معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۰.۰۱ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه پلیمری در روز سه شنبه 1 دی 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 190 20 20 34,379 34,379 34,379 34,379
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 991 0 0 37,643
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 0 59,278
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,001 726 726 30,116 30,116 30,116 30,116
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 132 110 30,116 30,116 30,116 30,116
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 0 110 110 30,116 30,116 30,116 30,116
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 132 132 30,116 30,116 30,116 30,116
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 154 66 66 30,116 30,116 30,116 30,116
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 3,014 847 803 31,609 31,609 31,609 31,609
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 44 44 31,609 31,609 31,609 31,609
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 44 44 31,609 31,609 31,609 31,609
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 0 0 31,609
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 66 66 31,609 31,609 31,609 31,609
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 110 0 0 31,875
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 352 0 0 31,875
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 1,133 1,133 28,343 28,343 28,343 28,343
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,507 528 528 28,343 28,343 28,343 28,343
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 154 154 28,343 28,343 28,343 28,343
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 154 154 28,343 28,343 28,343 28,343
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 66 44 44 38,672 38,672 38,672 38,672
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 22 22 38,672 38,672 38,672 38,672
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 4,972 792 418 39,669 39,669 39,669 39,669
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 500 260 260 38,479 38,479 38,479 38,479
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 0 100 100 38,479 38,479 38,479 38,479
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 616 616 39,669 39,669 39,669 39,669
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 500 140 140 38,653 38,653 38,653 38,653
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 20 20 38,653 38,653 38,653 38,653
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 792 110 110 38,257 38,257 38,257 38,257
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 520 20 20 38,946 38,946 38,946 38,946
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 220 0 0 37,856
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 500 430 37,984 37,984 37,984 37,984
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 0 360 360 37,984 37,984 37,984 37,984
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 660 242 110 37,984 37,984 37,984 37,984
پلی اتیلن سبک فیلم 0190(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 88 88 37,984 37,984 37,984 37,984
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 730 610 37,984 37,984 37,984 37,984
پلی اتیلن سبک فیلم 0200(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 390 390 37,984 37,984 37,984 37,984
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 220 22 22 37,984 37,984 37,984 37,984
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 713 22 22 37,984 37,984 37,984 37,984
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 704 22 22 37,984 37,984 37,984 37,984
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 22 22 37,984 37,984 37,984 37,984
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 4,840 22 22 37,984 37,984 37,984 37,984
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 3,740 44 22 37,984 37,984 37,984 37,984
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 44 44 37,984 37,984 37,984 37,984
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 90 400 90 34,186 37,309 37,330 37,445
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 3,700 1,070 550 41,871 41,871 41,871 41,871
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 500 1,240 500 39,458 40,915 41,088 41,444
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 500 0 0 40,834
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 680 680 41,871 41,871 41,871 41,871
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 5,000 450 450 37,686 37,686 37,686 37,686
پلی اتیلن سنگین بادی 0035(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 70 70 37,686 37,686 37,686 37,686
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 48 48 37,686 37,686 37,686 37,686
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 33 0 37,686
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 506 132 132 36,238 36,238 36,238 36,238
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 0 22 22 36,238 36,238 36,238 36,238
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 300 500 300 36,926 37,129 37,252 37,930
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 44 44 36,926 36,926 36,926 36,926
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV(مچینگ) پتروشیمی جم 0 44 44 36,926 36,926 36,926 36,926
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 77 0 0 36,238
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,012 165 143 36,238 36,238 36,238 36,238
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518(مچینگ) پتروشیمی جم 0 11 11 36,238 36,238 36,238 36,238
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 506 0 0 36,926
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 200 380 200 37,687 37,725 37,767 38,409
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 22 22 37,687 37,687 37,687 37,687
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 506 33 33 38,090 38,090 38,090 38,090
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 22 22 38,090 38,090 38,090 38,090
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پتروشیمی جم 0 88 88 38,090 38,090 38,090 38,090
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,386 374 308 38,090 38,090 38,090 38,090
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000(مچینگ) پتروشیمی مهر 0 198 198 38,090 38,090 38,090 38,090
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 440 66 66 38,090 38,090 38,090 38,090
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 330 330 38,090 38,090 38,090 38,090
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 132 132 41,871 41,871 41,871 41,871
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی مارون 484 902 484 37,684 38,259 38,397 38,689
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 300 2,330 300 38,669 48,609 49,049 49,609
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 500 2,690 500 40,029 55,019 55,245 55,709
پلی پروپیلن OFF - RP270G درجه 1 پتروشیمی شازند 50 0 0 34,529
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند 140 80 80 38,365 38,365 38,365 38,365
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 880 22 22 38,365 38,365 38,365 38,365
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 990 110 110 38,365 38,365 38,365 38,365
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 44 44 38,365 38,365 38,365 38,365
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 990 66 66 38,365 38,365 38,365 38,365
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم 660 0 0 38,365
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 330 88 88 32,170 32,170 32,170 32,170
پلی پروپیلن نساجی HP550J(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 44 44 32,170 32,170 32,170 32,170
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 800 160 160 32,170 32,170 32,170 32,170
پلی پروپیلن نساجی HP552R(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 260 260 32,170 32,170 32,170 32,170
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 پلی پروپیلن جم 44 1,892 44 17,694 19,463 19,463 19,463
پلی پروپیلن نساجی ZH510L(مچینگ) نوید زرشیمی 0 21 21 32,170 32,170 32,170 32,170
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 500 40 40 24,515 24,515 24,515 24,515
پلی وینیل کلراید E6834(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 60 60 24,515 24,515 24,515 24,515
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 500 60 60 22,064 22,064 22,064 22,064
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 19,612
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 19,612
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 572 1,342 572 20,057 21,261 21,304 21,666
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 140 460 140 17,829 18,850 18,909 18,998
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی غدیر 300 20,010 300 24,515 26,966 26,966 26,966
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 2,060 1,000 22,286 22,889 23,107 24,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,496 5,467 1,496 22,286 22,389 22,894 23,959
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 1,276 990 22,286 22,309 22,377 22,699
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 0 22,286

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 1500 2.04% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 3200 4.44% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 72,000 ریال 4000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 2000 3.05% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 2000 3.05% نمودار و آرشیو
0075 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 59,100 ریال 500 0.85% نمودار و آرشیو
Lf190 59,300 ریال 1000 1.69% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,200 ریال 700 1.25% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,300 ریال 1000 1.88% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 800 1.36% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 800 1.36% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 59,300 ریال 700 1.18% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,900 ریال 900 1.53% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 68,200 ریال 600 0.88% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,700 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 85,500 ریال -1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,300 ریال -200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال -1000 1.38% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,700 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال -5000 6.41% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال -2000 2.78% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,000 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 43,600 ریال -400 0.91% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,000 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,200 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 700 0.68% نمودار و آرشیو
ABS150 101,000 ریال 1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖