تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۹.۰۱ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه در بورس کالا؛ سه شنبه 2 آذرماه 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/09/08 54,769 630 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 سلف 1395/09/22 54,769 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 سلف 1395/09/22 54,769 300 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/09/08 59,850 210 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/09/07 59,850 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/09/07 59,850 300 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 سلف 1395/09/30 30,128 77 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 سلف 1395/09/30 31,053 1,210 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 سلف 1395/09/30 32,593 1,452 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 سلف 1395/09/30 28,661 1,254 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 سلف 1395/09/30 28,661 550 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/09/07 38,785 440 3,960 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1395/09/07 43,267 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1395/09/07 43,267 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 نقدی 1395/09/08 43,267 418 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1395/09/08 47,594 410 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 نقدی 1395/09/08 43,267 352 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1395/09/08 43,267 1,080 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H نقدی 1395/09/07 43,267 440 1,760 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K نقدی 1395/09/07 43,267 440 1,760 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1395/09/07 37,571 400 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1395/09/07 37,571 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 نقدی 1395/09/07 42,053 792 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1395/09/07 36,252 506 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV نقدی 1395/09/07 36,942 220 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 نقدی 1395/09/07 36,252 300 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA نقدی 1395/09/07 37,884 850 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1395/09/07 37,476 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1395/09/07 37,476 220 220 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/09/07 37,476 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/09/08 37,476 1,804 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N نقدی 1395/09/07 39,077 1,012 1,012 پتروشیمی مارون
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1395/09/07 42,960 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1395/09/07 42,960 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 نقدی 1395/09/07 41,708 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 1395/09/07 41,415 1,000 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1395/09/07 41,415 300 200 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1395/09/07 43,042 750 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر 1220 نقدی 1395/09/07 59,640 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی بوتادین رابر1220 نقدی 1395/09/07 59,640 200 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G نقدی 1395/09/07 38,076 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نقدی 1395/09/07 38,076 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نقدی 1395/09/07 38,076 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C نقدی 1395/09/07 38,076 330 330 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن فیلم HP525J نقدی 1395/09/07 33,524 2,002 1,012 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی C30S نقدی 1395/09/07 33,179 330 330 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP510L سلف 1395/09/18 33,179 440 330 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J نقدی 1395/09/07 33,179 330 330 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL نقدی 1395/09/07 33,179 651 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی V30S نقدی 1395/09/07 33,179 1,012 1,012 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی Z30S سلف 1395/09/17 33,179 1,012 1,012 پتروشیمی مارون
پلی وینیل کلراید E6834 نقدی 1395/09/07 33,581 66 66 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 سلف 1395/09/15 34,203 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S57 سلف 1395/09/20 34,203 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1395/09/07 32,648 286 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/09/07 31,093 330 2,178 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/09/07 31,093 300 300 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 سلف 1395/09/16 31,093 1,980 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/09/07 31,093 500 0 پتروشیمی غدیر
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 نقدی 1395/09/07 50,000 30 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 نقدی 1395/09/07 33,814 121 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 نقدی 1395/09/07 29,981 275 0 پتروشیمی جم
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 نقدی 1395/09/07 18,248 50 0 پلی پروپیلن جم
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 نقدی 1395/09/07 30,223 66 66 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 نقدی 1395/09/07 26,865 60 240 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1395/09/07 27,984 132 132 پتروشیمی اروند

قیمت مواداولیه؛ ۲۰ آذر ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 43,600 ریال 800 1.83% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,100 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 43,200 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,800 ریال -300 0.68% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,600 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
5110 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 50,100 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
020 50,100 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 49,700 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2102 49,300 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 47,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,400 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 46,400 ریال -600 1.28% نمودار و آرشیو
C30s 46,600 ریال -600 1.27% نمودار و آرشیو
V30s 47,200 ریال 400 0.85% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 55,300 ریال 300 0.54% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid 47,800 ریال -2400 4.78% نمودار و آرشیو
1540 50,200 ریال 2200 4.38% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 46,500 ریال -600 1.27% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 46,200 ریال -1100 2.33% نمودار و آرشیو
510L Jam 47,600 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 48,100 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron 55,000 ریال -2000 3.51% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 50,000 ریال 300 0.6% نمودار و آرشیو
RP340 48,700 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 48,200 ریال 300 0.62% نمودار و آرشیو
MR230 52,100 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
ZR230 52,500 ریال 300 0.57% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 67,500 ریال 700 1.04% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak 47,400 ریال -500 1.04% نمودار و آرشیو
5620 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 68,000 ریال 500 0.74% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
52518 45,200 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
Hi500 45,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun 46,600 ریال -600 1.27% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak 58,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 428,500 ریال 385500 89.96% نمودار و آرشیو
209 Tabriz 47,500 ریال نمودار و آرشیو
52518 Off1 44,000 ریال نمودار و آرشیو
1102l Rejal 46,800 ریال نمودار و آرشیو
60507 44,500 ریال نمودار و آرشیو
6040 44,300 ریال نمودار و آرشیو
60511 44,500 ریال نمودار و آرشیو