قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۶.۱۰.۱۹ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 96/10/17
مجتمع تولیدی محصول قیمت(ریال بر کیلوگرم) قیمت هفته قبل
آبادان پلی وینیل کلراید S57 39,134 38,135
آبادان پلی وینیل کلراید S65 35,577 34,669
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 48,582 47,229
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 53,440 51,952
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 49,394 48,023
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 49,394 48,023
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 47,777 46,036
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 48,366 46,730
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 48,366 46,730
اروند پلی وینیل کلراید E6834 38,423 37,442
اروند پلی وینیل کلراید E7242 38,423 37,442
اروند پلی وینیل کلراید E7244 38,423 37,442
اروند پلی وینیل کلراید S6532 35,577 34,669
اروند پلی وینیل کلراید S7042 39,134 38,135
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 53,440 51,952
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420F 48,582 47,229
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 48,582 47,229
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420K 48,582 47,229
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 45,755 44,556
امیرکبیر* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 53,624 51,065
امیرکبیر** پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100) 57,053 54,309
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 48,366 46,730
ایلام پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M 53,624 51,065
ایلام پلی اتیلن سنگین بادی B8200 47,777 46,036
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 44,544 42,668
بانیار EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی 65,195 63,713
بانیار EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی 65,195 63,713
بانیار EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی 65,195 63,713
بانیار EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی 64,000 62,544
بانیار EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی 60,199 58,830
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 59,060 59,642
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 59,060 59,642
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 55,122 55,793
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 48,582 47,229
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 48,582 47,229
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 44,544 42,668
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 45,356 43,461
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 47,777 46,036
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 38,423 37,442
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 35,577 34,669
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 40,202 39,175
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 51,907 49,933
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 51,907 49,933
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 51,907 49,933
پلی پروپیلن جم EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیایی 52,962 50,964
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 53,125 51,123
پلی پروپیلن جم RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیایی 54,546 52,512
پلی پروپیلن جم EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیایی 55,480 53,425
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 46,547 44,695
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 46,141 44,298
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 46,141 44,298
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP552R 46,141 44,298
پلی پروپیلن جم HP 564 S پلی پروپیلن نساجی 48,171 46,282
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 46,141 44,298
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SIF030 46,141 44,298
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 46,141 44,298
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 46,141 44,298
پلی نار CR380 پلی پروپیلن نساجی 47,562 45,687
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 47,777 46,036
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL4 47,777
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 44,544 42,668
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 45,356 43,461
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 44,544 42,668
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 45,356 43,461
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 50,396 48,714
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 48,366 46,730
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 63,357 61,916
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 63,357 61,916
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 63,357 61,916
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 61,564 60,164
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 57,763 56,449
تبریز EPS Oversize پلی استایرن انبساطی 57,763 56,449
تبریز EPS Fine پلی استایرن انبساطی 54,356 53,120
تبریز EPS SuperFine پلی استایرن انبساطی 54,356 53,120
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 54,894 53,457
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 57,847 56,333
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 60,800 59,209
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 64,312 62,641
تبریز ABS آکریلونیتریل بوتادین استایرن 91,033 89,990
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 45,755 44,556
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 47,189 45,953
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 45,755 44,556
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 46,567 45,349
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 45,544 43,611
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 46,325 44,374
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 46,450 44,479
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 47,216 45,228
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 44,544 42,668
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 45,356 43,461
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 45,356 43,461
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 44,544 42,668
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 45,356 43,461
تبریز پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 46,548 44,588
تخت جمشید لاتکس 17,657 17,831
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 60,800 59,209
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 45,755 44,556
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 47,189 45,953
جم پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N 47,785 46,540
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 46,103 44,161
جم* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 53,624 51,065
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N 58,172 55,374
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 50,396 48,714
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 47,777 46,036
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 47,777 46,036
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 51,671 49,494
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 52,483 50,288
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 44,544 42,668
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 45,356 43,461
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 44,544 42,668
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 44,544 42,668
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 45,356 43,461
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 44,544 42,668
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 45,356 43,461
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 44,544 42,668
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 45,356 43,461
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 44,544 42,668
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 45,356 43,461
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 46,548 44,588
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X75 84,200 84,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 84,200 84,200
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 SPL 111,200 111,200
خوزستان پلی کربنات PGPC 0710 127,000 127,000
خوزستان پلی کربنات PGPC 1012 127,000 127,000
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 46,141 44,298
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 46,141 44,298
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 46,141 44,298
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 46,141 44,298
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 46,141 44,298
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 46,141 44,298
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 46,141 44,298
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 46,141 44,298
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 46,141 44,298
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 46,547 44,695
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 51,907 49,933
شازند PP R270G پلی پروپیلن شیمیایی 51,907 49,933
شازند PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیایی 51,907 49,933
شازند PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیایی 51,907 49,933
شازند PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی 51,907 49,933
شازند PP R 40 پلی پروپیلن شیمیایی 51,907 49,933
شازند PP R 60 پلی پروپیلن شیمیایی 51,907 49,933
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 47,562 45,687
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 46,141 44,298
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 46,141 44,298
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 46,141 44,298
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 48,171 46,282
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 46,141 44,298
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 45,755 44,556
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 47,189 45,953
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 45,755 44,556
شازند* پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80) 53,624 51,065
شازند پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 57,612 54,841
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 47,777 46,036
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 44,544 42,668
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 46,548 44,588
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 48,366 46,730
شازند پلی بوتادین رابر 64,643 63,173
شازند 1210S پلی بوتادین رابر 70,328 68,728
شهید تندگویان PET S آمورف 46,813 43,930
شهید تندگویان PET N آمورف 45,433 42,636
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N 45,663 42,852
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S 47,089 44,189
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N 45,847 43,024
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S 47,273 44,362
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N 46,077 43,240
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S 47,503 44,578
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N 47,273 44,362
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S 48,698 45,700
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S 49,848 46,779
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N 48,376 45,398
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S 50,262 47,167
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N 48,790 45,786
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S 42,121 39,549
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N 40,879 38,382
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S 42,328 39,743
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N 41,086 38,577
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S 42,784 40,171
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N 41,500 38,966
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S 42,891 40,272
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N 41,604 39,063
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S 44,593 41,870
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N 43,264 40,622
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S 44,838 42,100
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N 43,502 40,845
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S 44,482 41,766
شهید تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N 43,157 40,521
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 57,847 56,333
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 60,800 59,209
غدیر پلی وینیل کلراید S57 39,134 38,135
غدیر پلی وینیل کلراید S65 35,577 34,669
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 91,033 89,990
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی 106,865 105,640
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 48,582 47,229
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F03 53,440 51,952
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2420F08 48,582 47,229
کردستان پلی اتیلن سبک فیلم 2426F08 48,582 47,229
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 49,394 48,023
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 48,582 47,229
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 53,440 51,952
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 48,582 47,229
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 48,582 47,229
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 48,582 47,229
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 48,582 47,229
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 48,582 47,229
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 45,356 43,461
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 44,544 42,668
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 45,356 43,461
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18 44,544 42,668
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV 45,356 43,461
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV 45,356 43,461
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی HD52BF3 48,366 46,730
لرستان پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7 49,429 47,779
لرستان پلی اتیلن سنگین نخ رشته ای HD50B01 49,429 47,779
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 44,544 42,668
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 45,356 43,461
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 48,366 46,730
مارون پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N 57,612 -
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 51,907 49,933
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 46,547 44,695
مارون پلی پروپیلن شیمیایی HP500J 46,141 44,298
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 51,907 49,933
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 46,141 44,298
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 46,141 44,298
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 46,141 44,298
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 46,141 44,298
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 46,141 44,298
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 46,141 44,298
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 46,141 44,298
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 46,141 44,298
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 46,141 44,298
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 46,141 44,298
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 46,141 44,298
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 45,755 44,556
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 45,755 44,556
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 45,755 44,556
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 48,366 46,730
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 48,780 46,877
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 51,907 49,933
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 51,907 49,933
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 46,141 44,298
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 51,907 49,933
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 46,141 44,298
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 46,547 44,695
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 46,547 44,695
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 46,141 44,298
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 46,141 44,298
نوید زرشیمی ZH 422 H پلی پروپیلن فیلم 46,750 44,893
نوید زرشیمی ZR 340R پلی پروپیلن شیمیایی 53,125 51,123
نوید زرشیمی ZR348T پلی پروپیلن شیمیایی 54,546 52,512
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده، به قیمت Natural آن، 3200 ریال اضافه می گردد.
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده، به قیمت Natural آن، 3500 ریال اضافه می گردد.
آریاساسول C3+ 16,315 15,944
ارومیه کریستال ملامین 58,065 56,745
اروند سود کاستیک 12,055 11,780
امیرکبیر برش سنگین 14,931 14,246
برزویه آروماتیک سنگین 25,523 24,268
برزویه ارتوزایلن99.5% 30,443 28,902
برزویه پارازایلین 36,284 34,166
بیستون آلکیل بنزن خطی 48,726 47,618
بندرامام ***بنزن 38,388 36,927
بندرامام زایلین مخلوط 26,056 25,099
بندرامام گاز بوتان صنعتی 23,145 22,618
بندرامام گاز پروپان صنعتی 23,957 23,412
بندرامام گاز مایع صنعتی 23,307 22,777
پارس استایرن منومر 53,152 49,265
پارس نفتا (پنتان پلاس) 21,270 20,011
جم برش سنگین 14,931 14,246
خراسان آمونیاک (گاز) 11,460 11,200
خراسان آمونیاک (مایع) 11,460 11,200
خراسان اوره پریل 10,598 10,357
خراسان کریستال ملامین 58,065 56,745
رازی اوره صنعتی گرانوله 9,847 9,722
رازی دی آمونیوم فسفات 16,343 16,269
رازی گوگرد 5,380 5,218
زاگرس متانول 14,971 14,821
شازند برش سنگین 14,931 14,246
شازند منو اتانول آمین 50,756 48,808
شازند دی اتانول آمین 49,944 48,808
شازند تری اتانول آمین 53,192 51,189
شازند منو اتیلن گلایکول 38,128 34,999
شازند دی اتیلن گلایکول 33,864 31,844
شازند تری اتیلن گلایکول 44,206 40,578
شازند ایزوبوتانول 30,048 28,372
شازند نرمال بوتانول 35,123 33,828
شازند دی اتیل هگزانول 40,199 39,086
شهید تندگویان اسید ترفتالیک 31,955 30,623
شیراز آمونیاک (گاز) 11,460 11,200
شیراز آمونیاک (مایع) 11,460 11,200
شیراز اوره پریل 10,598 10,357
شيراز متانول 14,971 14,821
شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 5,048 4,603
فن آوران اسید استیک 27,027 25,793
فن آوران متانول 14,971 14,821
کارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 154,217 147,139
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص 130,585 129,520
کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری 136,026 134,917
کرمانشاه آمونیاک (مایع) 11,460 11,200
کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 9,847 9,722
مارون منو اتیلن گلایکول 38,128 34,999
مارون دی اتیلن گلایکول 33,864 31,844
مروارید منو اتیلن گلایکول 38,128 34,999
مروارید دی اتیلن گلایکول 33,864 31,844
فرساشیمی منو اتیلن گلایکول 38,128 34,999
فرساشیمی دی اتیلن گلایکول 33,864 31,844
*** قیمت تلفیقی
نرخ ارز: 42742 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖