قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۰۲.۳۱ قیمت روز مواد اولیه

قیمت پایه محصولات پلیمری در نیمه نخست خرداد ماه 1394
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) نیمه دوم اردیبهشت درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 45,057 43,865 3
آریا ساسول LH0030 45,057 43,865 3
آریا ساسول LP0470KJ 45,691 44,502 3
آریا ساسول LP0470KJ 45,691 44,502 3
آریا ساسول HB 5020 46,008 44,741 3
آریا ساسول HCH5110 45,374 44,422 2
آریا ساسول MF 3713 45,374 44,422 2
اروند PVC- S6532 27,542 28,118 -2
اروند PVC - S7042 30,296 30,930 -2
اروند PVC - E7242 30,296 30,930 -2
اروند PVC - E7244 30,296 30,930 -2
اروند PVC - E6834 30,296 30,930 -2
امیرکبیر LD2420H 45,057 43,865 3
امیرکبیر LD2420D 45,057 43,865 3
امیرکبیر EX5 45,374 44,422 2
امیرکبیر EX3(PE100) 45,136 42,034 7
امیرکبیر LL0209 AA 46,884 45,484 3
امیرکبیر HD EX3(PE100 BLAK) 46,246 43,149 7
ایلام HD 2200J 43,787 42,512 3
آبادان PVC-S57 30,296 30,930 -2
آبادان PVC-S60 28,919 29,524 -2
آبادان PVC-S65 27,542 28,118 -2
آبادان PVC-S70 30,296 30,930 -2
بندر امام SBR 1502 46,653 45,550 2
بندر امام SBR 1712 43,385 42,270 3
بندر امام HI 0500 43,787 42,512 3
بندر امام HI 0500 UA 44,422 43,149 3
بندر امام HD 0035 46,008 44,741 3
بندر امام LH 0075 45,057 43,865 3
بندر امام LF 0200 45,057 43,865 3
بندر امام PVC S6058 28,919 29,524 -2
بندر امام PVC 6558 27,542 28,118 -2
بندر امام PVC 7054 30,296 30,930 -2
پلی پروپیلن جم EP 332L 42,730 41,769 2
پلی پروپیلن جم HP 525J 43,047 42,087 2
پلی پروپیلن جم HP422H 43,047 42,087 2
پلی پروپیلن جم HP 510L 42,730 41,769 2
پلی پروپیلن جم HP 502P 42,730 41,769 2
پلی پروپیلن جم HP 502R 42,730 41,769 2
پلی پروپیلن جم HP 550J 42,730 41,769 2
پلی پروپیلن جم EP548R 49,076 48,138 2
پلی پروپیلن جم EP440L 49,076 48,138 2
پلی پروپیلن جم EP440G 49,076 48,138 2
پلی پروپیلن جم RP 340N 49,076 48,138 2
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 45,903 44,953 2
پلی نار SF 060 42,730 41,769 2
پلی نار SF 1160 42,730 41,769 2
پلی نار PYI 250 42,730 41,769 2
تبریز HIPS 7240 53,306 53,020 1
تبریز GPPS 1540 50,927 50,712 0
تبریز GPPS 1460 48,380 48,176 0
تبریز GPPS 1160 45,834 45,640 0
تبریز *ABS 54,000 54,000 0
تبریز EPS 100 50,084 50,345 -1
تبریز EPS 200 50,084 50,345 -1
تبریز EPS 300 50,084 50,345 -1
تبریز EPS 400 49,102 49,358 -1
تبریز EPS 500 46,044 46,285 -1
تبریز EPS Oversize 46,044 46,285 -1
تبریز EPS Fine 43,282 43,508 -1
تبریز EPS SuperFine 43,282 43,508 -1
تبریز LL0 209 AA 46,884 45,484 3
تبریز LL0 209 KJ 46,889 45,489 3
تبریز LL0 220 AA 45,215 43,865 3
تبریز LL 0220KJ 45,850 44,502 3
تبریز MD 3840 UV 45,977 44,637 3
تبریز HD EA 6070 43,787 42,512 3
تبریز HD UA 6070 44,422 43,149 3
تبریز HD EA 5218 43,787 42,512 3
تبریز HD UA 5218 44,422 43,149 3
تبریز HD 5030 SA 47,290 45,913 3
تبریز HD 5030 EA 46,656 45,276 3
تبریز HD 4440 EA 45,342 44,000 3
تبریز HD 4440 UA 45,977 44,637 3
تبریز HD EA 6040 43,787 42,512 3
تبریز HD UA 6040 44,422 43,149 3
بانیار EPS 100-FR 52,026 52,294 -1
بانیار EPS 200-FR 52,026 52,294 -1
بانیار EPS 300-FR 52,026 52,294 -1
بانیار EPS 400-FR 51,006 51,269 -1
بانیار EPS 500-FR 47,853 48,100 -1
طاهاسازان پیشتاز GP35 50,927 50,712 0
طاهاسازان پیشتاز GP26 48,380 48,176 0
جم HD BL3 46,008 44,741 3
جم HD BL4 46,008 44,741 3
جم HD 60507 43,787 42,512 3
جم HD 60507 UV 44,422 43,149 3
جم HD 52518 43,787 42,512 3
جم HD 52518 UV 44,422 43,149 3
جم HD 52505 43,787 42,512 3
جم HD 52511 43,787 42,512 3
جم HD EX3(PE100) 45,136 42,034 7
جم HD EX3(PE100 BLAK) 46,246 43,149 7
جم LL22501 AA 46,884 45,484 3
جم LL22501 KJ 46,889 45,489 3
جم LL32604 UV 45,977 44,637 3
خوزستان PGPC 1822 76,787 76,664 0
خوزستان PGPC 0712 76,787 76,664 0
خوزستان PGPC 1218 76,787 76,664 0
خوزستان PGPC 0407 76,787 76,664 0
خوزستان PGPC 2230 76,787 76,664 0
رجال RG 3212 E 49,076 48,138 2
رجال RG 1101XXS 42,730 41,769 2
رجال RG 1101S 42,730 41,769 2
رجال RG 1101XS 42,730 41,769 2
رجال RG 1101P 42,730 41,769 2
رجال RG 1101XP 42,730 41,769 2
رجال RG 1101XN 42,730 41,769 2
رجال RG 1104K 43,047 42,087 2
رجال RG 1102H 42,730 41,769 2
رجال RG 1102L 42,730 41,769 2
رجال RG 1102XK 42,730 41,769 2
شازند PP-R270G 49,076 48,138 2
شازند PP-EP2X CI 49,076 48,138 2
شازند PP-EP2X CE 49,076 48,138 2
شازند PP-ARP 230 49,076 48,138 2
شازند PP-HP 565 S 45,903 44,953 2
شازند PP R 40 49,076 48,138 2
شازند PP R 60 49,076 48,138 2
شازند PP-HP 550 J 42,730 41,769 2
شازند PP-HP 552 R 42,730 41,769 2
شازند PP-HP 554 P 42,730 41,769 2
شازند PP-V30GA 43,999 43,042 2
شازند PP-V30S 42,730 41,769 2
شازند HD-5620 EA 43,787 42,512 3
شازند HD-EX3(PE80) 44,819 41,716 7
شازند HD-EX5 45,374 44,422 2
شازند HD-BL3 46,008 44,741 3
شازند MD 3840 UA 45,977 44,637 3
شازند PBR 45,453 45,218 1
شازند LL0 209 KJ 46,889 45,489 3
شازند LL0 209 AA 46,884 45,484 3
شازند LL0410 AA 46,884 45,484 3
شهیدتند گویان PET BG845 38,295 37,960 1
شهیدتند گویان PET BG841 38,295 37,960 1
شهیدتند گویان PET BG 825 37,976 37,643 1
شهیدتند گویان PET BG821 37,976 37,643 1
شهیدتند گویان PET BG800 37,104 36,779 1
شهیدتند گویان PET BG805 37,104 36,779 1
شهیدتند گویان PET BG781 36,182 35,865 1
شهیدتند گویان PET BG785 36,182 35,865 1
شهیدتند گویان PET BG761 35,657 35,345 1
شهیدتند گویان PET BG 732 35,104 34,796 1
شهیدتند گویان PET آمورف 35,657 35,345 1
شهیدتند گویان PET TG645 34,219 32,799 4
شهیدتند گویان PET TG641 34,219 32,799 4
شهیدتند گویان CD-PET 33,500 33,500 0
شهیدتند گویان PET TG621 33,709 32,310 4
شهیدتند گویان PET TGSB 35,595 34,118 4
غدیر PVC-S65 27,542 28,118 -2
غدیر PVC-S57 30,296 30,930 -2
لاله LD 2102TX00 45,057 43,865 3
لاله LD 2101 TN 47 45,057 43,865 3
لاله LD 1922 T 45,691 44,502 3
لاله LD 2404 TC47 45,057 43,865 3
لاله LD 2004 TC00 45,057 43,865 3
لاله LD 2100TN00 45,057 43,865 3
مارون HD-EX5 45,374 44,422 2
مارون HD-I4 43,787 42,512 3
مارون HD-I4 UV 44,422 43,149 3
مارون PP-C30S 42,730 41,769 2
مارون PP-V30S 42,730 41,769 2
مارون PP-Z30S 42,730 41,769 2
مارون PP-V30G 42,730 41,769 2
مارون PP-F30G 42,730 41,769 2
مارون PP-V79S 42,730 41,769 2
مارون PP-V79G 42,730 41,769 2
مارون PP-X30G 42,730 41,769 2
مارون PP-MR230C 49,076 48,138 2
مارون PP-EP1X35AF 43,047 42,087 2
مارون PP-T30G 42,730 41,769 2
مارون PP-T31SE 42,730 41,769 2
مارون EP-C40R 49,076 48,138 2
نوید زرشیمی ZH515MA 44,951 43,998 2
نوید زرشیمی ZH 525J 43,047 42,087 2
نوید زرشیمی ZR 230C 49,076 48,138 2
نوید زرشیمی ZB 332 C 49,076 48,138 2
نوید زرشیمی ZB 332 L 49,076 48,138 2
نوید زرشیمی ZH550L 42,730 41,769 2
نوید زرشیمی ZH 550 J 42,730 41,769 2
نوید زرشیمی ZH500 M 42,730 41,769 2
نوید زرشیمی ZH520J 43,047 42,087 2
نوید زرشیمی HP 552 R 42,730 41,769 2
مهر HD 7000 F 45,374 44,422 2
قائد بصیر *ABS 50 NW 59,278 59,278 0
قائد بصیر *ABS 75 56,777 56,777 0
پلیمر کرمانشاه HD-I3 43,787 42,512 3
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 44,422 43,149 3
پلیمر کرمانشاه HD-I4 43,787 42,512 3
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 44,422 43,149 3
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 46,008 44,741 3
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 47,278 46,333 2
تخت جمشید لاتکس 13,135 12,825 2
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) نیمه دوم اردیبهشت درصد تغییر
اروند سود مایع 50% 3,937 3,961 -1
اروند EDC 10,114 10,071 0
اروند VCM 22,449 22,589 -1
برزویه پارازایلین 28,398 28,210 1
برزویه اورتو زایلین 28,240 27,266 4
برزویه زایلن مخلوط 24,845 23,979 4
برزویه بنزن 23,155 24,942 -7
برزویه آروماتیک سنگین 19,682 21,201 -7
بندر امام گاز پروپان 14,754 14,664 1
بندر امام گاز بوتان 15,072 14,983 1
بندر امام LPG 14,945 14,855 1
بندر امام زایلن مخلوط 24,845 23,979 4
بندر امام گاز مایع صنعتی 14,945 14,855 1
بندر امام بنزن 23,155 24,942 -7
بندر امام سود مایع 50% 3,937 3,961 -1
بوعلی سینا پارازایلین 28,398 28,210 1
بوعلی سینا اورتو زایلین 28,240 27,266 4
بوعلی سینا زایلن مخلوط 24,845 23,979 4
بوعلی سینا بنزن 23,155 24,942 -7
بوعلی سینا آروماتیک سنگین 19,682 21,201 -7
پارس بنزن 23,155 24,942 -7
پارس استایرن مونومر 43,073 42,392 2
جم CFO 11,987 11,071 8
خراسان آمونیاک مایع 12,771 12,897 -1
خراسان محلول آمونیاک 3,193 3,224 -1
خراسان کریستال ملامین 39,504 39,646 -0
خراسان گاز آمونیاک 12,771 12,897 -1
خراسان اوره پریل 9,281 8,439 10
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 75,985 76,258 -0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 63,769 63,998 -0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 63,769 63,998 -0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 75,985 76,258 -0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 75,985 76,258 -0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 74,938 75,208 -0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 74,938 75,208 -0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 81,380 81,672 -0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 78,429 78,710 -0
رازی گوگرد 4,109 4,267 -4
رازی محلول آمونیاک4/5% 575 580 -1
رازی دی آمونیوم فسفات DAP 15,151 15,206 -0
رازی اوره صنعتی 9,225 8,423 10
رازی اسید سولفوریک 2,163 2,218 -3
شازند منواتانول آمین MEA 38,949 38,690 1
شازند دی اتانول آمین DEA 39,028 37,098 5
شازند تری اتانول آمین TEA 44,739 43,149 4
شازند دی اتیل هگزانول 2EH 32,603 32,481 0
شازند MEG 29,779 29,790 -0
شازند DEG 29,088 30,132 -3
شازند TEG 51,815 52,001 -0
شازند VAM 38,000 30,252 26
شازند ایزوبوتانول 25,067 24,998 0
شازند نرمال بوتانول 29,350 29,296 0
شازند CFO 11,987 11,071 8
شهیدتند گویان اسید ترفتالیک 23,734 23,079 3
شیراز آمونیاک مایع 12,771 12,897 -1
شیراز گاز آمونیاک 12,771 12,897 -1
شیراز اوره پریل 9,281 8,439 10
شیراز کربنات سدیم سنگین 7,258 7,324 -1
شیراز کربنات سدیم سبک 6,822 6,966 -2
شیراز محلول آمونیاک 3,193 3,224 -1
شیراز جوش شیرین خوراکی* 11,950 11,950 0
شیراز جوش شیرین غیرخوراکی* 11,353 11,353 0
شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 6,957 6,982 -0
شیراز متانول 8,198 8,287 -1
فن آوران اسید اسیتیک 13,545 13,912 -3
فن آوران متانول 8,198 8,287 -1
مارون MEG 29,779 29,790 -0
مارون DEG 29,088 30,132 -3
ارومیه کریستال ملامین 39,504 39,646 -0
کارون تولوئن دی ایزوسیانات TDI 81,000 81,000 0
زاگرس متانول 8,198 8,287 -1
امیرکبیر CFO 11,987 11,071 8
پتروشیمی کرمانشاه آمونیاک مایع 12,771 12,897 -1
پتروشیمی کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 9,225 8,423 10
فرسا شیمی MEG 29,779 29,790 -0
فرسا شیمی DEG 29,088 30,132 -3
بیستون LAB 42,280 41,596 2

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 74,000 ریال 2000 2.7% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 60,400 ریال 400 0.66% نمودار و آرشیو
020 59,500 ریال 400 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 59,500 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,700 ریال 400 0.74% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 60,300 ریال 1000 1.66% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 59,500 ریال 600 1.01% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,800 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,100 ریال 500 1.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,400 ریال 400 0.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 71,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال -1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖