معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۸.۱۲ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 12 آبان ماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 210 525 210 33,878 34,089 34,313 34,579
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 210 210 210 33,878 33,878 33,878 33,878
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 907 173 173 38,415 38,415 38,415 38,415
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 907 65 65 38,415 38,415 38,415 38,415
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 66 110 66 38,415 38,415 38,436 38,446
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 110 110 110 39,072 39,072 39,072 39,072
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 72 72 38,077 38,077 38,077 38,077
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 720 360 120 38,320 38,320 38,320 38,320
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پلیمر کرمانشاه 63 462 63 34,269 36,320 36,716 37,119
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 420 420 36,748 36,748 36,748 36,748
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,500 20 20 38,504 38,504 38,504 38,504
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 0 35,140
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 991 0 0 39,275
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 991 100 100 35,140 35,140 35,140 35,140
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندرامام 670 0 0 37,405
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 1,800 1,500 1,280 41,149 41,149 41,149 41,149
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 200 0 0 40,184
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 3,960 2,992 2,024 39,817 39,817 39,817 39,817
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 1,430 286 198 38,415 38,415 38,415 38,415
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 400 3,340 400 34,574 37,419 37,466 37,529
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 836 836 28,284 28,284 28,284 28,284
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,012 352 352 38,415 38,415 38,415 38,415
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 220 154 44 38,320 38,320 38,320 38,320
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,002 7,590 2,002 29,557 29,557 30,305 31,925
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,992 18,854 2,992 23,304 25,634 25,634 25,634
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,200 1,660 1,200 39,637 39,839 40,095 40,909
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1,000 200 180 39,817 39,817 39,817 39,817
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 160 160 41,149 41,149 41,149 41,149
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 1,650 1,650 39,817 39,817 39,817 39,817
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 330 330 38,415 38,415 38,415 38,415
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 44 44 28,284 28,284 28,284 28,284
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 176 176 38,320 38,320 38,320 38,320
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 800 2,260 800 33,878 34,729 35,078 35,709
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,012 1,672 1,012 33,878 34,181 34,341 34,878
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 550 2,332 550 33,878 35,019 35,301 35,609
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340N درجه 1 پلی پروپیلن جم 44 198 44 35,807 37,999 37,999 37,999
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم 990 22 22 39,786 39,786 39,786 39,786
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 2,002 2,002 2,002 34,207 34,207 34,207 34,207
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 پلی پروپیلن جم 30 1,430 30 18,633 20,496 20,496 20,496
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 100 120 100 25,634 25,634 25,634 25,635
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 500 2,310 500 25,634 28,197 28,197 28,197
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 6,730 1,000 23,304 25,634 25,634 25,634
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,474 4,070 1,474 23,304 25,634 25,634 25,634
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 1,740 500 23,304 25,059 25,082 25,309
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 352 36,344 352 20,974 23,071 23,071 23,071
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 60 1,440 60 18,177 19,994 19,994 19,994
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 500 80 80 25,000 25,000 25,000 25,000
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 500 80 80 22,500 22,500 22,500 22,500
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 2,508 1,903 1,639 31,022 31,022 31,022 31,022
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,500 2,640 1,500 38,415 38,609 38,738 39,599
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 0 59,278
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 990 66 66 38,320 38,320 38,320 38,320
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,500 2,990 1,500 38,415 38,939 39,143 39,688
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 5,000 770 750 38,077 38,077 38,077 38,077
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 132 132 28,284 28,284 28,284 28,284
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 528 506 31,022 31,022 31,022 31,022
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 2,002 528 528 28,284 28,284 28,284 28,284
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 506 0 0 36,689
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 66 0 0 38,218
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,012 440 440 36,748 36,748 36,748 36,748
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 110 0 0 38,077
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1,012 440 374 38,077 38,077 38,077 38,077
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 700 2,640 700 38,353 54,929 55,619 57,555
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 800 2,380 800 36,318 43,850 44,038 44,555
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,375 418 308 38,320 38,320 38,320 38,320
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 198 198 28,284 28,284 28,284 28,284
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 649 506 29,557 29,709 29,823 29,990
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 400 540 400 38,218 38,519 38,799 39,393
پلی اتیلن سنگین بادی 0035(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 200 200 38,077 38,077 38,077 38,077
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F(مچینگ) پتروشیمی مهر 0 1,067 1,067 38,320 38,320 38,320 38,320
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 22 22 38,415 38,415 38,415 38,415
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 43 43 38,415 38,415 38,415 38,415
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 96 96 38,320 38,320 38,320 38,320
پلی اتیلن سنگین تزریقی (مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 310 310 36,748 36,748 36,748 36,748
پلی اتیلن سبک فیلم 0190(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 132 132 38,415 38,415 38,415 38,415
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 80 80 39,817 39,817 39,817 39,817
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 176 176 31,022 31,022 31,022 31,022
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F(مچینگ) پتروشیمی ایلام 0 286 286 38,320 38,320 38,320 38,320
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518(مچینگ) پتروشیمی جم 0 176 176 36,748 36,748 36,748 36,748
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پتروشیمی جم 0 88 88 38,077 38,077 38,077 38,077

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 65,500 ریال 1200 1.83% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 65,300 ریال 1100 1.68% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 1300 1.98% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 64,700 ریال 700 1.08% نمودار و آرشیو
0075 58,500 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
020 57,300 ریال 800 1.4% نمودار و آرشیو
Lf190 57,000 ریال 800 1.4% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 54,700 ریال نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 52,700 ریال نمودار و آرشیو
2420h 57,000 ریال 1300 2.28% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 57,000 ریال 1000 1.75% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 57,800 ریال 900 1.56% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 57,300 ریال نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 66,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30s Ar 65,500 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 82,000 ریال نمودار و آرشیو
1540 76,000 ریال نمودار و آرشیو
1551 75,000 ریال نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 65,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 79,500 ریال نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 78,000 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 45,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 43,800 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,400 ریال -400 0.89% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,000 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf 52,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 102,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 101,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖