عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۱.۱۳ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه‎شنبه 13 بهمن 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 2,499 0 33,957 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/11/19
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 690 0 33,957 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/19
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 990 0 37,310 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/19
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,982 0 37,310 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/11/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 59,278 پالت چوبی نقدی سلف 1394/11/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 154 0 27,556 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 0 28,402 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/12/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,508 0 28,402 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 29,810 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 29,810 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 29,810 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/11/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 110 0 30,061 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 352 0 30,061 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 26,585 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/12/01
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,518 0 26,585 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/28
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 26,585 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 26,585 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/11/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 500 0 38,532 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 550 4,400 38,532 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 500 0 38,532 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 500 0 38,711 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 470 0 37,850 کیسه نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,500 0 37,161 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 880 0 37,161 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 37,161 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 110 0 37,161 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,016 0 37,161 سایر نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,016 0 37,161 سایر نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 2,500 38,728 کیسه نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 36,116 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 0 36,116 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 990 0 34,202 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 600 0 34,890 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 0 34,890 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 77 0 34,202 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,012 2,002 34,202 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 506 0 34,890 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 300 0 35,570 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 35,570 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 500 3,500 36,744 کیسه نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 1,012 0 36,744 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1,100 0 36,744 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,452 0 36,744 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/19
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 638 0 36,744 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 200 0 36,953 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 200 0 36,953 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 200 0 36,228 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن انبساطی SE2000 بانیار پلیمر گنبد 200 0 42,000 کیسه نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن انبساطی SE3000 بانیار پلیمر گنبد 200 0 42,000 کیسه نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن انبساطی SE4000 بانیار پلیمر گنبد 200 0 42,000 کیسه نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 1,500 0 40,171 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 1,500 0 40,567 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 880 0 36,320 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 990 0 36,320 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 210 0 36,320 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 105 0 30,121 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 252 0 30,121 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,012 0 30,121 پالت چوبی نقدی سلف 1394/11/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 2,002 0 30,121 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 1,512 0 30,121 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/24
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 147 0 30,121 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 210 0 30,121 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 504 0 30,121 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 420 0 30,121 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/18
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 2,000 0 23,770 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,991 0 21,610 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 0 21,610 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 1,980 21,610 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 200 0 23,770 پالت چوبی نقدی سلف 1394/12/13

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 74,000 ریال 2000 2.7% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 60,400 ریال 400 0.66% نمودار و آرشیو
020 59,500 ریال 400 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 59,500 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,700 ریال 400 0.74% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 60,300 ریال 1000 1.66% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 59,500 ریال 600 1.01% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,800 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,100 ریال 500 1.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,400 ریال 400 0.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 71,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال -1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖