پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۰۷.۱۱ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/07/11
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/06/28 درصد تغییر
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 39,574 39,036 1
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 39,574 39,036 1
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 40,251 39,710 1
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 40,251 39,710 1
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 37,083 36,958 0
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 36,913 36,840 0
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5111 36,913 36,840 0
اروند پلی وینیل کلراید S6532 28,963 27,005 7
اروند پلی وینیل کلراید S7042 31,860 29,706 7
اروند پلی وینیل کلراید E7242 31,280 29,165 7
اروند پلی وینیل کلراید E7244 31,280 29,165 7
اروند پلی وینیل کلراید E6834 31,280 29,165 7
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 39,574 39,036 1
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 39,574 39,036 1
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 36,913 36,840 0
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 37,566 37,375 1
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 37,979 37,908 0
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 39,700 39,599 0
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 34,675 34,574 0
آبادان پلی وینیل کلراید S57 31,860 29,706 7
آبادان پلی وینیل کلراید S60 30,411 28,355 7
آبادان پلی وینیل کلراید S65 28,963 27,005 7
آبادان پلی وینیل کلراید S70 31,860 29,706 7
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 48,367 46,438 4
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 49,334 47,366 4
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 44,895 42,984 4
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 34,675 34,574 0
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 35,352 35,248 0
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 37,083 36,958 0
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 39,574 39,036 1
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 39,574 39,036 1
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 30,411 28,355 7
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 28,963 27,005 7
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 31,860 29,706 7
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP332L 32,587 32,422 1
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 32,926 32,636 1
پلی پروپیلن جم HP422H 32,926 32,636 1
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 32,587 32,422 1
پلی پروپیلن جم HP 502P 32,587 32,422 1
پلی پروپیلن جم HP 552R 32,587 32,422 1
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 32,587 32,422 1
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 37,566 37,382 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 37,566 37,382 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 37,566 37,382 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 38,243 37,609 2
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 34,281 33,894 1
پلی پروپیلن جم EP3130UV 39,869 39,785 0
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 32,587 32,422 1
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 32,587 32,422 1
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 32,587 32,422 1
پلی نار P-CR-380 33,772 34,241 -1
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 42,447 42,128 1
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 41,213 40,814 1
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 39,152 38,774 1
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 37,092 36,733 1
تبریز ABS 52,026 52,343 -1
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 40,187 40,590 -1
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 40,187 40,590 -1
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 40,187 40,590 -1
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 39,016 39,408 -1
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 36,422 36,797 -1
تبریز EPS Oversize 36,422 36,797 -1
تبریز EPS Fine 34,237 34,590 -1
تبریز EPS SuperFine 34,237 34,590 -1
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 37,979 37,908 0
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 39,174 39,101 0
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 37,979 37,908 0
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 38,656 38,582 0
تبریز پلی اتیلن دورانی 3840 36,235 36,130 0
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 34,675 34,574 0
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 35,352 35,248 0
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 34,675 34,574 0
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 35,352 35,248 0
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 36,755 36,649 0
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 36,078 35,975 0
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 35,384 35,283 0
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 36,061 35,957 0
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 34,675 34,574 0
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 35,352 35,248 0
بانیار EPS 100-FR 41,870 42,258 -1
بانیار EPS 200-FR 41,870 42,258 -1
بانیار EPS 300-FR 41,870 42,258 -1
بانیار EPS 400-FR 41,049 41,430 -1
بانیار EPS 500-FR 38,353 38,718 -1
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 41,213 40,814 1
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 39,152 38,774 1
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 37,083 36,958 0
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 37,083 36,958 0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 34,675 34,574 0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 35,352 35,248 0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 34,675 34,574 0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 35,352 35,248 0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 34,675 34,574 0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 35,352 35,248 0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 34,675 34,574 0
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 37,566 37,375 1
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 39,700 39,599 0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 40,222 40,106 0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 41,008 40,888 0
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 38,607 38,524 0
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 36,235 36,130 0
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 37,979 37,908 0
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 39,174 39,101 0
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 35,888 35,784 0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 34,675 34,574 0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 35,352 35,248 0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 34,675 34,574 0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 35,352 35,248 0
خوزستان PGPC 1822 74,070 73,694 1
خوزستان PGPC 0712 74,070 73,694 1
خوزستان PGPC 1218 74,070 73,694 1
خوزستان PGPC 0407 74,070 73,694 1
خوزستان PGPC 2230 74,070 73,694 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 57,908 57,614 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 44,869 44,641 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 44,869 44,641 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 57,908 57,614 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 57,908 57,614 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 57,908 57,614 1
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 57,908 57,614 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 63,666 63,343 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 SPL 60,516 60,209 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 37,566 37,382 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 32,587 32,422 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 32,587 32,422 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 32,587 32,422 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 32,587 32,422 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 32,587 32,422 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 32,587 32,422 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 32,926 32,636 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 32,587 32,422 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 32,587 32,422 1
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 32,587 32,422 1
شازند PP-R270G 37,566 37,382 0
شازند PP-EP2X CI 37,566 37,382 0
شازند PP-EP2X CE 37,566 37,382 0
شازند PP-ARP 230 37,566 37,382 0
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 34,281 33,894 1
شازند PP R 40 37,566 37,382 0
شازند PP R 60 37,566 37,382 0
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 32,587 32,422 1
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 32,587 32,422 1
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 32,587 32,422 1
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 33,772 33,533 1
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 32,587 32,422 1
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 34,675 34,574 0
شازند *HD-EX3(PE80) 37,485 37,092 1
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 36,913 36,840 0
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 37,083 36,958 0
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 36,061 35,957 0
شازند PBR 51,336 48,717 5
شازند PBR -1210S 56,078 53,434 5
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 39,174 39,101 0
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 37,979 37,908 0
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 37,979 37,908 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 31,228 31,752 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 31,228 31,752 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 30,968 31,488 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 30,968 31,488 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800 30,257 30,764 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG805 30,257 30,764 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 29,505 30,000 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 29,505 30,000 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG761 29,077 29,565 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 28,626 29,106 -2
شهیدتند گویان PET آمورف 29,077 29,565 -2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 28,149 28,006 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 28,149 28,006 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG621 27,730 27,589 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TGSB 29,281 29,132 1
غدیر پلی وینیل کلراید S65 28,963 27,005 7
غدیر پلی وینیل کلراید S57 31,860 29,706 7
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 39,574 39,036 1
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 39,574 39,036 1
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 40,251 39,710 1
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 39,574 39,036 1
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 39,574 39,036 1
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 39,574 39,036 1
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 39,574 39,036 1
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 42,344 40,988 3
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 36,913 36,840 0
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 34,675 34,574 0
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 35,352 35,248 0
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 32,587 32,422 1
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 32,587 32,422 1
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 32,587 32,422 1
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 32,587 32,422 1
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 32,587 32,422 1
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 32,587 32,422 1
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 32,587 32,422 1
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 32,587 32,422 1
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 32,587 32,422 1
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 37,566 37,382 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 32,926 32,636 1
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 32,587 32,422 1
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 32,587 32,422 1
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 37,566 37,382 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 34,619 34,355 1
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 32,926 32,636 1
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 37,566 37,382 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 37,566 37,382 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 37,566 37,382 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 32,587 32,422 1
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 32,587 32,422 1
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 32,587 32,422 1
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 32,926 32,636 1
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 32,587 32,422 1
نوید زرشیمی ZH 422 H 32,926 32,764 0
نوید زرشیمی ZR 340R 38,243 37,609 2
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 36,913 36,840 0
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 52,026 52,343 -1
قائد بصیر ABS 75 61,074 61,446 -1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 34,675 34,574 0
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 35,352 35,248 0
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 34,675 34,574 0
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 35,352 35,248 0
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 37,083 36,958 0
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 38,607 38,524 0
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 36,913 36,840 0
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 35,352 35,248 0
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 34,675 34,574 0
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 35,352 35,248 0
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 37,979 37,908 0
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 37,979 37,908 0
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 37,979 37,908 0
تخت جمشید لاتکس 13,684 13,138 4
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 41,213 40,814 1
تخت جمشید لاتکس 13,138 12,829 2
نرخ ارز: 35651 ریال
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3500ریال اضافه می گردد

قیمت مواداولیه؛ ۴ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,900 ریال 600 1.37% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr - نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,100 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
5110 42,800 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,950 ریال -450 1.06% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,700 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
0075 47,200 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
020 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 44,500 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
2420h 44,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 41,500 ریال 600 1.45% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,750 ریال 250 0.57% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 42,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 43,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 43,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 43,200 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
C30s 44,000 ریال 1000 2.27% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,800 ریال 300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 61,500 ریال 2300 3.74% نمودار و آرشیو
1540 50,500 ریال 1000 1.98% نمودار و آرشیو
781 41,800 ریال 800 1.91% نمودار و آرشیو
785 41,000 ریال 1000 2.44% نمودار و آرشیو
821 41,200 ریال 200 0.49% نمودار و آرشیو
825 40,800 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
5030 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 52,500 ریال 10000 19.05% نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
510L Jam 44,000 ریال 1200 2.73% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 48,000 ریال 3500 7.29% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 65,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10415 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron 51,000 ریال -2500 4.67% نمودار و آرشیو
R60 51,500 ریال 1600 3.11% نمودار و آرشیو
548R 44,000 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
RP340 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 59,000 ریال 10000 16.95% نمودار و آرشیو
440L 45,000 ریال -500 1.1% نمودار و آرشیو
MR230 45,300 ریال 1100 2.43% نمودار و آرشیو
ZR230 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 58,300 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
332C 46,100 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 41,700 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,800 ریال 10200 23.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 42,800 ریال 10300 24.07% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 43,500 ریال 10300 23.68% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 42,500 ریال 700 1.65% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 53,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 400 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 42,300 ریال 300 0.71% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 58,300 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
Lale 1922 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR1600 58,000 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
J740 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 56,600 ریال 600 1.06% نمودار و آرشیو
2004Tc 44,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 43,000 ریال 700 1.63% نمودار و آرشیو
Hi500 40,000 ریال -200 0.5% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,500 ریال 1500 2.97% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو