معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۵.۲۱ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ چهارشنبه 21 مرداد 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 0 59,278 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 110 0 0 25,501 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,991 341 341 25,501 25,501 25,501 25,501
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 66 66 25,501 25,501 25,501 25,501
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,540 280 280 25,501 25,501 25,501 25,501
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی غدیر 0 40 40 25,501 25,501 25,501 25,501
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 1,584 44 44 25,000 25,000 25,000 25,000
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 242 0 0 22,500 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 726 1,540 726 22,951 23,609 23,609 23,609
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 0 24,226 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 1,276 198 25,501 25,501 25,501 25,501
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 180 180 24,863 24,863 24,863 24,863
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 792 792 25,501 25,501 25,501 25,501
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 840 4,275 840 43,337 47,670 47,670 47,670
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 506 6,490 506 43,337 47,670 47,670 47,670
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,200 16,740 1,200 42,198 46,417 46,417 46,417
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 504 0 0 40,856 0 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 1,012 22 22 40,856 40,856 40,856 40,856
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 60 140 60 36,770 36,877 36,975 37,172
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 20 20 20 32,685 32,685 32,685 32,685
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون 20 20 20 22,471 22,471 22,471 22,471
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 330 44 44 40,856 40,856 40,856 40,856
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 2 پتروشیمی آریا ساسول 264 4,158 264 32,685 35,953 35,953 35,953
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - MCH3713 درجه 2 پتروشیمی آریا ساسول 132 2,486 132 32,685 35,953 35,953 35,953
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 44 44 40,856 40,856 40,856 40,856
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 704 649 605 40,856 40,856 40,856 40,856
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F(مچینگ) پتروشیمی مهر 0 99 99 40,856 40,856 40,856 40,856
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 600 0 0 40,856 0 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 506 66 66 40,856 40,856 40,856 40,856
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F(مچینگ) پتروشیمی ایلام 0 22 22 40,856 40,856 40,856 40,856
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 2,500 190 190 39,077 39,077 39,077 39,077
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 0 20 20 39,077 39,077 39,077 39,077
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 پتروشیمی جم 220 220 220 39,077 39,077 39,077 39,077
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,012 2,827 1,012 39,077 40,569 41,319 42,984
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 110 110 110 39,706 39,706 39,706 39,706
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 110 44 44 39,706 39,706 39,706 39,706
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV(مچینگ) پتروشیمی جم 0 66 66 39,706 39,706 39,706 39,706
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1,012 2,365 1,012 40,458 41,259 42,058 42,999
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 600 120 120 40,458 40,458 40,458 40,458
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 360 360 40,458 40,458 40,458 40,458
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 400 260 220 40,640 40,640 40,640 40,640
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 110 0 0 40,640 0 0 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 110 0 0 40,640 0 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 484 352 352 40,325 40,325 40,325 40,325
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 132 132 40,325 40,325 40,325 40,325
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,500 5,080 1,500 40,325 41,547 41,770 42,599
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,500 3,570 1,500 40,325 41,001 41,156 41,777
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,232 858 770 40,325 40,325 40,325 40,325
پلی اتیلن سبک فیلم 0190(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 462 462 40,325 40,325 40,325 40,325
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,015 237 237 40,325 40,325 40,325 40,325
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 86 86 40,325 40,325 40,325 40,325
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 777 777 40,325 40,325 40,325 40,325
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 928 928 40,325 40,325 40,325 40,325
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 814 2,904 814 42,088 44,276 44,730 45,799
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 220 110 88 42,088 42,088 42,088 42,088
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 220 22 22 42,252 42,252 42,252 42,252
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پتروشیمی جم 220 44 22 37,879 37,879 37,879 37,879
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 0 38,027 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 2 پتروشیمی جم 110 286 110 33,802 35,117 35,475 35,629
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 0 36,576 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA(مچینگ) پتروشیمی جم 0 22 22 42,088 42,088 42,088 42,088
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ(مچینگ) پتروشیمی جم 0 22 22 42,252 42,252 42,252 42,252
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1(مچینگ) پتروشیمی جم 0 22 22 37,879 37,879 37,879 37,879
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 800 1,340 800 42,088 42,288 42,432 43,444
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,002 1,914 1,892 30,318 30,318 30,318 30,318
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 440 440 30,318 30,318 30,318 30,318
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 77 77 30,318 30,318 30,318 30,318
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 781 506 31,822 31,822 32,008 32,222
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,002 1,232 1,210 31,822 31,822 31,822 31,822
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 77 77 31,822 31,822 31,822 31,822
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 110 110 30,318 30,318 30,318 30,318
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 66 66 30,318 30,318 30,318 30,318
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 1,001 1,001 29,458 29,458 29,458 29,458
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 2,002 1,210 550 29,458 29,458 29,458 29,458
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 44 44 29,458 29,458 29,458 29,458
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 396 396 29,458 29,458 29,458 29,458
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 242 242 29,458 29,458 29,458 29,458
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 110 110 29,458 29,458 29,458 29,458
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 200 0 0 42,974 0 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 400 300 280 45,099 45,099 45,099 45,099
پلی استایرن مقاوم 7240(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 30 30 45,099 45,099 45,099 45,099
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 50 10 0 43,031 0 0 0
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 0 42,187 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 484 0 0 38,777 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی T30G پتروشیمی مارون 110 0 0 38,777 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 550 22 22 44,444 44,444 44,444 44,444
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 550 0 0 44,444 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 88 88 44,444 44,444 44,444 44,444
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 500 0 0 44,444 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 504 42 42 40,980 40,980 40,980 40,980
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 504 987 504 44,444 44,882 45,282 45,809
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 220 638 220 38,777 39,100 39,143 39,176
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 594 22 22 38,777 38,777 38,777 38,777
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 660 440 220 38,777 38,777 38,777 38,777
پلی پروپیلن نساجی Z30S(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 264 264 38,777 38,777 38,777 38,777
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,452 176 176 38,777 38,777 38,777 38,777
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 1,452 88 88 38,777 38,777 38,777 38,777
پلی پروپیلن نساجی HP510L(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 44 44 38,777 38,777 38,777 38,777
پلی پروپیلن نساجی HP552R(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 22 22 38,777 38,777 38,777 38,777
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,000 240 200 38,777 38,777 38,777 38,777

قیمت مواداولیه؛ ۲۷ دى ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 54,700 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 55,400 ریال -300 0.54% نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 56,200 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 55,500 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
5110 56,400 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 55,400 ریال 400 0.72% نمودار و آرشیو
0075 56,000 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
020 56,100 ریال -300 0.53% نمودار و آرشیو
Lf190 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
22B02 51,700 ریال -300 0.58% نمودار و آرشیو
52518 50,500 ریال 300 0.59% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 50,500 ریال 300 0.59% نمودار و آرشیو
2420h 54,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 54,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 54,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 53,900 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 69,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf 68,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf 67,500 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 68,400 ریال نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 68,400 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 68,400 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf 67,500 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf 67,500 ریال نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 57,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
C30s 58,200 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 53,200 ریال -200 0.37% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 73,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 68,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 57,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 58,500 ریال 1200 2.05% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 57,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 57,300 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 58,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 60,300 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 70,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
ZR230 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 70,000 ریال 500 0.71% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 43,200 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 43,800 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 43,600 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,200 ریال 200 0.47% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 42,800 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 42,600 ریال 200 0.47% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak 59,100 ریال نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 61,000 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 62,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖