تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۱.۱۳ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه‎شنبه 13 بهمن 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 2,499 0 33,957 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/11/19
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 690 0 33,957 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/19
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 990 0 37,310 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/19
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,982 0 37,310 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/11/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 59,278 پالت چوبی نقدی سلف 1394/11/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 154 0 27,556 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 0 28,402 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/12/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,508 0 28,402 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 29,810 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 29,810 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 29,810 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/11/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 110 0 30,061 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 352 0 30,061 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 26,585 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/12/01
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,518 0 26,585 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/28
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 26,585 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 26,585 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/11/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 500 0 38,532 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 550 4,400 38,532 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 500 0 38,532 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 500 0 38,711 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 470 0 37,850 کیسه نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,500 0 37,161 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 880 0 37,161 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 37,161 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 110 0 37,161 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,016 0 37,161 سایر نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,016 0 37,161 سایر نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 2,500 38,728 کیسه نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 36,116 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 0 36,116 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 990 0 34,202 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 600 0 34,890 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 0 34,890 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 77 0 34,202 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,012 2,002 34,202 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 506 0 34,890 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 300 0 35,570 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 35,570 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 500 3,500 36,744 کیسه نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 1,012 0 36,744 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1,100 0 36,744 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,452 0 36,744 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/19
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 638 0 36,744 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 200 0 36,953 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 200 0 36,953 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 200 0 36,228 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن انبساطی SE2000 بانیار پلیمر گنبد 200 0 42,000 کیسه نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن انبساطی SE3000 بانیار پلیمر گنبد 200 0 42,000 کیسه نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن انبساطی SE4000 بانیار پلیمر گنبد 200 0 42,000 کیسه نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 1,500 0 40,171 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 1,500 0 40,567 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 880 0 36,320 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 990 0 36,320 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 210 0 36,320 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 105 0 30,121 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 252 0 30,121 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,012 0 30,121 پالت چوبی نقدی سلف 1394/11/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 2,002 0 30,121 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 1,512 0 30,121 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/24
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 147 0 30,121 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 210 0 30,121 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 504 0 30,121 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 420 0 30,121 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/18
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 2,000 0 23,770 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,991 0 21,610 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 0 21,610 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 1,980 21,610 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 200 0 23,770 پالت چوبی نقدی سلف 1394/12/13

قیمت مواداولیه؛ ۵ بهمن ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 42,700 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 42,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 42,600 ریال -700 1.62% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,450 ریال -150 0.34% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,250 ریال -250 0.57% نمودار و آرشیو
5110 44,150 ریال -450 1.01% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 42,600 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,100 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 42,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 50,700 ریال 200 0.39% نمودار و آرشیو
020 50,650 ریال 250 0.49% نمودار و آرشیو
Lf190 49,000 ریال -150 0.31% نمودار و آرشیو
52518 42,700 ریال -800 1.84% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 47,200 ریال -400 0.84% نمودار و آرشیو
2420h 48,400 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
2420d 43,800 ریال نمودار و آرشیو
2420K 48,200 ریال 50 0.1% نمودار و آرشیو
2102 48,500 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 53,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 60,000 ریال 14000 23.33% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 46,850 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 46,500 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 47,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 48,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 47,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 47,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 47,500 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
C30s 44,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,200 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid 51,500 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
781 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 43,500 ریال -400 0.91% نمودار و آرشیو
821 45,400 ریال 400 0.88% نمودار و آرشیو
825 43,500 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
5030 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 47,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 45,000 ریال -2500 5.26% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 85,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 82,500 ریال -3500 4.07% نمودار و آرشیو
10415 84,000 ریال -2000 2.33% نمودار و آرشیو
R40maron 48,000 ریال -5000 9.43% نمودار و آرشیو
R60 48,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 46,500 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
RP340 46,000 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 45,800 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
440L 46,000 ریال -600 1.29% نمودار و آرشیو
MR230 50,500 ریال -2500 4.72% نمودار و آرشیو
ZR230 50,500 ریال -2500 4.72% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 85,300 ریال -700 0.81% نمودار و آرشیو
332C 52,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 46,000 ریال -10500 18.58% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,400 ریال -100 0.26% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 37,500 ریال -1100 2.85% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 39,100 ریال -200 0.51% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 58,000 ریال 1000 1.72% نمودار و آرشیو
EPS 300 59,300 ریال 1300 2.19% نمودار و آرشیو
EPS 400 58,000 ریال 1000 1.72% نمودار و آرشیو
510L Arak 45,100 ریال نمودار و آرشیو
5620 60,000 ریال 4000 6.67% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 92,500 ریال 2500 2.7% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 68,000 ریال 19500 28.68% نمودار و آرشیو
J740 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 67,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 48,500 ریال نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP 56,300 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو