قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۰۴.۲۰ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/04/20
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به یکشنبه 95/04/06 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 37,708 36,604 3
آریا ساسول LH0030 37,708 36,604 3
آریا ساسول LP0470KJ 38,371 37,262 3
آریا ساسول LP0470KJ 38,371 37,262 3
آریا ساسول LIM1922 38,371 37,262 3
آریا ساسول HB 5020 37,058 36,013 3
آریا ساسول HCH5110 36,743 35,996 2
آریا ساسول MF 3713 36,743 35,996 2
اروند PVC- S6532 24,203 24,009 1
اروند PVC - S7042 26,623 26,410 1
اروند PVC - E7242 26,623 26,410 1
اروند PVC - E7244 26,623 26,410 1
اروند PVC - E6834 26,623 26,410 1
امیرکبیر LD2420H 37,708 36,604 3
امیرکبیر LD2420D 37,708 36,604 3
امیرکبیر EX5 36,743 35,996 2
امیرکبیر EX3(PE100)** 38,854 38,887 -0
امیرکبیر LL0209 AA 38,741 38,145 2
ایلام HD 2200J 34,539 33,810 2
آبادان PVC-S57 26,623 26,410 1
آبادان PVC-S60 25,413 25,209 1
آبادان PVC-S65 24,203 24,009 1
آبادان PVC-S70 26,623 26,410 1
بندر امام SBR 1502 44,587 43,555 2
بندر امام SBR 1500 45,479 44,426 2
بندر امام SBR 1712 41,188 40,184 3
بندر امام HI 0500 34,539 33,810 2
بندر امام HI 0500 UA 35,202 34,468 2
بندر امام HD 0035 37,058 36,013 3
بندر امام LH 0075 37,708 36,604 3
بندر امام LF 0200 37,708 36,604 3
بندر امام PVC S6058 25,413 25,209 1
بندر امام PVC 6558 24,203 24,009 1
بندر امام PVC 7054 26,623 26,410 1
پلی پروپیلن جم EP 332L 31,541 30,960 2
پلی پروپیلن جم HP 525J 31,873 31,288 2
پلی پروپیلن جم HP422H 31,873 31,288 2
پلی پروپیلن جم HP 510L 31,541 30,960 2
پلی پروپیلن جم HP 502P 31,541 30,960 2
پلی پروپیلن جم HP 502R 31,541 30,960 2
پلی پروپیلن جم HP 550J 31,541 30,960 2
پلی پروپیلن جم EP548R 36,680 36,386 1
پلی پروپیلن جم EP440L 36,680 36,386 1
پلی پروپیلن جم EP440G 36,680 36,386 1
پلی پروپیلن جم RP 340N 36,680 36,386 1
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 33,226 32,613 2
پلی پروپیلن جم EP3130UV 39,001 38,688 1
پلی نار SF 060 31,541 30,960 2
پلی نار SF 1160 31,541 30,960 2
پلی نار PYI 250 31,541 30,960 2
پلی نار P-CR-380 33,226 32,922 1
تبریز HIPS 7240 41,976 41,169 2
تبریز GPPS 1540 40,430 39,533 2
تبریز GPPS 1460 38,408 37,557 2
تبریز GPPS 1160 36,387 35,580 2
تبریز *ABS 50,024 47,401 6
تبریز EPS 100 39,938 38,347 4
تبریز EPS 200 39,938 38,347 4
تبریز EPS 300 39,938 38,347 4
تبریز EPS 400 38,775 37,230 4
تبریز EPS 500 36,206 34,744 4
تبریز EPS Oversize 36,206 34,744 4
تبریز EPS Fine 34,034 32,659 4
تبریز EPS SuperFine 34,034 32,659 4
تبریز LL0 209 AA 38,741 38,145 2
تبریز LL0 209 KJ 38,947 38,349 2
تبریز LL0 220 AA 37,395 36,820 2
تبریز LL 0220KJ 38,058 37,477 2
تبریز MD 3840 UV 36,093 35,500 2
تبریز HD EA 6070 34,539 33,810 2
تبریز HD UA 6070 35,202 34,468 2
تبریز HD EA 5218 34,539 33,810 2
تبریز HD UA 5218 35,202 34,468 2
تبریز HD 5030 SA 36,612 35,838 2
تبریز HD 5030 EA 35,948 35,181 2
تبریز HD 4440 EA 35,258 34,505 2
تبریز HD 4440 UA 35,921 35,162 2
تبریز HD EA 6040 34,539 33,810 2
تبریز HD UA 6040 35,202 34,468 2
بانیار EPS 100-FR 41,579 39,988 4
بانیار EPS 200-FR 41,579 39,988 4
بانیار EPS 300-FR 41,579 39,988 4
بانیار EPS 400-FR 40,764 39,204 4
بانیار EPS 500-FR 38,096 36,619 4
طاهاسازان پیشتاز GP35 40,430 39,533 2
طاهاسازان پیشتاز GP26 38,408 37,557 2
جم HD BL3 37,058 36,013 3
جم HD BL4 37,058 36,013 3
جم HD 60507 34,539 33,810 2
جم HD 60507 UV 35,202 34,468 2
جم HD 52518 34,539 33,810 2
جم HD 52518 UV 35,202 34,468 2
جم HD 52505 34,539 33,810 2
جم HD 52505 UV 35,202 34,468 2
جم HD 52511 34,539 33,810 2
جم HD EX3(PE100)** 38,854 38,887 -0
جم CC52502 40,065 39,219 2
جم CC52502 SU 40,835 39,982 2
جم HD 5000 S 38,401 37,641
جم MD 38504UV 36,093 35,500 2
جم LL22501 AA 38,741 38,145 2
جم LL22501 KJ 38,947 38,349 2
جم LL32604 UV 35,921 35,162 2
جم HD 60511 34,539 33,810 2
جم HD 60511 UV 35,202 34,468 2
جم HD 60505 34,539 33,810 2
جم HD 60505 UV 35,202 34,468 2
خوزستان PGPC 1822 74,168 74,806 -1
خوزستان PGPC 0712 74,168 74,806 -1
خوزستان PGPC 1218 74,168 74,806 -1
خوزستان PGPC 0407 74,168 74,806 -1
خوزستان PGPC 2230 74,168 74,806 -1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 55,579 56,911 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 42,814 44,249 -3
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 42,814 44,249 -3
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 55,579 56,911 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 55,579 56,911 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 55,579 56,911 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 55,579 56,911 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 61,215 62,502 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 58,131 59,444 -2
رجال RG 3212 E 36,680 36,386 1
رجال RG 1101XXS 31,541 30,960 2
رجال RG 1101S 31,541 30,960 2
رجال RG 1101XS 31,541 30,960 2
رجال RG 1101P 31,541 30,960 2
رجال RG 1101XP 31,541 30,960 2
رجال RG 1101XN 31,541 30,960 2
رجال RG 1104K 31,873 31,288 2
رجال RG 1102H 31,541 30,960 2
رجال RG 1102L 31,541 30,960 2
رجال RG 1102XK 31,541 30,960 2
شازند PP-R270G 36,680 36,386 1
شازند PP-EP2X CI 36,680 36,386 1
شازند PP-EP2X CE 36,680 36,386 1
شازند PP-ARP 230 36,680 36,386 1
شازند PP-HP 565 S 33,226 32,613 2
شازند PP R 40 36,680 36,386 1
شازند PP R 60 36,680 36,386 1
شازند PP-HP 550 J 31,541 30,960 2
شازند PP-HP 552 R 31,541 30,960 2
شازند PP-HP 554 P 31,541 30,960 2
شازند PP-V30GA 32,868 32,275 2
شازند PP-V30S 31,541 30,960 2
شازند HD-5620 EA 34,539 33,810 2
شازند *HD-EX3(PE80) 38,048 37,644 1
شازند HD-EX5 36,743 35,996 2
شازند HD-BL3 37,058 36,013 3
شازند MD 3840 UA 35,921 35,162 2
شازند PBR 43,251 40,848 6
شازند PBR -1210S 47,892 45,453 5
شازند LL0 209 KJ 38,947 38,349 2
شازند LL0 209 AA 38,741 38,145 2
شازند LL0410 AA 38,741 38,145 2
شهیدتند گویان PET BG845 31,779 31,613 1
شهیدتند گویان PET BG841 31,779 31,613 1
شهیدتند گویان PET BG 825 31,514 31,349 1
شهیدتند گویان PET BG821 31,514 31,349 1
شهیدتند گویان PET BG800 30,790 30,629 1
شهیدتند گویان PET BG805 30,790 30,629 1
شهیدتند گویان PET BG781 30,025 29,868 1
شهیدتند گویان PET BG785 30,025 29,868 1
شهیدتند گویان PET BG761 29,590 29,435 1
شهیدتند گویان PET BG 732 29,131 28,978 1
شهیدتند گویان PET آمورف 29,590 29,435 1
شهیدتند گویان PET TG645 27,472 27,000 2
شهیدتند گویان PET TG641 27,472 27,000 2
شهیدتند گویان CD-PET 33,500 33,500 0
شهیدتند گویان PET TG621 27,062 26,597 2
شهیدتند گویان PET TGSB 28,576 28,085 2
غدیر PVC-S65 24,203 24,009 1
غدیر PVC-S57 26,623 26,410 1
لاله LD 2102TX00 37,708 36,604 3
لاله LD 2101 TN 47 37,708 36,604 3
لاله LD 1922 T 38,371 37,262 3
لاله LD 2404 TC47 37,708 36,604 3
لاله LD 2004 TC00 37,708 36,604 3
لاله LD 2100TN42 37,708 36,604 3
لاله LD 2100TN00 37,708 36,604 3
مارون HD-EX5 36,743 35,996 2
مارون HD-I4 34,539 33,810 2
مارون HD-I4 UV 35,202 34,468 2
مارون PP-C30S 31,541 30,960 2
مارون PP-V30S 31,541 30,960 2
مارون PP-Z30S 31,541 30,960 2
مارون PP-V30G 31,541 30,960 2
مارون PP-F30G 31,541 30,960 2
مارون PP-V79S 31,541 30,960 2
مارون PP-V79G 31,541 30,960 2
مارون PP-X30G 31,541 30,960 2
مارون PP-MR230C 36,680 36,386 1
مارون PP-EP1X35AF 31,873 31,288 2
مارون PP-T30G 31,541 30,960 2
مارون PP-T31SE 31,541 30,960 2
مارون PP EP-C40R 36,680 36,386 1
نوید زرشیمی ZH515MA 33,862 33,262 2
نوید زرشیمی ZH 525J 31,873 31,288 2
نوید زرشیمی ZR 230C 36,680 36,386 1
نوید زرشیمی ZB 332 C 36,680 36,386 1
نوید زرشیمی ZB 332 L 36,680 36,386 1
نوید زرشیمی ZH510L 31,541 30,960 2
نوید زرشیمی ZH 550 J 31,541 30,960 2
نوید زرشیمی ZH500 M 31,541 30,960 2
نوید زرشیمی ZH520J 31,873 31,288 2
نوید زرشیمی HP 552 R 31,541 30,960 2
نوید زرشیمی ZH 422 H 32,072 31,486 2
مهر HD 7000 F 36,743 35,996 2
قائد بصیر *ABS 50 NW 50,024 47,401 6
قائد بصیر *ABS 75 58,724 55,644 6
پلیمر کرمانشاه HD-I3 34,539 33,810 2
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 35,202 34,468 2
پلیمر کرمانشاه HD-I4 34,539 33,810 2
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 35,202 34,468 2
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 37,058 36,013 3
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 38,401 37,641 2
لرستان HD-54404 35,202 34,468 2
لرستان HD-62107 34,539 33,810 2
مهاباد LL22401 37,395 36,820 2
مهاباد LL22402 37,395 36,820 2
مهاباد LL22403 37,395 36,820 2
تخت جمشید لاتکس 12,615 12,323 2
قیمت ارز : 34900ریال

قیمت مواداولیه؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 61,500 ریال -1000 1.6% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 62,800 ریال -800 1.26% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 62,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 62,500 ریال -800 1.26% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 63,400 ریال -100 0.16% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 63,200 ریال -100 0.16% نمودار و آرشیو
5110 63,900 ریال 200 0.31% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 62,200 ریال -1400 2.2% نمودار و آرشیو
0075 61,000 ریال -700 1.13% نمودار و آرشیو
020 59,600 ریال -900 1.49% نمودار و آرشیو
Lf190 59,800 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
22B02 57,600 ریال -400 0.69% نمودار و آرشیو
52518 55,500 ریال -800 1.42% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 55,200 ریال -1000 1.78% نمودار و آرشیو
2420h 58,600 ریال -900 1.51% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,600 ریال -900 1.51% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 59,100 ریال -400 0.67% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,400 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 74,000 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 73,500 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 73,500 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 73,500 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 65,800 ریال -400 0.6% نمودار و آرشیو
C30s 67,000 ریال -500 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 61,000 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 83,000 ریال -800 0.95% نمودار و آرشیو
1540 79,200 ریال -800 1% نمودار و آرشیو
1551 75,400 ریال 400 0.53% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 62,000 ریال نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 65,500 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 66,700 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 69,800 ریال -1200 1.69% نمودار و آرشیو
RP340 71,000 ریال نمودار و آرشیو
440G 72,000 ریال نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 66,900 ریال -1900 2.76% نمودار و آرشیو
MR230 67,300 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 67,500 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 48,000 ریال 500 1.04% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 47,900 ریال 600 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 47,000 ریال 500 1.06% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 46,900 ریال 600 1.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 68,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖