معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۴.۲۷ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 27 تیرماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 51,167 380 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 47,726 47,726 47,726 47,726 403 121 121
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 51,167 51,167 51,167 51,167 500 20 20
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 51,167 51,167 51,167 51,167 0 10 10
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 51,167 399 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 70,156 70,777 70,777 70,777 70 170 70
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 82,358 40 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان نقدی 35,144 36,588 36,671 36,759 506 1,155 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی 35,453 36,988 37,108 37,425 1,320 4,290 1,320
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان نقدی 34,389 37,138 37,138 37,138 110 792 110
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی 37,203 37,388 37,683 38,333 1,012 2,981 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,105 36,988 37,212 38,279 2,002 4,730 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان نقدی 37,512 66 88 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,414 36,414 36,414 36,414 286 264 198
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 36,414 36,414 36,414 36,414 0 88 88
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 32,126 32,126 32,126 32,126 0 44 44
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 37,978 37,978 37,978 37,978 0 60 60
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,153 39,153 39,153 39,153 3,080 1,826 1,584
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 39,153 39,153 39,153 39,153 0 176 176
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 41,183 43,069 43,238 43,859 1,500 3,100 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 41,183 41,183 41,183 41,183 0 704 704
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,183 41,183 41,183 41,183 1,210 704 506
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 41,183 41,879 41,905 42,220 1,000 2,140 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 41,183 41,183 41,183 41,183 0 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله نقدی 41,183 41,183 41,183 41,183 220 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 45,301 45,301 45,301 45,301 302 108 86
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 45,301 220 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,183 41,183 41,183 41,183 594 132 132
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,183 37,888 37,889 37,938 1,496 1,584 1,496
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,900 41,900 41,900 41,900 110 22 22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم نقدی 40,203 40,203 40,203 40,203 506 22 22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام نقدی 40,911 40,911 40,911 40,911 1,012 88 88
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 41,884 41,884 41,884 41,884 2,500 1,110 1,010
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 41,884 41,884 41,884 41,884 0 240 240
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,667 37,667 37,667 37,667 3,000 1,640 970
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 37,667 37,667 37,667 37,667 0 130 130
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 36,537 36,537 36,537 36,537 220 30 20
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی 37,667 37,667 37,667 37,667 506 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 37,667 37,667 37,667 37,667 0 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی 36,076 36,788 36,890 37,309 1,012 2,420 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 36,793 36,793 36,793 36,793 1,012 143 143
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 36,793 36,793 36,793 36,793 0 231 231
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 37,700 37,700 37,700 37,700 0 20 20
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 37,700 37,700 37,700 37,700 700 390 390
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 38,411 38,411 38,411 38,411 0 220 220
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 38,411 38,411 38,411 38,411 396 176 176
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 38,411 38,411 38,411 38,411 1,540 572 308
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 38,411 38,411 38,411 38,411 0 88 88
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,411 38,411 38,411 38,411 880 506 330
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 38,411 38,411 38,411 38,411 0 550 550
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 38,411 38,411 38,411 38,411 0 88 88
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,411 38,411 38,411 38,411 110 22 22
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 41,884 41,884 41,884 41,884 4,950 1,276 1,254
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 41,884 41,884 41,884 41,884 0 264 264
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 49,848 53,729 54,361 55,739 150 380 150
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 49,848 49,859 50,056 50,159 150 180 150
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 48,437 50,159 50,334 50,527 50 140 50
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 48,915 48,915 48,915 48,915 600 50 30
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 48,915 200 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 50,631 50,631 50,631 50,631 0 10 10
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 50,631 50,631 50,631 50,631 600 330 250
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 53,479 302 0 0
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 37,982 37,982 37,982 37,982 1,100 1,100 1,100
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 37,624 37,855 37,866 37,979 399 525 399
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون سلف 37,624 38,189 38,322 38,999 2,970 5,500 2,970
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 34,740 34,849 35,072 36,162 242 506 242
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 32,167 32,167 32,167 32,167 960 980 960
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,524 31,524 31,524 31,524 500 580 460
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 32,167 32,167 32,167 32,167 2,486 2,024 1,276
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 32,167 32,167 32,167 32,167 0 176 176
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان سلف 32,167 500 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 32,167 32,167 32,167 32,167 2,992 1,936 1,364
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 32,167 32,199 32,224 32,317 1,100 1,400 1,100
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 32,167 32,167 32,167 32,167 0 286 286

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖