تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۲.۲۸ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 42,261 42,261 42,261 42,261 501 100 100
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 42,261 504 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 47,744 47,744 47,744 47,744 400 60 60
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 47,744 504 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 47,133 51,846 51,846 51,846 100 280 100
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان سلف 30,039 31,299 31,460 31,701 55 286 55
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 30,962 32,180 32,453 32,601 506 2,640 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 30,962 31,555 31,738 32,000 396 814 396
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 32,497 32,497 32,497 32,497 2,002 1,870 1,870
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 32,497 32,497 32,497 32,497 0 132 132
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 32,497 32,497 32,497 32,497 1,518 528 44
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 32,497 32,497 32,497 32,497 0 286 286
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 32,770 836 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 27,778 27,779 27,783 27,798 1,518 1,540 1,518
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 27,778 27,778 27,778 27,778 1,012 1,496 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 27,778 27,778 27,778 27,778 1,012 198 198
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 27,778 27,778 27,778 27,778 0 44 44
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 37,945 41,739 41,739 41,739 330 1,628 330
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,599 38,599 38,599 38,599 4,400 550 352
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 38,599 38,599 38,599 38,599 0 242 242
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر نقدی 37,879 37,879 37,879 37,879 200 60 60
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد نقدی 38,599 480 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 37,292 41,021 41,021 41,021 500 4,730 500
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 37,292 37,292 37,292 37,292 990 682 682
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 37,292 37,292 37,292 37,292 0 308 308
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 37,292 40,444 40,763 41,021 500 2,440 500
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 37,292 40,220 40,367 41,021 518 2,743 518
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 37,292 39,311 39,453 40,009 518 2,182 518
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 40,292 41,789 42,024 42,899 1,000 3,590 1,000
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 37,085 37,085 37,085 37,085 960 288 288
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 37,085 37,085 37,085 37,085 0 240 240
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم نقدی 37,085 38,219 38,226 38,489 1,012 2,068 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 35,673 35,673 35,673 35,673 506 132 110
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 35,673 35,673 35,673 35,673 0 154 154
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 35,020 36,219 36,290 36,999 1,012 3,663 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف 35,020 35,022 35,062 35,157 3,000 3,120 3,000
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 36,770 39,709 39,955 40,447 400 1,580 400
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 36,812 36,812 36,812 36,812 440 242 110
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 36,812 36,812 36,812 36,812 0 330 330
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 36,812 38,449 38,588 38,888 1,408 3,069 1,408
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 36,812 36,812 36,812 36,812 660 132 44
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 36,812 36,812 36,812 36,812 0 22 22
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 40,055 44,409 44,674 44,809 100 220 100
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 40,055 40,055 40,055 40,055 200 170 140
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 40,055 40,055 40,055 40,055 0 60 60
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 39,270 39,370 39,478 39,619 50 80 50
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 41,882 43,559 44,267 53,019 650 1,880 650
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 43,253 52,169 52,318 53,200 700 1,780 700
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 38,704 38,704 38,704 38,704 1,012 220 154
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 38,704 38,704 38,704 38,704 0 528 528
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 38,704 41,599 41,947 42,574 252 1,281 252
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 35,110 35,110 35,110 35,110 126 84 84
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 33,150 33,150 33,150 33,150 550 550 550
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار نقدی 34,206 34,206 34,206 34,206 300 40 40
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 32,823 32,823 32,823 32,823 220 110 44
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 32,823 32,823 32,823 32,823 0 176 176
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 32,823 32,823 32,835 33,444 1,320 1,342 1,320
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی سلف 32,823 32,823 32,823 32,823 504 357 147
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 32,823 32,823 32,823 32,823 357 63 63
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 32,823 32,823 32,823 32,823 0 294 294
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 28,660 28,660 28,660 28,660 3,740 22 22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 26,055 30,123 30,341 30,900 600 2,420 600
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 26,055 28,619 28,797 30,333 3,003 7,722 3,003

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖