معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۷.۱۸ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ یکشنبه 18 مهرماه 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 بندرامام سلف 44,895 44,895 44,895 44,895 294 588 294 1395/08/02
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندرامام نقدی 48,367 48,367 48,367 48,367 300 220 220 1395/07/25
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 تخت جمشید نقدی 48,367 48,367 48,367 48,367 504 101 101 1395/07/25
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 تخت جمشید نقدی (مچینگ) 48,367 48,367 48,367 48,367 0 101 101 1395/07/25
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 تندگویان سلف 28,626 30,269 30,312 30,333 132 990 132 1395/08/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 تندگویان سلف 29,505 29,608 29,874 30,399 1,012 2,596 1,012 1395/08/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 تندگویان سلف 29,505 30,709 30,709 30,709 55 231 55 1395/08/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 تندگویان سلف 30,968 31,011 31,291 32,555 2,002 3,014 2,002 1395/08/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 تندگویان سلف 30,968 30,968 31,011 31,777 1,012 1,518 1,012 1395/08/16
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 تندگویان سلف 28,149 28,459 29,112 30,259 1,496 3,278 1,496 1395/08/16
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 تندگویان سلف 28,149 28,149 28,149 28,149 1,210 1,210 1,210 1395/08/16
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA امیرکبیر نقدی 37,979 39,669 39,906 40,201 2,200 5,588 2,200 1395/07/25
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA شازند نقدی 37,979 38,623 38,773 39,609 1,500 2,440 1,500 1395/07/25
پلی اتیلن سبک خطی 22402 مهاباد نقدی 37,979 37,979 37,979 37,979 480 36 36 1395/07/25
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ جم نقدی 39,174 39,174 39,174 39,174 495 330 308 1395/07/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندرامام نقدی 39,574 42,060 42,265 42,509 1,000 3,090 1,000 1395/07/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 آریا ساسول نقدی 39,574 39,574 39,574 39,574 1,430 1,188 1,122 1395/07/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 آریا ساسول نقدی (مچینگ) 39,574 39,574 39,574 39,574 0 308 308 1395/07/25
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندرامام نقدی 39,574 40,129 40,293 40,879 1,000 1,980 1,000 1395/07/25
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 لاله نقدی 39,574 39,574 39,574 39,574 440 22 22 1395/07/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 لاله نقدی 42,344 42,344 42,344 42,344 410 389 389 1395/07/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 لاله نقدی (مچینگ) 42,344 42,344 42,344 42,344 0 22 22 1395/07/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 لاله نقدی 39,574 39,574 39,574 39,574 1,015 497 367 1395/07/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 لاله نقدی (مچینگ) 39,574 39,574 39,574 39,574 0 22 22 1395/07/26
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 امیرکبیر نقدی 37,566 38,719 38,991 39,769 2,000 3,560 2,000 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شازند نقدی 37,485 38,357 38,649 39,309 1,500 2,100 1,500 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندرامام نقدی 37,083 37,083 37,083 37,083 3,000 990 950 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 37,083 37,083 37,083 37,083 1,920 504 312 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 37,083 37,083 37,083 37,083 0 72 72 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J مهر نقدی 34,675 36,419 36,649 37,339 88 374 88 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54404UV لرستان نقدی 35,352 35,352 35,352 35,352 960 96 96 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA تبریز نقدی 36,235 40,669 41,042 41,808 600 1,550 600 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام نقدی 36,913 38,423 39,011 40,088 506 1,342 506 1395/07/25
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 آریا ساسول نقدی 36,913 37,559 37,779 39,009 1,166 1,738 1,166 1395/07/25
پلی استایرن انبساطی 200 تبریز نقدی 40,187 48,777 48,883 48,910 100 240 100 1395/07/25
پلی استایرن انبساطی 300 تبریز نقدی 40,187 44,699 46,655 48,310 100 210 100 1395/07/25
پلی استایرن انبساطی 400 تبریز نقدی 39,016 41,001 41,412 41,669 50 100 50 1395/07/25
پلی استایرن معمولی 1540 تبریز نقدی 41,213 42,889 43,626 44,309 300 650 300 1395/07/25
پلی استایرن معمولی 1540 تبریز سلف 41,213 42,569 42,730 43,000 300 670 300 1395/08/09
پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز نقدی 42,447 48,567 49,278 51,000 300 1,160 300 1395/07/25
پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز سلف 42,447 48,129 48,245 48,333 300 640 300 1395/08/09
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم سلف 37,566 37,566 37,566 37,566 1,980 1,342 1,254 1395/08/09
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم سلف (مچینگ) 37,566 37,566 37,566 37,566 0 726 726 1395/08/09
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند نقدی 37,566 41,322 41,322 41,322 300 11,720 300 1395/07/25
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 38,243 39,505 39,613 39,645 220 682 220 1395/07/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 37,566 37,888 38,256 38,555 210 315 210 1395/07/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی نقدی 32,587 32,587 32,587 32,587 210 189 189 1395/07/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 32,587 32,587 32,587 32,587 0 21 21 1395/07/25
پلی پروپیلن نساجی 1102L رجال نقدی 32,587 34,280 34,518 35,339 651 1,848 651 1395/07/25
پلی پروپیلن نساجی C30S مارون نقدی 32,587 35,400 35,425 35,449 220 1,144 220 1395/07/25
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 32,587 34,459 35,170 35,845 770 2,134 770 1395/07/25
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 32,587 34,729 35,098 35,845 770 2,948 770 1395/07/25
پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند نقدی 34,281 37,709 37,709 37,709 160 300 160 1395/07/25
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پلی نار نقدی 32,587 34,939 35,281 35,509 800 1,960 800 1395/07/25
پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون نقدی 32,587 32,929 33,577 34,019 220 506 220 1395/07/25
پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون نقدی 32,587 33,819 34,599 35,845 2,024 5,104 2,024 1395/07/25
پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون سلف 32,587 33,119 33,303 33,889 3,036 4,840 3,036 1395/08/03
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 32,587 33,888 34,414 35,028 504 1,638 504 1395/07/25
پلی وینیل کلراید E6834 اروند نقدی 31,280 31,280 31,280 31,280 242 22 22 1395/07/25
پلی وینیل کلراید S65 اروند نقدی 28,963 28,963 28,989 29,309 2,002 2,112 2,002 1395/07/25
پلی وینیل کلراید S65 اروند سلف 28,963 28,963 28,963 28,963 1,518 968 858 1395/08/16
پلی وینیل کلراید S65 اروند نقدی 28,963 28,963 28,963 28,963 1,000 540 300 1395/07/25
پلی وینیل کلراید S65 اروند سلف (مچینگ) 28,963 28,963 28,963 28,963 0 110 110 1395/08/16
پلی وینیل کلراید S65 اروند نقدی (مچینگ) 28,963 28,963 28,963 28,963 0 20 20 1395/07/25
پلی وینیل کلراید S65 آبادان نقدی 28,963 28,963 28,963 28,963 500 140 40 1395/07/25
پلی وینیل کلراید S65 بندرامام سلف 28,963 28,963 28,963 28,963 1,496 1,562 1,430 1395/08/02
پلی وینیل کلراید S65 بندرامام سلف (مچینگ) 28,963 28,963 28,963 28,963 0 66 66 1395/08/02

قیمت مواداولیه؛ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 62,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 62,500 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 62,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 62,400 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 62,400 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 62,700 ریال 100 0.16% نمودار و آرشیو
5110 62,800 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 62,500 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 62,300 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
0075 - نمودار و آرشیو
020 58,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 58,500 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 54,200 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,900 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
2420h 57,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 57,900 ریال -100 0.17% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 57,300 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Arak 74,500 ریال 500 0.67% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf 75,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 64,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 85,000 ریال -1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 77,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 75,000 ریال 200 0.27% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 64,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 70,200 ریال 200 0.28% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 66,800 ریال 300 0.45% نمودار و آرشیو
ZR230 66,800 ریال 300 0.45% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 78,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 55,200 ریال 8400 15.22% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 54,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 47,000 ریال 400 0.85% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 46,000 ریال 500 1.09% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 47,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 51,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 49,200 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 107,200 ریال -200 0.19% نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖