تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۱۱.۱۸ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 94/11/18
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به دوشنبه 94/11/05 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 37,001 37,161 -0
آریا ساسول LH0030 37,001 37,161 -0
آریا ساسول LP0470KJ 37,688 37,850 -0
آریا ساسول LP0470KJ 37,688 37,850 -0
آریا ساسول HB 5020 35,475 36,116 -2
آریا ساسول HCH5110 36,244 36,744 -1
آریا ساسول MF 3713 36,244 36,744 -1
اروند PVC- S6532 21,501 21,610 -1
اروند PVC - S7042 23,651 23,770 -1
اروند PVC - E7242 23,651 23,770 -1
اروند PVC - E7244 23,651 23,770 -1
اروند PVC - E6834 23,651 23,770 -1
امیرکبیر LD2420H 37,001 37,161 -0
امیرکبیر LD2420D 37,001 37,161 -0
امیرکبیر EX5 36,244 36,744 -1
امیرکبیر EX3(PE100)** 38,346 38,728 -1
امیرکبیر LL0209 AA 38,195 38,532 -1
امیرکبیر HD EX3(PE100 Blak) 41,161 41,552 -1
ایلام HD 2200J 33,336 34,202 -3
آبادان PVC-S57 23,651 23,770 -1
آبادان PVC-S60 22,576 22,690 -1
آبادان PVC-S65 21,501 21,610 -1
آبادان PVC-S70 23,651 23,770 -1
بندر امام SBR 1502 36,713 37,310 -2
بندر امام SBR 1500 37,448 38,057 -2
بندر امام SBR 1712 33,194 33,957 -2
بندر امام HI 0500 33,336 34,202 -3
بندر امام HI 0500 UA 34,022 34,890 -2
بندر امام HD 0035 35,475 36,116 -2
بندر امام LH 0075 37,001 37,161 -0
بندر امام LF 0200 37,001 37,161 -0
بندر امام PVC S6058 22,576 22,690 -1
بندر امام PVC 6558 21,501 21,610 -1
بندر امام PVC 7054 23,651 23,770 -1
پلی پروپیلن جم EP 332L 29,601 30,121 -2
پلی پروپیلن جم HP 525J 29,944 30,466 -2
پلی پروپیلن جم HP422H 29,944 30,466 -2
پلی پروپیلن جم HP 510L 29,601 30,121 -2
پلی پروپیلن جم HP 502P 29,601 30,121 -2
پلی پروپیلن جم HP 502R 29,601 30,121 -2
پلی پروپیلن جم HP 550J 29,601 30,121 -2
پلی پروپیلن جم EP548R 35,781 36,320 -1
پلی پروپیلن جم EP440L 35,781 36,320 -1
پلی پروپیلن جم EP440G 35,781 36,320 -1
پلی پروپیلن جم RP 340N 35,781 36,320 -1
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 32,004 32,532 -2
پلی نار SF 060 29,601 30,121 -2
پلی نار SF 1160 29,601 30,121 -2
پلی نار PYI 250 29,601 30,121 -2
تبریز HIPS 7240 41,337 40,567 2
تبریز GPPS 1540 40,170 40,171 -0
تبریز GPPS 1460 38,161 38,163 -0
تبریز GPPS 1160 36,153 36,154 -0
تبریز EPS 100 36,928 36,953 -0
تبریز EPS 200 36,928 36,953 -0
تبریز EPS 300 36,928 36,953 -0
تبریز EPS 400 36,204 36,228 -0
تبریز EPS 500 33,742 33,763 -0
تبریز EPS Oversize 33,742 33,763 -0
تبریز EPS Fine 31,717 31,737 -0
تبریز EPS SuperFine 31,717 31,737 -0
تبریز LL0 209 AA 38,195 38,532 -1
تبریز LL0 209 KJ 38,373 38,711 -1
تبریز LL0 220 AA 36,835 37,161 -1
تبریز LL 0220KJ 37,522 37,850 -1
تبریز MD 3840 UV 34,669 35,570 -3
تبریز HD EA 6070 33,336 34,202 -3
تبریز HD UA 6070 34,022 34,890 -2
تبریز HD EA 5218 33,336 34,202 -3
تبریز HD UA 5218 34,022 34,890 -2
تبریز HD 4440 EA 33,982 34,881 -3
تبریز HD 4440 UA 34,669 35,570 -3
تبریز HD EA 6040 33,336 34,202 -3
تبریز HD UA 6040 34,022 34,890 -2
بانیار EPS 100-FR 39,029 39,060 -0
بانیار EPS 200-FR 39,029 39,060 -0
طاهاسازان پیشتاز GP35 40,170 40,171 -0
طاهاسازان پیشتاز GP26 38,161 38,163 -0
جم HD BL3 35,475 36,116 -2
جم HD BL4 35,475 36,116 -2
جم HD 60507 33,336 34,202 -3
جم HD 60507 UV 34,022 34,890 -2
جم HD 52518 33,336 34,202 -3
جم HD 52518 UV 34,022 34,890 -2
جم HD 52505 33,336 34,202 -3
جم HD 52511 33,336 34,202 -3
جم HD EX3(PE100)** 38,346 38,728 -1
جم HD EX3(PE100 Blak) 41,161 41,552 -1
جم MD 38504UV 34,669 35,570 -3
جم LL22501 AA 38,195 38,532 -1
جم LL22501 KJ 38,373 38,711 -1
جم LL32604 UV 34,669 35,570 -3
خوزستان PGPC 1822 65,902 65,844 0
خوزستان PGPC 0712 65,902 65,844 0
خوزستان PGPC 1218 65,902 65,844 0
خوزستان PGPC 0407 65,902 65,844 0
خوزستان PGPC 2230 65,902 65,844 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 60,559 62,783 -4
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 47,341 49,525 -4
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 47,341 49,525 -4
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 60,559 62,783 -4
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 60,559 62,783 -4
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 60,559 62,783 -4
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 60,559 62,783 -4
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 66,396 68,637 -3
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 63,203 65,435 -3
رجال RG 3212 E 35,781 36,320 -1
رجال RG 1101XXS 29,601 30,121 -2
رجال RG 1101S 29,601 30,121 -2
رجال RG 1101XS 29,601 30,121 -2
رجال RG 1101P 29,601 30,121 -2
رجال RG 1101XP 29,601 30,121 -2
رجال RG 1101XN 29,601 30,121 -2
رجال RG 1104K 29,944 30,466 -2
رجال RG 1102H 29,601 30,121 -2
رجال RG 1102L 29,601 30,121 -2
رجال RG 1102XK 29,601 30,121 -2
شازند PP-R270G 35,781 36,320 -1
شازند PP-EP2X CI 35,781 36,320 -1
شازند PP-EP2X CE 35,781 36,320 -1
شازند PP-ARP 230 35,781 36,320 -1
شازند PP-HP 565 S 32,004 32,532 -2
شازند PP R 40 35,781 36,320 -1
شازند PP R 60 35,781 36,320 -1
شازند PP-HP 550 J 29,601 30,121 -2
شازند PP-HP 552 R 29,601 30,121 -2
شازند PP-HP 554 P 29,601 30,121 -2
شازند PP-V30GA 30,974 31,499 -2
شازند PP-V30S 29,601 30,121 -2
شازند HD-5620 EA 36,669 37,622 -3
شازند *HD-EX3(PE80) 36,881 37,135 -1
شازند HD-EX5 36,244 36,744 -1
شازند HD-BL3 35,475 36,116 -2
شازند MD 3840 UA 34,669 35,570 -3
شازند PBR 33,028 33,645 -2
شازند PBR -1210S 37,835 38,467 -2
شازند LL0 209 KJ 38,373 38,711 -1
شازند LL0 209 AA 38,195 38,532 -1
شازند LL0410 AA 38,195 38,532 -1
شهیدتند گویان PET BG845 30,016 30,061 -0
شهیدتند گویان PET BG841 30,016 30,061 -0
شهیدتند گویان PET BG 825 29,766 29,810 -0
شهیدتند گویان PET BG821 29,766 29,810 -0
شهیدتند گویان PET BG800 29,082 29,126 -0
شهیدتند گویان PET BG805 29,082 29,126 -0
شهیدتند گویان PET BG781 28,360 28,402 -0
شهیدتند گویان PET BG785 28,360 28,402 -0
شهیدتند گویان PET BG761 27,948 27,990 -0
شهیدتند گویان PET BG 732 27,515 27,556 -0
شهیدتند گویان PET آمورف 27,948 27,990 -0
شهیدتند گویان PET TG645 26,242 26,585 -1
شهیدتند گویان PET TG641 26,242 26,585 -1
شهیدتند گویان PET TG621 25,851 26,189 -1
شهیدتند گویان PET TGSB 27,297 27,654 -1
غدیر PVC-S65 21,501 21,610 -1
غدیر PVC-S57 23,651 23,770 -1
لاله LD 2102TX00 37,001 37,161 -0
لاله LD 2101 TN 47 37,001 37,161 -0
لاله LD 1922 T 37,688 37,850 -0
لاله LD 2404 TC47 37,001 37,161 -0
لاله LD 2004 TC00 37,001 37,161 -0
لاله LD 2100TN00 37,001 37,161 -0
مارون HD-EX5 36,244 36,744 -1
مارون HD-I4 33,336 34,202 -3
مارون HD-I4 UV 34,022 34,890 -2
مارون PP-C30S 29,601 30,121 -2
مارون PP-V30S 29,601 30,121 -2
مارون PP-Z30S 29,601 30,121 -2
مارون PP-V30G 29,601 30,121 -2
مارون PP-F30G 29,601 30,121 -2
مارون PP-V79S 29,601 30,121 -2
مارون PP-V79G 29,601 30,121 -2
مارون PP-X30G 29,601 30,121 -2
مارون PP-MR230C 35,781 36,320 -1
مارون PP-EP1X35AF 29,944 30,466 -2
مارون PP-T30G 29,601 30,121 -2
مارون PP-T31SE 29,601 30,121 -2
مارون PP EP-C40R 35,781 36,320 -1
نوید زرشیمی ZH515MA 32,004 32,532 -2
نوید زرشیمی ZH 525J 29,944 30,466 -2
نوید زرشیمی ZR 230C 35,781 36,320 -1
نوید زرشیمی ZB 332 C 35,781 36,320 -1
نوید زرشیمی ZB 332 L 35,781 36,320 -1
نوید زرشیمی ZH510L 29,601 30,121 -2
نوید زرشیمی ZH 550 J 29,601 30,121 -2
نوید زرشیمی ZH500 M 29,601 30,121 -2
نوید زرشیمی ZH520J 29,944 30,466 -2
نوید زرشیمی HP 552 R 29,601 30,121 -2
نوید زرشیمی ZH 422 H 30,150 30,672 -2
مهر HD 7000 F 36,244 36,744 -1
پلیمر کرمانشاه HD-I3 33,336 34,202 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 34,022 34,890 -2
پلیمر کرمانشاه HD-I4 33,336 34,202 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 34,022 34,890 -2
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 35,475 36,116 -2
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 38,304 38,810 -1
تخت جمشید لاتکس 10,387 10,556 -2
قیمت ارز : 36140ریال

قیمت مواداولیه؛ ۱ خرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,700 ریال -500 1.21% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 41,600 ریال -750 1.77% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 41,600 ریال -500 1.19% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 45,300 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,000 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
5110 45,350 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 42,180 ریال 180 0.43% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,000 ریال -700 1.64% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 42,000 ریال -300 0.71% نمودار و آرشیو
0075 51,000 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
020 48,100 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Lf190 49,000 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
52518 39,500 ریال -150 0.38% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 46,700 ریال -600 1.27% نمودار و آرشیو
2420h 48,700 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,600 ریال -400 0.82% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD 44,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,100 ریال -350 0.74% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 45,700 ریال -350 0.76% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD 43,000 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 46,000 ریال -1000 2.13% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 50,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 51,000 ریال 1300 2.55% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 46,500 ریال -700 1.48% نمودار و آرشیو
C30s 46,800 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 46,300 ریال -700 1.49% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 44,600 ریال 1000 2.24% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 55,800 ریال -450 0.8% نمودار و آرشیو
1540 53,100 ریال -500 0.93% نمودار و آرشیو
1551 51,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 42,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 41,700 ریال 200 0.48% نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 46,800 ریال -700 1.47% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 47,000 ریال -500 1.05% نمودار و آرشیو
552R Maroun 47,200 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
510L Jam 46,800 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 51,300 ریال -1200 2.29% نمودار و آرشیو
RP340 50,400 ریال 900 1.79% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 57,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 73,800 ریال 300 0.41% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 36,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 36,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 35,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,500 ریال -100 0.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 75,500 ریال 2000 2.65% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf 47,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖