معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۴.۱۲ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 12 تیرماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 32,004 32,004 32,004 32,004 0 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 38,143 38,143 38,143 38,143 1,500 1,320 1,100
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 39,323 39,323 39,323 39,323 240 24 24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 40,546 41,569 41,809 42,029 700 2,100 700
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 37,505 37,505 37,505 37,505 480 144 144
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی 35,371 35,371 35,371 35,371 240 120 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 35,371 35,371 35,371 35,371 0 48 48
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند نقدی 38,163 38,503 38,551 38,619 180 280 180
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 48,379 48,379 48,379 48,379 0 20 20
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند نقدی 39,218 39,218 39,218 39,218 180 40 40
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند نقدی 43,034 43,034 43,034 43,034 500 300 300
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 43,034 43,034 43,034 43,034 110 132 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 43,034 43,559 43,662 43,899 330 748 330
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 43,034 44,469 44,635 44,819 550 1,474 550
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 46,173 48,489 48,489 48,489 154 242 154
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 44,104 44,600 44,786 45,123 330 660 330
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 43,034 47,337 47,337 47,337 105 6,720 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 40,288 41,452 42,194 42,859 105 294 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 43,034 47,337 47,337 47,337 147 10,878 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 44,104 44,104 44,104 44,104 105 21 21
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم سلف 38,327 42,159 42,159 42,159 2,772 11,088 2,772
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 38,327 42,159 42,159 42,159 1,512 6,048 1,512
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 37,970 38,239 38,413 38,888 105 294 105
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 37,970 38,577 38,831 39,869 990 2,068 990
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 37,970 37,970 38,150 38,709 2,332 2,530 2,332
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 37,970 38,350 38,477 38,729 700 1,320 700
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 37,970 37,970 37,970 37,970 660 616 440
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 37,970 37,970 37,970 37,970 1,100 1,122 1,012
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 37,970 37,970 37,970 37,970 0 88 88
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 37,970 37,970 37,970 37,970 903 777 777
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 37,970 38,331 38,448 38,519 200 360 200
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 37,970 38,340 38,490 39,059 1,342 2,420 1,342
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 37,970 37,970 37,970 37,970 252 378 147
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 37,970 37,970 37,970 37,970 252 189 105
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 37,970 37,970 37,970 37,970 0 147 147

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ آبان ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 49,900 ریال -400 0.8% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 49,800 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 50,700 ریال 400 0.79% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 49,900 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 49,000 ریال -900 1.8% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 48,800 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 48,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 53,000 ریال نمودار و آرشیو
020 52,900 ریال -300 0.56% نمودار و آرشیو
Lf190 52,800 ریال -50 0.09% نمودار و آرشیو
52518 48,500 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 47,200 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 52,700 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 57,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 52,800 ریال -200 0.38% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 52,300 ریال نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 60,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 60,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 59,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 59,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 49,800 ریال نمودار و آرشیو
EX3 ilam 59,000 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 60,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf 58,000 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 59,500 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 50,500 ریال 700 1.39% نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,300 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 66,200 ریال -100 0.15% نمودار و آرشیو
1540 60,200 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
1551 59,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 50,600 ریال نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 51,700 ریال نمودار و آرشیو
5030 56,000 ریال نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 48,900 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,900 ریال -700 1.41% نمودار و آرشیو
552R Maroun 49,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 52,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 97,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 55,000 ریال 300 0.55% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 58,800 ریال نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 54,800 ریال 200 0.36% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 63,200 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 41,700 ریال -300 0.71% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 42,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 40,700 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 41,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 93,100 ریال -200 0.21% نمودار و آرشیو
ABS150 93,000 ریال -200 0.21% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖