معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۰.۲۹ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه پلیمری در روز سه‌شنبه 29 دی 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,995 0 0 34,364
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 991 80 80 34,364 34,364 34,364 34,364
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,499 0 0 37,766
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 1,491 0 0 37,766
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 0 59,278
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 0 0 29,486
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,508 385 341 29,486 29,486 29,486 29,486
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 407 407 29,486 29,486 29,486 29,486
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 176 66 66 29,486 29,486 29,486 29,486
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 66 66 30,948 30,948 30,948 30,948
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,508 792 792 30,948 30,948 30,948 30,948
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 66 66 30,948 30,948 30,948 30,948
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,012 66 66 30,948 30,948 30,948 30,948
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,012 22 22 30,948 30,948 30,948 30,948
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 110 0 0 31,208
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 363 0 0 31,208
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 803 803 27,509 27,509 27,509 27,509
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,012 682 682 27,509 27,509 27,509 27,509
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 220 220 27,509 27,509 27,509 27,509
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 308 308 27,509 27,509 27,509 27,509
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 4,994 1,012 374 39,302 39,302 39,302 39,302
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 44 44 39,302 39,302 39,302 39,302
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 50 0 0 39,302
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 50 0 0 39,483
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 440 22 22 37,904 37,904 37,904 37,904
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 22 22 37,904 37,904 37,904 37,904
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 500 20 20 38,602 38,602 38,602 38,602
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 10 10 38,602 38,602 38,602 38,602
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 220 44 44 37,509 37,509 37,509 37,509
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 2,720 1,000 38,276 38,599 38,885 39,444
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 2,650 1,000 38,276 38,402 38,691 39,111
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,012 22 22 38,276 38,276 38,276 38,276
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 700 2,530 700 34,448 34,649 35,535 36,519
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 120 570 120 34,448 36,069 36,176 36,709
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 3,000 440 420 40,777 40,777 40,777 40,777
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 350 350 40,777 40,777 40,777 40,777
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 200 0 0 39,349
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 4,000 80 80 36,991 36,991 36,991 36,991
پلی اتیلن سنگین بادی 0035(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 170 170 36,991 36,991 36,991 36,991
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 0 0 36,991
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی جم 220 814 220 33,292 34,558 34,613 34,869
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 1,100 44 22 34,971 34,971 34,971 34,971
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 1,000 20 20 35,670 35,670 35,670 35,670
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 20 20 35,670 35,670 35,670 35,670
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 44 44 35,670 35,670 35,670 35,670
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 77 0 0 34,971
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,012 33 33 34,971 34,971 34,971 34,971
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518(مچینگ) پتروشیمی جم 0 11 11 34,971 34,971 34,971 34,971
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 40 40 38,468 38,468 38,468 38,468
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 506 0 0 35,670
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 935 539 352 31,474 31,474 31,474 31,474
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 0 132 132 31,474 31,474 31,474 31,474
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 200 210 200 36,370 36,370 36,372 36,389
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 0 36,370
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 1,000 0 0 37,406
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 66 0 0 37,406
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,760 77 77 37,406 37,406 37,406 37,406
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1,100 0 0 37,406
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000(مچینگ) پتروشیمی مهر 0 44 44 37,406 37,406 37,406 37,406
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 22 22 37,406 37,406 37,406 37,406
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 440 242 66 33,665 33,665 33,665 33,665
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 20 0 0 33,665
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 0 374 374 33,665 33,665 33,665 33,665
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی جم 572 484 198 33,665 33,665 33,665 33,665
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1(مچینگ) پتروشیمی جم 0 308 308 33,665 33,665 33,665 33,665
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی جم 605 2,618 605 29,925 32,155 32,273 32,917
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون 20 1,000 20 20,573 22,630 22,630 22,630
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی مارون 440 220 66 36,699 36,699 36,699 36,699
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی مارون 0 22 22 36,699 36,699 36,699 36,699
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی مارون 264 44 44 32,622 32,622 32,622 32,622
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی مارون 20 0 0 32,622
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی مارون 0 22 22 32,622 32,622 32,622 32,622
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 250 0 0 38,028
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 250 0 0 38,028
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 0 37,282
پلی استایرن انبساطی SE2000 بانیار پلیمر گنبد 150 0 0 43,500
پلی استایرن انبساطی SE3000 بانیار پلیمر گنبد 150 0 0 43,500
پلی استایرن انبساطی SE4000 بانیار پلیمر گنبد 150 0 0 43,500
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 1,500 1,610 1,500 40,182 40,201 40,406 44,000
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 1,500 2,050 1,500 41,021 41,605 43,797 53,500
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 22 22 36,851 36,851 36,851 36,851
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440G درجه 1 پلی پروپیلن جم 143 0 0 33,166
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332L درجه 1 نوید زرشیمی 105 0 0 33,166
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 105 0 0 30,562
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,012 22 22 30,562 30,562 30,562 30,562
پلی پروپیلن نساجی HP552R(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 40 40 30,562 30,562 30,562 30,562
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 2,002 0 0 30,562
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 پتروشیمی مارون 20 0 0 27,506
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 273 0 0 30,562
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 273 0 0 30,562
پلی پروپیلن نساجی ZH550J(مچینگ) نوید زرشیمی 0 21 21 30,562 30,562 30,562 30,562
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 1,008 273 273 30,562 30,562 30,562 30,562
پلی پروپیلن نساجی ZH552R(مچینگ) نوید زرشیمی 0 504 504 30,562 30,562 30,562 30,562
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 4,100 20 20 24,598 24,598 24,598 24,598
پلی وینیل کلراید E6834(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 20 20 24,598 24,598 24,598 24,598
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 1,300 80 80 22,138 22,138 22,138 22,138
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 580 0 0 19,678
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 400 900 400 24,598 25,609 25,727 26,559
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 990 506 462 22,362 22,362 22,362 22,362
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 830 670 22,362 22,362 22,362 22,362
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 264 264 22,362 22,362 22,362 22,362
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی غدیر 0 140 140 22,362 22,362 22,362 22,362
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,980 1,716 550 22,362 22,362 22,362 22,362
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 200 140 140 22,362 22,362 22,362 22,362
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 946 946 22,362 22,362 22,362 22,362
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 60 160 60 24,598 25,201 25,234 25,251

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 74,000 ریال 2000 2.7% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 60,400 ریال 400 0.66% نمودار و آرشیو
020 59,500 ریال 400 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 59,500 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,700 ریال 400 0.74% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 60,300 ریال 1000 1.66% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 59,500 ریال 600 1.01% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,800 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,100 ریال 500 1.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,400 ریال 400 0.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 71,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال -1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖