تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۵.۲۱ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ چهارشنبه 21 مرداد 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 0 59,278 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 110 0 0 25,501 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,991 341 341 25,501 25,501 25,501 25,501
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 66 66 25,501 25,501 25,501 25,501
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,540 280 280 25,501 25,501 25,501 25,501
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی غدیر 0 40 40 25,501 25,501 25,501 25,501
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 1,584 44 44 25,000 25,000 25,000 25,000
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 242 0 0 22,500 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 726 1,540 726 22,951 23,609 23,609 23,609
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 0 24,226 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 1,276 198 25,501 25,501 25,501 25,501
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 180 180 24,863 24,863 24,863 24,863
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 792 792 25,501 25,501 25,501 25,501
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 840 4,275 840 43,337 47,670 47,670 47,670
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 506 6,490 506 43,337 47,670 47,670 47,670
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,200 16,740 1,200 42,198 46,417 46,417 46,417
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 504 0 0 40,856 0 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 1,012 22 22 40,856 40,856 40,856 40,856
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 60 140 60 36,770 36,877 36,975 37,172
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 20 20 20 32,685 32,685 32,685 32,685
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 پتروشیمی مارون 20 20 20 22,471 22,471 22,471 22,471
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 330 44 44 40,856 40,856 40,856 40,856
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 2 پتروشیمی آریا ساسول 264 4,158 264 32,685 35,953 35,953 35,953
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - MCH3713 درجه 2 پتروشیمی آریا ساسول 132 2,486 132 32,685 35,953 35,953 35,953
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 44 44 40,856 40,856 40,856 40,856
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 704 649 605 40,856 40,856 40,856 40,856
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F(مچینگ) پتروشیمی مهر 0 99 99 40,856 40,856 40,856 40,856
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 600 0 0 40,856 0 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 506 66 66 40,856 40,856 40,856 40,856
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F(مچینگ) پتروشیمی ایلام 0 22 22 40,856 40,856 40,856 40,856
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 2,500 190 190 39,077 39,077 39,077 39,077
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 0 20 20 39,077 39,077 39,077 39,077
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 پتروشیمی جم 220 220 220 39,077 39,077 39,077 39,077
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,012 2,827 1,012 39,077 40,569 41,319 42,984
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 110 110 110 39,706 39,706 39,706 39,706
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 110 44 44 39,706 39,706 39,706 39,706
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV(مچینگ) پتروشیمی جم 0 66 66 39,706 39,706 39,706 39,706
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1,012 2,365 1,012 40,458 41,259 42,058 42,999
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 600 120 120 40,458 40,458 40,458 40,458
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 360 360 40,458 40,458 40,458 40,458
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 400 260 220 40,640 40,640 40,640 40,640
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 110 0 0 40,640 0 0 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 110 0 0 40,640 0 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 484 352 352 40,325 40,325 40,325 40,325
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 132 132 40,325 40,325 40,325 40,325
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,500 5,080 1,500 40,325 41,547 41,770 42,599
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,500 3,570 1,500 40,325 41,001 41,156 41,777
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,232 858 770 40,325 40,325 40,325 40,325
پلی اتیلن سبک فیلم 0190(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 462 462 40,325 40,325 40,325 40,325
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,015 237 237 40,325 40,325 40,325 40,325
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 86 86 40,325 40,325 40,325 40,325
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 777 777 40,325 40,325 40,325 40,325
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 928 928 40,325 40,325 40,325 40,325
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 814 2,904 814 42,088 44,276 44,730 45,799
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 220 110 88 42,088 42,088 42,088 42,088
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 220 22 22 42,252 42,252 42,252 42,252
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پتروشیمی جم 220 44 22 37,879 37,879 37,879 37,879
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 0 38,027 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 2 پتروشیمی جم 110 286 110 33,802 35,117 35,475 35,629
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 1 پتروشیمی جم 220 0 0 36,576 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA(مچینگ) پتروشیمی جم 0 22 22 42,088 42,088 42,088 42,088
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ(مچینگ) پتروشیمی جم 0 22 22 42,252 42,252 42,252 42,252
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1(مچینگ) پتروشیمی جم 0 22 22 37,879 37,879 37,879 37,879
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 800 1,340 800 42,088 42,288 42,432 43,444
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,002 1,914 1,892 30,318 30,318 30,318 30,318
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 440 440 30,318 30,318 30,318 30,318
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,001 77 77 30,318 30,318 30,318 30,318
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 506 781 506 31,822 31,822 32,008 32,222
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,002 1,232 1,210 31,822 31,822 31,822 31,822
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 77 77 31,822 31,822 31,822 31,822
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 110 110 30,318 30,318 30,318 30,318
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 66 66 30,318 30,318 30,318 30,318
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 1,001 1,001 29,458 29,458 29,458 29,458
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 2,002 1,210 550 29,458 29,458 29,458 29,458
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 44 44 29,458 29,458 29,458 29,458
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 396 396 29,458 29,458 29,458 29,458
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 242 242 29,458 29,458 29,458 29,458
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 110 110 29,458 29,458 29,458 29,458
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 200 0 0 42,974 0 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 400 300 280 45,099 45,099 45,099 45,099
پلی استایرن مقاوم 7240(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 30 30 45,099 45,099 45,099 45,099
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 50 10 0 43,031 0 0 0
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 0 42,187 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 484 0 0 38,777 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی T30G پتروشیمی مارون 110 0 0 38,777 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 550 22 22 44,444 44,444 44,444 44,444
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 550 0 0 44,444 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 88 88 44,444 44,444 44,444 44,444
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 500 0 0 44,444 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 504 42 42 40,980 40,980 40,980 40,980
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 504 987 504 44,444 44,882 45,282 45,809
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 220 638 220 38,777 39,100 39,143 39,176
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 594 22 22 38,777 38,777 38,777 38,777
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 660 440 220 38,777 38,777 38,777 38,777
پلی پروپیلن نساجی Z30S(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 264 264 38,777 38,777 38,777 38,777
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,452 176 176 38,777 38,777 38,777 38,777
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 1,452 88 88 38,777 38,777 38,777 38,777
پلی پروپیلن نساجی HP510L(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 44 44 38,777 38,777 38,777 38,777
پلی پروپیلن نساجی HP552R(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 22 22 38,777 38,777 38,777 38,777
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,000 240 200 38,777 38,777 38,777 38,777

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖