تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۰.۰۹ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه پلیمری در روز چهارشنبه 9 دی 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 352 352 29,390 29,390 29,390 29,390
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,518 1,364 1,364 29,390 29,390 29,390 29,390
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 154 154 29,390 29,390 29,390 29,390
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 66 66 29,390 29,390 29,390 29,390
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 154 0 0 29,390
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,518 506 506 30,848 30,848 30,848 30,848
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,518 869 825 30,848 30,848 30,848 30,848
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 176 176 30,848 30,848 30,848 30,848
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 0 30,848
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,012 66 66 30,848 30,848 30,848 30,848
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 110 0 0 31,107
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 352 0 0 31,107
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,518 1,441 1,441 27,263 27,263 27,263 27,263
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 77 77 27,263 27,263 27,263 27,263
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,012 594 594 27,263 27,263 27,263 27,263
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 198 198 27,263 27,263 27,263 27,263
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 418 418 27,263 27,263 27,263 27,263
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 418 418 27,263 27,263 27,263 27,263
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 5,016 2,398 2,024 39,220 39,220 39,220 39,220
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 800 260 200 38,043 38,043 38,043 38,043
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 2,640 2,640 39,220 39,220 39,220 39,220
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 180 180 38,043 38,043 38,043 38,043
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 500 60 60 38,217 38,217 38,217 38,217
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 440 66 66 37,824 37,824 37,824 37,824
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 400 0 0 38,514
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 220 0 0 39,399
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 1,020 980 37,593 37,593 37,593 37,593
پلی اتیلن سبک فیلم 0075(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 20 20 37,593 37,593 37,593 37,593
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 660 440 440 37,593 37,593 37,593 37,593
پلی اتیلن سبک فیلم 0190(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 220 220 37,593 37,593 37,593 37,593
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 1,320 1,000 37,593 37,689 37,740 37,825
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 22 22 37,593 37,593 37,593 37,593
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,012 0 0 37,593
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 22 22 37,593 37,593 37,593 37,593
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 3,080 176 176 37,593 37,593 37,593 37,593
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 264 264 37,593 37,593 37,593 37,593
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 3,080 572 572 37,593 37,593 37,593 37,593
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 1,012 1,012 37,593 37,593 37,593 37,593
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 3,500 1,450 1,240 40,523 40,523 40,523 40,523
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 800 1,820 800 38,657 39,670 40,082 41,111
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 1,220 1,220 40,523 40,523 40,523 40,523
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 1,000 10 10 39,620 39,620 39,620 39,620
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 0 60 60 39,620 39,620 39,620 39,620
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 480 480 36,989 36,989 36,989 36,989
پلی اتیلن سنگین بادی 0035(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 1,080 1,080 36,989 36,989 36,989 36,989
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 960 216 216 36,989 36,989 36,989 36,989
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 48 48 36,989 36,989 36,989 36,989
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 22 22 36,989 36,989 36,989 36,989
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی مارون 20 100 20 33,290 34,489 34,489 34,489
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 506 66 66 35,395 35,395 35,395 35,395
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J(مچینگ) پتروشیمی ایلام 0 44 44 35,395 35,395 35,395 35,395
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 300 560 300 36,085 36,586 36,719 37,002
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 0 0 36,085
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 77 0 0 35,395
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,012 286 242 35,395 35,395 35,395 35,395
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518(مچینگ) پتروشیمی جم 0 385 385 35,395 35,395 35,395 35,395
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 506 66 66 36,085 36,085 36,085 36,085
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 100 530 100 36,811 37,859 38,040 38,859
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 0 36,811
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 3,500 120 100 37,506 37,506 37,506 37,506
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 620 620 37,506 37,506 37,506 37,506
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 506 22 22 37,506 37,506 37,506 37,506
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پتروشیمی جم 0 198 198 37,506 37,506 37,506 37,506
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 550 0 0 37,506
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 660 880 660 37,506 37,589 37,737 38,000
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 660 286 264 37,506 37,506 37,506 37,506
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 396 396 37,506 37,506 37,506 37,506
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 220 2,442 220 33,755 37,130 37,130 37,130
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 20 80 20 33,755 34,769 34,769 34,769
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 20 300 20 30,005 33,005 33,005 33,005
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون 40 3,200 40 20,628 22,690 22,690 22,690
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی مارون 220 1,606 220 36,471 37,579 38,014 38,599
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی مارون 20 20 20 36,471 36,471 36,471 36,471
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی مارون 220 1,298 220 32,418 35,129 35,145 35,209
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 700 2,290 700 38,522 48,109 48,764 50,001
پلی استایرن معمولی GP35 طاهاسازان پیشتاز 100 280 100 38,522 40,888 41,015 42,157
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 800 2,180 800 39,531 53,888 54,279 55,505
پلی پروپیلن OFF - RP270G درجه 1 پتروشیمی شازند 60 0 0 33,984
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP340R پلی پروپیلن جم 330 0 0 36,627
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 60 0 0 37,760
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 330 0 0 37,760
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 990 44 44 37,760 37,760 37,760 37,760
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 990 22 22 37,760 37,760 37,760 37,760
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 210 0 0 37,760
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 220 44 44 37,760 37,760 37,760 37,760
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 66 66 37,760 37,760 37,760 37,760
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP2X83CE درجه 1 پتروشیمی شازند 60 0 0 33,984
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPC40R درجه 1 نوید زرشیمی 63 0 0 33,984
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 210 63 63 37,760 37,760 37,760 37,760
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 189 84 84 33,966 33,966 33,966 33,966
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 504 21 21 37,760 37,760 37,760 37,760
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C(مچینگ) نوید زرشیمی 0 126 126 37,760 37,760 37,760 37,760
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 651 63 63 31,551 31,551 31,551 31,551
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 1,540 594 594 31,551 31,551 31,551 31,551
پلی پروپیلن نساجی C30S(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 506 506 31,551 31,551 31,551 31,551
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 2,024 66 66 31,551 31,551 31,551 31,551
پلی پروپیلن نساجی HP510L(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 110 110 31,551 31,551 31,551 31,551
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,000 480 400 31,551 31,551 31,551 31,551
پلی پروپیلن نساجی HP552R(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 600 600 31,551 31,551 31,551 31,551
پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 1 پتروشیمی مارون 20 40 20 28,396 28,709 28,709 28,709
پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 3 پتروشیمی مارون 40 1,940 40 17,353 19,088 19,088 19,088
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP500N درجه 1 پتروشیمی شازند 70 890 70 28,396 29,629 29,715 29,779
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 پتروشیمی شازند 30 70 30 28,396 28,569 28,666 28,859
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 1 پلی پروپیلن جم 66 264 66 28,396 29,659 30,136 30,599
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30G درجه 1 پتروشیمی مارون 220 1,012 220 28,396 30,119 30,156 30,169
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 1,260 105 105 31,551 31,551 31,551 31,551
پلی پروپیلن نساجی PYI250(مچینگ) پتروشیمی پلی نار 0 21 21 31,551 31,551 31,551 31,551
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 651 21 21 31,551 31,551 31,551 31,551
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 1,980 770 660 31,551 31,551 31,551 31,551
پلی پروپیلن نساجی Z30S(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 528 528 31,551 31,551 31,551 31,551
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 200 0 0 31,551
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 1,008 252 63 31,551 31,551 31,551 31,551
پلی پروپیلن نساجی ZH510L(مچینگ) نوید زرشیمی 0 84 84 31,551 31,551 31,551 31,551
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 500 40 40 24,094 24,094 24,094 24,094
پلی وینیل کلراید E6834(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 20 20 24,094 24,094 24,094 24,094
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 500 0 0 21,685
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 19,276
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 154 792 154 19,714 21,270 21,271 21,279
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 80 600 80 17,524 19,276 19,276 19,276
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 80 10 10 12,047 12,047 12,047 12,047
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3(مچینگ) پتروشیمی غدیر 0 70 70 12,047 12,047 12,047 12,047
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 400 19,860 400 24,094 26,503 26,503 26,503
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 1,680 1,000 21,904 22,509 22,644 23,123
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 100 0 0 21,904
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 2,772 2,772 2,750 21,904 21,904 21,904 21,904
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 220 200 21,904 21,904 21,904 21,904
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 990 2,805 990 21,904 22,700 22,819 23,574
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 22 22 21,904 21,904 21,904 21,904
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 80 80 21,904 21,904 21,904 21,904
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 200 100 24,094 25,505 25,505 25,506

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖