تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۰۷.۱۱ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/07/11
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/06/28 درصد تغییر
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 39,574 39,036 1
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 39,574 39,036 1
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 40,251 39,710 1
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 40,251 39,710 1
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 37,083 36,958 0
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 36,913 36,840 0
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5111 36,913 36,840 0
اروند پلی وینیل کلراید S6532 28,963 27,005 7
اروند پلی وینیل کلراید S7042 31,860 29,706 7
اروند پلی وینیل کلراید E7242 31,280 29,165 7
اروند پلی وینیل کلراید E7244 31,280 29,165 7
اروند پلی وینیل کلراید E6834 31,280 29,165 7
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 39,574 39,036 1
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 39,574 39,036 1
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 36,913 36,840 0
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 37,566 37,375 1
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 37,979 37,908 0
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 39,700 39,599 0
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 34,675 34,574 0
آبادان پلی وینیل کلراید S57 31,860 29,706 7
آبادان پلی وینیل کلراید S60 30,411 28,355 7
آبادان پلی وینیل کلراید S65 28,963 27,005 7
آبادان پلی وینیل کلراید S70 31,860 29,706 7
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 48,367 46,438 4
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 49,334 47,366 4
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 44,895 42,984 4
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 34,675 34,574 0
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 35,352 35,248 0
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 37,083 36,958 0
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 39,574 39,036 1
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 39,574 39,036 1
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 30,411 28,355 7
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 28,963 27,005 7
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 31,860 29,706 7
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP332L 32,587 32,422 1
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 32,926 32,636 1
پلی پروپیلن جم HP422H 32,926 32,636 1
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 32,587 32,422 1
پلی پروپیلن جم HP 502P 32,587 32,422 1
پلی پروپیلن جم HP 552R 32,587 32,422 1
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 32,587 32,422 1
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 37,566 37,382 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 37,566 37,382 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 37,566 37,382 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 38,243 37,609 2
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 34,281 33,894 1
پلی پروپیلن جم EP3130UV 39,869 39,785 0
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 32,587 32,422 1
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 32,587 32,422 1
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 32,587 32,422 1
پلی نار P-CR-380 33,772 34,241 -1
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 42,447 42,128 1
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 41,213 40,814 1
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 39,152 38,774 1
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 37,092 36,733 1
تبریز ABS 52,026 52,343 -1
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 40,187 40,590 -1
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 40,187 40,590 -1
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 40,187 40,590 -1
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 39,016 39,408 -1
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 36,422 36,797 -1
تبریز EPS Oversize 36,422 36,797 -1
تبریز EPS Fine 34,237 34,590 -1
تبریز EPS SuperFine 34,237 34,590 -1
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 37,979 37,908 0
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 39,174 39,101 0
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 37,979 37,908 0
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 38,656 38,582 0
تبریز پلی اتیلن دورانی 3840 36,235 36,130 0
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 34,675 34,574 0
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 35,352 35,248 0
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 34,675 34,574 0
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 35,352 35,248 0
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 36,755 36,649 0
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 36,078 35,975 0
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 35,384 35,283 0
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 36,061 35,957 0
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 34,675 34,574 0
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 35,352 35,248 0
بانیار EPS 100-FR 41,870 42,258 -1
بانیار EPS 200-FR 41,870 42,258 -1
بانیار EPS 300-FR 41,870 42,258 -1
بانیار EPS 400-FR 41,049 41,430 -1
بانیار EPS 500-FR 38,353 38,718 -1
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 41,213 40,814 1
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 39,152 38,774 1
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 37,083 36,958 0
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 37,083 36,958 0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 34,675 34,574 0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 35,352 35,248 0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 34,675 34,574 0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 35,352 35,248 0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 34,675 34,574 0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 35,352 35,248 0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 34,675 34,574 0
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 37,566 37,375 1
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 39,700 39,599 0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 40,222 40,106 0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 41,008 40,888 0
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 38,607 38,524 0
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 36,235 36,130 0
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 37,979 37,908 0
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 39,174 39,101 0
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 35,888 35,784 0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 34,675 34,574 0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 35,352 35,248 0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 34,675 34,574 0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 35,352 35,248 0
خوزستان PGPC 1822 74,070 73,694 1
خوزستان PGPC 0712 74,070 73,694 1
خوزستان PGPC 1218 74,070 73,694 1
خوزستان PGPC 0407 74,070 73,694 1
خوزستان PGPC 2230 74,070 73,694 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 57,908 57,614 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 44,869 44,641 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 44,869 44,641 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 57,908 57,614 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 57,908 57,614 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 57,908 57,614 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 57,908 57,614 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 63,666 63,343 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 SPL 60,516 60,209 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 37,566 37,382 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 32,587 32,422 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 32,587 32,422 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 32,587 32,422 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 32,587 32,422 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 32,587 32,422 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 32,587 32,422 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 32,926 32,636 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 32,587 32,422 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 32,587 32,422 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 32,587 32,422 1
شازند PP-R270G 37,566 37,382 0
شازند PP-EP2X CI 37,566 37,382 0
شازند PP-EP2X CE 37,566 37,382 0
شازند PP-ARP 230 37,566 37,382 0
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 34,281 33,894 1
شازند PP R 40 37,566 37,382 0
شازند PP R 60 37,566 37,382 0
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 32,587 32,422 1
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 32,587 32,422 1
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 32,587 32,422 1
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 33,772 33,533 1
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 32,587 32,422 1
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 34,675 34,574 0
شازند *HD-EX3(PE80) 37,485 37,092 1
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 36,913 36,840 0
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 37,083 36,958 0
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 36,061 35,957 0
شازند PBR 51,336 48,717 5
شازند PBR -1210S 56,078 53,434 5
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 39,174 39,101 0
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 37,979 37,908 0
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 37,979 37,908 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 31,228 31,752 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 31,228 31,752 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 30,968 31,488 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 30,968 31,488 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800 30,257 30,764 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG805 30,257 30,764 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 29,505 30,000 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 29,505 30,000 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG761 29,077 29,565 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 28,626 29,106 -2
شهیدتند گویان PET آمورف 29,077 29,565 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 28,149 28,006 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 28,149 28,006 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG621 27,730 27,589 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TGSB 29,281 29,132 1
غدیر پلی وینیل کلراید S65 28,963 27,005 7
غدیر پلی وینیل کلراید S57 31,860 29,706 7
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 39,574 39,036 1
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 39,574 39,036 1
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 40,251 39,710 1
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 39,574 39,036 1
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 39,574 39,036 1
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 39,574 39,036 1
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 39,574 39,036 1
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 42,344 40,988 3
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 36,913 36,840 0
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 34,675 34,574 0
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 35,352 35,248 0
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 32,587 32,422 1
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 32,587 32,422 1
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 32,587 32,422 1
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 32,587 32,422 1
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 32,587 32,422 1
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 32,587 32,422 1
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 32,587 32,422 1
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 32,587 32,422 1
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 32,587 32,422 1
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 37,566 37,382 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 32,926 32,636 1
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 32,587 32,422 1
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 32,587 32,422 1
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 37,566 37,382 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 34,619 34,355 1
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 32,926 32,636 1
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 37,566 37,382 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 37,566 37,382 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 37,566 37,382 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 32,587 32,422 1
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 32,587 32,422 1
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 32,587 32,422 1
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 32,926 32,636 1
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 32,587 32,422 1
نوید زرشیمی ZH 422 H 32,926 32,764 0
نوید زرشیمی ZR 340R 38,243 37,609 2
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 36,913 36,840 0
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 52,026 52,343 -1
قائد بصیر ABS 75 61,074 61,446 -1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 34,675 34,574 0
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 35,352 35,248 0
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 34,675 34,574 0
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 35,352 35,248 0
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 37,083 36,958 0
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 38,607 38,524 0
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 36,913 36,840 0
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 35,352 35,248 0
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 34,675 34,574 0
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 35,352 35,248 0
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 37,979 37,908 0
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 37,979 37,908 0
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 37,979 37,908 0
تخت جمشید لاتکس 13,684 13,138 4
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 41,213 40,814 1
تخت جمشید لاتکس 13,138 12,829 2
نرخ ارز: 35651 ریال
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3500ریال اضافه می گردد

قیمت مواداولیه؛ ۳۱ خرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 38,900 ریال -200 0.51% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 41,450 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 41,400 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,000 ریال -300 0.74% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 42,650 ریال -150 0.35% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 42,100 ریال -250 0.59% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,300 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,400 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
0075 51,000 ریال 2200 4.31% نمودار و آرشیو
020 43,400 ریال -500 1.14% نمودار و آرشیو
Lf190 43,100 ریال -500 1.15% نمودار و آرشیو
52518 38,400 ریال -300 0.78% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 49,000 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
2420h 43,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 43,950 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 42,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 45,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 45,600 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,200 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
C30s 44,900 ریال -600 1.32% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 43,600 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 54,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 49,600 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
1551 49,200 ریال نمودار و آرشیو
781 40,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 39,600 ریال 500 1.26% نمودار و آرشیو
821 42,500 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,200 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
552R Maroun 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 80,500 ریال 500 0.62% نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 80,500 ریال 500 0.62% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 50,500 ریال -500 0.98% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 75,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L 49,300 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 36,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 36,300 ریال -100 0.27% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 35,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,300 ریال -100 0.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 89,000 ریال -3000 3.26% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf 48,200 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖