قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۰۴ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/12/01
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/11/17
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 46,808 47,051
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 51,489 51,756
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 47,530 47,774
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 47,530 47,774
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 40,677 40,348
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 40,767 40,439
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 40,767 40,439
اروند پلی وینیل کلراید S6532 34,432 33,090
اروند پلی وینیل کلراید S7042 37,875 36,399
اروند پلی وینیل کلراید E7242 37,187 35,737
اروند پلی وینیل کلراید E7244 37,187 35,737
اروند پلی وینیل کلراید E6834 37,187 35,737
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 46,808 47,051
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 51,489 51,756
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 46,808 51,757
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,767 40,439
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 42,713 40,832
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 42,742 42,406
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 44,491 43,090
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 40,040 39,712
آبادان پلی وینیل کلراید S57 37,875 36,399
آبادان پلی وینیل کلراید S60 36,154 34,745
آبادان پلی وینیل کلراید S65 34,432 33,090
آبادان پلی وینیل کلراید S70 37,875 36,399
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 107,765 96,146
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 109,973 96,146
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 94,813 83,505
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 40,040 39,712
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 40,762 40,434
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 40,677 40,348
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 46,808 47,051
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 46,808 47,051
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 36,154 34,745
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 34,432 33,090
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 37,875 36,399
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP332L 37,116 37,250
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 37,477 37,611
پلی پروپیلن جم HP422H 37,657 37,792
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 37,116 37,250
پلی پروپیلن جم HP 502P 37,116 37,250
پلی پروپیلن جم HP 552R 37,116 37,250
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 37,116 37,250
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 42,243 42,379
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 42,243 42,379
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 42,243 42,379
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 43,326 43,462
پلی پروپیلن جم HP 564 S 38,921 39,056
پلی پروپیلن جم EP3130UV 45,420 45,557
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 37,116 37,250
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 37,116 37,250
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 37,116 37,250
پلی نار P-CR-380 38,379 38,514
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 58,892 57,244
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 56,267 54,881
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 53,534 52,215
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 50,801 49,549
تبریز ABS 81,878 77,340
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 62,076 55,590
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 62,076 55,590
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 62,076 55,590
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 60,319 54,017
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 56,683 50,687
تبریز EPS Oversize 56,683 50,687
تبریز EPS Fine 53,386 47,739
تبریز EPS SuperFine 53,386 47,739
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 42,742 42,406
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 44,077 43,732
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 42,742 42,406
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 43,464 43,128
تبریز پلی اتیلن دورانی 3840 41,842 41,499
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 40,040 39,712
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 40,762 40,434
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 40,040 39,712
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 40,762 40,434
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 42,443 42,095
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 41,720 41,372
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 40,920 40,578
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 41,642 41,300
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 40,040 39,712
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 40,762 40,434
بانیار EPS 100-FR 63,765 57,341
بانیار EPS 200-FR 63,765 57,341
بانیار EPS 300-FR 63,765 57,341
بانیار EPS 400-FR 62,550 56,249
بانیار EPS 500-FR 58,806 52,810
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 56,267 54,881
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 53,534 52,215
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 40,677 40,348
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 40,677 40,348
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 40,040 39,712
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 40,762 40,434
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 40,040 39,712
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 40,762 40,434
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 40,040 39,712
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 40,762 40,434
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 40,040 39,712
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 42,713 40,832
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 44,491 43,090
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 46,447 46,066
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 47,284 46,904
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 42,572 42,245
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 41,842 41,499
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 42,742 42,406
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 44,077 43,732
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 41,442 41,102
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 40,040 39,712
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 40,762 40,434
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 40,040 39,712
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 40,762 40,434
خوزستان PGPC 1822 86,724 83,505
خوزستان PGPC 0712 86,724 83,505
خوزستان PGPC 1218 86,724 83,505
خوزستان PGPC 0407 86,724 83,505
خوزستان PGPC 2230 86,724 83,505
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 68,426 66,963
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 54,525 53,057
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 54,525 53,057
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 68,426 66,963
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 68,426 66,963
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 68,426 66,963
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 68,426 66,963
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 74,564 73,103
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 SPL 71,206 69,744
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 42,243 42,379
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 37,116 37,250
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 37,116 37,250
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 37,116 37,250
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 37,116 37,250
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 37,116 37,250
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 37,116 37,250
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 37,477 37,611
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 37,116 37,250
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 37,116 37,250
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 37,116 37,250
شازند PP-R270G 42,243 42,379
شازند PP-EP2X CI 42,243 42,379
شازند PP-EP2X CE 42,243 42,379
شازند PP-ARP 230 42,243 42,379
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 38,921 39,056
شازند PP R 40 42,243 42,379
شازند PP R 60 42,243 42,379
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 37,116 37,250
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 37,116 37,250
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 37,116 37,250
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 38,379 38,514
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 37,116 37,250
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 40,040 39,712
شازند *HD-EX3(PE80) 41,778 39,987
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,767 40,439
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 40,677 40,348
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 41,642 41,300
شازند PBR 117,052 108,065
شازند PBR -1210S 122,106 113,122
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 44,077 43,732
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 42,742 42,406
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 42,742 42,406
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 40,943 40,252
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 40,943 38,676
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 40,602 39,923
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 40,602 38,346
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800 39,654 37,430
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG805 39,654 38,969
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 38,668 36,513
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 38,668 38,016
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG761 38,137 36,330
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 37,531 37,833
شهیدتند گویان PET آمورف 38,137 36,183
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 36,643 36,705
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 36,643 35,254
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG621 36,104 36,174
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TGSB 38,116 34,723
غدیر پلی وینیل کلراید S65 34,432 33,090
غدیر پلی وینیل کلراید S57 37,875 36,399
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 46,808 47,051
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 46,808 47,051
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 47,530 47,774
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 46,808 47,051
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 46,808 47,051
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 46,808 47,051
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 46,808 47,051
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 51,489 51,756
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,767 40,439
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 40,040 39,712
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 40,762 40,434
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 37,116 37,250
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 37,116 37,250
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 37,116 37,250
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 37,116 37,250
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 37,116 37,250
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 37,116 37,250
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 37,116 37,250
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 37,116 37,250
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 37,116 37,250
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 42,243 42,379
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 37,116
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 37,477 37,611
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 37,116 37,250
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 37,116 37,250
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 42,243 42,379
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 39,462 39,597
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 37,477 37,611
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 42,243 42,379
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 42,243 42,379
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 42,243 42,379
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 37,116 37,250
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 37,116 37,250
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 37,116 37,250
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 37,477 37,611
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 37,116 37,250
نوید زرشیمی ZH 422 H 37,657 37,792
نوید زرشیمی ZR 340R 43,326 43,462
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 40,767 40,439
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 81,878 77,340
قائد بصیر ABS 75 96,118 90,790
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 40,040 39,712
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 40,762 40,434
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 40,040 39,712
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 40,762 40,434
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 40,677 40,348
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 42,572 42,245
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,767 40,439
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 40,762 40,434
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 40,040 39,712
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 40,762 40,434
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 42,742 42,406
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 42,742 42,406
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 42,742 42,406
تخت جمشید لاتکس 30,490 27,882
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 56,267 54,881
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3500ریال اضافه می گردد
نرخ ارز: 38005 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖