تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۴.۳۰ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه در بورس کالا سه شنبه 30 تیرماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 0 59,278 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,001 121 121 25,714 25,714 25,714 25,714
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 110 110 25,714 25,714 25,714 25,714
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 50 540 50 28,286 31,114 31,114 31,114
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,460 100 100 25,714 25,714 25,714 25,714
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی غدیر 0 120 120 25,714 25,714 25,714 25,714
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 300 40 40 28,286 28,286 28,286 28,286
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 1,012 44 44 25,000 25,000 25,000 25,000
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 836 0 0 22,500 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 154 286 154 23,143 23,244 23,252 23,299
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 50 50 50 20,057 20,057 20,057 20,057
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 0 24,428 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 66 66 25,714 25,714 25,714 25,714
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 100 100 25,071 25,071 25,071 25,071
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 40 40 25,071 25,071 25,071 25,071
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 44 44 25,714 25,714 25,714 25,714
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 2,000 2,210 2,000 43,637 43,637 43,723 43,852
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم 330 1,419 330 39,273 42,301 42,349 42,506
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی جم 319 3,751 319 34,910 38,401 38,401 38,401
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 220 242 154 42,423 42,423 42,423 42,423
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 0 66 66 42,423 42,423 42,423 42,423
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 506 0 0 42,275 0 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 528 7,612 528 33,820 37,202 37,202 37,202
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون 20 390 20 23,251 25,576 25,576 25,576
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 660 44 44 42,275 42,275 42,275 42,275
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 88 88 42,275 42,275 42,275 42,275
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,826 44 44 42,275 42,275 42,275 42,275
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F(مچینگ) پتروشیمی مهر 0 407 407 42,275 42,275 42,275 42,275
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 2,000 20 0 40,007 0 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 پتروشیمی جم 220 44 22 40,007 40,007 40,007 40,007
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 55 88 55 40,007 40,150 40,362 40,500
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 110 2,178 110 40,007 44,007 44,007 44,007
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 220 0 0 40,628 0 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 88 0 0 40,628 0 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505(مچینگ) پتروشیمی جم 0 198 198 40,007 40,007 40,007 40,007
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 330 550 330 40,007 40,210 40,354 40,709
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1,200 200 200 41,467 41,467 41,467 41,467
پلی اتیلن سنگین بادی 0035(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 180 180 41,467 41,467 41,467 41,467
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 600 168 168 41,467 41,467 41,467 41,467
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 96 96 41,467 41,467 41,467 41,467
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 800 260 260 41,607 41,607 41,607 41,607
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 80 80 41,607 41,607 41,607 41,607
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 220 22 22 41,607 41,607 41,607 41,607
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 0 41,607 0 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 2,508 22 22 42,109 42,109 42,109 42,109
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 210 170 42,109 42,109 42,109 42,109
پلی اتیلن سبک فیلم 0075(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 160 160 42,109 42,109 42,109 42,109
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,320 44 44 42,109 42,109 42,109 42,109
پلی اتیلن سبک فیلم 0190(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 154 154 42,109 42,109 42,109 42,109
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,015 64 64 42,109 42,109 42,109 42,109
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 86 86 42,109 42,109 42,109 42,109
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 21 21 42,109 42,109 42,109 42,109
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 3,000 450 390 43,298 43,298 43,298 43,298
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 230 230 43,298 43,298 43,298 43,298
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 0 0 43,298 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 0 0 43,459 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 0 38,968 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 0 37,446 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 2,000 140 100 41,999 41,999 41,999 41,999
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 80 80 41,999 41,999 41,999 41,999
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,760 330 330 30,935 30,935 30,935 30,935
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 253 66 66 30,935 30,935 30,935 30,935
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 506 22 22 30,935 30,935 30,935 30,935
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,507 110 0 30,935 0 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,255 374 374 32,500 32,500 32,500 32,500
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 253 44 44 32,500 32,500 32,500 32,500
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 0 0 32,500 0 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 0 32,500 0 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 418 418 30,935 30,935 30,935 30,935
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 187 187 30,935 30,935 30,935 30,935
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 132 132 30,935 30,935 30,935 30,935
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 220 220 32,500 32,500 32,500 32,500
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 209 209 32,500 32,500 32,500 32,500
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,254 550 550 30,108 30,108 30,108 30,108
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 748 22 22 30,108 30,108 30,108 30,108
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 297 0 0 30,108 0 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 132 132 30,108 30,108 30,108 30,108
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 700 20 20 44,903 44,903 44,903 44,903
پلی استایرن معمولی 1540(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 40 40 44,903 44,903 44,903 44,903
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 700 110 90 45,990 45,990 45,990 45,990
پلی استایرن مقاوم 7240(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 260 260 45,990 45,990 45,990 45,990
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 250 70 30 44,612 44,612 44,612 44,612
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 150 0 0 43,737 0 0 0
پلی استایرن انبساطی 300(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 20 20 44,612 44,612 44,612 44,612
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1,518 0 0 41,226 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 66 132 66 46,508 46,801 47,208 47,889
پلی پروپیلن شیمیایی T30G پتروشیمی مارون 110 0 0 40,915 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون 66 0 0 40,915 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 440 0 0 46,508 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 440 0 0 46,508 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 88 88 46,508 46,508 46,508 46,508
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 22 22 46,508 46,508 46,508 46,508
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 500 0 0 46,508 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 294 105 84 46,508 46,508 46,508 46,508
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C(مچینگ) نوید زرشیمی 0 147 147 46,508 46,508 46,508 46,508
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 1,980 110 44 40,915 40,915 40,915 40,915
پلی پروپیلن نساجی C30S(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 264 264 40,915 40,915 40,915 40,915
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,232 88 88 40,915 40,915 40,915 40,915
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 440 286 286 40,915 40,915 40,915 40,915
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 880 88 88 40,915 40,915 40,915 40,915
پلی پروپیلن نساجی HP510L(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 44 44 40,915 40,915 40,915 40,915
پلی پروپیلن نساجی HP550J(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 154 154 40,915 40,915 40,915 40,915
پلی پروپیلن نساجی HP552R(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 44 44 40,915 40,915 40,915 40,915
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 2,000 300 300 40,915 40,915 40,915 40,915
پلی پروپیلن نساجی HP552R(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 280 280 40,915 40,915 40,915 40,915
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 651 42 0 40,915 0 0 0
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 651 294 294 40,915 40,915 40,915 40,915
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 819 63 63 40,915 40,915 40,915 40,915
پلی پروپیلن نساجی PYI250(مچینگ) پتروشیمی پلی نار 0 21 21 40,915 40,915 40,915 40,915
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 900 0 0 48,215 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,102 0 0 48,215 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 1,301 0 0 49,179 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 390 0 0 45,030 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 910 60 60 45,030 45,030 45,030 45,030

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖