پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۱.۲۴ قیمت روز مواد اولیه

نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 30 30 30 22,962 22,962 22,962 22,962
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 2,000 0 0 28,703 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,991 12,826 1,991 27,336 30,069 30,069 30,069
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 250 4,180 250 30,070 33,077 33,077 33,077
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 100 40 40 15,035 15,035 15,035 15,035
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 500 3,110 500 27,336 30,069 30,069 30,069
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 80 320 80 30,070 33,077 33,077 33,077
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 4,312 66 66 22,500 22,500 22,500 22,500
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 44 1,892 44 24,602 27,062 27,062 27,062
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,500 2,920 1,500 26,652 27,209 27,518 28,753
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,474 4,576 1,474 27,336 28,438 29,116 30,069
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 3,000 0 0 25,969 0 0 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 2,000 30,440 2,000 39,680 43,648 43,648 43,648
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 2,398 44 44 39,026 39,026 39,026 39,026
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 0 154 154 39,026 39,026 39,026 39,026
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,012 396 297 39,026 39,026 39,026 39,026
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - HI0500 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 160 3,120 160 33,902 37,292 37,292 37,292
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 260 200 40,007 40,007 40,007 40,007
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 100 480 100 36,006 37,222 37,436 37,709
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 80 190 80 32,006 32,006 32,429 33,006
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 4,004 154 66 37,310 37,310 37,310 37,310
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 2,000 3,740 2,000 37,310 38,159 38,869 41,041
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 2,000 2,370 2,000 37,310 37,310 37,336 37,559
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 70 660 70 33,579 35,938 35,982 35,999
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 50 110 50 29,848 29,959 30,333 30,805
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 20 110 20 33,579 35,109 35,199 35,289
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 20 120 20 29,848 31,509 31,509 31,509
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 660 330 132 37,310 37,310 37,310 37,310
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,015 583 388 37,310 37,310 37,310 37,310
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 172 151 37,310 37,310 37,310 37,310
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 5,000 1,930 830 38,686 38,686 38,686 38,686
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 462 440 30,822 30,822 30,822 30,822
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,001 913 462 30,822 30,822 30,822 30,822
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 0 30,022 0 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,507 44 44 30,022 30,022 30,022 30,022
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,001 572 572 32,350 32,350 32,350 32,350
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,002 385 385 32,350 32,350 32,350 32,350
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 0 0 31,550 0 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 2,002 539 539 31,550 31,550 31,550 31,550
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,000 960 960 29,136 29,136 29,136 29,136
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 2,000 1,580 1,580 29,136 29,136 29,136 29,136
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 500 400 400 29,136 29,136 29,136 29,136
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,500 220 220 29,136 29,136 29,136 29,136
پلی استایرن معمولی GP26C طاهاسازان پیشتاز 220 0 0 39,684 0 0 0
پلی استایرن معمولی GP35 طاهاسازان پیشتاز 220 0 0 40,480 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 220 0 0 42,182 0 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 550 528 528 35,642 35,642 35,642 35,642
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 110 176 110 35,642 36,059 36,059 36,059
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 پلی پروپیلن جم 26 338 26 19,604 21,564 21,564 21,564
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 1,512 1,218 1,218 35,642 35,642 35,642 35,642
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 294 0 0 38,564 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 350 60 40 38,564 38,564 38,564 38,564
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 693 0 0 38,564 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 830 20 20 38,564 38,564 38,564 38,564
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 پتروشیمی بندرامام 50 0 0 34,708 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 190 0 0 30,851 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 147 0 0 34,775 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 336 42 42 34,775 34,775 34,775 34,775
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 پتروشیمی بندرامام 30 30 30 31,298 31,298 31,298 31,298
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 پتروشیمی بندرامام 90 0 0 27,820 0 0 0
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 210 20 20 36,950 36,950 36,950 36,950

قیمت مواداولیه؛ ۴ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,900 ریال 600 1.37% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr - نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,100 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
5110 42,800 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,950 ریال -450 1.06% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,700 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
0075 47,200 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
020 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 44,500 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
2420h 44,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 41,500 ریال 600 1.45% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,750 ریال 250 0.57% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 42,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 43,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 43,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 43,200 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
C30s 44,000 ریال 1000 2.27% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,800 ریال 300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 61,500 ریال 2300 3.74% نمودار و آرشیو
1540 50,500 ریال 1000 1.98% نمودار و آرشیو
781 41,800 ریال 800 1.91% نمودار و آرشیو
785 41,000 ریال 1000 2.44% نمودار و آرشیو
821 41,200 ریال 200 0.49% نمودار و آرشیو
825 40,800 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
5030 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 52,500 ریال 10000 19.05% نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
510L Jam 44,000 ریال 1200 2.73% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 48,000 ریال 3500 7.29% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 65,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10415 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron 51,000 ریال -2500 4.67% نمودار و آرشیو
R60 51,500 ریال 1600 3.11% نمودار و آرشیو
548R 44,000 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
RP340 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 59,000 ریال 10000 16.95% نمودار و آرشیو
440L 45,000 ریال -500 1.1% نمودار و آرشیو
MR230 45,300 ریال 1100 2.43% نمودار و آرشیو
ZR230 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 58,300 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
332C 46,100 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 41,700 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,800 ریال 10200 23.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 42,800 ریال 10300 24.07% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 43,500 ریال 10300 23.68% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 42,500 ریال 700 1.65% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 53,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 400 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 42,300 ریال 300 0.71% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 58,300 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
Lale 1922 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR1600 58,000 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
J740 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 56,600 ریال 600 1.06% نمودار و آرشیو
2004Tc 44,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 43,000 ریال 700 1.63% نمودار و آرشیو
Hi500 40,000 ریال -200 0.5% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,500 ریال 1500 2.97% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو