قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۰۶.۱۶ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز دو شنبه 94/6/16 قیمت ارز : 33900ریال
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به دوشنبه 94/6/2 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 36,934 38,748 -5
آریا ساسول LH0030 36,934 38,748 -5
آریا ساسول LP0470KJ 37,578 39,383 -5
آریا ساسول LP0470KJ 37,578 39,383 -5
آریا ساسول HB 5020 37,387 38,655 -3
آریا ساسول HCH5110 37,685 39,045 -3
آریا ساسول MF 3713 37,685 39,045 -3
اروند PVC- S6532 23,429 24,620 -5
اروند PVC - S7042 25,772 27,082 -5
اروند PVC - E7242 25,772 27,082 -5
اروند PVC - E7244 25,772 27,082 -5
اروند PVC - E6834 25,772 27,082 -5
امیرکبیر LD2420H 36,934 38,748 -5
امیرکبیر LD2420D 36,934 38,748 -5
امیرکبیر EX5 37,685 39,045 -3
امیرکبیر EX3(PE100)** 41,246 42,359 -3
امیرکبیر LL0209 AA 39,041 40,603 -4
ایلام HD 2200J 36,288 37,774 -4
آبادان PVC-S57 25,772 27,082 -5
آبادان PVC-S60 24,601 25,851 -5
آبادان PVC-S65 23,429 24,620 -5
آبادان PVC-S70 25,772 27,082 -5
بندر امام SBR 1502 38,770 38,098 2
بندر امام SBR 1500 39,546 38,860 2
بندر امام SBR 1712 35,469 34,842 2
بندر امام HI 0500 36,288 37,774 -4
بندر امام HI 0500 UA 36,932 38,409 -4
بندر امام HD 0035 37,387 38,655 -3
بندر امام LH 0075 36,934 38,748 -5
بندر امام LF 0200 36,934 38,748 -5
بندر امام PVC S6058 24,601 25,851 -5
بندر امام PVC 6558 23,429 24,620 -5
بندر امام PVC 7054 25,772 27,082 -5
پلی پروپیلن جم EP 332L 33,885 37,063 -9
پلی پروپیلن جم HP 525J 34,207 37,380 -8
پلی پروپیلن جم HP422H 34,207 37,380 -8
پلی پروپیلن جم HP 510L 33,885 37,063 -9
پلی پروپیلن جم HP 502P 33,885 37,063 -9
پلی پروپیلن جم HP 502R 33,885 37,063 -9
پلی پروپیلن جم HP 550J 33,885 37,063 -9
پلی پروپیلن جم EP548R 39,682 42,781 -7
پلی پروپیلن جم EP440L 39,682 42,781 -7
پلی پروپیلن جم EP440G 39,682 42,781 -7
پلی پروپیلن جم RP 340N 39,682 42,781 -7
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 37,106 40,239 -8
پلی نار SF 060 33,885 37,063 -9
پلی نار SF 1160 33,885 37,063 -9
پلی نار PYI 250 33,885 37,063 -9
تبریز HIPS 7240 40,482 44,475 -9
تبریز GPPS 1540 38,694 41,457 -7
تبریز GPPS 1460 36,760 39,384 -7
تبریز GPPS 1160 34,825 37,312 -7
تبریز EPS 100 38,499 39,694 -3
تبریز EPS 200 38,499 39,694 -3
تبریز EPS 300 38,499 39,694 -3
تبریز EPS 400 37,744 38,916 -3
تبریز EPS 500 35,245 36,366 -3
تبریز EPS Oversize 35,245 36,366 -3
تبریز EPS Fine 33,130 34,184 -3
تبریز EPS SuperFine 33,130 34,184 -3
تبریز LL0 209 AA 39,041 40,603 -4
تبریز LL0 209 KJ 39,208 40,768 -4
تبریز LL0 220 AA 37,651 39,158 -4
تبریز LL 0220KJ 38,295 39,794 -4
تبریز MD 3840 UV 37,739 39,285 -4
تبریز HD EA 6070 36,288 37,774 -4
تبریز HD UA 6070 36,932 38,409 -4
تبریز HD EA 5218 36,288 37,774 -4
تبریز HD UA 5218 36,932 38,409 -4
تبریز HD 5030 SA 38,465 40,040 -4
تبریز HD 5030 EA 37,821 39,405 -4
تبریز HD 4440 EA 37,095 38,649 -4
تبریز HD 4440 UA 37,739 39,285 -4
تبریز HD EA 6040 36,288 37,774 -4
تبریز HD UA 6040 36,932 38,409 -4
بانیار EPS 100-FR 40,470 41,638 -3
بانیار EPS 200-FR 40,470 41,638 -3
بانیار EPS 300-FR 40,470 41,638 -3
بانیار EPS 400-FR 39,677 40,822 -3
بانیار EPS 500-FR 37,081 38,177 -3
طاهاسازان پیشتاز GP35 38,694 41,457 -7
طاهاسازان پیشتاز GP26 36,760 39,384 -7
جم HD BL3 37,387 38,655 -3
جم HD BL4 37,387 38,655 -3
جم HD 60507 36,288 37,774 -4
جم HD 60507 UV 36,932 38,409 -4
جم HD 52518 36,288 37,774 -4
جم HD 52518 UV 36,932 38,409 -4
جم HD 52505 36,288 37,774 -4
جم HD 52511 36,288 37,774 -4
جم HD EX3(PE100)** 41,246 42,359 -3
جم MD 38504UV 37,739 39,285 -4
جم LL22501 AA 39,041 40,603 -4
جم LL22501 KJ 39,208 40,768 -4
جم LL32604 UV 37,739 39,285 -4
خوزستان PGPC 1822 66,407 68,142 -3
خوزستان PGPC 0712 66,407 68,142 -3
خوزستان PGPC 1218 66,407 68,142 -3
خوزستان PGPC 0407 66,407 68,142 -3
خوزستان PGPC 2230 66,407 68,142 -3
رجال RG 3212 E 39,682 42,781 -7
رجال RG 1101XXS 33,885 37,063 -9
رجال RG 1101S 33,885 37,063 -9
رجال RG 1101XS 33,885 37,063 -9
رجال RG 1101P 33,885 37,063 -9
رجال RG 1101XP 33,885 37,063 -9
رجال RG 1101XN 33,885 37,063 -9
رجال RG 1104K 34,207 37,380 -8
رجال RG 1102H 33,885 37,063 -9
رجال RG 1102L 33,885 37,063 -9
رجال RG 1102XK 33,885 37,063 -9
شازند PP-R270G 39,682 42,781 -7
شازند PP-EP2X CI 39,682 42,781 -7
شازند PP-EP2X CE 39,682 42,781 -7
شازند PP-ARP 230 39,682 42,781 -7
شازند PP-HP 565 S 37,106 40,239 -8
شازند PP R 40 39,682 42,781 -7
شازند PP R 60 39,682 42,781 -7
شازند PP-HP 550 J 33,885 37,063 -9
شازند PP-HP 552 R 33,885 37,063 -9
شازند PP-HP 554 P 33,885 37,063 -9
شازند PP-V30GA 35,173 38,333 -8
شازند PP-V30S 33,885 37,063 -9
شازند HD-5620 EA 36,288 37,774 -4
شازند *HD-EX3(PE80) 40,116 41,506 -3
شازند HD-EX5 37,685 39,045 -3
شازند HD-BL3 37,387 38,655 -3
شازند MD 3840 UA 37,739 39,285 -4
شازند PBR 35,973 35,739 1
شازند PBR -1210S 40,482 40,187 1
شازند LL0 209 KJ 39,208 40,768 -4
شازند LL0 209 AA 39,041 40,603 -4
شازند LL0410 AA 39,041 40,603 -4
شهیدتند گویان PET BG845 31,042 31,376 -1
شهیدتند گویان PET BG841 31,042 31,376 -1
شهیدتند گویان PET BG 825 30,784 31,115 -1
شهیدتند گویان PET BG821 30,784 31,115 -1
شهیدتند گویان PET BG800 30,077 30,400 -1
شهیدتند گویان PET BG805 30,077 30,400 -1
شهیدتند گویان PET BG781 29,329 29,644 -1
شهیدتند گویان PET BG785 29,329 29,644 -1
شهیدتند گویان PET BG761 28,904 29,215 -1
شهیدتند گویان PET BG 732 28,456 28,761 -1
شهیدتند گویان PET آمورف 28,904 29,215 -1
شهیدتند گویان PET TG645 27,259 28,088 -3
شهیدتند گویان PET TG641 27,259 28,088 -3
شهیدتند گویان PET TG621 26,853 27,670 -3
شهیدتند گویان PET TGSB 28,355 29,217 -3
غدیر PVC-S65 23,429 24,620 -5
غدیر PVC-S57 25,772 27,082 -5
لاله LD 2102TX00 36,934 38,748 -5
لاله LD 2101 TN 47 36,934 38,748 -5
لاله LD 1922 T 37,578 39,383 -5
لاله LD 2404 TC47 36,934 38,748 -5
لاله LD 2004 TC00 36,934 38,748 -5
لاله LD 2100TN00 36,934 38,748 -5
مارون HD-EX5 37,685 39,045 -3
مارون HD-I4 36,288 37,774 -4
مارون HD-I4 UV 36,932 38,409 -4
مارون PP-C30S 33,885 37,063 -9
مارون PP-V30S 33,885 37,063 -9
مارون PP-Z30S 33,885 37,063 -9
مارون PP-V30G 33,885 37,063 -9
مارون PP-F30G 33,885 37,063 -9
مارون PP-V79S 33,885 37,063 -9
مارون PP-V79G 33,885 37,063 -9
مارون PP-X30G 33,885 37,063 -9
مارون PP-MR230C 39,682 42,781 -7
مارون PP-EP1X35AF 34,207 37,380 -8
مارون PP-T30G 33,885 37,063 -9
مارون PP-T31SE 33,885 37,063 -9
مارون PP EP-C40R 39,682 42,781 -7
نوید زرشیمی ZH515MA 36,139 39,286 -8
نوید زرشیمی ZH 525J 34,207 37,380 -8
نوید زرشیمی ZR 230C 39,682 42,781 -7
نوید زرشیمی ZB 332 C 39,682 42,781 -7
نوید زرشیمی ZB 332 L 39,682 42,781 -7
نوید زرشیمی ZH510L 33,885 37,063 -9
نوید زرشیمی ZH 550 J 33,885 37,063 -9
نوید زرشیمی ZH500 M 33,885 37,063 -9
نوید زرشیمی ZH520J 34,207 37,380 -8
نوید زرشیمی HP 552 R 33,885 37,063 -9
نوید زرشیمی ZH 422 H 34,400 37,571 -8
مهر HD 7000 F 37,685 39,045 -3
پلیمر کرمانشاه HD-I3 36,288 37,774 -4
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 36,932 38,409 -4
پلیمر کرمانشاه HD-I4 36,288 37,774 -4
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 36,932 38,409 -4
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 37,387 38,655 -3
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 39,617 40,951 -3
تخت جمشید لاتکس 10,969 10,779 2
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3500ریال اضافه می گردد

قیمت مواداولیه؛ ۳ بهمن ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 56,400 ریال 100 0.18% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 57,500 ریال 500 0.87% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 56,700 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 56,800 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 57,000 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 56,600 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
5110 57,000 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 57,300 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 57,800 ریال 800 1.38% نمودار و آرشیو
0075 56,800 ریال -400 0.7% نمودار و آرشیو
020 57,000 ریال -500 0.87% نمودار و آرشیو
Lf190 56,800 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
22B02 52,800 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
52518 51,600 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 51,500 ریال -300 0.58% نمودار و آرشیو
2420h 55,900 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 56,200 ریال -400 0.71% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 55,300 ریال 300 0.54% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak 71,200 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 71,200 ریال 1200 1.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf 70,000 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 69,500 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 69,500 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 69,500 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf 69,200 ریال نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 60,200 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
C30s 61,000 ریال 600 0.98% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 51,200 ریال -3900 7.08% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 74,300 ریال -200 0.27% نمودار و آرشیو
1540 69,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 67,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 60,500 ریال نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 60,000 ریال 500 0.83% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 60,200 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 104,500 ریال 1000 0.96% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 64,300 ریال نمودار و آرشیو
440G 75,500 ریال نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 62,000 ریال 200 0.32% نمودار و آرشیو
MR230 68,000 ریال 1800 2.65% نمودار و آرشیو
ZR230 68,200 ریال 2000 2.93% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 72,000 ریال 2000 2.78% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 47,600 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,000 ریال 1500 1.46% نمودار و آرشیو
ABS150 105,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 65,500 ریال 2500 3.82% نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖