قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۰۸.۱۴ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 96/08/14
مجتمع تولیدی محصول محصول قیمت هفته قبل
آبادان پلی وینیل کلراید S57 پلی وینیل کلراید S57 37,020
آبادان پلی وینیل کلراید S65 پلی وینیل کلراید S65 33,654
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پلی اتیلن سبک فیلم 0190 47,395
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پلی اتیلن سبک فیلم 0030 52,135
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 48,158
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 48,158
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 پلی اتیلن سنگین بادی 5020 43,664
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 44,046
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 44,046
اروند پلی وینیل کلراید E6834 پلی وینیل کلراید E6834 36,347
اروند پلی وینیل کلراید E7242 پلی وینیل کلراید E7242 36,347
اروند پلی وینیل کلراید E7244 پلی وینیل کلراید E7244 36,347
اروند پلی وینیل کلراید S6532 پلی وینیل کلراید S6532 33,654
اروند پلی وینیل کلراید S7042 پلی وینیل کلراید S7042 37,020
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 52,135
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 47,395
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 47,395
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 47,395
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 43,186
امیرکبیر* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 48,279
امیرکبیر** پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 50,325
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 44,046
ایلام پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M 48,279
ایلام پلی اتیلن سنگین بادی B8200 پلی اتیلن سنگین بادی B8200 43,664
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 40,561
بانیار EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی 57,431
بانیار EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی 57,431
بانیار EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی 57,431
بانیار EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی 56,381
بانیار EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی 52,992
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 56,861
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 56,861
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 53,161
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 47,395
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 47,395
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 40,561
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 41,323
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 43,664
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 پلی وینیل کلراید S6058 36,347
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 پلی وینیل کلراید S6558 33,654
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 پلی وینیل کلراید S7054 38,029
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 47,991
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 47,991
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 47,991
پلی پروپیلن جم EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیایی EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیایی 48,983
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 49,135
پلی پروپیلن جم RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیایی RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیایی 50,470
پلی پروپیلن جم EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیایی EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیایی 51,347
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن فیلم HP525J 42,957
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن نساجی HP550J 42,576
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن نساجی HP510L 42,576
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن نساجی HP552R 42,576
پلی پروپیلن جم HP 564 S پلی پروپیلن نساجی HP 564 S پلی پروپیلن نساجی 44,482
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی پروپیلن نساجی SF060 42,576
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 پلی پروپیلن نساجی SIF030 42,576
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 پلی پروپیلن نساجی SF1160 42,576
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 پلی پروپیلن نساجی PYI250 42,576
پلی نار CR380 پلی پروپیلن نساجی CR380 پلی پروپیلن نساجی 43,910
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 43,664
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 40,561
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 41,323
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 40,561
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 41,323
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 45,952
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 44,046
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 پلی استایرن انبساطی 100 55,668
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 پلی استایرن انبساطی 200 55,668
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 پلی استایرن انبساطی 300 55,668
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 پلی استایرن انبساطی 400 54,092
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 پلی استایرن انبساطی 500 50,704
تبریز EPS Oversize پلی استایرن انبساطی EPS Oversize پلی استایرن انبساطی 50,704
تبریز EPS Fine پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انبساطی 47,710
تبریز EPS SuperFine پلی استایرن انبساطی EPS SuperFine پلی استایرن انبساطی 47,710
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 پلی استایرن معمولی 1160 49,928
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 پلی استایرن معمولی 1460 52,614
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 پلی استایرن معمولی 1540 55,300
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 پلی استایرن مقاوم 7240 58,001
تبریز ABS آکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS آکریلونیتریل بوتادین استایرن 82,215
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 43,186
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 44,538
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 43,186
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 43,949
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 41,449
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 42,183
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 42,275
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 42,994
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 40,561
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 41,323
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 41,323
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 40,561
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 41,323
تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 42,386
تخت جمشید لاتکس لاتکس 17,000
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 پلی استایرن معمولی G1551 55,300
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 43,186
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 44,538
جم پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N 45,093
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 41,980
جم* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 48,279
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N 51,583
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 45,952
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 43,664
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پلی اتیلن سنگین بادی BL4 43,664
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 47,050
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 47,813
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 40,561
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 41,323
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 40,561
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 40,561
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 41,323
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 40,561
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 41,323
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 40,561
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 41,323
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 40,561
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 41,323
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 42,386
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X75 اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X75 75,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 اپوکسی رزین مایع E06 84,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 SPL اپوکسی رزین مایع E06 SPL 0
خوزستان پلی کربنات PGPC 0710 پلی کربنات PGPC 0710 115,000
خوزستان پلی کربنات PGPC 1012 پلی کربنات PGPC 1012 115,000
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P پلی پروپیلن نساجی RG1101P 42,576
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S پلی پروپیلن نساجی RG1101S 42,576
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 42,576
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 42,576
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 42,576
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 42,576
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H پلی پروپیلن نساجی RG1102H 42,576
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L پلی پروپیلن نساجی RG1102L 42,576
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 42,576
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K پلی پروپیلن نساجی RG1104K 42,957
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E پلی پروپیلن نساجی RG3212E 47,991
شازند PP R270G پلی پروپیلن شیمیایی PP R270G پلی پروپیلن شیمیایی 47,991
شازند PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیایی 47,991
شازند PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیایی 47,991
شازند PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی 47,991
شازند PP R 40 پلی پروپیلن شیمیایی PP R 40 پلی پروپیلن شیمیایی 47,991
شازند PP R 60 پلی پروپیلن شیمیایی PP R 60 پلی پروپیلن شیمیایی 47,991
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA پلی پروپیلن پزشکی V30GA 43,910
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن نساجی HP550J 42,576
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن نساجی HP552R 42,576
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P پلی پروپیلن نساجی HP554P 42,576
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S پلی پروپیلن نساجی HP565S 44,482
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S پلی پروپیلن نساجی V30S 42,576
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 43,186
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 44,538
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 43,186
شازند* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 48,279
شازند پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 51,583
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 43,664
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 40,561
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 42,386
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 44,046
شازند پلی بوتادین رابر پلی بوتادین رابر 63,577
شازند 1210S پلی بوتادین رابر 1210S پلی بوتادین رابر 68,917
شهید تندگویان PET S آمورف PET S آمورف 40,815
شهید تندگویان PET N آمورف PET N آمورف 39,612
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 39,813
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 41,056
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 39,973
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 41,216
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 40,173
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 41,416
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 41,216
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 42,459
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 43,461
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 42,178
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 43,822
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 42,539
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 37,817
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 36,702
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 38,003
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 36,888
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 38,412
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 37,260
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S 38,508
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N 37,353
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S 40,037
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N 38,844
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S 41,934
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N 40,684
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 39,937
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 38,747
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 پلی استایرن معمولی GP26 52,614
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 پلی استایرن معمولی GP35 55,300
غدیر پلی وینیل کلراید S57 پلی وینیل کلراید S57 37,020
غدیر پلی وینیل کلراید S65 پلی وینیل کلراید S65 33,654
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 82,215
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی 96,513
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 47,395
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F03 پلی اتیلن سبک فیلم 2420F03 52,135
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F08 پلی اتیلن سبک فیلم 2420F08 47,395
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2426F08 پلی اتیلن سبک فیلم 2426F08 -
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 48,158
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 47,395
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 52,135
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 47,395
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 47,395
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 47,395
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 47,395
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 47,395
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 41,323
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 40,561
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 41,323
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18 40,561
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV 41,323
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV -
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی HD52BF3 پلی اتیلن سنگین تزریقی HD52BF3 -
لرستان پلی اتیلن سنگین نخ رشته ای HD48BF7 پلی اتیلن سنگین نخ رشته ای HD48BF7 45,952
لرستان پلی اتیلن سنگین نخ رشته ای HD50B01 پلی اتیلن سنگین نخ رشته ای HD50B01 -
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 40,561
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 41,323
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 44,046
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 47,991
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 42,957
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 42,576
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 47,991
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 42,576
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G پلی پروپیلن شیمیایی T30G 42,576
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G پلی پروپیلن شیمیایی X30G 42,576
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن نساجی C30S 42,576
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S پلی پروپیلن نساجی V30S 42,576
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن نساجی Z30S 42,576
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G پلی پروپیلن نساجی F30G 42,576
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G پلی پروپیلن نساجی V30G 42,576
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G پلی پروپیلن نساجی Z30G 42,576
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G پلی پروپیلن نساجی V79G 42,576
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S پلی پروپیلن نساجی V79S 42,576
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پلی اتیلن سبک خطی 22B01 43,186
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پلی اتیلن سبک خطی 22B02 43,186
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پلی اتیلن سبک خطی 22B03 43,186
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 44,046
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 45,055
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 47,991
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 47,991
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 42,576
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 47,991
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن نساجی HP552R 42,576
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J پلی پروپیلن نساجی ZH520J 42,957
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J پلی پروپیلن فیلم ZH525J 42,957
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J پلی پروپیلن نساجی ZH550J 42,576
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L پلی پروپیلن نساجی ZH510L 42,576
نوید زرشیمی ZH 422 H پلی پروپیلن فیلم ZH 422 H پلی پروپیلن فیلم 43,148
نوید زرشیمی ZR 340R پلی پروپیلن شیمیایی ZR 340R پلی پروپیلن شیمیایی 49,135
نوید زرشیمی ZR348T پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T پلی پروپیلن شیمیایی 50,470
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده، به قیمت Natural آن، 3200 ریال اضافه می گردد.
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده، به قیمت Natural آن، 3500 ریال اضافه می گردد.
آریاساسول C3+ C3+ 15,458
ارومیه کریستال ملامین کریستال ملامین 53,490
اروند سود کاستیک سود کاستیک 11,504
امیرکبیر برش سنگین برش سنگین 12,593
برزویه آروماتیک سنگین آروماتیک سنگین 22,368
برزویه ارتوزایلن99.5% ارتوزایلن99.5% 25,672
برزویه پارازایلین پارازایلین 30,536
بیستون آلکیل بنزن خطی آلکیل بنزن خطی 44,241
بندرامام ***بنزن ***بنزن 35,140
بندرامام زایلین مخلوط زایلین مخلوط 24,151
بندرامام گاز بوتان صنعتی گاز بوتان صنعتی 22,120
بندرامام گاز پروپان صنعتی گاز پروپان صنعتی 21,930
بندرامام گاز مایع صنعتی گاز مایع صنعتی 22,082
پارس استایرن منومر استایرن منومر 44,584
پارس نفتا (پنتان پلاس) نفتا (پنتان پلاس) 17,794
جم برش سنگین برش سنگین 12,593
خراسان آمونیاک (گاز) آمونیاک (گاز) 8,600
خراسان آمونیاک (مایع) آمونیاک (مایع) 8,600
خراسان اوره پریل اوره پریل 11,156
خراسان کریستال ملامین کریستال ملامین 53,490
رازی اوره صنعتی گرانوله اوره صنعتی گرانوله 10,755
رازی دی آمونیوم فسفات دی آمونیوم فسفات 13,921
رازی گوگرد گوگرد 5,521
زاگرس متانول متانول 10,519
شازند برش سنگین برش سنگین 12,593
شازند منو اتانول آمین منو اتانول آمین 44,432
شازند دی اتانول آمین دی اتانول آمین 44,432
شازند تری اتانول آمین تری اتانول آمین 47,101
شازند منو اتیلن گلایکول منو اتیلن گلایکول 32,437
شازند دی اتیلن گلایکول دی اتیلن گلایکول 30,072
شازند تری اتیلن گلایکول تری اتیلن گلایکول 37,607
شازند ایزوبوتانول ایزوبوتانول 27,269
شازند نرمال بوتانول نرمال بوتانول 33,133
شازند دی اتیل هگزانول دی اتیل هگزانول 36,613
شهید تندگویان اسید ترفتالیک اسید ترفتالیک 27,250
شیراز آمونیاک (گاز) آمونیاک (گاز) 8,600
شیراز آمونیاک (مایع) آمونیاک (مایع) 8,600
شیراز اوره پریل اوره پریل 11,156
شيراز متانول متانول 10,519
شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی نیترات آمونیوم کشاورزی 4,424
فن آوران اسید استیک اسید استیک 21,022
فن آوران متانول متانول 10,519
کارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 155,148
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص 139,769
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری 130,625
کرمانشاه آمونیاک (مایع) آمونیاک (مایع) 8,600
کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله اوره صنعتی گرانوله 10,755
مارون منو اتیلن گلایکول منو اتیلن گلایکول 32,437
مارون دی اتیلن گلایکول دی اتیلن گلایکول 30,072
مروارید منو اتیلن گلایکول منو اتیلن گلایکول 32,437
مروارید دی اتیلن گلایکول دی اتیلن گلایکول 30,072
فرساشیمی منو اتیلن گلایکول منو اتیلن گلایکول 32,437
فرساشیمی دی اتیلن گلایکول دی اتیلن گلایکول 30,072
*** قیمت تلفیقی
نرخ ارز: 40397 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖