معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۹.۱۶ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 16 آذر 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 55,664 55,664 55,664 55,664 630 168 1395/09/22
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید سلف 55,664 55,664 55,664 55,664 210 90 1395/09/28
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 61,044 61,044 61,044 61,045 210 231 1395/09/22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 61,044 61,044 61,044 61,044 101 101 1395/09/21
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 61,044 61,044 61,044 61,044 210 150 1395/09/21
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 61,597 61,597 61,597 61,597 100 50 1395/09/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 31,956 35,151 35,151 35,151 594 6,853 1395/10/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی 31,956 35,151 35,151 35,151 220 2,354 1395/09/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی 33,541 36,895 36,895 36,895 440 4,532 1395/09/21
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 33,541 36,895 36,895 36,895 704 6,358 1395/10/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 33,541 36,895 36,895 36,895 550 3,289 1395/10/01
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 29,796 29,796 29,796 29,796 946 946 1395/10/01
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی 29,796 29,796 29,796 29,796 88 88 1395/09/21
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 29,796 29,796 29,796 29,796 407 407 1395/10/01
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 44,757 44,757 44,757 44,757 220 132 1395/09/21
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,041 41,359 41,547 42,000 4,500 8,060 1395/09/21
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,041 40,609 40,993 41,839 500 1,030 1395/09/21
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 44,057 44,859 44,984 45,377 1,000 2,510 1395/09/22
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 44,057 44,057 44,057 44,057 0 66 1395/09/20
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 44,057 44,888 45,040 45,309 1,000 2,620 1395/09/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله نقدی 44,057 44,057 44,057 44,057 418 22 1395/09/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 44,057 44,057 44,057 44,057 0 396 1395/09/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 48,463 48,463 48,463 48,463 410 86 1395/09/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 44,057 44,677 44,895 45,399 410 972 1395/09/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 44,057 44,057 44,057 44,057 3,300 374 1395/09/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 44,057 44,057 44,057 44,057 0 1,760 1395/09/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر نقدی 44,057 44,057 44,057 44,057 3,300 66 1395/09/21
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,940 41,200 41,431 42,229 2,500 4,600 1395/09/21
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 38,015 38,555 38,812 39,917 2,000 3,720 1395/09/21
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 38,015 38,168 38,369 38,689 2,024 2,299 1395/09/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم نقدی 42,971 42,971 42,971 42,971 803 22 1395/09/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 37,044 39,099 39,478 40,748 2,002 3,674 1395/09/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 37,743 37,743 37,743 37,743 0 242 1395/09/21
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم نقدی 37,743 37,743 37,743 37,743 506 286 1395/09/21
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز سلف 38,711 40,178 40,280 40,418 300 760 1395/10/07
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 38,711 40,169 40,321 40,556 400 990 1395/09/21
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 37,827 37,827 37,827 37,827 506 506 1395/09/21
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 37,827 37,827 37,827 37,827 1,012 638 1395/09/21
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 37,827 37,827 37,827 37,827 0 528 1395/09/21
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 37,827 37,829 37,860 38,077 1,804 1,958 1395/09/21
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 46,835 49,229 50,066 51,039 150 290 1395/09/21
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 46,835 50,409 50,945 52,300 100 250 1395/09/21
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 45,471 46,019 46,560 47,229 50 100 1395/09/21
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 42,347 43,889 44,155 45,550 1,000 1,660 1395/09/21
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 43,943 48,859 49,145 50,280 800 2,470 1395/09/21
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 38,636 38,638 38,711 38,799 154 176 1395/09/21
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 38,636 42,499 42,499 42,499 220 1,518 1395/09/21
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 38,636 42,499 42,499 42,499 550 7,898 1395/09/21
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 33,668 37,034 37,034 37,034 315 1,680 1395/09/21
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 33,668 37,034 37,034 37,034 660 2,156 1395/09/21
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم سلف 33,668 34,567 35,374 36,689 1,518 2,112 1395/10/14
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 33,668 37,034 37,034 37,034 294 1,785 1395/09/21
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 35,524 36,109 36,347 37,559 500 920 1395/10/05
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 32,294 33,419 33,550 33,900 2,992 6,578 1395/09/21
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 32,294 32,600 32,662 32,909 1,000 1,360 1395/09/21
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 32,294 33,733 33,816 33,999 2,486 6,248 1395/09/21
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 32,294 32,909 33,088 33,509 1,000 1,660 1395/10/09
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 32,294 33,413 33,760 34,222 1,000 2,220 1395/09/21

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖