معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۳.۲۳ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 23 خردادماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) قیمت پایه عرضه (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 50,872 380 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 50,872 1,575 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 47,332 47,332 47,332 47,332 210 210 210
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 47,332 567 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 47,332 47,332 47,332 47,332 210 105 105
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 47,332 441 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 50,872 1,680 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 50,872 420 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 50,872 50,872 50,872 50,872 2,002 150 150
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 50,872 1,161 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 67,321 67,363 67,529 64,305 50 170 50
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 75,488 40 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 36,522 36,880 37,300 35,199 99 517 99
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 34,142 34,142 34,142 34,142 0 330 330
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 34,142 34,142 34,142 34,142 3,300 3,223 2,970
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 37,338 37,706 38,889 36,936 2,002 4,598 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 36,288 36,394 36,606 35,846 154 517 154
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 33,004 33,004 33,004 33,004 1,012 924 924
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی 32,014 32,014 32,014 32,014 4,004 1,452 1,452
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 32,014 32,014 32,014 32,014 0 572 572
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 39,113 39,113 39,113 39,113 0 242 242
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 37,940 37,940 37,940 37,940 0 20 20
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,113 39,113 39,113 39,113 4,400 2,332 1,958
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 39,113 39,113 39,113 39,113 704 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم نقدی 40,347 40,347 40,347 40,347 385 66 66
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 39,113 39,113 39,113 39,113 0 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 43,719 44,158 45,055 41,339 1,500 5,800 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,339 41,339 41,339 41,339 990 396 396
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 41,339 41,339 41,339 41,339 1,500 960 580
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 41,339 41,339 41,339 41,339 0 120 120
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 45,473 45,473 45,473 45,473 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 45,473 45,473 45,473 45,473 324 238 216
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 41,339 41,339 41,339 41,339 518 43 43
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 45,473 45,473 45,473 45,473 2,200 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 41,339 41,339 41,339 41,339 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,339 41,339 41,339 41,339 2,200 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,339 1,100 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 42,047 770 0 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 41,377 41,377 41,377 41,377 0 110 110
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 41,377 41,377 41,377 41,377 0 160 160
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم نقدی 41,377 41,377 41,377 41,377 1,012 440 440
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 41,377 41,377 41,377 41,377 2,500 820 560
پلی اتیلن سنگین بادی (پودر) OFF - BL3 درجه2 پتروشیمی جم نقدی 34,349 72 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,336 37,336 37,336 37,336 3,000 960 920
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,336 3,000 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 37,336 37,336 37,336 37,336 0 300 300
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 36,216 36,216 36,216 37,336 400 60 60
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی 36,393 36,393 36,393 36,393 1,012 418 374
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 36,393 36,393 36,393 36,393 0 594 594
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 36,393 36,393 36,393 36,393 3,531 968 924
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم نقدی 37,101 37,101 37,101 37,101 253 88 88
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 38,031 38,036 38,059 38,031 350 390 350
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 38,031 38,031 38,031 38,031 0 40 40
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم نقدی 38,031 605 0 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم نقدی 38,031 38,031 38,031 38,031 506 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 38,353 396 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 38,353 528 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 38,353 38,353 38,353 38,353 0 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 38,353 38,353 38,353 38,353 1,760 319 319
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 38,353 38,353 38,353 38,353 1,012 88 88
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,353 38,353 38,353 38,353 660 220 176
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 38,353 38,353 38,353 38,353 0 44 44
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 56,399 56,597 57,140 47,639 150 490 150
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 51,159 52,007 52,678 47,639 100 370 100
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 46,523 46,523 46,523 46,523 600 270 260
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 46,523 46,523 46,523 46,523 600 10 10
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 49,448 49,448 49,448 49,448 0 70 70
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 49,448 49,448 49,448 49,448 600 560 530
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 53,704 315 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 42,718 42,718 42,718 42,718 220 154 154
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 42,718 42,718 42,718 42,718 0 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 42,718 42,718 42,718 42,718 220 176 154
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 42,909 42,978 43,387 42,718 440 704 440
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 43,858 43,899 44,059 43,780 220 308 220
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 41,849 41,849 41,849 38,045 484 2,530 484
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 38,449 39,055 39,321 37,691 105 441 105
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 38,099 38,330 40,309 37,691 2,002 2,816 2,002
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 37,691 37,977 39,309 37,691 264 528 264
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم سلف 40,299 40,526 40,999 37,691 1,210 2,596 1,210
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال سلف 37,691 37,691 37,691 37,691 315 357 315
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 40,600 40,600 40,600 33,834 220 4,048 220
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 34,460 34,460 34,460 34,460 500 180 80
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 32,894 32,894 32,894 32,894 506 220 88
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,328 31,328 31,328 31,328 1,000 60 20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 31,328 31,328 31,328 31,328 200 400 200
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,328 31,328 31,328 31,328 2,486 2,376 2,332
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 31,328 31,328 31,328 31,328 0 110 110
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 31,339 31,383 31,616 31,328 2,992 3,388 2,992
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 31,328 31,328 31,328 31,328 440 880 440
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی 34,460 34,460 34,460 34,460 506 88 88

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖