معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۱.۲۴ قیمت روز مواد اولیه

نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 30 30 30 22,962 22,962 22,962 22,962
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 2,000 0 0 28,703 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,991 12,826 1,991 27,336 30,069 30,069 30,069
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 250 4,180 250 30,070 33,077 33,077 33,077
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 100 40 40 15,035 15,035 15,035 15,035
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 500 3,110 500 27,336 30,069 30,069 30,069
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 80 320 80 30,070 33,077 33,077 33,077
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 4,312 66 66 22,500 22,500 22,500 22,500
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 44 1,892 44 24,602 27,062 27,062 27,062
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,500 2,920 1,500 26,652 27,209 27,518 28,753
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,474 4,576 1,474 27,336 28,438 29,116 30,069
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 3,000 0 0 25,969 0 0 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 2,000 30,440 2,000 39,680 43,648 43,648 43,648
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 2,398 44 44 39,026 39,026 39,026 39,026
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 0 154 154 39,026 39,026 39,026 39,026
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,012 396 297 39,026 39,026 39,026 39,026
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - HI0500 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 160 3,120 160 33,902 37,292 37,292 37,292
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 260 200 40,007 40,007 40,007 40,007
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 100 480 100 36,006 37,222 37,436 37,709
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 80 190 80 32,006 32,006 32,429 33,006
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 4,004 154 66 37,310 37,310 37,310 37,310
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 2,000 3,740 2,000 37,310 38,159 38,869 41,041
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 2,000 2,370 2,000 37,310 37,310 37,336 37,559
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 70 660 70 33,579 35,938 35,982 35,999
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 50 110 50 29,848 29,959 30,333 30,805
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 20 110 20 33,579 35,109 35,199 35,289
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 20 120 20 29,848 31,509 31,509 31,509
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 660 330 132 37,310 37,310 37,310 37,310
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,015 583 388 37,310 37,310 37,310 37,310
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 172 151 37,310 37,310 37,310 37,310
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 5,000 1,930 830 38,686 38,686 38,686 38,686
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 462 440 30,822 30,822 30,822 30,822
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,001 913 462 30,822 30,822 30,822 30,822
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 0 30,022 0 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,507 44 44 30,022 30,022 30,022 30,022
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,001 572 572 32,350 32,350 32,350 32,350
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,002 385 385 32,350 32,350 32,350 32,350
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 0 0 31,550 0 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 2,002 539 539 31,550 31,550 31,550 31,550
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,000 960 960 29,136 29,136 29,136 29,136
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 2,000 1,580 1,580 29,136 29,136 29,136 29,136
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 500 400 400 29,136 29,136 29,136 29,136
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,500 220 220 29,136 29,136 29,136 29,136
پلی استایرن معمولی GP26C طاهاسازان پیشتاز 220 0 0 39,684 0 0 0
پلی استایرن معمولی GP35 طاهاسازان پیشتاز 220 0 0 40,480 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 220 0 0 42,182 0 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 550 528 528 35,642 35,642 35,642 35,642
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 110 176 110 35,642 36,059 36,059 36,059
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 پلی پروپیلن جم 26 338 26 19,604 21,564 21,564 21,564
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 1,512 1,218 1,218 35,642 35,642 35,642 35,642
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 294 0 0 38,564 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 350 60 40 38,564 38,564 38,564 38,564
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 693 0 0 38,564 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 830 20 20 38,564 38,564 38,564 38,564
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 50 0 0 34,708 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 190 0 0 30,851 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 147 0 0 34,775 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 336 42 42 34,775 34,775 34,775 34,775
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 پتروشیمی بندرامام 30 30 30 31,298 31,298 31,298 31,298
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 پتروشیمی بندرامام 90 0 0 27,820 0 0 0
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 210 20 20 36,950 36,950 36,950 36,950

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 74,000 ریال 2000 2.7% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 60,400 ریال 400 0.66% نمودار و آرشیو
020 59,500 ریال 400 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 59,500 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,700 ریال 400 0.74% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 60,300 ریال 1000 1.66% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 59,500 ریال 600 1.01% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,800 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,100 ریال 500 1.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,400 ریال 400 0.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 71,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال -1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖