تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۰۴.۲۰ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/04/20
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به یکشنبه 95/04/06 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 37,708 36,604 3
آریا ساسول LH0030 37,708 36,604 3
آریا ساسول LP0470KJ 38,371 37,262 3
آریا ساسول LP0470KJ 38,371 37,262 3
آریا ساسول LIM1922 38,371 37,262 3
آریا ساسول HB 5020 37,058 36,013 3
آریا ساسول HCH5110 36,743 35,996 2
آریا ساسول MF 3713 36,743 35,996 2
اروند PVC- S6532 24,203 24,009 1
اروند PVC - S7042 26,623 26,410 1
اروند PVC - E7242 26,623 26,410 1
اروند PVC - E7244 26,623 26,410 1
اروند PVC - E6834 26,623 26,410 1
امیرکبیر LD2420H 37,708 36,604 3
امیرکبیر LD2420D 37,708 36,604 3
امیرکبیر EX5 36,743 35,996 2
امیرکبیر EX3(PE100)** 38,854 38,887 -0
امیرکبیر LL0209 AA 38,741 38,145 2
ایلام HD 2200J 34,539 33,810 2
آبادان PVC-S57 26,623 26,410 1
آبادان PVC-S60 25,413 25,209 1
آبادان PVC-S65 24,203 24,009 1
آبادان PVC-S70 26,623 26,410 1
بندر امام SBR 1502 44,587 43,555 2
بندر امام SBR 1500 45,479 44,426 2
بندر امام SBR 1712 41,188 40,184 3
بندر امام HI 0500 34,539 33,810 2
بندر امام HI 0500 UA 35,202 34,468 2
بندر امام HD 0035 37,058 36,013 3
بندر امام LH 0075 37,708 36,604 3
بندر امام LF 0200 37,708 36,604 3
بندر امام PVC S6058 25,413 25,209 1
بندر امام PVC 6558 24,203 24,009 1
بندر امام PVC 7054 26,623 26,410 1
پلی پروپیلن جم EP 332L 31,541 30,960 2
پلی پروپیلن جم HP 525J 31,873 31,288 2
پلی پروپیلن جم HP422H 31,873 31,288 2
پلی پروپیلن جم HP 510L 31,541 30,960 2
پلی پروپیلن جم HP 502P 31,541 30,960 2
پلی پروپیلن جم HP 502R 31,541 30,960 2
پلی پروپیلن جم HP 550J 31,541 30,960 2
پلی پروپیلن جم EP548R 36,680 36,386 1
پلی پروپیلن جم EP440L 36,680 36,386 1
پلی پروپیلن جم EP440G 36,680 36,386 1
پلی پروپیلن جم RP 340N 36,680 36,386 1
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 33,226 32,613 2
پلی پروپیلن جم EP3130UV 39,001 38,688 1
پلی نار SF 060 31,541 30,960 2
پلی نار SF 1160 31,541 30,960 2
پلی نار PYI 250 31,541 30,960 2
پلی نار P-CR-380 33,226 32,922 1
تبریز HIPS 7240 41,976 41,169 2
تبریز GPPS 1540 40,430 39,533 2
تبریز GPPS 1460 38,408 37,557 2
تبریز GPPS 1160 36,387 35,580 2
تبریز *ABS 50,024 47,401 6
تبریز EPS 100 39,938 38,347 4
تبریز EPS 200 39,938 38,347 4
تبریز EPS 300 39,938 38,347 4
تبریز EPS 400 38,775 37,230 4
تبریز EPS 500 36,206 34,744 4
تبریز EPS Oversize 36,206 34,744 4
تبریز EPS Fine 34,034 32,659 4
تبریز EPS SuperFine 34,034 32,659 4
تبریز LL0 209 AA 38,741 38,145 2
تبریز LL0 209 KJ 38,947 38,349 2
تبریز LL0 220 AA 37,395 36,820 2
تبریز LL 0220KJ 38,058 37,477 2
تبریز MD 3840 UV 36,093 35,500 2
تبریز HD EA 6070 34,539 33,810 2
تبریز HD UA 6070 35,202 34,468 2
تبریز HD EA 5218 34,539 33,810 2
تبریز HD UA 5218 35,202 34,468 2
تبریز HD 5030 SA 36,612 35,838 2
تبریز HD 5030 EA 35,948 35,181 2
تبریز HD 4440 EA 35,258 34,505 2
تبریز HD 4440 UA 35,921 35,162 2
تبریز HD EA 6040 34,539 33,810 2
تبریز HD UA 6040 35,202 34,468 2
بانیار EPS 100-FR 41,579 39,988 4
بانیار EPS 200-FR 41,579 39,988 4
بانیار EPS 300-FR 41,579 39,988 4
بانیار EPS 400-FR 40,764 39,204 4
بانیار EPS 500-FR 38,096 36,619 4
طاهاسازان پیشتاز GP35 40,430 39,533 2
طاهاسازان پیشتاز GP26 38,408 37,557 2
جم HD BL3 37,058 36,013 3
جم HD BL4 37,058 36,013 3
جم HD 60507 34,539 33,810 2
جم HD 60507 UV 35,202 34,468 2
جم HD 52518 34,539 33,810 2
جم HD 52518 UV 35,202 34,468 2
جم HD 52505 34,539 33,810 2
جم HD 52505 UV 35,202 34,468 2
جم HD 52511 34,539 33,810 2
جم HD EX3(PE100)** 38,854 38,887 -0
جم CC52502 40,065 39,219 2
جم CC52502 SU 40,835 39,982 2
جم HD 5000 S 38,401 37,641
جم MD 38504UV 36,093 35,500 2
جم LL22501 AA 38,741 38,145 2
جم LL22501 KJ 38,947 38,349 2
جم LL32604 UV 35,921 35,162 2
جم HD 60511 34,539 33,810 2
جم HD 60511 UV 35,202 34,468 2
جم HD 60505 34,539 33,810 2
جم HD 60505 UV 35,202 34,468 2
خوزستان PGPC 1822 74,168 74,806 -1
خوزستان PGPC 0712 74,168 74,806 -1
خوزستان PGPC 1218 74,168 74,806 -1
خوزستان PGPC 0407 74,168 74,806 -1
خوزستان PGPC 2230 74,168 74,806 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 55,579 56,911 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 42,814 44,249 -3
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 42,814 44,249 -3
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 55,579 56,911 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 55,579 56,911 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 55,579 56,911 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 55,579 56,911 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 61,215 62,502 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 58,131 59,444 -2
رجال RG 3212 E 36,680 36,386 1
رجال RG 1101XXS 31,541 30,960 2
رجال RG 1101S 31,541 30,960 2
رجال RG 1101XS 31,541 30,960 2
رجال RG 1101P 31,541 30,960 2
رجال RG 1101XP 31,541 30,960 2
رجال RG 1101XN 31,541 30,960 2
رجال RG 1104K 31,873 31,288 2
رجال RG 1102H 31,541 30,960 2
رجال RG 1102L 31,541 30,960 2
رجال RG 1102XK 31,541 30,960 2
شازند PP-R270G 36,680 36,386 1
شازند PP-EP2X CI 36,680 36,386 1
شازند PP-EP2X CE 36,680 36,386 1
شازند PP-ARP 230 36,680 36,386 1
شازند PP-HP 565 S 33,226 32,613 2
شازند PP R 40 36,680 36,386 1
شازند PP R 60 36,680 36,386 1
شازند PP-HP 550 J 31,541 30,960 2
شازند PP-HP 552 R 31,541 30,960 2
شازند PP-HP 554 P 31,541 30,960 2
شازند PP-V30GA 32,868 32,275 2
شازند PP-V30S 31,541 30,960 2
شازند HD-5620 EA 34,539 33,810 2
شازند *HD-EX3(PE80) 38,048 37,644 1
شازند HD-EX5 36,743 35,996 2
شازند HD-BL3 37,058 36,013 3
شازند MD 3840 UA 35,921 35,162 2
شازند PBR 43,251 40,848 6
شازند PBR -1210S 47,892 45,453 5
شازند LL0 209 KJ 38,947 38,349 2
شازند LL0 209 AA 38,741 38,145 2
شازند LL0410 AA 38,741 38,145 2
شهیدتند گویان PET BG845 31,779 31,613 1
شهیدتند گویان PET BG841 31,779 31,613 1
شهیدتند گویان PET BG 825 31,514 31,349 1
شهیدتند گویان PET BG821 31,514 31,349 1
شهیدتند گویان PET BG800 30,790 30,629 1
شهیدتند گویان PET BG805 30,790 30,629 1
شهیدتند گویان PET BG781 30,025 29,868 1
شهیدتند گویان PET BG785 30,025 29,868 1
شهیدتند گویان PET BG761 29,590 29,435 1
شهیدتند گویان PET BG 732 29,131 28,978 1
شهیدتند گویان PET آمورف 29,590 29,435 1
شهیدتند گویان PET TG645 27,472 27,000 2
شهیدتند گویان PET TG641 27,472 27,000 2
شهیدتند گویان CD-PET 33,500 33,500 0
شهیدتند گویان PET TG621 27,062 26,597 2
شهیدتند گویان PET TGSB 28,576 28,085 2
غدیر PVC-S65 24,203 24,009 1
غدیر PVC-S57 26,623 26,410 1
لاله LD 2102TX00 37,708 36,604 3
لاله LD 2101 TN 47 37,708 36,604 3
لاله LD 1922 T 38,371 37,262 3
لاله LD 2404 TC47 37,708 36,604 3
لاله LD 2004 TC00 37,708 36,604 3
لاله LD 2100TN42 37,708 36,604 3
لاله LD 2100TN00 37,708 36,604 3
مارون HD-EX5 36,743 35,996 2
مارون HD-I4 34,539 33,810 2
مارون HD-I4 UV 35,202 34,468 2
مارون PP-C30S 31,541 30,960 2
مارون PP-V30S 31,541 30,960 2
مارون PP-Z30S 31,541 30,960 2
مارون PP-V30G 31,541 30,960 2
مارون PP-F30G 31,541 30,960 2
مارون PP-V79S 31,541 30,960 2
مارون PP-V79G 31,541 30,960 2
مارون PP-X30G 31,541 30,960 2
مارون PP-MR230C 36,680 36,386 1
مارون PP-EP1X35AF 31,873 31,288 2
مارون PP-T30G 31,541 30,960 2
مارون PP-T31SE 31,541 30,960 2
مارون PP EP-C40R 36,680 36,386 1
نوید زرشیمی ZH515MA 33,862 33,262 2
نوید زرشیمی ZH 525J 31,873 31,288 2
نوید زرشیمی ZR 230C 36,680 36,386 1
نوید زرشیمی ZB 332 C 36,680 36,386 1
نوید زرشیمی ZB 332 L 36,680 36,386 1
نوید زرشیمی ZH510L 31,541 30,960 2
نوید زرشیمی ZH 550 J 31,541 30,960 2
نوید زرشیمی ZH500 M 31,541 30,960 2
نوید زرشیمی ZH520J 31,873 31,288 2
نوید زرشیمی HP 552 R 31,541 30,960 2
نوید زرشیمی ZH 422 H 32,072 31,486 2
مهر HD 7000 F 36,743 35,996 2
قائد بصیر *ABS 50 NW 50,024 47,401 6
قائد بصیر *ABS 75 58,724 55,644 6
پلیمر کرمانشاه HD-I3 34,539 33,810 2
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 35,202 34,468 2
پلیمر کرمانشاه HD-I4 34,539 33,810 2
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 35,202 34,468 2
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 37,058 36,013 3
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 38,401 37,641 2
لرستان HD-54404 35,202 34,468 2
لرستان HD-62107 34,539 33,810 2
مهاباد LL22401 37,395 36,820 2
مهاباد LL22402 37,395 36,820 2
مهاباد LL22403 37,395 36,820 2
تخت جمشید لاتکس 12,615 12,323 2
قیمت ارز : 34900ریال

قیمت مواداولیه؛ ۴ تير ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,000 ریال 900 2.25% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 41,500 ریال 150 0.36% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 44,000 ریال 1000 2.27% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,300 ریال 500 1.15% نمودار و آرشیو
5110 42,900 ریال 500 1.17% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 42,600 ریال 1000 2.35% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,150 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
0075 52,700 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
020 43,850 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
Lf190 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 39,000 ریال 200 0.51% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 43,300 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 41,000 ریال نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak - نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 46,000 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 45,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 45,400 ریال -300 0.66% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
C30s 46,800 ریال 1000 2.14% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 54,500 ریال 200 0.37% نمودار و آرشیو
1540 49,500 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 41,000 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
785 39,500 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
821 42,200 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Maroun 48,000 ریال -500 1.03% نمودار و آرشیو
510L Jam 45,500 ریال -300 0.66% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 75,600 ریال -100 0.13% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 36,000 ریال -150 0.41% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,000 ریال -150 0.41% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 36,100 ریال -200 0.55% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 35,000 ریال -150 0.43% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,000 ریال -150 0.43% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,100 ریال -200 0.57% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖