عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۱.۲۴ قیمت روز مواد اولیه

نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه قیمت پایه حداکثر افزایش عرضه نوع بسته بندی نوع تسویه تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 84 38,447 0 پالت فلزی نقدی 1394/01/23
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 210 38,447 0 پالت فلزی نقدی 1394/01/23
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 147 41,664 0 پالت فلزی نقدی 1394/01/23
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 350 41,664 0 پالت چوبی نقدی 1394/01/23
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 336 41,664 0 پالت فلزی نقدی 1394/01/23
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 150 41,664 0 پالت چوبی نقدی 1394/01/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 59,278 0 پالت چوبی نقدی 1394/01/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG761 پتروشیمی تندگویان 99 30,115 0 جامبوبگ نقدی 1394/02/05
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,001 30,558 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/02/05
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,002 30,558 0 جامبوبگ نقدی 1394/02/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 506 29,758 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/02/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,507 29,758 0 جامبوبگ نقدی 1394/02/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,508 32,074 0 جامبوبگ نقدی 1394/02/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,001 32,074 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/02/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,001 31,274 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/02/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 2,508 31,274 0 جامبوبگ نقدی 1394/02/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 2,500 28,988 0 جامبوبگ نقدی 1394/02/05
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,000 28,988 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/02/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,000 28,988 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/02/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 2,000 28,988 0 جامبوبگ نقدی 1394/02/02
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 500 38,251 1,500 کیسه نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 36,812 0 پالت پلاستیکی نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 330 36,812 0 پالت چوبی نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 36,812 0 پالت پلاستیکی نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 216 36,812 0 سایر نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 216 36,812 0 سایر نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 506 36,812 1,012 پالت پلاستیکی نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 700 33,131 0 کیسه نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 38,842 2,000 کیسه نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 100 34,958 0 جامبوبگ نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 39,311 0 پالت پلاستیکی نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 220 39,311 220 کیسه نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,210 39,154 0 پالت پلاستیکی نقدی 1394/01/24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 252 39,154 0 جامبوبگ نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1,364 39,154 0 پالت چوبی نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 396 35,239 0 کیسه نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 40 31,323 0 جامبوبگ نقدی 1394/01/23
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون 40 21,535 0 جامبوبگ نقدی 1394/01/23
پلی استایرن معمولی GP26C طاهاسازان پیشتاز 200 40,357 0 پالت چوبی نقدی 1394/01/26
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 110 42,143 0 پالت چوبی نقدی 1394/01/23
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی مارون 220 42,143 220 کیسه نقدی 1394/01/23
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1,232 36,208 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/01/23
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 440 35,895 440 کیسه نقدی 1394/01/23
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 220 35,895 0 پالت چوبی نقدی 1394/01/23
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 220 35,895 0 پالت چوبی نقدی 1394/01/23
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 220 35,895 0 پالت چوبی نقدی 1394/01/23
پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 1 پتروشیمی مارون 30 32,306 0 جامبوبگ نقدی 1394/01/23
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 پتروشیمی مارون 30 32,306 0 جامبوبگ نقدی 1394/01/23
پلی پروپیلن نساجی RG1101N پتروشیمی رجال 357 35,895 0 جامبوبگ نقدی 1394/01/23
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 210 35,895 0 جامبوبگ نقدی 1394/01/23
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال 84 35,895 0 جامبوبگ نقدی 1394/01/23
پلی پروپیلن نساجی T30S پتروشیمی مارون 220 35,895 242 کیسه نقدی 1394/01/23
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 1,012 35,895 1,012 کیسه نقدی 1394/02/02
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 550 22,500 0 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری 1394/01/23
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 132 25,090 0 پالت پلاستیکی نقدی 1394/01/23
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 100 21,745 0 جامبوبگ نقدی 1394/01/23
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 60 15,333 0 جامبوبگ نقدی 1394/01/23
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 1,000 29,272 0 پالت پلاستیکی نقدی 1394/01/23
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 200 27,878 0 پالت چوبی نقدی 1394/02/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,290 27,878 0 جامبوبگ نقدی / اعتباری 1394/01/23
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 27,878 0 پالت چوبی نقدی / اعتباری 1394/01/23
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,980 27,878 484 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری 1394/02/02
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,992 27,878 0 پالت پلاستیکی نقدی 1394/01/23

قیمت مواداولیه؛ ۳ مرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,900 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 42,000 ریال -300 0.71% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 41,700 ریال 200 0.48% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 41,100 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 42,900 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
5110 42,200 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 44,300 ریال 300 0.68% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,000 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 41,700 ریال 200 0.48% نمودار و آرشیو
0075 49,600 ریال -500 1% نمودار و آرشیو
020 46,700 ریال -600 1.27% نمودار و آرشیو
Lf190 45,400 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
52518 41,000 ریال -150 0.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 43,400 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 43,500 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 42,500 ریال نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 43,400 ریال -600 1.36% نمودار و آرشیو
C30s 43,500 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 43,800 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 41,500 ریال -300 0.72% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 57,700 ریال 1700 2.95% نمودار و آرشیو
1540 53,800 ریال 600 1.12% نمودار و آرشیو
1551 52,800 ریال 400 0.76% نمودار و آرشیو
781 42,800 ریال -700 1.61% نمودار و آرشیو
785 42,500 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
821 43,500 ریال نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 43,700 ریال -300 0.68% نمودار و آرشیو
552R Maroun 43,700 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
510L Jam 43,100 ریال -600 1.37% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 82,500 ریال -1000 1.2% نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 82,500 ریال -1000 1.2% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 48,800 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
RP340 51,000 ریال -300 0.58% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 49,600 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 80,300 ریال 300 0.37% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 36,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 82,300 ریال -2700 3.18% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖