قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۰۴.۱۹ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 96/04/18
مجتمع تولیدی محصول قیمت(ریال بر کیلوگرم) قیمت هفته قبل
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 41,205 41,016
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 45,325 45,118
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 41,921 41,724
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 41,921 41,724
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 37,512 37,359
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 38,201 38,253
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 38,201 38,253
اروند پلی وینیل کلراید S6532 31,611 31,318
اروند پلی وینیل کلراید S7042 34,773 34,449
اروند پلی وینیل کلراید E7242 34,140 33,823
اروند پلی وینیل کلراید E7244 34,140 33,823
اروند پلی وینیل کلراید E6834 34,140 33,823
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 41,205 41,016
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 41,205 41,017
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 45,325 45,118
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 41,205 41,016
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,201 38,253
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 41,646 41,204
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 40,673 40,518
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39,069 39,198
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 36,056 36,452
ایلام پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M 40,673
ایلام پلی اتیلن سنگین بادی B8200 37,512
آبادان پلی وینیل کلراید S57 34,773 34,449
آبادان پلی وینیل کلراید S65 31,611 32,884
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 50,606 31,318
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 50,606 34,449
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 47,203 49,086
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 36,056 49,086
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 36,773 45,547
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 37,512 36,452
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 41,205 37,160
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 41,205 37,359
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 34,140 41,016
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 31,611 41,016
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 35,721 33,225
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 37,961 31,318
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 37,603 34,810
پلی پروپیلن جم HP 552R 37,603 38,033
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 37,603 37,679
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 42,690 37,679
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 42,690 37,679
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 42,690 42,704
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 43,764 42,704
پلی پروپیلن جم RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیایی 45,018 42,704
پلی پروپیلن جم EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیایی 43,621 43,766
پلی پروپیلن جم HP 564 S 39,394 45,005
پلی پروپیلن جم EP3130UV 45,842 43,625
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 37,603 39,448
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 37,603 45,819
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 37,603 37,679
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 37,603 37,679
پلی نار P-CR-380 38,857 37,679
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 50,263 37,679
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 48,171 38,918
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 45,831 49,618
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 43,491 46,657
تبریز ABS 69,602 44,391
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 49,251 42,124
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 49,251 67,845
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 49,251 48,655
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 47,857 48,655
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 44,832 48,655
تبریز EPS Oversize 44,832 47,278
تبریز EPS Fine 42,224 44,290
تبریز EPS SuperFine 42,224 44,290
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39,069 41,714
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 40,304 41,714
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 39,069 39,198
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 39,785 40,434
تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 37,679 39,198
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 36,056 39,906
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 36,773 38,092
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 36,056 36,452
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 36,773 37,160
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 38,220 36,452
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 37,503 37,160
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 36,782 38,639
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 37,499 37,931
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 36,056 37,202
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 36,773 37,910
بانیار EPS 100-FR 51,043 36,452
بانیار EPS 200-FR 51,043 37,160
بانیار EPS 300-FR 51,043 50,426
بانیار EPS 400-FR 50,071 50,426
بانیار EPS 500-FR 46,938 50,426
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 48,171 49,465
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 45,831 46,371
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 37,512 46,657
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 37,512 44,391
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 36,056 37,359
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 36,773 37,359
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 36,056 36,452
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 36,773 37,160
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 36,056 36,452
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 36,773 37,160
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 36,056 36,452
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 41,646 37,160
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 40,673 36,452
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 41,825 41,204
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 42,657 40,518
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 39,993 42,284
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 37,679 43,105
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 39,069 40,022
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 40,304 38,092
جم پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N 40,860 39,198
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 37,318 40,434
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 36,056 40,967
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 36,773 37,728
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 36,056 36,452
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 36,773 37,160
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X75 75,200 36,452
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 82,600 37,160
خوزستان پلی کربنات PGPC 0710 82,000 75,200
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 42,690 82,600
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 37,603 86,000
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 37,603 42,704
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 37,603 37,679
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 37,603 37,679
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 37,603 37,679
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 37,603 37,679
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 37,961 37,679
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 37,603 37,679
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 37,603 38,033
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 37,603 37,679
شازند PP-R270G 42,690 37,679
شازند PP-EP2X CI 42,690 37,679
شازند PP-EP2X CE 42,690 42,704
شازند PP-ARP 230 42,690 42,704
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 39,394 42,704
شازند PP R 40 42,690 42,704
شازند PP R 60 42,690 39,448
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 37,603 42,704
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 37,603 42,704
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 37,603 37,679
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 38,857 37,679
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 37,603 37,679
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 36,056 38,918
شازند پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 40,673 37,679
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,201 36,452
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 37,512 40,518
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 37,679 38,253
شازند PBR 53,449 37,359
شازند PBR -1210S 58,464 38,092
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 40,304 48,379
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39,069 53,333
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 39,069 40,434
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 37,099 39,198
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 36,013 39,198
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 36,794 36,699
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 35,708 35,625
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 34,893 36,397
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 35,945 35,323
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 34,011 34,517
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 35,063 35,558
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 33,841 33,644
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 34,893 34,685
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 33,705 33,476
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 34,757 34,517
شهیدتند گویان PET S آمورف 34,554 33,342
شهیدتند گویان PET N آمورف 33,535 34,382
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 33,120 34,181
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 32,126 33,174
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 32,607 32,994
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 31,645 32,004
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 32,767 32,483
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 31,806 31,525
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 34,435 32,642
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 33,409 31,684
غدیر پلی وینیل کلراید S65 31,611 34,303
غدیر پلی وینیل کلراید S57 34,773 33,281
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 41,205 31,318
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 41,205 34,449
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 41,921 41,016
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 41,205 41,016
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 41,205 41,724
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 41,205 41,016
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 41,205 41,016
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 45,325 41,016
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,201 41,016
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 36,056 45,118
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 36,773 38,253
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 37,603 36,452
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 37,603 37,160
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 37,603 37,679
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 37,603 37,679
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 37,603 37,679
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 37,603 37,679
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 37,603 37,679
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 37,603 37,679
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 37,603 37,679
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 42,690 37,679
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 37,603 37,679
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 37,961 42,704
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 37,603 37,679
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 37,603 38,033
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 42,690 37,679
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 39,931 37,679
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 37,961 42,704
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 42,690 39,979
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 42,690 38,033
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 42,690 42,704
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 37,603 42,704
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 37,603 42,704
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 37,603 37,679
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 37,961 37,679
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 37,603 37,679
نوید زرشیمی ZH 422 H 38,140 38,033
نوید زرشیمی ZR 340R 43,764 37,679
نوید زرشیمی ZR348T 43,621 38,210
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 38,201 43,766
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 69,602
قائد بصیر ABS 75 81,707 38,253
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 36,056 67,845
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 36,773 79,644
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 36,056 36,452
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 36,773 37,160
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 37,512 36,452
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 39,993 37,160
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,201 37,359
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 36,773 40,022
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 36,056 38,253
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 36,773 37,160
لرستان پلی اتیلن سنگین نخ رشته ای HD48BF7 39,993 36,452
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 39,069 37,160
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 39,069
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 39,069 39,198
تخت جمشید لاتکس 15,448 39,198
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 48,171 39,198
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 41,205 14,235
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F08 41,205 46,657
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F03 45,325 41,016
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3500ریال اضافه می گردد نرخ ارز: 37709 ریال
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) قیمت قبلی
پتروشیمی آریاساسول C3+ 9,053 9,637
پتروشیمی ارومیه کریستال ملامین 49,257 48,662
پتروشیمی اروند سود کاستیک 7,254 7,167
پتروشیمی امیرکبیر برش سنگین 10,468 10,070
پتروشیمی برزویه آروماتیک سنگین 18,270 18,952
پتروشیمی برزویه ارتوزایلن99.5% 23,561 23,364
پتروشیمی برزویه پارازایلین 26,187 26,472
پتروشیمی بندرامام گاز بوتان صنعتی 13,076 13,802
پتروشیمی بندرامام گاز پروپان صنعتی 12,359 13,625
پتروشیمی بندرامام ***بنزن 34,237 34,305
پتروشیمی بندرامام زایلین مخلوط 21,800 21,950
پتروشیمی بندرامام گاز مایع صنعتی 12,932 13,767
پتروشیمی بیستون الکیل بنزن خطی 39,585 39,106
پتروشیمی پارس استایرن منومر 38,583 38,070
پتروشیمی پارس پنتان پلاس 12,651 12,469
پتروشیمی تندگویان اسید ترفتالیک 23,741 23,531
پتروشیمی جم برش سنگین 10,468 10,070
پتروشیمی خراسان آمونیاک (گاز) 5,015 6,285
پتروشیمی خراسان آمونیاک (مایع) 5,015 7,591
پتروشیمی خراسان اوره پریل 7,505 48,662
پتروشیمی خراسان کریستال ملامین 49,257 2,690
پتروشیمی رازی گوگرد 2,776 12,617
پتروشیمی رازی دی آمونیوم فسفات 12,717 7,202
پتروشیمی رازی اوره صنعتی گرانوله 6,609 7,469
پتروشیمی زاگرس متانول 7,884 10,070
پتروشیمی شازند برش سنگین 10,468 41,584
پتروشیمی شازند تری اتانول آمین 41,197 36,806
پتروشیمی شازند دی اتانول آمین 37,615 26,702
پتروشیمی شازند منو اتیلن گلایکول 27,118 24,278
پتروشیمی شازند دی اتیلن گلایکول 25,023 36,422
پتروشیمی شازند تری اتیلن گلایکول 36,990 39,460
پتروشیمی شازند منو اتانول آمین 38,869 23,004
پتروشیمی شازند ایزوبوتانل 23,823 26,410
پتروشیمی شازند نرمال بوتانول 27,315 31,409
پتروشیمی شازند دی اتیل هگزانول 31,614 7,469
پتروشیمی شيراز متانول 7,884 6,285
پتروشیمی شیراز آمونیاک (گاز) 5,015 7,591
پتروشیمی شیراز آمونیاک (مایع) 5,015 3,999
پتروشیمی شیراز اوره پریل 7,505 15,274
پتروشیمی شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 4,048 7,469
پتروشیمی فن آوران اسید استیک 14,064 117,505
پتروشیمی فن آوران متانول 7,884 91,573
پتروشیمی کارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 112,137 100,730
پتروشیمی کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری 93,141 7,202
پتروشیمی کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص 102,455 24,278
پتروشیمی کرمانشاه آمونیاک (مایع) 5,015 26,702
پتروشیمی کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 6,609 24,278
پتروشیمی مارون دی اتیلن گلایکول 25,023 24,519
پتروشیمی مارون منو اتیلن گلایکول 27,118 26,855
فرساشیمی دی اتیلن گلایکول 25,023 24,519
فرساشیمی منو اتیلن گلایکول 27,118 26,855
*** قیمت تلفیقی نرخ ارز: 37709 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖