پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۱.۱۳ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه‎شنبه 13 بهمن 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 2,499 0 33,957 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/11/19
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 690 0 33,957 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/19
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 990 0 37,310 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/19
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,982 0 37,310 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/11/19
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 59,278 پالت چوبی نقدی سلف 1394/11/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 154 0 27,556 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 0 28,402 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/12/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,508 0 28,402 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 29,810 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 29,810 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 0 29,810 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/11/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 110 0 30,061 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/01
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 352 0 30,061 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 26,585 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/12/01
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,518 0 26,585 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/28
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 26,585 جامبوبگ نقدی سلف 1394/12/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 0 26,585 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/11/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 500 0 38,532 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 550 4,400 38,532 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 500 0 38,532 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 500 0 38,711 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 470 0 37,850 کیسه نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,500 0 37,161 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 880 0 37,161 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 0 37,161 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/21
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 110 0 37,161 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,016 0 37,161 سایر نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,016 0 37,161 سایر نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 500 2,500 38,728 کیسه نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3,000 0 36,116 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 220 0 36,116 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 990 0 34,202 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 600 0 34,890 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 0 34,890 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 77 0 34,202 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 1,012 2,002 34,202 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 506 0 34,890 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 300 0 35,570 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 35,570 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 500 3,500 36,744 کیسه نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 1,012 0 36,744 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1,100 0 36,744 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,452 0 36,744 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/19
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 638 0 36,744 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 200 0 36,953 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 200 0 36,953 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 200 0 36,228 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن انبساطی SE2000 بانیار پلیمر گنبد 200 0 42,000 کیسه نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن انبساطی SE3000 بانیار پلیمر گنبد 200 0 42,000 کیسه نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن انبساطی SE4000 بانیار پلیمر گنبد 200 0 42,000 کیسه نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 1,500 0 40,171 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 1,500 0 40,567 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 880 0 36,320 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 990 0 36,320 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 210 0 36,320 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی 105 0 30,121 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 252 0 30,121 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,012 0 30,121 پالت چوبی نقدی سلف 1394/11/28
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 2,002 0 30,121 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 1,512 0 30,121 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/24
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 147 0 30,121 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 210 0 30,121 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 504 0 30,121 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/18
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 420 0 30,121 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/18
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 2,000 0 23,770 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,991 0 21,610 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 0 21,610 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/18
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 1,980 21,610 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/18
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 200 0 23,770 پالت چوبی نقدی سلف 1394/12/13

قیمت مواداولیه؛ ۲ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,700 ریال 200 0.49% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 42,900 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr - نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,100 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
5110 42,300 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,700 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,700 ریال 200 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,400 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
0075 47,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 44,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 44,650 ریال -250 0.56% نمودار و آرشیو
2420h 44,100 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2102 44,000 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 40,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,150 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,200 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 43,850 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 43,300 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 42,500 ریال 800 1.88% نمودار و آرشیو
C30s 42,700 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,600 ریال 1200 2.12% نمودار و آرشیو
1540 48,500 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
781 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 41,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 41,500 ریال 200 0.48% نمودار و آرشیو
825 41,300 ریال 200 0.48% نمودار و آرشیو
5030 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 42,500 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
552R Jam 44,800 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 42,400 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 42,400 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 44,700 ریال 700 1.57% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 65,800 ریال -200 0.3% نمودار و آرشیو
10415 65,000 ریال -500 0.76% نمودار و آرشیو
R40maron 49,000 ریال نمودار و آرشیو
R60 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 58,000 ریال -2000 3.33% نمودار و آرشیو
RP340 44,100 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 49,000 ریال 3500 7.14% نمودار و آرشیو
440L 46,200 ریال -1200 2.53% نمودار و آرشیو
MR230 44,200 ریال 700 1.58% نمودار و آرشیو
ZR230 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 58,100 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
332C 45,800 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 32,400 ریال -200 0.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 32,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 33,400 ریال 100 0.3% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 41,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 53,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 400 52,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak 42,200 ریال نمودار و آرشیو
5620 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 58,100 ریال -100 0.17% نمودار و آرشیو
1922 42,400 ریال 600 1.42% نمودار و آرشیو
MR1600 49,000 ریال 3500 7.14% نمودار و آرشیو
J740 58,500 ریال -2000 3.31% نمودار و آرشیو
R200 56,300 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
2004Tc 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 46,000 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
52518 40,800 ریال 200 0.49% نمودار و آرشیو
Hi500 39,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak 49,300 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو