معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۹.۲ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 2 آذرماه 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 54,769 54,769 54,769 54,769 630 1,134 630 1395/09/08
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 59,850 59,850 59,850 59,850 210 147 147 1395/09/08
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 59,850 59,850 59,850 59,850 0 21 21 1395/09/08
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 58,127 58,127 58,127 58,127 60 20 20 1395/09/07
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان سلف 30,128 33,140 33,140 33,140 77 2,585 77 1395/09/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 31,053 34,158 34,158 34,158 1,210 17,578 1,210 1395/09/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 32,593 35,299 35,443 35,852 1,452 3,663 1,452 1395/09/30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 28,661 31,527 31,527 31,527 1,254 14,971 1,254 1395/09/30
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 28,661 31,527 31,527 31,527 550 3,421 550 1395/09/30
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,785 39,409 39,622 40,409 4,400 5,984 4,400 1395/09/07
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 43,267 43,320 43,472 43,888 1,000 1,330 1,000 1395/09/07
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 43,267 43,267 43,267 43,267 0 44 44 1395/09/06
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 43,267 43,267 43,267 43,267 1,000 340 230 1395/09/07
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 47,594 47,594 47,594 47,594 410 86 86 1395/09/08
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 43,267 43,267 43,267 43,267 1,080 238 108 1395/09/08
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 43,267 43,267 43,267 43,267 0 108 108 1395/09/08
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,571 37,571 37,571 37,571 3,000 660 540 1395/09/07
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 37,571 37,571 37,571 37,571 0 440 440 1395/09/07
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 37,571 37,571 37,571 37,571 0 72 72 1395/09/06
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 36,252 39,877 39,877 39,877 506 2,904 506 1395/09/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم نقدی 36,942 36,942 36,942 36,942 220 220 198 1395/09/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 36,942 36,942 36,942 36,942 0 22 22 1395/09/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 36,252 37,555 37,780 38,123 300 670 300 1395/09/07
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 37,884 38,912 39,295 40,019 850 1,230 850 1395/09/07
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 37,476 37,476 37,476 37,476 2,002 418 308 1395/09/07
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 37,476 37,476 37,476 37,476 0 66 66 1395/09/07
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 37,476 37,476 37,476 37,476 220 154 88 1395/09/07
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 37,476 37,476 37,476 37,476 0 44 44 1395/09/07
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 37,476 37,476 37,476 37,476 1,012 330 220 1395/09/07
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 37,476 37,476 37,476 37,476 0 88 88 1395/09/07
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 37,476 37,476 37,476 37,476 1,804 1,562 1,144 1395/09/08
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 37,476 37,476 37,476 37,476 0 649 649 1395/09/08
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 39,077 40,029 40,416 41,111 2,024 4,730 2,024 1395/09/07
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 42,960 49,389 49,513 49,999 100 250 100 1395/09/07
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 42,960 49,705 50,315 51,777 100 350 100 1395/09/07
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 41,708 42,909 43,457 45,009 50 110 50 1395/09/07
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 41,415 42,920 43,226 43,579 1,000 2,560 1,000 1395/09/07
پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس نقدی 41,415 300 80 0 1395/09/07
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 43,042 49,446 49,893 51,889 750 1,650 750 1395/09/07
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 59,640 302 0 0 1395/09/07
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 59,640 200 0 0 1395/09/07
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 38,076 38,076 38,076 38,076 330 154 132 1395/09/07
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 38,076 38,076 38,076 38,076 0 198 198 1395/09/07
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 38,076 39,759 39,848 40,080 220 726 220 1395/09/07
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 38,076 41,883 41,883 41,883 330 3,740 330 1395/09/07
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 38,076 41,883 41,883 41,883 660 11,726 660 1395/09/07
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 33,524 36,876 36,876 36,876 3,014 8,602 3,014 1395/09/07
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 33,179 36,496 36,496 36,496 660 8,844 660 1395/09/07
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 33,179 36,496 36,496 36,496 770 5,676 770 1395/09/18
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 33,179 36,496 36,496 36,496 660 5,346 660 1395/09/07
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 33,179 36,496 36,496 36,496 651 6,636 651 1395/09/07
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون نقدی 33,179 33,333 33,956 34,580 2,024 2,640 2,024 1395/09/07
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون سلف 33,179 34,559 35,043 36,496 2,024 4,114 2,024 1395/09/17
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 33,581 33,581 33,581 33,581 66 22 22 1395/09/07
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 34,203 35,206 35,923 37,209 500 820 500 1395/09/15
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 34,203 34,429 34,823 36,319 500 1,080 500 1395/09/20
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 32,648 34,220 34,297 34,555 286 1,122 286 1395/09/07
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,093 31,093 31,093 31,093 2,002 2,772 1,650 1395/09/07
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,093 31,093 31,093 31,093 300 520 20 1395/09/07
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 31,093 31,093 31,093 31,093 0 330 330 1395/09/07
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 31,093 31,093 31,093 31,093 1,980 1,782 1,342 1395/09/16
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 31,093 31,093 31,093 31,093 0 638 638 1395/09/16
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 31,093 31,769 32,014 32,409 500 1,140 500 1395/09/07

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 72,000 ریال -800 1.1% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 72,000 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 73,600 ریال 600 0.82% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 73,300 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 75,300 ریال -16300 17.79% نمودار و آرشیو
0075 68,500 ریال -300 0.44% نمودار و آرشیو
020 66,500 ریال -300 0.45% نمودار و آرشیو
Lf190 65,600 ریال -400 0.61% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 61,000 ریال -1900 3.02% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 61,800 ریال -600 0.96% نمودار و آرشیو
2420h 62,800 ریال 300 0.48% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 62,800 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 63,000 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 62,200 ریال 300 0.48% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 76,800 ریال -200 0.26% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 86,300 ریال 300 0.35% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 96,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 77,000 ریال -600 0.77% نمودار و آرشیو
1551 76,500 ریال -500 0.65% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 86,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 77,600 ریال -400 0.51% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 80,500 ریال 1000 1.24% نمودار و آرشیو
ZR230 80,500 ریال 1000 1.24% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 78,500 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 49,000 ریال -436000 89.9% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 48,500 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 49,000 ریال -700 1.41% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 46,500 ریال 700 1.51% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 49,000 ریال 1500 3.06% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 48,200 ریال 1000 2.07% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 48,700 ریال 500 1.03% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 46,200 ریال 1200 2.6% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 104,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖