معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۳.۲۳ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 23 خردادماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) قیمت پایه عرضه (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 50,872 380 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 50,872 1,575 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 47,332 47,332 47,332 47,332 210 210 210
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 47,332 567 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 47,332 47,332 47,332 47,332 210 105 105
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 47,332 441 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 50,872 1,680 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 50,872 420 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 50,872 50,872 50,872 50,872 2,002 150 150
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 50,872 1,161 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 67,321 67,363 67,529 64,305 50 170 50
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 75,488 40 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 36,522 36,880 37,300 35,199 99 517 99
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 34,142 34,142 34,142 34,142 0 330 330
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 34,142 34,142 34,142 34,142 3,300 3,223 2,970
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 37,338 37,706 38,889 36,936 2,002 4,598 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 36,288 36,394 36,606 35,846 154 517 154
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 33,004 33,004 33,004 33,004 1,012 924 924
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی 32,014 32,014 32,014 32,014 4,004 1,452 1,452
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 32,014 32,014 32,014 32,014 0 572 572
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 39,113 39,113 39,113 39,113 0 242 242
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 37,940 37,940 37,940 37,940 0 20 20
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,113 39,113 39,113 39,113 4,400 2,332 1,958
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 39,113 39,113 39,113 39,113 704 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم نقدی 40,347 40,347 40,347 40,347 385 66 66
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 39,113 39,113 39,113 39,113 0 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 43,719 44,158 45,055 41,339 1,500 5,800 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,339 41,339 41,339 41,339 990 396 396
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,339 41,339 41,339 41,339 1,500 960 580
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 41,339 41,339 41,339 41,339 0 120 120
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 45,473 45,473 45,473 45,473 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 45,473 45,473 45,473 45,473 324 238 216
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 41,339 41,339 41,339 41,339 518 43 43
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 45,473 45,473 45,473 45,473 2,200 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 41,339 41,339 41,339 41,339 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,339 41,339 41,339 41,339 2,200 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,339 1,100 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 42,047 770 0 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 41,377 41,377 41,377 41,377 0 110 110
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 41,377 41,377 41,377 41,377 0 160 160
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم نقدی 41,377 41,377 41,377 41,377 1,012 440 440
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 41,377 41,377 41,377 41,377 2,500 820 560
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) OFF - BL3 درجه2 پتروشیمی جم نقدی 34,349 72 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,336 37,336 37,336 37,336 3,000 960 920
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,336 3,000 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 37,336 37,336 37,336 37,336 0 300 300
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 36,216 36,216 36,216 37,336 400 60 60
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی 36,393 36,393 36,393 36,393 1,012 418 374
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 36,393 36,393 36,393 36,393 0 594 594
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 36,393 36,393 36,393 36,393 3,531 968 924
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم نقدی 37,101 37,101 37,101 37,101 253 88 88
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 38,031 38,036 38,059 38,031 350 390 350
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 38,031 38,031 38,031 38,031 0 40 40
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم نقدی 38,031 605 0 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم نقدی 38,031 38,031 38,031 38,031 506 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 38,353 396 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 38,353 528 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 38,353 38,353 38,353 38,353 0 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 38,353 38,353 38,353 38,353 1,760 319 319
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 38,353 38,353 38,353 38,353 1,012 88 88
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,353 38,353 38,353 38,353 660 220 176
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 38,353 38,353 38,353 38,353 0 44 44
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 56,399 56,597 57,140 47,639 150 490 150
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 51,159 52,007 52,678 47,639 100 370 100
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 46,523 46,523 46,523 46,523 600 270 260
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 46,523 46,523 46,523 46,523 600 10 10
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 49,448 49,448 49,448 49,448 0 70 70
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 49,448 49,448 49,448 49,448 600 560 530
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 53,704 315 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 42,718 42,718 42,718 42,718 220 154 154
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 42,718 42,718 42,718 42,718 0 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 42,718 42,718 42,718 42,718 220 176 154
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 42,909 42,978 43,387 42,718 440 704 440
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 43,858 43,899 44,059 43,780 220 308 220
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 41,849 41,849 41,849 38,045 484 2,530 484
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 38,449 39,055 39,321 37,691 105 441 105
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 38,099 38,330 40,309 37,691 2,002 2,816 2,002
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 37,691 37,977 39,309 37,691 264 528 264
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم سلف 40,299 40,526 40,999 37,691 1,210 2,596 1,210
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال سلف 37,691 37,691 37,691 37,691 315 357 315
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 40,600 40,600 40,600 33,834 220 4,048 220
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 34,460 34,460 34,460 34,460 500 180 80
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 32,894 32,894 32,894 32,894 506 220 88
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,328 31,328 31,328 31,328 1,000 60 20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 31,328 31,328 31,328 31,328 200 400 200
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,328 31,328 31,328 31,328 2,486 2,376 2,332
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 31,328 31,328 31,328 31,328 0 110 110
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 31,339 31,383 31,616 31,328 2,992 3,388 2,992
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 31,328 31,328 31,328 31,328 440 880 440
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی 34,460 34,460 34,460 34,460 506 88 88

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ آذر ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 53,700 ریال -1100 2.01% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 53,200 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 53,300 ریال 300 0.56% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 53,100 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 53,000 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 52,100 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 51,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 51,000 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
0075 57,200 ریال 1200 2.1% نمودار و آرشیو
020 57,200 ریال 400 0.7% نمودار و آرشیو
Lf190 56,500 ریال 700 1.24% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 47,100 ریال 200 0.42% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 46,200 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
2420h 56,900 ریال نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 56,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 56,600 ریال 100 0.18% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 60,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 56,000 ریال نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 53,200 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 51,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD 49,100 ریال نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 61,500 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 61,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 61,400 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 61,000 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 55,450 ریال 550 0.99% نمودار و آرشیو
C30s 56,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 55,450 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 48,100 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 69,400 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
1540 64,400 ریال -1500 2.28% نمودار و آرشیو
1551 64,500 ریال -500 0.77% نمودار و آرشیو
781 55,300 ریال -1100 1.95% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 56,500 ریال نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 59,500 ریال 1100 1.85% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 55,600 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 55,450 ریال 550 0.99% نمودار و آرشیو
552R Maroun 55,450 ریال 550 0.99% نمودار و آرشیو
510L Jam 56,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 56,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 98,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 77,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 57,600 ریال 600 1.04% نمودار و آرشیو
RP340 74,000 ریال نمودار و آرشیو
440G 54,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 57,300 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
MR230 58,200 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 62,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 43,800 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 44,200 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,800 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 43,200 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arvand - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arvand kaf 23,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arvand 22,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arvand kaf 21,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 94,200 ریال -400 0.42% نمودار و آرشیو
ABS150 100,300 ریال 300 0.3% نمودار و آرشیو
Lale 1922 59,000 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 60,200 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖