پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۹.۰۳ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 3 آذر ماه 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 440 0 39,114 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/09/09
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 34,933 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1394/09/09
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 390 0 38,347 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/09/09
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 1,800 0 38,347 پالت فلزی نقدی / اعتباری نقدی 1394/09/09
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 59,278 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/09/08
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 143 0 29,306 جامبوبگ نقدی سلف 1394/09/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 30,205 جامبوبگ نقدی سلف 1394/09/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 0 30,205 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/09/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 220 0 30,205 جامبوبگ نقدی سلف 1394/09/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 31,703 جامبوبگ نقدی سلف 1394/09/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 0 31,703 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/09/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 176 0 31,970 جامبوبگ نقدی سلف 1394/09/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 396 0 31,970 جامبوبگ نقدی سلف 1394/09/18
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 28,702 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/09/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 28,702 جامبوبگ نقدی سلف 1394/09/18
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 0 28,702 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/09/18
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 0 28,702 جامبوبگ نقدی سلف 1394/09/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 550 3,300 40,103 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/08
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 38,441 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/08
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 38,441 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/09
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,016 0 38,441 سایر نقدی نقدی 1394/09/08
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,012 0 38,441 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/09/08
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 430 0 38,441 کیسه نقدی نقدی 1394/09/08
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 440 1,760 38,441 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/08
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 2,500 41,631 کیسه نقدی نقدی 1394/09/08
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 200 0 40,617 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/08
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 38,297 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/08
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 220 0 38,297 کیسه نقدی نقدی 1394/09/08
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 506 0 38,297 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 0 37,437 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 121 0 36,771 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2,002 0 36,771 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 506 0 37,437 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/08
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پتروشیمی بندرامام 500 0 37,437 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/08
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 200 0 38,242 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/09/08
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 506 0 38,242 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/08
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,375 0 38,480 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/09/09
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 990 0 38,480 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/09/08
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 506 0 38,480 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/08
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 500 500 36,821 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/08
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 1,000 500 38,570 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/08
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 110 0 39,957 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/09/08
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP230C درجه 1 پلی پروپیلن جم 220 0 35,961 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/09/08
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم 1,012 0 39,957 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/09/08
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 110 0 39,957 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/09/08
پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1 پلی پروپیلن جم 44 0 30,866 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/09/08
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 880 0 33,962 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/09/08
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 286 0 33,962 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/09/08
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 651 0 33,962 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/09/08
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 500 0 24,822 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/08
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 500 0 22,340 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/08
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 19,858 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/09/08
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 19,858 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/09/08
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 770 0 20,309 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/08
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 160 0 17,601 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/09/08
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 40 0 12,410 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/09/08
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 400 0 24,822 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1394/09/08
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 2,992 990 22,565 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/08
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 500 22,565 جامبوبگ نقدی سلف 1394/09/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 990 0 22,565 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/09/08
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,500 0 22,565 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/09/08
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 200 24,822 پالت چوبی نقدی سلف 1394/10/03

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ مهر ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,650 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,600 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr - نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,100 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
5110 43,000 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 42,100 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,600 ریال -400 0.95% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,500 ریال -200 0.49% نمودار و آرشیو
0075 47,300 ریال 300 0.63% نمودار و آرشیو
020 45,000 ریال 200 0.44% نمودار و آرشیو
Lf190 44,800 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
2420h 44,500 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
2420d 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,400 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 42,500 ریال -700 1.62% نمودار و آرشیو
C30s 42,850 ریال 350 0.82% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 - نمودار و آرشیو
1540 - نمودار و آرشیو
781 41,800 ریال -200 0.48% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 41,600 ریال -300 0.72% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
1922 - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
52518 40,700 ریال -400 0.97% نمودار و آرشیو
Hi500 39,000 ریال -300 0.76% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو