معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۹.۱۰ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه پلیمری در روز سه شنبه 10 آذرماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 500 20 20 24,757 24,757 24,757 24,757
پلی وینیل کلراید E6834(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 40 40 24,757 24,757 24,757 24,757
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 500 0 0 22,281
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 19,806
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 19,806
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 198 968 198 20,255 21,677 21,677 21,677
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 80 40 20 18,005 18,005 18,005 18,005
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 60 60 18,005 18,005 18,005 18,005
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 3,982 5,346 3,982 22,506 22,509 22,621 23,322
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 240 200 22,506 22,506 22,506 22,506
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 80 80 22,506 22,506 22,506 22,506
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 4,950 2,178 1,606 39,775 38,582 38,582 38,582
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 792 792 39,775 38,582 38,582 38,582
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی امیرکبیر 50 450 50 39,039 41,551 41,551 41,551
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 220 176 176 38,360 38,360 38,360 38,360
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 594 594 572 37,937 37,937 37,937 37,937
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 0 22 22 37,937 37,937 37,937 37,937
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 200 2,570 200 34,143 37,557 37,557 37,557
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 3,000 890 550 42,356 42,356 42,356 42,356
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 200 0 0 41,270
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 530 530 42,356 42,356 42,356 42,356
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 80 80 0 38,233
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 990 0 0 38,233
پلی وینیل کلراید OFF - S57 درجه 1 پتروشیمی آبادان 180 140 140 22,281 22,281 22,281 22,281
پلی وینیل کلراید OFF - S57 درجه 1(مچینگ) پتروشیمی آبادان 0 40 40 22,281 22,281 22,281 22,281
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 300 80 80 24,757 24,757 24,757 24,757
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,210 572 462 37,937 37,937 37,937 37,937
پلی اتیلن سبک فیلم 0190(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 352 352 37,937 37,937 37,937 37,937
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 374 198 198 38,233 38,233 38,233 38,233
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 176 176 38,233 38,233 38,233 38,233
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 987 0 0 34,891
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 1,785 0 0 38,155
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 2,460 1,000 37,937 38,099 38,301 38,888
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 1,750 1,000 37,937 38,039 38,124 38,369
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 650 630 37,893 37,893 37,893 37,893
پلی اتیلن سنگین بادی 0035(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 170 170 37,893 37,893 37,893 37,893
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 600 480 380 33,961 33,961 33,961 33,961
پلی پروپیلن نساجی PYI250(مچینگ) پتروشیمی پلی نار 0 220 220 33,961 33,961 33,961 33,961
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 500 3,280 500 37,709 45,834 45,988 46,759
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 800 4,400 800 39,323 54,889 55,187 56,009
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 99 44 44 29,218 29,218 29,218 29,218
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 55 55 29,218 29,218 29,218 29,218
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 88 88 30,115 30,115 30,115 30,115
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 418 308 30,115 30,115 30,115 30,115
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 66 66 30,115 30,115 30,115 30,115
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 154 154 30,115 30,115 30,115 30,115
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 220 44 44 30,115 30,115 30,115 30,115
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 0 0 31,609
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 143 143 31,609 31,609 31,609 31,609
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 110 110 31,609 31,609 31,609 31,609
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 176 44 44 31,874 31,874 31,874 31,874
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 396 44 44 31,874 31,874 31,874 31,874
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 330 330 28,495 28,495 28,495 28,495
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 704 704 28,495 28,495 28,495 28,495
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 143 143 28,495 28,495 28,495 28,495
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 198 198 28,495 28,495 28,495 28,495
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 506 506 28,495 28,495 28,495 28,495
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 484 484 28,495 28,495 28,495 28,495
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 11 11 28,495 28,495 28,495 28,495
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 220 66 66 37,953 37,953 37,953 37,953
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ(مچینگ) پتروشیمی جم 0 22 22 37,953 37,953 37,953 37,953
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 22 22 37,893 37,893 37,893 37,893
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 220 220 36,965 36,965 36,965 36,965
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 121 0 0 36,285
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2,002 451 352 36,285 36,285 36,285 36,285
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518(مچینگ) پتروشیمی جم 0 517 517 36,285 36,285 36,285 36,285
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 506 44 0 36,965
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 506 11 0 37,737
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 506 55 55 38,233 38,233 38,233 38,233
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 651 1,323 651 33,961 34,040 34,116 34,259
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 651 777 651 33,961 34,019 34,118 34,236
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1,200 220 120 39,775 38,582 38,582 38,582
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 80 80 39,775 38,582 38,582 38,582
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 800 2,380 800 40,509 41,609 41,923 42,389
پلی بوتادین رابر 1220(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 202 202 34,290 34,290 34,290 34,290
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 70 130 70 33,961 34,121 34,186 34,239
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 160 180 160 36,339 36,339 36,341 36,355
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP500N درجه 1 پتروشیمی شازند 80 260 80 30,565 31,909 32,034 32,159
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 پتروشیمی شازند 80 240 80 30,565 32,119 32,285 32,359
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 پتروشیمی شازند 100 520 100 30,565 32,200 32,331 32,569
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 400 1,120 400 24,757 25,508 25,537 25,972
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 2,700 1,000 22,506 23,301 23,708 24,181
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 0 59,278
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 713 108 108 37,937 37,937 37,937 37,937
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 151 151 37,937 37,937 37,937 37,937
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,012 22 0 37,937
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 1,012 66 22 38,233 38,233 38,233 38,233
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 110 110 38,233 38,233 38,233 38,233
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 1,012 352 308 42,356 42,356 42,356 42,356
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 374 374 42,356 42,356 42,356 42,356
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 660 22 22 40,076 40,076 40,076 40,076
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 2,024 2,750 2,024 33,961 33,969 34,234 35,009
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 2,024 1,848 1,804 33,961 33,961 33,961 33,961
پلی پروپیلن نساجی HP552R(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 220 220 33,961 33,961 33,961 33,961
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 660 572 462 33,961 33,961 33,961 33,961
پلی پروپیلن نساجی Z30G(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 198 198 33,961 33,961 33,961 33,961
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,386 154 132 38,233 38,233 38,233 38,233
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000(مچینگ) پتروشیمی مهر 0 528 528 38,233 38,233 38,233 38,233
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 990 0 0 40,076
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 990 572 264 40,076 40,076 40,076 40,076
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 22 22 40,076 40,076 40,076 40,076
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 990 1,034 792 40,076 40,076 40,076 40,076
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 88 88 40,076 40,076 40,076 40,076
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 990 462 132 40,076 40,076 40,076 40,076
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 264 264 40,076 40,076 40,076 40,076
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 660 990 154 33,961 33,961 33,961 33,961
پلی پروپیلن نساجی HP550J(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 506 506 33,961 33,961 33,961 33,961
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 1,100 726 462 33,961 33,961 33,961 33,961
پلی پروپیلن نساجی HP552R(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 638 638 33,961 33,961 33,961 33,961
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 1 پلی پروپیلن جم 110 176 110 30,565 30,659 30,702 30,865
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 960 408 360 37,893 37,893 37,893 37,893
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 504 84 84 40,076 40,076 40,076 40,076
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 504 21 21 40,076 40,076 40,076 40,076
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 504 84 84 40,076 40,076 40,076 40,076
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 1,008 630 567 33,961 33,961 33,961 33,961
پلی پروپیلن نساجی ZH550J(مچینگ) نوید زرشیمی 0 441 441 33,961 33,961 33,961 33,961

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 70,500 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 66,000 ریال 500 0.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 65,500 ریال 200 0.31% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,000 ریال -500 0.76% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,000 ریال 300 0.46% نمودار و آرشیو
0075 59,000 ریال 500 0.85% نمودار و آرشیو
020 57,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 57,300 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 55,200 ریال 500 0.91% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 52,800 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
2420h 57,200 ریال 200 0.35% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 57,200 ریال 200 0.35% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 58,500 ریال 700 1.2% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 57,800 ریال 500 0.87% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 66,800 ریال 800 1.2% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 67,300 ریال 1800 2.67% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 81,700 ریال -300 0.37% نمودار و آرشیو
1540 75,700 ریال -300 0.39% نمودار و آرشیو
1551 72,500 ریال -2500 3.33% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 67,300 ریال 1800 2.67% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 84,000 ریال 4500 5.36% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 72,000 ریال 2000 2.78% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 1000 1.27% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 44,500 ریال 700 1.57% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,300 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,300 ریال 300 0.68% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 52,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 101,800 ریال -700 0.68% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال -1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖