تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۱۶ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز دو شنبه 94/6/16 قیمت ارز : 33900ریال
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به دوشنبه 94/6/2 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 36,934 38,748 -5
آریا ساسول LH0030 36,934 38,748 -5
آریا ساسول LP0470KJ 37,578 39,383 -5
آریا ساسول LP0470KJ 37,578 39,383 -5
آریا ساسول HB 5020 37,387 38,655 -3
آریا ساسول HCH5110 37,685 39,045 -3
آریا ساسول MF 3713 37,685 39,045 -3
اروند PVC- S6532 23,429 24,620 -5
اروند PVC - S7042 25,772 27,082 -5
اروند PVC - E7242 25,772 27,082 -5
اروند PVC - E7244 25,772 27,082 -5
اروند PVC - E6834 25,772 27,082 -5
امیرکبیر LD2420H 36,934 38,748 -5
امیرکبیر LD2420D 36,934 38,748 -5
امیرکبیر EX5 37,685 39,045 -3
امیرکبیر EX3(PE100)** 41,246 42,359 -3
امیرکبیر LL0209 AA 39,041 40,603 -4
ایلام HD 2200J 36,288 37,774 -4
آبادان PVC-S57 25,772 27,082 -5
آبادان PVC-S60 24,601 25,851 -5
آبادان PVC-S65 23,429 24,620 -5
آبادان PVC-S70 25,772 27,082 -5
بندر امام SBR 1502 38,770 38,098 2
بندر امام SBR 1500 39,546 38,860 2
بندر امام SBR 1712 35,469 34,842 2
بندر امام HI 0500 36,288 37,774 -4
بندر امام HI 0500 UA 36,932 38,409 -4
بندر امام HD 0035 37,387 38,655 -3
بندر امام LH 0075 36,934 38,748 -5
بندر امام LF 0200 36,934 38,748 -5
بندر امام PVC S6058 24,601 25,851 -5
بندر امام PVC 6558 23,429 24,620 -5
بندر امام PVC 7054 25,772 27,082 -5
پلی پروپیلن جم EP 332L 33,885 37,063 -9
پلی پروپیلن جم HP 525J 34,207 37,380 -8
پلی پروپیلن جم HP422H 34,207 37,380 -8
پلی پروپیلن جم HP 510L 33,885 37,063 -9
پلی پروپیلن جم HP 502P 33,885 37,063 -9
پلی پروپیلن جم HP 502R 33,885 37,063 -9
پلی پروپیلن جم HP 550J 33,885 37,063 -9
پلی پروپیلن جم EP548R 39,682 42,781 -7
پلی پروپیلن جم EP440L 39,682 42,781 -7
پلی پروپیلن جم EP440G 39,682 42,781 -7
پلی پروپیلن جم RP 340N 39,682 42,781 -7
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 37,106 40,239 -8
پلی نار SF 060 33,885 37,063 -9
پلی نار SF 1160 33,885 37,063 -9
پلی نار PYI 250 33,885 37,063 -9
تبریز HIPS 7240 40,482 44,475 -9
تبریز GPPS 1540 38,694 41,457 -7
تبریز GPPS 1460 36,760 39,384 -7
تبریز GPPS 1160 34,825 37,312 -7
تبریز EPS 100 38,499 39,694 -3
تبریز EPS 200 38,499 39,694 -3
تبریز EPS 300 38,499 39,694 -3
تبریز EPS 400 37,744 38,916 -3
تبریز EPS 500 35,245 36,366 -3
تبریز EPS Oversize 35,245 36,366 -3
تبریز EPS Fine 33,130 34,184 -3
تبریز EPS SuperFine 33,130 34,184 -3
تبریز LL0 209 AA 39,041 40,603 -4
تبریز LL0 209 KJ 39,208 40,768 -4
تبریز LL0 220 AA 37,651 39,158 -4
تبریز LL 0220KJ 38,295 39,794 -4
تبریز MD 3840 UV 37,739 39,285 -4
تبریز HD EA 6070 36,288 37,774 -4
تبریز HD UA 6070 36,932 38,409 -4
تبریز HD EA 5218 36,288 37,774 -4
تبریز HD UA 5218 36,932 38,409 -4
تبریز HD 5030 SA 38,465 40,040 -4
تبریز HD 5030 EA 37,821 39,405 -4
تبریز HD 4440 EA 37,095 38,649 -4
تبریز HD 4440 UA 37,739 39,285 -4
تبریز HD EA 6040 36,288 37,774 -4
تبریز HD UA 6040 36,932 38,409 -4
بانیار EPS 100-FR 40,470 41,638 -3
بانیار EPS 200-FR 40,470 41,638 -3
بانیار EPS 300-FR 40,470 41,638 -3
بانیار EPS 400-FR 39,677 40,822 -3
بانیار EPS 500-FR 37,081 38,177 -3
طاهاسازان پیشتاز GP35 38,694 41,457 -7
طاهاسازان پیشتاز GP26 36,760 39,384 -7
جم HD BL3 37,387 38,655 -3
جم HD BL4 37,387 38,655 -3
جم HD 60507 36,288 37,774 -4
جم HD 60507 UV 36,932 38,409 -4
جم HD 52518 36,288 37,774 -4
جم HD 52518 UV 36,932 38,409 -4
جم HD 52505 36,288 37,774 -4
جم HD 52511 36,288 37,774 -4
جم HD EX3(PE100)** 41,246 42,359 -3
جم MD 38504UV 37,739 39,285 -4
جم LL22501 AA 39,041 40,603 -4
جم LL22501 KJ 39,208 40,768 -4
جم LL32604 UV 37,739 39,285 -4
خوزستان PGPC 1822 66,407 68,142 -3
خوزستان PGPC 0712 66,407 68,142 -3
خوزستان PGPC 1218 66,407 68,142 -3
خوزستان PGPC 0407 66,407 68,142 -3
خوزستان PGPC 2230 66,407 68,142 -3
رجال RG 3212 E 39,682 42,781 -7
رجال RG 1101XXS 33,885 37,063 -9
رجال RG 1101S 33,885 37,063 -9
رجال RG 1101XS 33,885 37,063 -9
رجال RG 1101P 33,885 37,063 -9
رجال RG 1101XP 33,885 37,063 -9
رجال RG 1101XN 33,885 37,063 -9
رجال RG 1104K 34,207 37,380 -8
رجال RG 1102H 33,885 37,063 -9
رجال RG 1102L 33,885 37,063 -9
رجال RG 1102XK 33,885 37,063 -9
شازند PP-R270G 39,682 42,781 -7
شازند PP-EP2X CI 39,682 42,781 -7
شازند PP-EP2X CE 39,682 42,781 -7
شازند PP-ARP 230 39,682 42,781 -7
شازند PP-HP 565 S 37,106 40,239 -8
شازند PP R 40 39,682 42,781 -7
شازند PP R 60 39,682 42,781 -7
شازند PP-HP 550 J 33,885 37,063 -9
شازند PP-HP 552 R 33,885 37,063 -9
شازند PP-HP 554 P 33,885 37,063 -9
شازند PP-V30GA 35,173 38,333 -8
شازند PP-V30S 33,885 37,063 -9
شازند HD-5620 EA 36,288 37,774 -4
شازند *HD-EX3(PE80) 40,116 41,506 -3
شازند HD-EX5 37,685 39,045 -3
شازند HD-BL3 37,387 38,655 -3
شازند MD 3840 UA 37,739 39,285 -4
شازند PBR 35,973 35,739 1
شازند PBR -1210S 40,482 40,187 1
شازند LL0 209 KJ 39,208 40,768 -4
شازند LL0 209 AA 39,041 40,603 -4
شازند LL0410 AA 39,041 40,603 -4
شهیدتند گویان PET BG845 31,042 31,376 -1
شهیدتند گویان PET BG841 31,042 31,376 -1
شهیدتند گویان PET BG 825 30,784 31,115 -1
شهیدتند گویان PET BG821 30,784 31,115 -1
شهیدتند گویان PET BG800 30,077 30,400 -1
شهیدتند گویان PET BG805 30,077 30,400 -1
شهیدتند گویان PET BG781 29,329 29,644 -1
شهیدتند گویان PET BG785 29,329 29,644 -1
شهیدتند گویان PET BG761 28,904 29,215 -1
شهیدتند گویان PET BG 732 28,456 28,761 -1
شهیدتند گویان PET آمورف 28,904 29,215 -1
شهیدتند گویان PET TG645 27,259 28,088 -3
شهیدتند گویان PET TG641 27,259 28,088 -3
شهیدتند گویان PET TG621 26,853 27,670 -3
شهیدتند گویان PET TGSB 28,355 29,217 -3
غدیر PVC-S65 23,429 24,620 -5
غدیر PVC-S57 25,772 27,082 -5
لاله LD 2102TX00 36,934 38,748 -5
لاله LD 2101 TN 47 36,934 38,748 -5
لاله LD 1922 T 37,578 39,383 -5
لاله LD 2404 TC47 36,934 38,748 -5
لاله LD 2004 TC00 36,934 38,748 -5
لاله LD 2100TN00 36,934 38,748 -5
مارون HD-EX5 37,685 39,045 -3
مارون HD-I4 36,288 37,774 -4
مارون HD-I4 UV 36,932 38,409 -4
مارون PP-C30S 33,885 37,063 -9
مارون PP-V30S 33,885 37,063 -9
مارون PP-Z30S 33,885 37,063 -9
مارون PP-V30G 33,885 37,063 -9
مارون PP-F30G 33,885 37,063 -9
مارون PP-V79S 33,885 37,063 -9
مارون PP-V79G 33,885 37,063 -9
مارون PP-X30G 33,885 37,063 -9
مارون PP-MR230C 39,682 42,781 -7
مارون PP-EP1X35AF 34,207 37,380 -8
مارون PP-T30G 33,885 37,063 -9
مارون PP-T31SE 33,885 37,063 -9
مارون PP EP-C40R 39,682 42,781 -7
نوید زرشیمی ZH515MA 36,139 39,286 -8
نوید زرشیمی ZH 525J 34,207 37,380 -8
نوید زرشیمی ZR 230C 39,682 42,781 -7
نوید زرشیمی ZB 332 C 39,682 42,781 -7
نوید زرشیمی ZB 332 L 39,682 42,781 -7
نوید زرشیمی ZH510L 33,885 37,063 -9
نوید زرشیمی ZH 550 J 33,885 37,063 -9
نوید زرشیمی ZH500 M 33,885 37,063 -9
نوید زرشیمی ZH520J 34,207 37,380 -8
نوید زرشیمی HP 552 R 33,885 37,063 -9
نوید زرشیمی ZH 422 H 34,400 37,571 -8
مهر HD 7000 F 37,685 39,045 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I3 36,288 37,774 -4
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 36,932 38,409 -4
پلیمر کرمانشاه HD-I4 36,288 37,774 -4
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 36,932 38,409 -4
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 37,387 38,655 -3
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 39,617 40,951 -3
تخت جمشید لاتکس 10,969 10,779 2
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3500ریال اضافه می گردد

قیمت مواداولیه؛ ۶ خرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 39,900 ریال -1200 2.92% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 45,300 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 40,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,700 ریال -200 0.49% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 44,900 ریال 300 0.67% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,800 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
5110 44,900 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,500 ریال -250 0.6% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,700 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
0075 51,000 ریال 500 0.98% نمودار و آرشیو
020 47,100 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
Lf190 47,700 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
52518 38,700 ریال -100 0.26% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 47,200 ریال 200 0.42% نمودار و آرشیو
2420h 48,900 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 46,800 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD 43,200 ریال نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD 44,100 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 44,900 ریال -650 1.43% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD 42,900 ریال نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 50,100 ریال -2900 5.47% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 49,700 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 50,000 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 46,100 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
C30s 46,150 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 43,400 ریال -1100 2.47% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 55,000 ریال -300 0.54% نمودار و آرشیو
1540 52,000 ریال -500 0.95% نمودار و آرشیو
1551 51,200 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 46,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 46,100 ریال -400 0.86% نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 35,900 ریال -300 0.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 35,900 ریال -300 0.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 35,900 ریال -300 0.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 34,900 ریال -300 0.85% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 34,900 ریال -300 0.85% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 34,900 ریال -300 0.85% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 79,000 ریال -1000 1.25% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖