قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۱۲.۲ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 94/12/02
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به یکشنبه 94/11/18 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 35,782 37,001 -3
آریا ساسول LH0030 35,782 37,001 -3
آریا ساسول LP0470KJ 36,444 37,688 -3
آریا ساسول LP0470KJ 36,444 37,688 -3
آریا ساسول HB 5020 34,001 35,475 -4
آریا ساسول HCH5110 34,606 36,244 -5
آریا ساسول MF 3713 34,606 36,244 -5
اروند PVC- S6532 20,704 21,501 -4
اروند PVC - S7042 22,774 23,651 -4
اروند PVC - E7242 22,774 23,651 -4
اروند PVC - E7244 22,774 23,651 -4
اروند PVC - E6834 22,774 23,651 -4
امیرکبیر LD2420H 35,782 37,001 -3
امیرکبیر LD2420D 35,782 37,001 -3
امیرکبیر EX5 34,606 36,244 -5
امیرکبیر EX3(PE100)** 36,780 38,346 -4
امیرکبیر LL0209 AA 36,780 38,195 -4
امیرکبیر HD EX3(PE100 Blak) 39,571 41,161 -4
ایلام HD 2200J 31,984 33,336 -4
آبادان PVC-S57 22,774 23,651 -4
آبادان PVC-S60 21,739 22,576 -4
آبادان PVC-S65 20,704 21,501 -4
آبادان PVC-S70 22,774 23,651 -4
بندر امام SBR 1502 35,635 36,713 -3
بندر امام SBR 1500 36,348 37,448 -3
بندر امام SBR 1712 32,240 33,194 -3
بندر امام HI 0500 31,984 33,336 -4
بندر امام HI 0500 UA 32,646 34,022 -4
بندر امام HD 0035 34,001 35,475 -4
بندر امام LH 0075 35,782 37,001 -3
بندر امام LF 0200 35,782 37,001 -3
بندر امام PVC S6058 21,739 22,576 -4
بندر امام PVC 6558 20,704 21,501 -4
بندر امام PVC 7054 22,774 23,651 -4
پلی پروپیلن جم EP 332L 28,478 29,601 -4
پلی پروپیلن جم HP 525J 28,809 29,944 -4
پلی پروپیلن جم HP422H 28,809 29,944 -4
پلی پروپیلن جم HP 510L 28,478 29,601 -4
پلی پروپیلن جم HP 502P 28,478 29,601 -4
پلی پروپیلن جم HP 502R 28,478 29,601 -4
پلی پروپیلن جم HP 550J 28,478 29,601 -4
پلی پروپیلن جم EP548R 34,441 35,781 -4
پلی پروپیلن جم EP440L 34,441 35,781 -4
پلی پروپیلن جم EP440G 34,441 35,781 -4
پلی پروپیلن جم RP 340N 34,441 35,781 -4
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 30,797 32,004 -4
پلی نار SF 060 28,478 29,601 -4
پلی نار SF 1160 28,478 29,601 -4
پلی نار PYI 250 28,478 29,601 -4
تبریز HIPS 7240 37,483 41,337 -9
تبریز GPPS 1540 36,406 40,170 -9
تبریز GPPS 1460 34,586 38,161 -9
تبریز GPPS 1160 32,765 36,153 -9
تبریز *ABS 42,362 54,000 -22
تبریز EPS 100 36,391 36,928 -1
تبریز EPS 200 36,391 36,928 -1
تبریز EPS 300 36,391 36,928 -1
تبریز EPS 400 35,677 36,204 -1
تبریز EPS 500 33,264 33,742 -1
تبریز EPS Oversize 33,264 33,742 -1
تبریز EPS Fine 31,268 31,717 -1
تبریز EPS SuperFine 31,268 31,717 -1
تبریز LL0 209 AA 36,780 38,195 -4
تبریز LL0 209 KJ 36,952 38,373 -4
تبریز LL0 220 AA 35,471 36,835 -4
تبریز LL 0220KJ 36,134 37,522 -4
تبریز MD 3840 UV 33,263 34,669 -4
تبریز HD EA 6070 31,984 33,336 -4
تبریز HD UA 6070 32,646 34,022 -4
تبریز HD EA 5218 31,984 33,336 -4
تبریز HD UA 5218 32,646 34,022 -4
تبریز HD 4440 EA 32,600 33,982 -4
تبریز HD 4440 UA 33,263 34,669 -4
تبریز HD EA 6040 31,984 33,336 -4
تبریز HD UA 6040 32,646 34,022 -4
بانیار EPS 100-FR 38,418 39,029 -2
بانیار EPS 200-FR 38,418 39,029 -2
طاهاسازان پیشتاز GP35 36,406 40,170 -9
طاهاسازان پیشتاز GP26 34,586 38,161 -9
جم HD BL3 34,001 35,475 -4
جم HD BL4 34,001 35,475 -4
جم HD 60507 31,984 33,336 -4
جم HD 60507 UV 32,646 34,022 -4
جم HD 52518 31,984 33,336 -4
جم HD 52518 UV 32,646 34,022 -4
جم HD 52505 31,984 33,336 -4
جم HD 52511 31,984 33,336 -4
جم HD EX3(PE100)** 36,780 38,346 -4
جم HD EX3(PE100 Blak) 39,571 41,161 -4
جم MD 38504UV 33,263 34,669 -4
جم LL22501 AA 36,780 38,195 -4
جم LL22501 KJ 36,952 38,373 -4
جم LL32604 UV 33,263 34,669 -4
خوزستان PGPC 1822 63,835 65,902 -3
خوزستان PGPC 0712 63,835 65,902 -3
خوزستان PGPC 1218 63,835 65,902 -3
خوزستان PGPC 0407 63,835 65,902 -3
خوزستان PGPC 2230 63,835 65,902 -3
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 58,175 60,559 -4
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 45,421 47,341 -4
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 45,421 47,341 -4
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 58,175 60,559 -4
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 58,175 60,559 -4
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 58,175 60,559 -4
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 58,175 60,559 -4
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 63,807 66,396 -4
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 60,726 63,203 -4
رجال RG 3212 E 34,441 35,781 -4
رجال RG 1101XXS 28,478 29,601 -4
رجال RG 1101S 28,478 29,601 -4
رجال RG 1101XS 28,478 29,601 -4
رجال RG 1101P 28,478 29,601 -4
رجال RG 1101XP 28,478 29,601 -4
رجال RG 1101XN 28,478 29,601 -4
رجال RG 1104K 28,809 29,944 -4
رجال RG 1102H 28,478 29,601 -4
رجال RG 1102L 28,478 29,601 -4
رجال RG 1102XK 28,478 29,601 -4
شازند PP-R270G 34,441 35,781 -4
شازند PP-EP2X CI 34,441 35,781 -4
شازند PP-EP2X CE 34,441 35,781 -4
شازند PP-ARP 230 34,441 35,781 -4
شازند PP-HP 565 S 30,797 32,004 -4
شازند PP R 40 34,441 35,781 -4
شازند PP R 60 34,441 35,781 -4
شازند PP-HP 550 J 28,478 29,601 -4
شازند PP-HP 552 R 28,478 29,601 -4
شازند PP-HP 554 P 28,478 29,601 -4
شازند PP-V30GA 29,803 30,974 -4
شازند PP-V30S 28,478 29,601 -4
شازند HD-5620 EA 31,984 36,669 -13
شازند *HD-EX3(PE80) 35,435 36,881 -4
شازند HD-EX5 34,606 36,244 -5
شازند HD-BL3 34,001 35,475 -4
شازند MD 3840 UA 33,263 34,669 -4
شازند PBR 32,447 33,028 -2
شازند PBR -1210S 37,085 37,835 -2
شازند LL0 209 KJ 36,952 38,373 -4
شازند LL0 209 AA 36,780 38,195 -4
شازند LL0410 AA 36,780 38,195 -4
شهیدتند گویان PET BG845 29,516 30,016 -2
شهیدتند گویان PET BG841 29,516 30,016 -2
شهیدتند گویان PET BG 825 29,270 29,766 -2
شهیدتند گویان PET BG821 29,270 29,766 -2
شهیدتند گویان PET BG800 28,597 29,082 -2
شهیدتند گویان PET BG805 28,597 29,082 -2
شهیدتند گویان PET BG781 27,887 28,360 -2
شهیدتند گویان PET BG785 27,887 28,360 -2
شهیدتند گویان PET BG761 27,482 27,948 -2
شهیدتند گویان PET BG 732 27,056 27,515 -2
شهیدتند گویان PET آمورف 27,482 27,948 -2
شهیدتند گویان PET TG645 26,012 26,242 -1
شهیدتند گویان PET TG641 26,012 26,242 -1
شهیدتند گویان PET TG621 25,625 25,851 -1
شهیدتند گویان PET TGSB 27,058 27,297 -1
غدیر PVC-S65 20,704 21,501 -4
غدیر PVC-S57 22,774 23,651 -4
لاله LD 2102TX00 35,782 37,001 -3
لاله LD 2101 TN 47 35,782 37,001 -3
لاله LD 1922 T 36,444 37,688 -3
لاله LD 2404 TC47 35,782 37,001 -3
لاله LD 2004 TC00 35,782 37,001 -3
لاله LD 2100TN00 35,782 37,001 -3
مارون HD-EX5 34,606 36,244 -5
مارون HD-I4 31,984 33,336 -4
مارون HD-I4 UV 32,646 34,022 -4
مارون PP-C30S 28,478 29,601 -4
مارون PP-V30S 28,478 29,601 -4
مارون PP-Z30S 28,478 29,601 -4
مارون PP-V30G 28,478 29,601 -4
مارون PP-F30G 28,478 29,601 -4
مارون PP-V79S 28,478 29,601 -4
مارون PP-V79G 28,478 29,601 -4
مارون PP-X30G 28,478 29,601 -4
مارون PP-MR230C 34,441 35,781 -4
مارون PP-EP1X35AF 28,809 29,944 -4
مارون PP-T30G 28,478 29,601 -4
مارون PP-T31SE 28,478 29,601 -4
مارون PP EP-C40R 34,441 35,781 -4
نوید زرشیمی ZH515MA 30,797 32,004 -4
نوید زرشیمی ZH 525J 28,809 29,944 -4
نوید زرشیمی ZR 230C 34,441 35,781 -4
نوید زرشیمی ZB 332 C 34,441 35,781 -4
نوید زرشیمی ZB 332 L 34,441 35,781 -4
نوید زرشیمی ZH510L 28,478 29,601 -4
نوید زرشیمی ZH 550 J 28,478 29,601 -4
نوید زرشیمی ZH500 M 28,478 29,601 -4
نوید زرشیمی ZH520J 28,809 29,944 -4
نوید زرشیمی HP 552 R 28,478 29,601 -4
نوید زرشیمی ZH 422 H 29,008 30,150 -4
مهر HD 7000 F 34,606 36,244 -5
قائد بصیر *ABS 50 NW 42,362 59,278 -29
قائد بصیر *ABS 75 49,730 56,777 -12
پلیمر کرمانشاه HD-I3 31,984 33,336 -4
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 32,646 34,022 -4
پلیمر کرمانشاه HD-I4 31,984 33,336 -4
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 32,646 34,022 -4
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 34,001 35,475 -4
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 36,593 38,304 -4
تخت جمشید لاتکس 10,082 10,387 -3
قیمت ارز : 34870ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 75,500 ریال 3500 4.64% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 75,500 ریال 3500 4.64% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 76,000 ریال 2400 3.16% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 76,000 ریال 2700 3.55% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 77,000 ریال 1700 2.21% نمودار و آرشیو
0075 69,300 ریال 800 1.15% نمودار و آرشیو
020 67,500 ریال 1000 1.48% نمودار و آرشیو
Lf190 66,500 ریال 900 1.35% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 63,800 ریال 2800 4.39% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 64,000 ریال 2200 3.44% نمودار و آرشیو
2420h 63,500 ریال 700 1.1% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 63,500 ریال 700 1.1% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 65,000 ریال 2000 3.08% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 62,900 ریال 700 1.11% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 77,200 ریال 400 0.52% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 86,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 96,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 76,700 ریال -300 0.39% نمودار و آرشیو
1551 75,500 ریال -1000 1.31% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 86,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 78,500 ریال 900 1.15% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 83,800 ریال 3300 3.94% نمودار و آرشیو
ZR230 83,500 ریال 3000 3.59% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 104,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖