قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۶ قیمت روز مواد اولیه

مجتمع تولیدی محصول قیمت(ریال بر کیلوگرم) قیمت هفته قبل درصد تغییر
آبادان پلی وینیل کلراید S57 35,762 35,397 0.01%
آبادان پلی وینیل کلراید S65 32,511 32,179 0.01%
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 42,772 42,140 0.01%
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 47,050 46,354 0.01%
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 43,495 42,858 0.01%
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 43,495 42,858 0.01%
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 38,425 38,032 0.01%
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 38,985 38,668 0.01%
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 38,985 38,668 0.01%
اروند پلی وینیل کلراید E6834 35,112 34,754 0.01%
اروند پلی وینیل کلراید E7242 35,112 34,754 0.01%
اروند پلی وینیل کلراید E7244 35,112 34,754 0.01%
اروند پلی وینیل کلراید S6532 32,511 32,179 0.01%
اروند پلی وینیل کلراید S7042 35,762 35,397 0.01%
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 47,050 46,354 0.01%
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 42,772 42,140 0.01%
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 42,772 42,140 0.01%
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 42,772 42,140 0.01%
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39,625 39,420 0.01%
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 41,153 40,927 0.01%
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 42,612 42,232 0.01%
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,985 38,668 0.01%
ایلام پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M 41,153 40,927 0.01%
ایلام پلی اتیلن سنگین بادی B8200 38,425 38,032 0.01%
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 37,066 36,521 0.01%
بانیار EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی 51,800 51,791 0.00%
بانیار EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی 51,800 51,791 0.00%
بانیار EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی 51,800 51,791 0.00%
بانیار EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی 50,802 50,793 0.00%
بانیار EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی 47,718 47,714 0.00%
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 50,357 49,982 0.01%
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 50,357 49,982 0.01%
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 46,852 46,504 0.01%
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 42,772 42,140 0.01%
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 42,772 42,140 0.01%
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 37,066 36,521 0.01%
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 37,788 37,238 0.01%
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 38,425 38,032 0.01%
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 35,112 34,754 0.01%
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 32,511 32,179 0.01%
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 36,737 36,363 0.01%
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 43,231 42,730 0.01%
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 43,231 42,730 0.01%
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 43,231 42,730 0.01%
پلی پروپیلن جم 44,171 43,663 0.01%
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 44,315 43,806 0.01%
پلی پروپیلن جم 45,580 45,061 0.01%
پلی پروپیلن جم EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیایی 46,411 45,886 0.01%
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 38,463 37,997 0.01%
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 38,102 37,639 0.01%
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 38,102 37,639 0.01%
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP552R 38,102 37,639 0.01%
پلی پروپیلن جم HP 564 S پلی پروپیلن نساجی 39,908 39,432 0.01%
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 38,102 37,639 0.01%
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 38,102 37,639 0.01%
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 38,102 37,639 0.01%
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 38,102 37,639 0.01%
پلی نار CR380 پلی پروپیلن نساجی 39,366 38,894 0.01%
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 38,425 38,032 0.01%
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 37,066 36,521 0.01%
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 37,788 37,238 0.01%
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 37,066 36,521 0.01%
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 37,788 37,238 0.01%
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 40,792 40,461 0.01%
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,985 38,668 0.01%
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 50,051 50,058 -0.00%
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 50,051 50,058 -0.00%
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 50,051 50,058 -0.00%
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 48,634 48,641 -0.00%
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 45,551 45,563 -0.00%
تبریز EPS Oversize پلی استایرن انبساطی 45,551 45,563 -0.00%
تبریز EPS Fine پلی استایرن انبساطی 42,859 42,871 -0.00%
تبریز EPS SuperFine پلی استایرن انبساطی 42,859 42,871 -0.00%
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 44,306 44,249 0.00%
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 46,690 46,629 0.00%
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 49,073 49,010 0.00%
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 51,372 50,990 0.01%
تبریز ABS آکریلونیتریل بوتادین استایرن 74,657 74,308 0.00%
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39,625 39,420 0.01%
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 40,871 40,659 0.01%
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 39,625 39,420 0.01%
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 40,347 40,137 0.01%
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 37,854 37,292 0.02%
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 38,549 37,982 0.01%
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 38,608 38,036 0.02%
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 39,290 38,712 0.01%
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 37,066 36,521 0.01%
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 37,788 37,238 0.01%
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 37,788 37,238 0.01%
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 37,066 36,521 0.01%
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 37,788 37,238 0.01%
تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 38,734 38,165 0.01%
تخت جمشید لاتکس 15,055 14,943 0.01%
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 49,073 49,010 0.00%
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 39,625 39,420 0.01%
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 40,871 40,659 0.01%
جم پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N 41,431 41,213 0.01%
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 38,363 37,799 0.01%
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 41,153 40,927 0.01%
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 42,612 42,232 0.01%
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 40,792 40,461 0.01%
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 38,425 38,032 0.01%
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 38,425 38,032 0.01%
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 42,996 42,364 0.01%
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 43,773 43,135 0.01%
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 37,066 36,521 0.01%
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 37,788 37,238 0.01%
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 37,066 36,521 0.01%
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 37,066 36,521 0.01%
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 37,788 37,238 0.01%
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 37,066 36,521 0.01%
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 37,788 37,238 0.01%
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 37,066 36,521 0.01%
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 37,788 37,238 0.01%
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 37,066 36,521 0.01%
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 37,788 37,238 0.01%
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 38,734 38,165 0.01%
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X75 75,200 75,200 0.00%
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 82,600 82,600 0.00%
خوزستان پلی کربنات PGPC 0710 82,000 82,000 0.00%
خوزستان پلی کربنات PGPC 1012 82,000 82,000 0.00%
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 38,102 37,639 0.01%
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 38,102 37,639 0.01%
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 38,102 37,639 0.01%
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 38,102 37,639 0.01%
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 38,102 37,639 0.01%
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 38,102 37,639 0.01%
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 38,102 37,639 0.01%
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 38,102 37,639 0.01%
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 38,102 37,639 0.01%
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 38,463 37,997 0.01%
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 43,231 42,730 0.01%
شازند PP R270G پلی پروپیلن شیمیایی 43,231 42,730 0.01%
شازند PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیایی 43,231 42,730 0.01%
شازند PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیایی 43,231 42,730 0.01%
شازند PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی 43,231 42,730 0.01%
شازند PP R 40 پلی پروپیلن شیمیایی 43,231 42,730 0.01%
شازند PP R 60 پلی پروپیلن شیمیایی 43,231 42,730 0.01%
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 39,366 38,894 0.01%
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 38,102 37,639 0.01%
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 38,102 37,639 0.01%
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 38,102 37,639 0.01%
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 39,908 39,432 0.01%
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 38,102 37,639 0.01%
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 39,625 39,420 0.01%
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 40,871 40,659 0.01%
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 39,625 39,420 0.01%
شازند پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 41,153 40,927 0.01%
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 38,425 38,032 0.01%
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 37,066 36,521 0.01%
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 38,734 38,165 0.01%
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,985 38,668 0.01%
شازند پلی بوتادین رابر 51,191 51,707 -0.01%
شازند 1210S پلی بوتادین رابر 56,249 56,727 -0.01%
شهید تندگویان PET N آمورف 35,202 34,365 0.02%
شهید تندگویان PET S آمورف 36,271 35,408 0.02%
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 35,380 34,539 0.02%
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 36,485 35,617 0.02%
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 35,523 34,678 0.02%
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 36,627 35,756 0.02%
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 35,701 34,852 0.02%
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 36,806 35,930 0.02%
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 36,627 35,756 0.02%
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 37,732 36,834 0.02%
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 37,483 36,591 0.02%
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 38,623 37,704 0.02%
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 37,803 36,904 0.02%
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 38,943 38,017 0.02%
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 32,804 32,206 0.02%
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 33,801 33,185 0.02%
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 32,971 32,370 0.02%
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 33,968 33,348 0.02%
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 33,303 32,696 0.02%
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 34,333 33,707 0.02%
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N 33,386 32,778 0.02%
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S 34,419 33,792 0.02%
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N 34,719 34,086 0.02%
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S 35,785 35,133 0.02%
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N 36,364 35,701 0.02%
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S 37,481 36,797 0.02%
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 34,632 34,001 0.02%
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 35,696 35,045 0.02%
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 46,690 46,629 0.00%
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 49,073 49,010 0.00%
غدیر پلی وینیل کلراید S57 35,762 35,397 0.01%
غدیر پلی وینیل کلراید S65 32,511 32,179 0.01%
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 74,657 74,308 0.00%
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی 87,641 87,231 0.00%
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 42,772 42,140 0.01%
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F03 47,050 46,354 0.01%
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F08 42,772 42,140 0.01%
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 43,495 42,858 0.01%
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 42,772 42,140 0.01%
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 47,050 46,354 0.01%
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 42,772 42,140 0.01%
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 42,772 42,140 0.01%
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 42,772 42,140 0.01%
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 42,772 42,140 0.01%
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 42,772 42,140 0.01%
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 37,788 37,238 0.01%
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 37,066 36,521 0.01%
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 37,788 37,238 0.01%
لرستان پلی اتیلن سنگین نخ رشته ای HD48BF7 40,792 40,461 0.01%
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 37,066 36,521 0.01%
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 37,788 37,238 0.01%
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 38,985 38,668 0.01%
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 43,231 42,730 0.01%
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 38,463 37,997 0.01%
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 38,102 37,639 0.01%
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 43,231 42,730 0.01%
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 38,102 37,639 0.01%
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 38,102 37,639 0.01%
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 38,102 37,639 0.01%
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 38,102 37,639 0.01%
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 38,102 37,639 0.01%
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 38,102 37,639 0.01%
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 38,102 37,639 0.01%
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 38,102 37,639 0.01%
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 38,102 37,639 0.01%
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 38,102 37,639 0.01%
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 38,102 37,639 0.01%
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 39,625 39,420 0.01%
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 39,625 39,420 0.01%
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 39,625 39,420 0.01%
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 38,985 38,668 0.01%
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 40,450 39,969 0.01%
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 43,231 42,730 0.01%
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 43,231 42,730 0.01%
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 38,102 37,639 0.01%
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 43,231 42,730 0.01%
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 38,102 37,639 0.01%
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 38,463 37,997 0.01%
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 38,463 37,997 0.01%
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 38,102 37,639 0.01%
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 38,102 37,639 0.01%
نوید زرشیمی ZH 422 H پلی پروپیلن فیلم 38,643 38,177 0.01%
نوید زرشیمی ZR 340R پلی پروپیلن شیمیایی 44,315 43,806 0.01%
نوید زرشیمی ZR348T پلی پروپیلن شیمیایی 45,580 45,061 0.01%
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) قیمت (ریال بر کیلوگرم) درصد تغییر
آریاساسول C3+ 11,430 9,061 0.26%
ارومیه کریستال ملامین 49,674 49,304 0.01%
اروند سود کاستیک 7,722 7,674 0.01%
امیرکبیر برش سنگین 10,875 10,566 0.03%
برزویه آروماتیک سنگین 20,421 18,851 0.08%
برزویه ارتوزایلن99.5% 23,347 23,262 0.00%
برزویه پارازایلین 28,639 27,784 0.03%
بیستون آلکیل بنزن خطی 39,920 39,623 0.01%
بندرامام ***بنزن 34,722 34,464 0.01%
بندرامام زایلین مخلوط 23,908 23,056 0.04%
بندرامام گاز بوتان صنعتی 16,618 13,088 0.27%
بندرامام گاز پروپان صنعتی 15,173 12,371 0.23%
بندرامام گاز مایع صنعتی 16,329 12,945 0.26%
پارس استایرن منومر 39,217 39,280 -0.00%
پارس نفتا (پنتان پلاس) 14,315 13,340 0.07%
جم برش سنگین 10,875 10,566 0.03%
خراسان آمونیاک (گاز) 5,708 5,486 0.04%
خراسان آمونیاک (مایع) 5,708 5,486 0.04%
خراسان اوره پریل 7,569 7,512 0.01%
خراسان کریستال ملامین 49,674 49,304 0.01%
رازی اوره صنعتی گرانوله 7,081 7,028 0.01%
رازی دی آمونیوم فسفات 12,373 12,281 0.01%
رازی گوگرد 3,143 3,120 0.01%
زاگرس متانول 8,078 7,708 0.05%
شازند برش سنگین 10,875 10,566 0.03%
شازند منو اتانول آمین 39,197 38,906 0.01%
شازند دی اتانول آمین 38,294 37,651 0.02%
شازند تری اتانول آمین 41,546 41,236 0.01%
شازند منو اتیلن گلایکول 29,895 28,937 0.03%
شازند دی اتیلن گلایکول 27,239 26,983 0.01%
شازند تری اتیلن گلایکول 40,776 39,470 0.03%
شازند ایزوبوتانول 26,914 26,714 0.01%
شازند نرمال بوتانول 30,527 30,031 0.02%
شازند دی اتیل هگزانول 34,049 33,617 0.01%
شهید تندگویان اسید ترفتالیک 25,222 24,975 0.01%
شیراز آمونیاک (گاز) 5,708 5,486 0.04%
شیراز آمونیاک (مایع) 5,708 5,486 0.04%
شیراز اوره پریل 7,569 7,512 0.01%
شيراز متانول 8,078 7,708 0.05%
شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 4,191 4,159 0.01%
فن آوران اسید استیک 14,841 14,171 0.05%
فن آوران متانول 8,078 7,708 0.05%
کارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 117,375 113,095 0.04%
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص 106,104 103,342 0.03%
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری 96,458 93,947 0.03%
کرمانشاه آمونیاک (مایع) 5,708 5,486 0.04%
کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 7,081 7,028 0.01%
مارون منو اتیلن گلایکول 29,895 28,937 0.03%
مارون دی اتیلن گلایکول 27,239 26,983 0.01%
مروارید منو اتیلن گلایکول 29,895 28,937 0.03%
مروارید دی اتیلن گلایکول 27,239 26,983 0.01%
فرساشیمی منو اتیلن گلایکول 29,895 28,937 0.03%
فرساشیمی دی اتیلن گلایکول 27,239 26,983 0.01%
*** قیمت تلفیقی

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖