قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۱۰.۱۰ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 96/10/10
مجتمع تولیدی محصول قیمت(ریال بر کیلوگرم) قیمت هفته قبل
آبادان پلی وینیل کلراید S57 38,135 38,094
آبادان پلی وینیل کلراید S65 34,669 34,631
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 47,229 47,178
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 51,952 51,896
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 48,023 47,971
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 48,023 47,971
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 46,036 45,986
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 46,730 46,680
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 46,730 46,680
اروند پلی وینیل کلراید E6834 37,442 37,402
اروند پلی وینیل کلراید E7242 37,442 37,402
اروند پلی وینیل کلراید E7244 37,442 37,402
اروند پلی وینیل کلراید S6532 34,669 34,631
اروند پلی وینیل کلراید S7042 38,135 38,094
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 51,952 51,896
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 47,229 47,178
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 47,229 47,178
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 47,229 47,178
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 44,556 44,508
امیرکبیر* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 51,065 51,010
امیرکبیر** پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 54,309 54,250
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 46,730 46,680
ایلام پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M 51,065 51,010
ایلام پلی اتیلن سنگین بادی B8200 46,036 45,986
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 42,668 42,622
بانیار EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی 63,713 63,644
بانیار EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی 63,713 63,644
بانیار EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی 63,713 63,644
بانیار EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی 62,544 62,477
بانیار EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی 58,830 58,767
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 59,642 59,578
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 59,642 59,578
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 55,793 55,733
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 47,229 47,178
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 47,229 47,178
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 42,668 42,622
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 43,461 43,414
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 46,036 45,986
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 37,442 37,402
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 34,669 34,631
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 39,175 39,133
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 49,933 49,879
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 49,933 49,879
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 49,933 49,879
پلی پروپیلن جم EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیایی 50,964 50,909
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 51,123 51,068
پلی پروپیلن جم RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیایی 52,512 52,455
پلی پروپیلن جم EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیایی 53,425 53,367
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 44,695 44,646
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 44,298 44,250
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 44,298 44,250
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP552R 44,298 44,250
پلی پروپیلن جم HP 564 S پلی پروپیلن نساجی 46,282 46,232
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 44,298 44,250
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 44,298 44,250
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 44,298 44,250
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 44,298 44,250
پلی نار CR380 پلی پروپیلن نساجی 45,687 45,637
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 46,036 45,986
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL4 46,036
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 42,668 42,622
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 43,461 43,414
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 42,668 42,622
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 43,461 43,414
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 48,714 48,662
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 46,730 46,680
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 61,916 61,849
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 61,916 61,849
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 61,916 61,849
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 60,164 60,099
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 56,449 56,389
تبریز EPS Oversize پلی استایرن انبساطی 56,449 56,389
تبریز EPS Fine پلی استایرن انبساطی 53,120 53,063
تبریز EPS SuperFine پلی استایرن انبساطی 53,120 53,063
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 53,457 53,399
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 56,333 56,272
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 59,209 59,145
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 62,641 62,574
تبریز ABS آکریلونیتریل بوتادین استایرن 89,990 89,893
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 44,556 44,508
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 45,953 45,903
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 44,556 44,508
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 45,349 45,301
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 43,611 43,564
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 44,374 44,326
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 44,479 44,431
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 45,228 45,179
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 42,668 42,622
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 43,461 43,414
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 43,461 43,414
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 42,668 42,622
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 43,461 43,414
تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 44,588 44,540
تخت جمشید لاتکس 17,831 17,812
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 59,209 59,145
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 44,556 44,508
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 45,953 45,903
جم پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N 46,540 46,490
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 44,161 44,113
جم* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 51,065 51,010
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N 55,374 55,314
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 48,714 48,662
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 46,036 45,986
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 46,036 45,986
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 49,494 49,441
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 50,288 50,234
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 42,668 42,622
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 43,461 43,414
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 42,668 42,622
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 42,668 42,622
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 43,461 43,414
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 42,668 42,622
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 43,461 43,414
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 42,668 42,622
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 43,461 43,414
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 42,668 42,622
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 43,461 43,414
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 44,588 44,540
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X75 84,200 84,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 84,200 84,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 SPL 111,200 111,200
خوزستان پلی کربنات PGPC 0710 127,000 127,000
خوزستان پلی کربنات PGPC 1012 127,000 127,000
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 44,298 44,250
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 44,298 44,250
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 44,298 44,250
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 44,298 44,250
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 44,298 44,250
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 44,298 44,250
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 44,298 44,250
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 44,298 44,250
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 44,298 44,250
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 44,695 44,646
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 49,933 49,879
شازند PP R270G پلی پروپیلن شیمیایی 49,933 49,879
شازند PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیایی 49,933 49,879
شازند PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیایی 49,933 49,879
شازند PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی 49,933 49,879
شازند PP R 40 پلی پروپیلن شیمیایی 49,933 49,879
شازند PP R 60 پلی پروپیلن شیمیایی 49,933 49,879
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 45,687 45,637
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 44,298 44,250
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 44,298 44,250
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 44,298 44,250
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 46,282 46,232
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 44,298 44,250
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 44,556 44,508
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 45,953 45,903
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 44,556 44,508
شازند* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 51,065 51,010
شازند پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 54,841 54,782
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 46,036 45,986
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 42,668 42,622
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 44,588 44,540
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 46,730 46,680
شازند پلی بوتادین رابر 63,173 63,105
شازند 1210S پلی بوتادین رابر 68,728 68,654
شهید تندگویان PET S آمورف 43,930 43,883
شهید تندگویان PET N آمورف 42,636 42,590
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 42,852 42,805
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 44,189 44,142
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 43,024 42,978
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 44,362 44,314
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 43,240 43,193
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 44,578 44,530
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 44,362 44,314
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 45,700 45,650
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 46,779 46,728
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 45,398 45,349
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 47,167 47,116
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 45,786 45,737
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 39,549 39,506
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 38,382 38,341
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 39,743 39,701
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 38,577 38,535
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 40,171 40,128
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 38,966 38,924
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S 40,272 40,228
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N 39,063 39,021
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S 41,870 41,825
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N 40,622 40,579
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S 42,100 42,054
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N 40,845 40,801
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 41,766 41,721
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 40,521 40,478
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 56,333 56,272
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 59,209 59,145
غدیر پلی وینیل کلراید S57 38,135 38,094
غدیر پلی وینیل کلراید S65 34,669 34,631
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 89,990 89,893
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی 105,640 105,526
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 47,229 47,178
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F03 51,952 51,896
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F08 47,229 47,178
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2426F08 47,229 47,178
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 48,023 47,971
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 47,229 47,178
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 51,952 51,896
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 47,229 47,178
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 47,229 47,178
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 47,229 47,178
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 47,229 47,178
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 47,229 47,178
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 43,461 43,414
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 42,668 42,622
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 43,461 43,414
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18 42,668 42,622
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV 43,461 43,414
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV 43,461 43,414
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی HD52BF3 46,730 46,680
لرستان پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7 47,779 47,728
لرستان پلی اتیلن سنگین نخ رشته ای HD50B01 47,779 47,728
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 42,668 42,622
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 43,461 43,414
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 46,730 46,680
مارون پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N 54,841 -
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 49,933 49,879
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 44,695 44,646
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 44,298 44,250
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 49,933 49,879
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 44,298 44,250
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 44,298 44,250
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 44,298 44,250
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 44,298 44,250
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 44,298 44,250
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 44,298 44,250
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 44,298 44,250
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 44,298 44,250
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 44,298 44,250
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 44,298 44,250
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 44,298 44,250
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 44,556 44,508
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 44,556 44,508
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 44,556 44,508
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 46,730 46,680
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 46,877 46,827
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 49,933 49,879
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 49,933 49,879
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 44,298 44,250
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 49,933 49,879
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 44,298 44,250
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 44,695 44,646
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 44,695 44,646
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 44,298 44,250
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 44,298 44,250
نوید زرشیمی ZH 422 H پلی پروپیلن فیلم 44,893 44,845
نوید زرشیمی ZR 340R پلی پروپیلن شیمیایی 51,123 51,068
نوید زرشیمی ZR348T پلی پروپیلن شیمیایی 52,512 52,455
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده، به قیمت Natural آن، 3200 ریال اضافه می گردد.
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده، به قیمت Natural آن، 3500 ریال اضافه می گردد.
آریاساسول C3+ 15,944 15,927
ارومیه کریستال ملامین 56,745 56,683
اروند سود کاستیک 11,780 11,768
امیرکبیر برش سنگین 14,246 14,231
برزویه آروماتیک سنگین 24,268 24,242
برزویه ارتوزایلن99.5% 28,902 28,870
برزویه پارازایلین 34,166 34,129
بیستون آلکیل بنزن خطی 47,618 47,567
بندرامام ***بنزن 36,927 36,887
بندرامام زایلین مخلوط 25,099 25,072
بندرامام گاز بوتان صنعتی 22,618 22,594
بندرامام گاز پروپان صنعتی 23,412 23,387
بندرامام گاز مایع صنعتی 22,777 22,753
پارس استایرن منومر 49,265 49,212
پارس نفتا (پنتان پلاس) 20,011 19,990
جم برش سنگین 14,246 14,231
خراسان آمونیاک (گاز) 11,200 11,188
خراسان آمونیاک (مایع) 11,200 11,188
خراسان اوره پریل 10,357 10,346
خراسان کریستال ملامین 56,745 56,683
رازی اوره صنعتی گرانوله 9,722 9,711
رازی دی آمونیوم فسفات 16,269 16,252
رازی گوگرد 5,218 5,212
زاگرس متانول 14,821 14,805
شازند برش سنگین 14,246 14,231
شازند منو اتانول آمین 48,808 48,756
شازند دی اتانول آمین 48,808 48,756
شازند تری اتانول آمین 51,189 51,134
شازند منو اتیلن گلایکول 34,999 34,961
شازند دی اتیلن گلایکول 31,844 31,810
شازند تری اتیلن گلایکول 40,578 40,534
شازند ایزوبوتانول 28,372 28,342
شازند نرمال بوتانول 33,828 33,792
شازند دی اتیل هگزانول 39,086 39,044
شهید تندگویان اسید ترفتالیک 30,623 30,590
شیراز آمونیاک (گاز) 11,200 11,188
شیراز آمونیاک (مایع) 11,200 11,188
شیراز اوره پریل 10,357 10,346
شيراز متانول 14,821 14,805
شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 4,603 4,598
فن آوران اسید استیک 25,793 25,765
فن آوران متانول 14,821 14,805
کارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 147,139 146,980
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص 129,520 129,381
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری 134,917 134,772
کرمانشاه آمونیاک (مایع) 11,200 11,188
کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 9,722 9,711
مارون منو اتیلن گلایکول 34,999 34,961
مارون دی اتیلن گلایکول 31,844 31,810
مروارید منو اتیلن گلایکول 34,999 34,961
مروارید دی اتیلن گلایکول 31,844 31,810
فرساشیمی منو اتیلن گلایکول 34,999 34,961
فرساشیمی دی اتیلن گلایکول 31,844 31,810
*** قیمت تلفیقی
نرخ ارز: 41770 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖