عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۱.۲۴ قیمت روز مواد اولیه

نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه قیمت پایه حداکثر افزایش عرضه نوع بسته بندی نوع تسویه تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 84 38,447 0 پالت فلزی نقدی 1394/01/23
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 210 38,447 0 پالت فلزی نقدی 1394/01/23
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 147 41,664 0 پالت فلزی نقدی 1394/01/23
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 350 41,664 0 پالت چوبی نقدی 1394/01/23
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 336 41,664 0 پالت فلزی نقدی 1394/01/23
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 150 41,664 0 پالت چوبی نقدی 1394/01/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 59,278 0 پالت چوبی نقدی 1394/01/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG761 پتروشیمی تندگویان 99 30,115 0 جامبوبگ نقدی 1394/02/05
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,001 30,558 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/02/05
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,002 30,558 0 جامبوبگ نقدی 1394/02/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 506 29,758 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/02/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,507 29,758 0 جامبوبگ نقدی 1394/02/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,508 32,074 0 جامبوبگ نقدی 1394/02/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,001 32,074 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/02/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,001 31,274 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/02/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 2,508 31,274 0 جامبوبگ نقدی 1394/02/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 2,500 28,988 0 جامبوبگ نقدی 1394/02/05
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,000 28,988 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/02/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,000 28,988 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/02/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 2,000 28,988 0 جامبوبگ نقدی 1394/02/02
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 500 38,251 1,500 کیسه نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 36,812 0 پالت پلاستیکی نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 330 36,812 0 پالت چوبی نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 36,812 0 پالت پلاستیکی نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 216 36,812 0 سایر نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 216 36,812 0 سایر نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 506 36,812 1,012 پالت پلاستیکی نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 700 33,131 0 کیسه نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 38,842 2,000 کیسه نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 100 34,958 0 جامبوبگ نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 39,311 0 پالت پلاستیکی نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 220 39,311 220 کیسه نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,210 39,154 0 پالت پلاستیکی نقدی 1394/01/24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 252 39,154 0 جامبوبگ نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1,364 39,154 0 پالت چوبی نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 396 35,239 0 کیسه نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 40 31,323 0 جامبوبگ نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون 40 21,535 0 جامبوبگ نقدی 1394/01/23
پلی استایرن معمولی GP26C طاهاسازان پیشتاز 200 40,357 0 پالت چوبی نقدی 1394/01/26
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 110 42,143 0 پالت چوبی نقدی 1394/01/23
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی مارون 220 42,143 220 کیسه نقدی 1394/01/23
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1,232 36,208 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/01/23
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 440 35,895 440 کیسه نقدی 1394/01/23
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 220 35,895 0 پالت چوبی نقدی 1394/01/23
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 220 35,895 0 پالت چوبی نقدی 1394/01/23
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 220 35,895 0 پالت چوبی نقدی 1394/01/23
پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 1 پتروشیمی مارون 30 32,306 0 جامبوبگ نقدی 1394/01/23
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 پتروشیمی مارون 30 32,306 0 جامبوبگ نقدی 1394/01/23
پلی پروپیلن نساجی RG1101N پتروشیمی رجال 357 35,895 0 جامبوبگ نقدی 1394/01/23
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 210 35,895 0 جامبوبگ نقدی 1394/01/23
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 84 35,895 0 جامبوبگ نقدی 1394/01/23
پلی پروپیلن نساجی T30S پتروشیمی مارون 220 35,895 242 کیسه نقدی 1394/01/23
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 1,012 35,895 1,012 کیسه نقدی 1394/02/02
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 550 22,500 0 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری 1394/01/23
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 132 25,090 0 پالت پلاستیکی نقدی 1394/01/23
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 100 21,745 0 جامبوبگ نقدی 1394/01/23
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 60 15,333 0 جامبوبگ نقدی 1394/01/23
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 1,000 29,272 0 پالت پلاستیکی نقدی 1394/01/23
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 200 27,878 0 پالت چوبی نقدی 1394/02/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,290 27,878 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/01/23
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 27,878 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/01/23
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,980 27,878 484 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری 1394/02/02
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,992 27,878 0 پالت پلاستیکی نقدی 1394/01/23

قیمت مواداولیه؛ ۳۰ دى ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 55,200 ریال 500 0.91% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 56,600 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 55,800 ریال 400 0.72% نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 56,600 ریال 400 0.71% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 56,100 ریال 600 1.07% نمودار و آرشیو
5110 56,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 56,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 55,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 55,600 ریال 200 0.36% نمودار و آرشیو
0075 56,200 ریال 200 0.36% نمودار و آرشیو
020 56,300 ریال 200 0.36% نمودار و آرشیو
Lf190 56,100 ریال 100 0.18% نمودار و آرشیو
22B02 52,000 ریال 300 0.58% نمودار و آرشیو
52518 51,600 ریال 1100 2.13% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 51,600 ریال 1100 2.13% نمودار و آرشیو
2420h 54,700 ریال 200 0.37% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 55,000 ریال 400 0.73% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 55,000 ریال 500 0.91% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 53,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 68,700 ریال -300 0.43% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf 68,300 ریال -200 0.29% نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 68,000 ریال -400 0.58% نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 68,000 ریال -400 0.58% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 68,000 ریال -400 0.58% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf 67,600 ریال 100 0.15% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf 68,000 ریال 500 0.74% نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 57,500 ریال 200 0.35% نمودار و آرشیو
C30s 59,200 ریال 1000 1.69% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 54,000 ریال 800 1.48% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 74,500 ریال 1100 1.48% نمودار و آرشیو
1540 69,000 ریال 800 1.16% نمودار و آرشیو
1551 66,000 ریال نمودار و آرشیو
781 59,000 ریال 1500 2.54% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 58,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 57,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 57,600 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 59,000 ریال 600 1.02% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 103,500 ریال نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 60,000 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 72,300 ریال 1700 2.35% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 63,800 ریال -200 0.31% نمودار و آرشیو
ZR230 63,800 ریال -200 0.31% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 42,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak 59,200 ریال 100 0.17% نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 100,200 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 105,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 61,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 63,000 ریال 500 0.79% نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖