معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۲.۰۷ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه پلیمری در روز سه‌شنبه 7 اردیبهشت 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 42,171 42,171 42,171 42,171 2,803 200 200
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 42,171 1,785 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 46,305 2,730 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 46,305 701 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 50,296 53,109 53,190 53,333 150 280 150
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 30,995 30,995 30,995 30,995 2,508 539 539
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 30,995 30,995 30,995 30,995 0 44 44
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 32,532 32,532 32,532 32,532 1,001 935 935
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 32,532 32,532 32,532 32,532 0 11 11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 32,532 32,532 32,532 32,532 1,001 231 231
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 32,532 1,507 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 28,290 28,290 28,290 28,290 1,507 1,496 1,496
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 28,290 28,290 28,290 28,290 506 506 506
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 28,290 28,290 28,290 28,290 1,012 286 286
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 28,290 28,290 28,290 28,290 1,012 858 858
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 39,717 43,688 43,688 43,688 110 3,520 110
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 37,749 37,749 37,749 37,749 0 60 60
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,736 39,736 39,736 39,736 2,090 858 418
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 39,736 39,736 39,736 39,736 0 506 506
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 39,058 40,579 41,188 42,229 500 1,140 500
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 39,058 39,999 40,441 41,189 500 1,240 500
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 39,058 39,558 39,884 40,679 518 950 518
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 39,058 39,058 39,058 39,058 1,015 281 22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 39,140 39,140 39,140 39,140 0 60 60
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 40,667 40,667 40,667 40,667 1,500 1,090 370
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 40,667 40,667 40,667 40,667 0 1,100 1,100
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 37,987 37,987 37,987 37,987 0 96 96
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 37,987 38,669 39,127 40,809 506 1,529 506
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم نقدی 37,987 55 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 37,947 38,009 38,395 38,577 220 374 220
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم سلف 37,288 37,288 37,288 37,288 1,012 99 99
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم سلف (مچینگ) 37,288 37,288 37,288 37,288 0 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم نقدی 37,947 37,947 37,947 37,947 220 176 176
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 38,780 39,779 40,570 41,356 500 1,070 500
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 37,551 37,551 37,551 37,551 0 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 37,551 37,551 37,551 37,551 1,540 1,320 770
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 37,551 37,551 37,551 37,551 0 759 759
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 37,551 506 0 0
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 41,713 42,500 43,313 44,029 100 250 100
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 41,713 41,713 41,713 41,713 150 110 110
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 43,579 45,366 45,585 46,501 700 1,780 700
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 45,308 55,555 55,909 56,209 750 2,420 750
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 37,361 38,119 38,763 38,936 176 352 176
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 37,361 37,361 37,361 37,361 0 352 352
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 31,764 31,764 31,764 31,764 1,408 660 660
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 31,434 31,434 31,434 31,434 770 704 242
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف (مچینگ) 31,434 31,434 31,434 31,434 0 528 528
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 31,434 31,434 31,434 31,434 330 264 154
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 31,434 31,434 31,434 31,434 0 176 176
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال نقدی 31,434 189 0 0
پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پتروشیمی رجال نقدی 31,434 63 0 0
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پتروشیمی رجال نقدی 31,434 31,434 31,434 31,434 84 21 21
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 31,434 31,436 31,465 31,655 315 378 315
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 29,066 3,960 0 0
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 29,066 31,972 31,972 31,972 500 8,080 500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 26,424 26,959 27,099 28,200 2,024 4,224 2,024
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 26,424 26,777 27,041 27,111 100 280 100
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی 26,424 27,745 27,745 27,745 120 200 120
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 26,424 27,489 27,566 28,666 2,992 5,874 2,992

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 72,500 ریال 2000 2.76% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 67,500 ریال 1500 2.22% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 67,500 ریال 2000 2.96% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 500 0.76% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 500 0.76% نمودار و آرشیو
0075 60,000 ریال 1000 1.67% نمودار و آرشیو
020 58,800 ریال 1500 2.55% نمودار و آرشیو
Lf190 58,500 ریال 1200 2.05% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,400 ریال 1200 2.13% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,000 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
2420h 58,300 ریال 1100 1.89% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,300 ریال 1100 1.89% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 59,100 ریال 600 1.02% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,600 ریال 800 1.37% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 68,000 ریال 1200 1.76% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,100 ریال 800 1.17% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 82,100 ریال 400 0.49% نمودار و آرشیو
1540 75,500 ریال -200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,500 ریال -1000 1.38% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,100 ریال 800 1.17% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 81,000 ریال -3000 3.57% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 72,500 ریال 500 0.69% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,500 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 47,000 ریال 500 1.06% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 101,000 ریال -800 0.79% نمودار و آرشیو
ABS150 99,000 ریال -1000 1% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖