تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۱۲.۲ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 94/12/02
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به یکشنبه 94/11/18 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 35,782 37,001 -3
آریا ساسول LH0030 35,782 37,001 -3
آریا ساسول LP0470KJ 36,444 37,688 -3
آریا ساسول LP0470KJ 36,444 37,688 -3
آریا ساسول HB 5020 34,001 35,475 -4
آریا ساسول HCH5110 34,606 36,244 -5
آریا ساسول MF 3713 34,606 36,244 -5
اروند PVC- S6532 20,704 21,501 -4
اروند PVC - S7042 22,774 23,651 -4
اروند PVC - E7242 22,774 23,651 -4
اروند PVC - E7244 22,774 23,651 -4
اروند PVC - E6834 22,774 23,651 -4
امیرکبیر LD2420H 35,782 37,001 -3
امیرکبیر LD2420D 35,782 37,001 -3
امیرکبیر EX5 34,606 36,244 -5
امیرکبیر EX3(PE100)** 36,780 38,346 -4
امیرکبیر LL0209 AA 36,780 38,195 -4
امیرکبیر HD EX3(PE100 Blak) 39,571 41,161 -4
ایلام HD 2200J 31,984 33,336 -4
آبادان PVC-S57 22,774 23,651 -4
آبادان PVC-S60 21,739 22,576 -4
آبادان PVC-S65 20,704 21,501 -4
آبادان PVC-S70 22,774 23,651 -4
بندر امام SBR 1502 35,635 36,713 -3
بندر امام SBR 1500 36,348 37,448 -3
بندر امام SBR 1712 32,240 33,194 -3
بندر امام HI 0500 31,984 33,336 -4
بندر امام HI 0500 UA 32,646 34,022 -4
بندر امام HD 0035 34,001 35,475 -4
بندر امام LH 0075 35,782 37,001 -3
بندر امام LF 0200 35,782 37,001 -3
بندر امام PVC S6058 21,739 22,576 -4
بندر امام PVC 6558 20,704 21,501 -4
بندر امام PVC 7054 22,774 23,651 -4
پلی پروپیلن جم EP 332L 28,478 29,601 -4
پلی پروپیلن جم HP 525J 28,809 29,944 -4
پلی پروپیلن جم HP422H 28,809 29,944 -4
پلی پروپیلن جم HP 510L 28,478 29,601 -4
پلی پروپیلن جم HP 502P 28,478 29,601 -4
پلی پروپیلن جم HP 502R 28,478 29,601 -4
پلی پروپیلن جم HP 550J 28,478 29,601 -4
پلی پروپیلن جم EP548R 34,441 35,781 -4
پلی پروپیلن جم EP440L 34,441 35,781 -4
پلی پروپیلن جم EP440G 34,441 35,781 -4
پلی پروپیلن جم RP 340N 34,441 35,781 -4
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 30,797 32,004 -4
پلی نار SF 060 28,478 29,601 -4
پلی نار SF 1160 28,478 29,601 -4
پلی نار PYI 250 28,478 29,601 -4
تبریز HIPS 7240 37,483 41,337 -9
تبریز GPPS 1540 36,406 40,170 -9
تبریز GPPS 1460 34,586 38,161 -9
تبریز GPPS 1160 32,765 36,153 -9
تبریز *ABS 42,362 54,000 -22
تبریز EPS 100 36,391 36,928 -1
تبریز EPS 200 36,391 36,928 -1
تبریز EPS 300 36,391 36,928 -1
تبریز EPS 400 35,677 36,204 -1
تبریز EPS 500 33,264 33,742 -1
تبریز EPS Oversize 33,264 33,742 -1
تبریز EPS Fine 31,268 31,717 -1
تبریز EPS SuperFine 31,268 31,717 -1
تبریز LL0 209 AA 36,780 38,195 -4
تبریز LL0 209 KJ 36,952 38,373 -4
تبریز LL0 220 AA 35,471 36,835 -4
تبریز LL 0220KJ 36,134 37,522 -4
تبریز MD 3840 UV 33,263 34,669 -4
تبریز HD EA 6070 31,984 33,336 -4
تبریز HD UA 6070 32,646 34,022 -4
تبریز HD EA 5218 31,984 33,336 -4
تبریز HD UA 5218 32,646 34,022 -4
تبریز HD 4440 EA 32,600 33,982 -4
تبریز HD 4440 UA 33,263 34,669 -4
تبریز HD EA 6040 31,984 33,336 -4
تبریز HD UA 6040 32,646 34,022 -4
بانیار EPS 100-FR 38,418 39,029 -2
بانیار EPS 200-FR 38,418 39,029 -2
طاهاسازان پیشتاز GP35 36,406 40,170 -9
طاهاسازان پیشتاز GP26 34,586 38,161 -9
جم HD BL3 34,001 35,475 -4
جم HD BL4 34,001 35,475 -4
جم HD 60507 31,984 33,336 -4
جم HD 60507 UV 32,646 34,022 -4
جم HD 52518 31,984 33,336 -4
جم HD 52518 UV 32,646 34,022 -4
جم HD 52505 31,984 33,336 -4
جم HD 52511 31,984 33,336 -4
جم HD EX3(PE100)** 36,780 38,346 -4
جم HD EX3(PE100 Blak) 39,571 41,161 -4
جم MD 38504UV 33,263 34,669 -4
جم LL22501 AA 36,780 38,195 -4
جم LL22501 KJ 36,952 38,373 -4
جم LL32604 UV 33,263 34,669 -4
خوزستان PGPC 1822 63,835 65,902 -3
خوزستان PGPC 0712 63,835 65,902 -3
خوزستان PGPC 1218 63,835 65,902 -3
خوزستان PGPC 0407 63,835 65,902 -3
خوزستان PGPC 2230 63,835 65,902 -3
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 58,175 60,559 -4
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 45,421 47,341 -4
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 45,421 47,341 -4
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 58,175 60,559 -4
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 58,175 60,559 -4
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 58,175 60,559 -4
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 58,175 60,559 -4
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 63,807 66,396 -4
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 60,726 63,203 -4
رجال RG 3212 E 34,441 35,781 -4
رجال RG 1101XXS 28,478 29,601 -4
رجال RG 1101S 28,478 29,601 -4
رجال RG 1101XS 28,478 29,601 -4
رجال RG 1101P 28,478 29,601 -4
رجال RG 1101XP 28,478 29,601 -4
رجال RG 1101XN 28,478 29,601 -4
رجال RG 1104K 28,809 29,944 -4
رجال RG 1102H 28,478 29,601 -4
رجال RG 1102L 28,478 29,601 -4
رجال RG 1102XK 28,478 29,601 -4
شازند PP-R270G 34,441 35,781 -4
شازند PP-EP2X CI 34,441 35,781 -4
شازند PP-EP2X CE 34,441 35,781 -4
شازند PP-ARP 230 34,441 35,781 -4
شازند PP-HP 565 S 30,797 32,004 -4
شازند PP R 40 34,441 35,781 -4
شازند PP R 60 34,441 35,781 -4
شازند PP-HP 550 J 28,478 29,601 -4
شازند PP-HP 552 R 28,478 29,601 -4
شازند PP-HP 554 P 28,478 29,601 -4
شازند PP-V30GA 29,803 30,974 -4
شازند PP-V30S 28,478 29,601 -4
شازند HD-5620 EA 31,984 36,669 -13
شازند *HD-EX3(PE80) 35,435 36,881 -4
شازند HD-EX5 34,606 36,244 -5
شازند HD-BL3 34,001 35,475 -4
شازند MD 3840 UA 33,263 34,669 -4
شازند PBR 32,447 33,028 -2
شازند PBR -1210S 37,085 37,835 -2
شازند LL0 209 KJ 36,952 38,373 -4
شازند LL0 209 AA 36,780 38,195 -4
شازند LL0410 AA 36,780 38,195 -4
شهیدتند گویان PET BG845 29,516 30,016 -2
شهیدتند گویان PET BG841 29,516 30,016 -2
شهیدتند گویان PET BG 825 29,270 29,766 -2
شهیدتند گویان PET BG821 29,270 29,766 -2
شهیدتند گویان PET BG800 28,597 29,082 -2
شهیدتند گویان PET BG805 28,597 29,082 -2
شهیدتند گویان PET BG781 27,887 28,360 -2
شهیدتند گویان PET BG785 27,887 28,360 -2
شهیدتند گویان PET BG761 27,482 27,948 -2
شهیدتند گویان PET BG 732 27,056 27,515 -2
شهیدتند گویان PET آمورف 27,482 27,948 -2
شهیدتند گویان PET TG645 26,012 26,242 -1
شهیدتند گویان PET TG641 26,012 26,242 -1
شهیدتند گویان PET TG621 25,625 25,851 -1
شهیدتند گویان PET TGSB 27,058 27,297 -1
غدیر PVC-S65 20,704 21,501 -4
غدیر PVC-S57 22,774 23,651 -4
لاله LD 2102TX00 35,782 37,001 -3
لاله LD 2101 TN 47 35,782 37,001 -3
لاله LD 1922 T 36,444 37,688 -3
لاله LD 2404 TC47 35,782 37,001 -3
لاله LD 2004 TC00 35,782 37,001 -3
لاله LD 2100TN00 35,782 37,001 -3
مارون HD-EX5 34,606 36,244 -5
مارون HD-I4 31,984 33,336 -4
مارون HD-I4 UV 32,646 34,022 -4
مارون PP-C30S 28,478 29,601 -4
مارون PP-V30S 28,478 29,601 -4
مارون PP-Z30S 28,478 29,601 -4
مارون PP-V30G 28,478 29,601 -4
مارون PP-F30G 28,478 29,601 -4
مارون PP-V79S 28,478 29,601 -4
مارون PP-V79G 28,478 29,601 -4
مارون PP-X30G 28,478 29,601 -4
مارون PP-MR230C 34,441 35,781 -4
مارون PP-EP1X35AF 28,809 29,944 -4
مارون PP-T30G 28,478 29,601 -4
مارون PP-T31SE 28,478 29,601 -4
مارون PP EP-C40R 34,441 35,781 -4
نوید زرشیمی ZH515MA 30,797 32,004 -4
نوید زرشیمی ZH 525J 28,809 29,944 -4
نوید زرشیمی ZR 230C 34,441 35,781 -4
نوید زرشیمی ZB 332 C 34,441 35,781 -4
نوید زرشیمی ZB 332 L 34,441 35,781 -4
نوید زرشیمی ZH510L 28,478 29,601 -4
نوید زرشیمی ZH 550 J 28,478 29,601 -4
نوید زرشیمی ZH500 M 28,478 29,601 -4
نوید زرشیمی ZH520J 28,809 29,944 -4
نوید زرشیمی HP 552 R 28,478 29,601 -4
نوید زرشیمی ZH 422 H 29,008 30,150 -4
مهر HD 7000 F 34,606 36,244 -5
قائد بصیر *ABS 50 NW 42,362 59,278 -29
قائد بصیر *ABS 75 49,730 56,777 -12
پلیمر کرمانشاه HD-I3 31,984 33,336 -4
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 32,646 34,022 -4
پلیمر کرمانشاه HD-I4 31,984 33,336 -4
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 32,646 34,022 -4
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 34,001 35,475 -4
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 36,593 38,304 -4
تخت جمشید لاتکس 10,082 10,387 -3
قیمت ارز : 34870ریال

قیمت مواداولیه؛ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 45,000 ریال -150 0.33% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 45,200 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,500 ریال -300 0.68% نمودار و آرشیو
0075 49,200 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
020 48,600 ریال 400 0.82% نمودار و آرشیو
Lf190 48,700 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
52518 42,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 44,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 49,000 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 48,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 48,500 ریال 400 0.82% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,500 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,200 ریال -500 1.05% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf 47,300 ریال 800 1.69% نمودار و آرشیو
EX3 Amir 47,800 ریال -1500 3.04% نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 49,200 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 48,400 ریال -800 1.63% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 48,000 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 80,000 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,250 ریال -450 0.92% نمودار و آرشیو
C30s 49,300 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 48,000 ریال -400 0.83% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 57,500 ریال 100 0.17% نمودار و آرشیو
1540 58,000 ریال 100 0.17% نمودار و آرشیو
1551 57,500 ریال 1400 2.43% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 41,800 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 48,100 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,200 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
552R Maroun 48,300 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
510L Jam 49,200 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 55,000 ریال -500 0.9% نمودار و آرشیو
RP340 54,500 ریال 500 0.92% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 54,400 ریال 400 0.74% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 78,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C 49,500 ریال نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 37,300 ریال -900 2.36% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 37,000 ریال -700 1.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 37,300 ریال -400 1.06% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 36,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,700 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 36,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 44,200 ریال -650 1.45% نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 79,300 ریال -900 1.12% نمودار و آرشیو
Lale 1922 52,700 ریال -300 0.57% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖