 46,537 46,537 46,537 46,537
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم سلف (مچینگ) 0 374 374 46,537 46,537 46,537 46,537
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 1,507 275 275 32,767 32,767 32,767 32,767
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 3,014 253 253 34,466 34,466 34,466 34,466
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 0 473 473 32,767 32,767 32,767 32,767
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 0 55 55 34,466 34,466 34,466 34,466
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 1,507 1,507 1,507 33,522 33,522 33,522 33,522
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 800 20 20 50,570 50,570 50,570 50,570
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 800 270 270 52,625 52,625 52,625 52,625
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 50 140 50 48,761 54,359 54,602 54,899
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 150 50 40 48,761 48,761 48,761 48,761
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 50 0 0 47,805 0 0 0
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 484 616 484 42,879 47,166 47,166 47,166
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم سلف 660 176 154 48,885 48,885 48,885 48,885
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم سلف (مچینگ) 0 66 66 48,885 48,885 48,885 48,885
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 440 154 154 42,563 42,563 42,563 42,563
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 0 286 286 42,563 42,563 42,563 42,563
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 630 210 210 42,563 42,563 42,563 42,563
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 0 420 420 42,563 42,563 42,563 42,563
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 294 0 0 44,320 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 693 42 42 44,320 44,320 44,320 44,320
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 900 20 0 44,320 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 2,102 0 0 44,320 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 350 20 20 42,158 42,158 42,158 42,158
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 750 340 340 42,158 42,158 42,158 42,158

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 72,000 ریال -500 0.69% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 68,800 ریال 1300 1.89% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 68,000 ریال 500 0.74% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 63,500 ریال -2000 3.05% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 63,500 ریال -2000 3.05% نمودار و آرشیو
0075 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 58,600 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
Lf190 58,300 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 55,500 ریال -900 1.6% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 52,300 ریال -700 1.32% نمودار و آرشیو
2420h 58,000 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,000 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 58,600 ریال -500 0.85% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,000 ریال -600 1.02% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,600 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,300 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 4400 5.09% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 1000 1.31% نمودار و آرشیو
1551 72,600 ریال 1100 1.52% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,300 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 78,000 ریال -3000 3.7% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 72,000 ریال -500 0.69% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,000 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,200 ریال -800 1.7% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,400 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 102,500 ریال 1500 1.46% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال 1000 1% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖