تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۹.۲ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 2 آذرماه 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 54,769 54,769 54,769 54,769 630 1,134 630 1395/09/08
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 59,850 59,850 59,850 59,850 210 147 147 1395/09/08
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 59,850 59,850 59,850 59,850 0 21 21 1395/09/08
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 58,127 58,127 58,127 58,127 60 20 20 1395/09/07
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان سلف 30,128 33,140 33,140 33,140 77 2,585 77 1395/09/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 31,053 34,158 34,158 34,158 1,210 17,578 1,210 1395/09/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 32,593 35,299 35,443 35,852 1,452 3,663 1,452 1395/09/30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 28,661 31,527 31,527 31,527 1,254 14,971 1,254 1395/09/30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 28,661 31,527 31,527 31,527 550 3,421 550 1395/09/30
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,785 39,409 39,622 40,409 4,400 5,984 4,400 1395/09/07
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 43,267 43,320 43,472 43,888 1,000 1,330 1,000 1395/09/07
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 43,267 43,267 43,267 43,267 0 44 44 1395/09/06
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 43,267 43,267 43,267 43,267 1,000 340 230 1395/09/07
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 47,594 47,594 47,594 47,594 410 86 86 1395/09/08
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 43,267 43,267 43,267 43,267 1,080 238 108 1395/09/08
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 43,267 43,267 43,267 43,267 0 108 108 1395/09/08
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,571 37,571 37,571 37,571 3,000 660 540 1395/09/07
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 37,571 37,571 37,571 37,571 0 440 440 1395/09/07
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 37,571 37,571 37,571 37,571 0 72 72 1395/09/06
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 36,252 39,877 39,877 39,877 506 2,904 506 1395/09/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم نقدی 36,942 36,942 36,942 36,942 220 220 198 1395/09/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 36,942 36,942 36,942 36,942 0 22 22 1395/09/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 36,252 37,555 37,780 38,123 300 670 300 1395/09/07
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 37,884 38,912 39,295 40,019 850 1,230 850 1395/09/07
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 37,476 37,476 37,476 37,476 2,002 418 308 1395/09/07
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 37,476 37,476 37,476 37,476 0 66 66 1395/09/07
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 37,476 37,476 37,476 37,476 220 154 88 1395/09/07
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 37,476 37,476 37,476 37,476 0 44 44 1395/09/07
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 37,476 37,476 37,476 37,476 1,012 330 220 1395/09/07
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 37,476 37,476 37,476 37,476 0 88 88 1395/09/07
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 37,476 37,476 37,476 37,476 1,804 1,562 1,144 1395/09/08
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 37,476 37,476 37,476 37,476 0 649 649 1395/09/08
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 39,077 40,029 40,416 41,111 2,024 4,730 2,024 1395/09/07
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 42,960 49,389 49,513 49,999 100 250 100 1395/09/07
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 42,960 49,705 50,315 51,777 100 350 100 1395/09/07
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 41,708 42,909 43,457 45,009 50 110 50 1395/09/07
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 41,415 42,920 43,226 43,579 1,000 2,560 1,000 1395/09/07
پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس نقدی 41,415 300 80 0 1395/09/07
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 43,042 49,446 49,893 51,889 750 1,650 750 1395/09/07
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 59,640 302 0 0 1395/09/07
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 59,640 200 0 0 1395/09/07
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 38,076 38,076 38,076 38,076 330 154 132 1395/09/07
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 38,076 38,076 38,076 38,076 0 198 198 1395/09/07
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 38,076 39,759 39,848 40,080 220 726 220 1395/09/07
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 38,076 41,883 41,883 41,883 330 3,740 330 1395/09/07
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 38,076 41,883 41,883 41,883 660 11,726 660 1395/09/07
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 33,524 36,876 36,876 36,876 3,014 8,602 3,014 1395/09/07
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 33,179 36,496 36,496 36,496 660 8,844 660 1395/09/07
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 33,179 36,496 36,496 36,496 770 5,676 770 1395/09/18
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 33,179 36,496 36,496 36,496 660 5,346 660 1395/09/07
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 33,179 36,496 36,496 36,496 651 6,636 651 1395/09/07
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون نقدی 33,179 33,333 33,956 34,580 2,024 2,640 2,024 1395/09/07
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون سلف 33,179 34,559 35,043 36,496 2,024 4,114 2,024 1395/09/17
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 33,581 33,581 33,581 33,581 66 22 22 1395/09/07
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 34,203 35,206 35,923 37,209 500 820 500 1395/09/15
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 34,203 34,429 34,823 36,319 500 1,080 500 1395/09/20
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 32,648 34,220 34,297 34,555 286 1,122 286 1395/09/07
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,093 31,093 31,093 31,093 2,002 2,772 1,650 1395/09/07
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,093 31,093 31,093 31,093 300 520 20 1395/09/07
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 31,093 31,093 31,093 31,093 0 330 330 1395/09/07
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 31,093 31,093 31,093 31,093 1,980 1,782 1,342 1395/09/16
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 31,093 31,093 31,093 31,093 0 638 638 1395/09/16
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 31,093 31,769 32,014 32,409 500 1,140 500 1395/09/07

قیمت مواداولیه؛ ۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 45,000 ریال -1000 2.17% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 45,700 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 45,400 ریال 500 1.1% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 45,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 45,900 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,850 ریال 150 0.33% نمودار و آرشیو
5110 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 45,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 44,800 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
0075 53,000 ریال -150 0.28% نمودار و آرشیو
020 52,600 ریال -300 0.57% نمودار و آرشیو
Lf190 51,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 45,200 ریال -600 1.31% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 51,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d 53,700 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 51,300 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 53,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 55,000 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,350 ریال -350 0.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 48,000 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 43,000 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 47,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam 55,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 55,800 ریال 600 1.08% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 55,500 ریال 1500 2.7% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 50,700 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 66,000 ریال 9500 14.39% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 51,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
C30s 53,500 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
V30s 63,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,500 ریال 300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 63,000 ریال -300 0.47% نمودار و آرشیو
1540 61,000 ریال -100 0.16% نمودار و آرشیو
1551 61,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 44,200 ریال -400 0.9% نمودار و آرشیو
785 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 46,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
825 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5030 55,000 ریال نمودار و آرشیو
525 53,000 ریال 1500 2.83% نمودار و آرشیو
552R Jam 51,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 51,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 93,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10415 94,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 50,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 52,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 50,500 ریال -500 0.98% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,800 ریال نمودار و آرشیو
440L 50,500 ریال نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 95,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C 60,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 39,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 45,800 ریال نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 63,000 ریال -500 0.79% نمودار و آرشیو
EPS 300 63,200 ریال -300 0.47% نمودار و آرشیو
EPS 400 62,200 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,000 ریال -1000 1.64% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 107,000 ریال 7000 6.54% نمودار و آرشیو
Lale 1922 50,500 ریال -1200 2.32% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 66,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
J740 63,000 ریال نمودار و آرشیو
R200 64,000 ریال نمودار و آرشیو
2004Tc 50,500 ریال -500 0.98% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 51,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 45,900 ریال نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP 56,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖