قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۱۱.۱۸ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 94/11/18
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به دوشنبه 94/11/05 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 37,001 37,161 -0
آریا ساسول LH0030 37,001 37,161 -0
آریا ساسول LP0470KJ 37,688 37,850 -0
آریا ساسول LP0470KJ 37,688 37,850 -0
آریا ساسول HB 5020 35,475 36,116 -2
آریا ساسول HCH5110 36,244 36,744 -1
آریا ساسول MF 3713 36,244 36,744 -1
اروند PVC- S6532 21,501 21,610 -1
اروند PVC - S7042 23,651 23,770 -1
اروند PVC - E7242 23,651 23,770 -1
اروند PVC - E7244 23,651 23,770 -1
اروند PVC - E6834 23,651 23,770 -1
امیرکبیر LD2420H 37,001 37,161 -0
امیرکبیر LD2420D 37,001 37,161 -0
امیرکبیر EX5 36,244 36,744 -1
امیرکبیر EX3(PE100)** 38,346 38,728 -1
امیرکبیر LL0209 AA 38,195 38,532 -1
امیرکبیر HD EX3(PE100 Blak) 41,161 41,552 -1
ایلام HD 2200J 33,336 34,202 -3
آبادان PVC-S57 23,651 23,770 -1
آبادان PVC-S60 22,576 22,690 -1
آبادان PVC-S65 21,501 21,610 -1
آبادان PVC-S70 23,651 23,770 -1
بندر امام SBR 1502 36,713 37,310 -2
بندر امام SBR 1500 37,448 38,057 -2
بندر امام SBR 1712 33,194 33,957 -2
بندر امام HI 0500 33,336 34,202 -3
بندر امام HI 0500 UA 34,022 34,890 -2
بندر امام HD 0035 35,475 36,116 -2
بندر امام LH 0075 37,001 37,161 -0
بندر امام LF 0200 37,001 37,161 -0
بندر امام PVC S6058 22,576 22,690 -1
بندر امام PVC 6558 21,501 21,610 -1
بندر امام PVC 7054 23,651 23,770 -1
پلی پروپیلن جم EP 332L 29,601 30,121 -2
پلی پروپیلن جم HP 525J 29,944 30,466 -2
پلی پروپیلن جم HP422H 29,944 30,466 -2
پلی پروپیلن جم HP 510L 29,601 30,121 -2
پلی پروپیلن جم HP 502P 29,601 30,121 -2
پلی پروپیلن جم HP 502R 29,601 30,121 -2
پلی پروپیلن جم HP 550J 29,601 30,121 -2
پلی پروپیلن جم EP548R 35,781 36,320 -1
پلی پروپیلن جم EP440L 35,781 36,320 -1
پلی پروپیلن جم EP440G 35,781 36,320 -1
پلی پروپیلن جم RP 340N 35,781 36,320 -1
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 32,004 32,532 -2
پلی نار SF 060 29,601 30,121 -2
پلی نار SF 1160 29,601 30,121 -2
پلی نار PYI 250 29,601 30,121 -2
تبریز HIPS 7240 41,337 40,567 2
تبریز GPPS 1540 40,170 40,171 -0
تبریز GPPS 1460 38,161 38,163 -0
تبریز GPPS 1160 36,153 36,154 -0
تبریز EPS 100 36,928 36,953 -0
تبریز EPS 200 36,928 36,953 -0
تبریز EPS 300 36,928 36,953 -0
تبریز EPS 400 36,204 36,228 -0
تبریز EPS 500 33,742 33,763 -0
تبریز EPS Oversize 33,742 33,763 -0
تبریز EPS Fine 31,717 31,737 -0
تبریز EPS SuperFine 31,717 31,737 -0
تبریز LL0 209 AA 38,195 38,532 -1
تبریز LL0 209 KJ 38,373 38,711 -1
تبریز LL0 220 AA 36,835 37,161 -1
تبریز LL 0220KJ 37,522 37,850 -1
تبریز MD 3840 UV 34,669 35,570 -3
تبریز HD EA 6070 33,336 34,202 -3
تبریز HD UA 6070 34,022 34,890 -2
تبریز HD EA 5218 33,336 34,202 -3
تبریز HD UA 5218 34,022 34,890 -2
تبریز HD 4440 EA 33,982 34,881 -3
تبریز HD 4440 UA 34,669 35,570 -3
تبریز HD EA 6040 33,336 34,202 -3
تبریز HD UA 6040 34,022 34,890 -2
بانیار EPS 100-FR 39,029 39,060 -0
بانیار EPS 200-FR 39,029 39,060 -0
طاهاسازان پیشتاز GP35 40,170 40,171 -0
طاهاسازان پیشتاز GP26 38,161 38,163 -0
جم HD BL3 35,475 36,116 -2
جم HD BL4 35,475 36,116 -2
جم HD 60507 33,336 34,202 -3
جم HD 60507 UV 34,022 34,890 -2
جم HD 52518 33,336 34,202 -3
جم HD 52518 UV 34,022 34,890 -2
جم HD 52505 33,336 34,202 -3
جم HD 52511 33,336 34,202 -3
جم HD EX3(PE100)** 38,346 38,728 -1
جم HD EX3(PE100 Blak) 41,161 41,552 -1
جم MD 38504UV 34,669 35,570 -3
جم LL22501 AA 38,195 38,532 -1
جم LL22501 KJ 38,373 38,711 -1
جم LL32604 UV 34,669 35,570 -3
خوزستان PGPC 1822 65,902 65,844 0
خوزستان PGPC 0712 65,902 65,844 0
خوزستان PGPC 1218 65,902 65,844 0
خوزستان PGPC 0407 65,902 65,844 0
خوزستان PGPC 2230 65,902 65,844 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 60,559 62,783 -4
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 47,341 49,525 -4
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 47,341 49,525 -4
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 60,559 62,783 -4
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 60,559 62,783 -4
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 60,559 62,783 -4
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 60,559 62,783 -4
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 66,396 68,637 -3
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 63,203 65,435 -3
رجال RG 3212 E 35,781 36,320 -1
رجال RG 1101XXS 29,601 30,121 -2
رجال RG 1101S 29,601 30,121 -2
رجال RG 1101XS 29,601 30,121 -2
رجال RG 1101P 29,601 30,121 -2
رجال RG 1101XP 29,601 30,121 -2
رجال RG 1101XN 29,601 30,121 -2
رجال RG 1104K 29,944 30,466 -2
رجال RG 1102H 29,601 30,121 -2
رجال RG 1102L 29,601 30,121 -2
رجال RG 1102XK 29,601 30,121 -2
شازند PP-R270G 35,781 36,320 -1
شازند PP-EP2X CI 35,781 36,320 -1
شازند PP-EP2X CE 35,781 36,320 -1
شازند PP-ARP 230 35,781 36,320 -1
شازند PP-HP 565 S 32,004 32,532 -2
شازند PP R 40 35,781 36,320 -1
شازند PP R 60 35,781 36,320 -1
شازند PP-HP 550 J 29,601 30,121 -2
شازند PP-HP 552 R 29,601 30,121 -2
شازند PP-HP 554 P 29,601 30,121 -2
شازند PP-V30GA 30,974 31,499 -2
شازند PP-V30S 29,601 30,121 -2
شازند HD-5620 EA 36,669 37,622 -3
شازند *HD-EX3(PE80) 36,881 37,135 -1
شازند HD-EX5 36,244 36,744 -1
شازند HD-BL3 35,475 36,116 -2
شازند MD 3840 UA 34,669 35,570 -3
شازند PBR 33,028 33,645 -2
شازند PBR -1210S 37,835 38,467 -2
شازند LL0 209 KJ 38,373 38,711 -1
شازند LL0 209 AA 38,195 38,532 -1
شازند LL0410 AA 38,195 38,532 -1
شهیدتند گویان PET BG845 30,016 30,061 -0
شهیدتند گویان PET BG841 30,016 30,061 -0
شهیدتند گویان PET BG 825 29,766 29,810 -0
شهیدتند گویان PET BG821 29,766 29,810 -0
شهیدتند گویان PET BG800 29,082 29,126 -0
شهیدتند گویان PET BG805 29,082 29,126 -0
شهیدتند گویان PET BG781 28,360 28,402 -0
شهیدتند گویان PET BG785 28,360 28,402 -0
شهیدتند گویان PET BG761 27,948 27,990 -0
شهیدتند گویان PET BG 732 27,515 27,556 -0
شهیدتند گویان PET آمورف 27,948 27,990 -0
شهیدتند گویان PET TG645 26,242 26,585 -1
شهیدتند گویان PET TG641 26,242 26,585 -1
شهیدتند گویان PET TG621 25,851 26,189 -1
شهیدتند گویان PET TGSB 27,297 27,654 -1
غدیر PVC-S65 21,501 21,610 -1
غدیر PVC-S57 23,651 23,770 -1
لاله LD 2102TX00 37,001 37,161 -0
لاله LD 2101 TN 47 37,001 37,161 -0
لاله LD 1922 T 37,688 37,850 -0
لاله LD 2404 TC47 37,001 37,161 -0
لاله LD 2004 TC00 37,001 37,161 -0
لاله LD 2100TN00 37,001 37,161 -0
مارون HD-EX5 36,244 36,744 -1
مارون HD-I4 33,336 34,202 -3
مارون HD-I4 UV 34,022 34,890 -2
مارون PP-C30S 29,601 30,121 -2
مارون PP-V30S 29,601 30,121 -2
مارون PP-Z30S 29,601 30,121 -2
مارون PP-V30G 29,601 30,121 -2
مارون PP-F30G 29,601 30,121 -2
مارون PP-V79S 29,601 30,121 -2
مارون PP-V79G 29,601 30,121 -2
مارون PP-X30G 29,601 30,121 -2
مارون PP-MR230C 35,781 36,320 -1
مارون PP-EP1X35AF 29,944 30,466 -2
مارون PP-T30G 29,601 30,121 -2
مارون PP-T31SE 29,601 30,121 -2
مارون PP EP-C40R 35,781 36,320 -1
نوید زرشیمی ZH515MA 32,004 32,532 -2
نوید زرشیمی ZH 525J 29,944 30,466 -2
نوید زرشیمی ZR 230C 35,781 36,320 -1
نوید زرشیمی ZB 332 C 35,781 36,320 -1
نوید زرشیمی ZB 332 L 35,781 36,320 -1
نوید زرشیمی ZH510L 29,601 30,121 -2
نوید زرشیمی ZH 550 J 29,601 30,121 -2
نوید زرشیمی ZH500 M 29,601 30,121 -2
نوید زرشیمی ZH520J 29,944 30,466 -2
نوید زرشیمی HP 552 R 29,601 30,121 -2
نوید زرشیمی ZH 422 H 30,150 30,672 -2
مهر HD 7000 F 36,244 36,744 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I3 33,336 34,202 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 34,022 34,890 -2
پلیمر کرمانشاه HD-I4 33,336 34,202 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 34,022 34,890 -2
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 35,475 36,116 -2
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 38,304 38,810 -1
تخت جمشید لاتکس 10,387 10,556 -2
قیمت ارز : 36140ریال

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 74,000 ریال 2000 2.7% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 60,400 ریال 400 0.66% نمودار و آرشیو
020 59,500 ریال 400 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 59,500 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,700 ریال 400 0.74% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 60,300 ریال 1000 1.66% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 59,500 ریال 600 1.01% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,800 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,100 ریال 500 1.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,400 ریال 400 0.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 71,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال -1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖