قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۰۱.۱۵ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/01/15
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به یکشنبه 94/12/16 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 38,574 36,068 7
آریا ساسول LH0030 38,574 36,068 7
آریا ساسول LP0470KJ 39,236 36,724 7
آریا ساسول LP0470KJ 39,236 36,724 7
آریا ساسول HB 5020 37,111 34,581 7
آریا ساسول HCH5110 36,983 34,995 6
آریا ساسول MF 3713 36,983 34,995 6
اروند PVC- S6532 26,065 21,972 19
اروند PVC - S7042 28,671 24,169 19
اروند PVC - E7242 28,671 24,169 19
اروند PVC - E7244 28,671 24,169 19
اروند PVC - E6834 28,671 24,169 19
امیرکبیر LD2420H 38,574 36,068 7
امیرکبیر LD2420D 38,574 36,068 7
امیرکبیر EX5 36,983 34,995 6
امیرکبیر EX3(PE100)** 39,268 36,997 6
امیرکبیر LL0209 AA 39,215 37,155 6
امیرکبیر HD EX3(PE100 Blak) 41,179 39,505 4
ایلام HD 2200J 36,309 32,877 10
آبادان PVC-S57 28,671 24,169 19
آبادان PVC-S60 27,368 23,071 19
آبادان PVC-S65 26,065 21,972 19
آبادان PVC-S70 28,671 24,169 19
بندر امام SBR 1502 45,019 38,135 18
بندر امام SBR 1500 45,919 38,898 18
بندر امام SBR 1712 41,330 35,278 17
بندر امام HI 0500 36,309 32,877 10
بندر امام HI 0500 UA 36,971 33,533 10
بندر امام HD 0035 37,111 34,581 7
بندر امام LH 0075 38,574 36,068 7
بندر امام LF 0200 38,574 36,068 7
بندر امام PVC S6058 27,368 23,071 19
بندر امام PVC 6558 26,065 21,972 19
بندر امام PVC 7054 28,671 24,169 19
پلی پروپیلن جم EP 332L 31,349 28,848 9
پلی پروپیلن جم HP 525J 31,680 29,176 9
پلی پروپیلن جم HP422H 31,680 29,176 9
پلی پروپیلن جم HP 510L 31,349 28,848 9
پلی پروپیلن جم HP 502P 31,349 28,848 9
پلی پروپیلن جم HP 502R 31,349 28,848 9
پلی پروپیلن جم HP 550J 31,349 28,848 9
پلی پروپیلن جم EP548R 37,307 34,751 7
پلی پروپیلن جم EP440L 37,307 34,751 7
پلی پروپیلن جم EP440G 37,307 34,751 7
پلی پروپیلن جم RP 340N 37,307 34,751 7
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 33,666 31,143 8
پلی نار SF 060 31,349 28,848 9
پلی نار SF 1160 31,349 28,848 9
پلی نار PYI 250 31,349 28,848 9
تبریز HIPS 7240 42,928 38,763 11
تبریز GPPS 1540 42,241 37,984 11
تبریز GPPS 1460 40,129 36,084 11
تبریز GPPS 1160 38,017 34,185 11
تبریز *ABS 50,557 43,728 16
تبریز EPS 100 42,605 39,454 8
تبریز EPS 200 42,605 39,454 8
تبریز EPS 300 42,605 39,454 8
تبریز EPS 400 41,770 38,681 8
تبریز EPS 500 39,052 36,123 8
تبریز EPS Oversize 39,052 36,123 8
تبریز EPS Fine 36,709 33,956 8
تبریز EPS SuperFine 36,709 33,956 8
تبریز LL0 209 AA 39,215 37,155 6
تبریز LL0 209 KJ 39,387 37,325 6
تبریز LL0 220 AA 37,820 35,833 6
تبریز LL 0220KJ 38,482 36,489 5
تبریز MD 3840 UV 37,762 34,192 10
تبریز HD EA 6070 36,309 32,877 10
تبریز HD UA 6070 36,971 33,533 10
تبریز HD EA 5218 36,309 32,877 10
تبریز HD UA 5218 36,971 33,533 10
تبریز HD 4440 EA 37,100 33,536 11
تبریز HD 4440 UA 37,762 34,192 10
تبریز HD EA 6040 36,309 32,877 10
تبریز HD UA 6040 36,971 33,533 10
بانیار EPS 100-FR 44,631 41,461 8
بانیار EPS 200-FR 44,631 41,461 8
طاهاسازان پیشتاز GP35 42,241 37,984 11
طاهاسازان پیشتاز GP26 40,129 36,084 11
جم HD BL3 37,111 34,581 7
جم HD BL4 37,111 34,581 7
جم HD 60507 36,309 32,877 10
جم HD 60507 UV 36,971 33,533 10
جم HD 52518 36,309 32,877 10
جم HD 52518 UV 36,971 33,533 10
جم HD 52505 36,309 32,877 10
جم HD 52511 36,309 32,877 10
جم HD EX3(PE100)** 39,268 36,997 6
جم HD EX3(PE100 Blak) 41,179 39,505 4
جم MD 38504UV 37,762 34,192 10
جم LL22501 AA 39,215 37,155 6
جم LL22501 KJ 39,387 37,325 6
جم LL32604 UV 37,762 34,192 10
خوزستان PGPC 1822 67,834 64,424 5
خوزستان PGPC 0712 67,834 64,424 5
خوزستان PGPC 1218 67,834 64,424 5
خوزستان PGPC 0407 67,834 64,424 5
خوزستان PGPC 2230 67,834 64,424 5
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 57,017 56,747 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 44,274 44,121 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 44,274 44,121 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 57,017 56,747 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 57,017 56,747 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 57,017 56,747 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 57,017 56,747 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 62,644 62,322 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 59,566 59,272 0
رجال RG 3212 E 37,307 34,751 7
رجال RG 1101XXS 31,349 28,848 9
رجال RG 1101S 31,349 28,848 9
رجال RG 1101XS 31,349 28,848 9
رجال RG 1101P 31,349 28,848 9
رجال RG 1101XP 31,349 28,848 9
رجال RG 1101XN 31,349 28,848 9
رجال RG 1104K 31,680 29,176 9
رجال RG 1102H 31,349 28,848 9
رجال RG 1102L 31,349 28,848 9
رجال RG 1102XK 31,349 28,848 9
شازند PP-R270G 37,307 34,751 7
شازند PP-EP2X CI 37,307 34,751 7
شازند PP-EP2X CE 37,307 34,751 7
شازند PP-ARP 230 37,307 34,751 7
شازند PP-HP 565 S 33,666 31,143 8
شازند PP R 40 37,307 34,751 7
شازند PP R 60 37,307 34,751 7
شازند PP-HP 550 J 31,349 28,848 9
شازند PP-HP 552 R 31,349 28,848 9
شازند PP-HP 554 P 31,349 28,848 9
شازند PP-V30GA 32,673 30,160 8
شازند PP-V30S 31,349 28,848 9
شازند HD-5620 EA 36,309 32,877 10
شازند *HD-EX3(PE80) 37,961 35,571 7
شازند HD-EX5 36,983 34,995 6
شازند HD-BL3 37,111 34,581 7
شازند MD 3840 UA 37,762 34,192 10
شازند PBR 42,349 34,991 21
شازند PBR -1210S 46,983 39,582 19
شازند LL0 209 KJ 39,387 37,325 6
شازند LL0 209 AA 39,215 37,155 6
شازند LL0410 AA 39,215 37,155 6
شهیدتند گویان PET BG845 32,663 29,884 9
شهیدتند گویان PET BG841 32,663 29,884 9
شهیدتند گویان PET BG 825 32,391 29,635 9
شهیدتند گویان PET BG821 32,391 29,635 9
شهیدتند گویان PET BG800 31,647 28,954 9
شهیدتند گویان PET BG805 31,647 28,954 9
شهیدتند گویان PET BG781 30,860 28,234 9
شهیدتند گویان PET BG785 30,860 28,234 9
شهیدتند گویان PET BG761 30,413 27,825 9
شهیدتند گویان PET BG 732 29,941 27,393 9
شهیدتند گویان PET آمورف 30,413 27,825 9
شهیدتند گویان PET TG645 27,847 25,919 7
شهیدتند گویان PET TG641 27,847 25,919 7
شهیدتند گویان PET TG621 27,431 25,532 7
شهیدتند گویان PET TGSB 28,966 26,961 7
غدیر PVC-S65 26,065 21,972 19
غدیر PVC-S57 28,671 24,169 19
لاله LD 2102TX00 38,574 36,068 7
لاله LD 2101 TN 47 38,574 36,068 7
لاله LD 1922 T 39,236 36,724 7
لاله LD 2404 TC47 38,574 36,068 7
لاله LD 2004 TC00 38,574 36,068 7
لاله LD 2100TN00 38,574 36,068 7
مارون HD-EX5 36,983 34,995 6
مارون HD-I4 36,309 32,877 10
مارون HD-I4 UV 36,971 33,533 10
مارون PP-C30S 31,349 28,848 9
مارون PP-V30S 31,349 28,848 9
مارون PP-Z30S 31,349 28,848 9
مارون PP-V30G 31,349 28,848 9
مارون PP-F30G 31,349 28,848 9
مارون PP-V79S 31,349 28,848 9
مارون PP-V79G 31,349 28,848 9
مارون PP-X30G 31,349 28,848 9
مارون PP-MR230C 37,307 34,751 7
مارون PP-EP1X35AF 31,680 29,176 9
مارون PP-T30G 31,349 28,848 9
مارون PP-T31SE 31,349 28,848 9
مارون PP EP-C40R 37,307 34,751 7
نوید زرشیمی ZH515MA 33,666 31,143 8
نوید زرشیمی ZH 525J 31,680 29,176 9
نوید زرشیمی ZR 230C 37,307 34,751 7
نوید زرشیمی ZB 332 C 37,307 34,751 7
نوید زرشیمی ZB 332 L 37,307 34,751 7
نوید زرشیمی ZH510L 31,349 28,848 9
نوید زرشیمی ZH 550 J 31,349 28,848 9
نوید زرشیمی ZH500 M 31,349 28,848 9
نوید زرشیمی ZH520J 31,680 29,176 9
نوید زرشیمی HP 552 R 31,349 28,848 9
نوید زرشیمی ZH 422 H 31,879 29,372 9
مهر HD 7000 F 36,983 34,995 6
قائد بصیر *ABS 50 NW 50,557 43,728 16
قائد بصیر *ABS 75 59,349 51,333 16
پلیمر کرمانشاه HD-I3 36,309 32,877 10
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 36,971 33,533 10
پلیمر کرمانشاه HD-I4 36,309 32,877 10
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 36,971 33,533 10
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 37,111 34,581 7
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 38,969 36,963 5
تخت جمشید لاتکس 12,737 10,789 18
قیمت ارز : 34840ریال

 

 

 

💢 قیمت مواد اولیه پلیمری در بازار آزاد ۵ خرداد ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 71,000 ریال 1000 1.41% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 74,500 ریال 2500 3.36% نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 74,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 74,500 ریال نمودار و آرشیو
5110 74,000 ریال 300 0.41% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 81,500 ریال 2000 2.45% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 81,500 ریال 2000 2.45% نمودار و آرشیو
0075 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
020 63,000 ریال 500 0.79% نمودار و آرشیو
Lf190 61,700 ریال 400 0.65% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 59,200 ریال 1400 2.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 55,800 ریال 1300 2.33% نمودار و آرشیو
2420h 61,200 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 60,300 ریال 300 0.5% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 63,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 62,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 71,500 ریال 500 0.7% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 76,000 ریال 1300 1.71% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 95,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 77,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 74,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 76,000 ریال 1000 1.32% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 75,800 ریال 1800 2.37% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 76,000 ریال 500 0.66% نمودار و آرشیو
ZR230 76,000 ریال 500 0.66% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 76,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 46,700 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 46,000 ریال 300 0.65% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 101,000 ریال 400 0.4% نمودار و آرشیو
ABS150 101,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖