قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۰۸.۰۹ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/08/09 نرخ ارز: 35920 ریال
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/07/25 درصد تغییر
پتروشیمی ارومیه کریستال ملامین 39,072 38,966 0
پتروشیمی اروند سود کاستیک 4,980 4,786 0
پتروشیمی اروند VCM 25,017
پتروشیمی امیرکبیر برش سنگین 9,504 9,315 0
پتروشیمی برزویه آروماتیک سنگین 18,484 18,470 0
پتروشیمی برزویه ارتوزایلن99.5% 23,547 21,959 0
پتروشیمی برزویه زایلین مخلوط 21,856 22,053 -0
پتروشیمی برزویه بنزن 20,270 19,981 0
پتروشیمی برزویه پارازایلین 25,491 25,235 0
پتروشیمی بندرامام گاز بوتان صنعتی 12,626 12,592 0
پتروشیمی بندرامام گاز پروپان صنعتی 11,602 11,571 0
پتروشیمی بندرامام بنزن 20,270 19,981 0
پتروشیمی بندرامام زایلین مخلوط 21,856 22,053 -0
پتروشیمی بندرامام گاز مایع صنعتی 12,216 12,388 -0
پتروشیمی بندرامام سود کاستیک 4,980 4,786 0
پتروشیمی بوعلی سینا آروماتیک سنگین 18,484 18,470 0
پتروشیمی بوعلی سینا ارتوزایلن 23,665 22,070 0
پتروشیمی بوعلی سینا بنزن 20,270 19,981 0
پتروشیمی بوعلی سینا پارازایلین 25,491 25,235 0
پتروشیمی بوعلی سینا زایلین مخلوط 21,856 22,053 -0
پتروشیمی بیستون الکیل بنزن خطی 36,342 36,414 -0
پتروشیمی پارس استایرن منومر 33,791 32,722 0
پتروشیمی پارس پنتان پلاس 13,080 12,608 0
پتروشیمی تندگویان اسید ترفتالیک 21,880 22,006 -0
پتروشیمی جم برش سنگین 9,504 9,315 0
پتروشیمی خراسان آمونیاک (گاز) 3,122 3,173 -0
پتروشیمی خراسان آمونیاک (مایع) 3,122 3,173 -0
پتروشیمی خراسان محلول آمونیاک 781 793 -0
پتروشیمی خراسان اوره پریل 7,260 6,960 0
پتروشیمی خراسان کریستال ملامین 39,072 38,966 0
پتروشیمی رازی گوگرد 2,534 2,501 0
پتروشیمی رازی محلول آمونیاک4/5% 141 143 -0
پتروشیمی رازی دی آمونیوم فسفات 10,954 11,069 -0
پتروشیمی رازی اوره صنعتی گرانوله 6,978 6,772 0
پتروشیمی زاگرس متانول 7,130 6,540 0
پتروشیمی شازند برش سنگین 9,504 9,315 0
پتروشیمی شازند تری اتانول آمین 36,683 36,584 0
پتروشیمی شازند دی اتانول آمین 33,783 33,436 0
پتروشیمی شازند منو اتیلن گلایکول 20,611 19,687 0
پتروشیمی شازند دی اتیلن گلایکول 21,711 21,831 -0
پتروشیمی شازند منو اتانول آمین 34,124 33,436 0
پتروشیمی شازند منو اتیلن گلایکول 20,611 19,687 0
پتروشیمی شازند ایزوبوتانل 19,963 18,803 0
پتروشیمی شازند نرمال بوتانول 22,564 21,610 0
پتروشیمی شازند دی اتیل هگزانول 25,593 25,013 0
پتروشیمی شازند منومر وینیل استات 23,332 23,184 0
پتروشیمی شازند دی اتیل هگزانول 25,593 27,447 -0
پتروشیمی شازند منومر وینیل استات
پتروشیمی شيراز متانول 7,130 6,540 0
پتروشیمی شیراز آمونیاک (گاز) 3,122 3,173 -0
پتروشیمی شیراز آمونیاک (مایع) 3,122 3,173 -0
پتروشیمی شیراز اوره پریل 7,260 6,960 0
پتروشیمی شیراز محلول آمونیاک 781 793 -0
پتروشیمی شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 4,453 4,237 0
پتروشیمی فن آوران اسید استیک 12,626 11,401 0
پتروشیمی فن آوران متانول 7,130 6,540 0
پتروشیمی کارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 129,671 92,311 0
پتروشیمی کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI 63,983 59,556 0
پتروشیمی کرمانشاه آمونیاک (مایع) 3,122 3,173 -0
پتروشیمی کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 6,978 6,772 0
پتروشیمی مارون دی اتیلن گلایکول 21,711 21,831 -0
پتروشیمی مارون منو اتیلن گلایکول 20,611 19,687 0
فرساشیمی دی اتیلن گلایکول 21,711 21,831 -0
فرساشیمی منو اتیلن گلایکول 20,611 19,687 0
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/08/09
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/07/25 درصد تغییر
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 41,024 39,935 3
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 41,024 39,935 3
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 41,707 40,616 3
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 41,707 40,616 3
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 36,791 36,475 1
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 36,876 36,577 1
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5111 36,876 36,577 1
اروند پلی وینیل کلراید S6532 30,171 29,154 3
اروند پلی وینیل کلراید S7042 33,189 32,069 3
اروند پلی وینیل کلراید E7242 32,585 31,486 3
اروند پلی وینیل کلراید E7244 32,585 31,486 3
اروند پلی وینیل کلراید E6834 32,585 31,486 3
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 41,024 39,935 3
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 44,511 43,329 3
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 36,876 36,577 1
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 38,063 37,479 2
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 38,022 37,766 1
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 39,650 39,538 0
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 35,345 34,930 1
آبادان پلی وینیل کلراید S57 33,189 32,069 3
آبادان پلی وینیل کلراید S60 31,680 30,612 3
آبادان پلی وینیل کلراید S65 30,171 29,154 3
آبادان پلی وینیل کلراید S70 33,189 32,069 3
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 59,662 55,141 8
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 60,855 56,244 8
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 54,853 50,998 8
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 35,345 34,930 1
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 36,027 35,611 1
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 36,791 36,475 1
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 41,024 39,935 3
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 41,024 39,935 3
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 31,680 30,612 3
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 30,171 29,154 3
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 33,189 32,069 3
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP332L 32,719 32,631 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 33,060 32,971 0
پلی پروپیلن جم HP422H 33,231 32,971 1
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 32,719 32,631 0
پلی پروپیلن جم HP 502P 32,719 32,631 0
پلی پروپیلن جم HP 552R 32,719 32,631 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 32,719 32,631 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 37,565 37,634 -0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 37,565 37,634 -0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 37,565 37,634 -0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 38,589 38,314 1
پلی پروپیلن جم HP 564 S 34,425 34,332 0
پلی پروپیلن جم EP3130UV 40,056 39,948 0
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 32,719 32,631 0
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 32,719 32,631 0
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 32,719 32,631 0
پلی نار P-CR-380 33,914 33,822 0
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 42,192 41,244 2
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 40,512 39,619 2
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 38,486 37,638 2
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 36,461 35,657 2
تبریز ABS 55,656 53,451 4
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 40,930 40,206 2
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 40,930 40,206 2
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 40,930 40,206 2
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 39,737 39,035 2
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 37,102 36,436 2
تبریز EPS Oversize 37,102 36,436 2
تبریز EPS Fine 34,876 34,250 2
تبریز EPS SuperFine 34,876 34,250 2
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 38,022 37,766 1
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 39,220 38,957 1
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 38,022 37,766 1
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 38,705 38,447 1
تبریز پلی اتیلن دورانی 3840 36,935 36,502 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 35,345 34,930 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 36,027 35,611 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 35,345 34,930 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 36,027 35,611 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 37,465 37,026 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 36,783 36,345 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 36,076 35,647 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 36,759 36,328 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 35,345 34,930 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 36,027 35,611 1
بانیار EPS 100-FR 42,621 41,898 2
بانیار EPS 200-FR 42,621 41,898 2
بانیار EPS 300-FR 42,621 41,898 2
بانیار EPS 400-FR 41,785 41,076 2
بانیار EPS 500-FR 39,047 38,376 2
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 40,512 39,619 2
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 38,486 37,638 2
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 36,791 36,475 1
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 36,791 36,475 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 35,345 34,930 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 36,027 35,611 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 35,345 34,930 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 36,027 35,611 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 35,345 34,930 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 36,027 35,611 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 35,345 34,930 1
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 38,063 37,479 2
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 39,650 39,538 0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 41,000 40,519 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 41,792 41,309 1
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 38,582 38,278 1
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 36,935 36,502 1
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 38,022 37,766 1
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 39,220 38,957 1
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 36,582 36,153 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 35,345 34,930 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 36,027 35,611 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 35,345 34,930 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 36,027 35,611 1
خوزستان PGPC 1822 75,482 74,428 1
خوزستان PGPC 0712 75,482 74,428 1
خوزستان PGPC 1218 75,482 74,428 1
خوزستان PGPC 0407 75,482 74,428 1
خوزستان PGPC 2230 75,482 74,428 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 58,697 58,538 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 45,559 45,436 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 45,559 45,436 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 58,697 58,538 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 58,697 58,538 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 58,697 58,538 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 58,697 58,538 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 64,498 64,324 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 SPL 61,324 61,159 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 37,565 37,634 -0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 32,719 32,631 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 32,719 32,631 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 32,719 32,631 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 32,719 32,631 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 32,719 32,631 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 32,719 32,631 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 33,060 32,971 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 32,719 32,631 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 32,719 32,631 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 32,719 32,631 0
شازند PP-R270G 37,565 37,634 -0
شازند PP-EP2X CI 37,565 37,634 -0
شازند PP-EP2X CE 37,565 37,634 -0
شازند PP-ARP 230 37,565 37,634 -0
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 34,425 34,332 0
شازند PP R 40 37,565 37,634 -0
شازند PP R 60 37,565 37,634 -0
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 32,719 32,631 0
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 32,719 32,631 0
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 32,719 32,631 0
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 33,914 33,822 0
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 32,719 32,631 0
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 35,345 34,930 1
شازند *HD-EX3(PE80) 37,674 37,398 1
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 36,876 36,577 1
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 36,791 36,475 1
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 36,759 36,328 1
شازند PBR 61,150 58,433 5
شازند PBR -1210S 65,928 63,197 4
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 39,220 38,957 1
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 38,022 37,766 1
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 38,022 37,766 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 32,431 32,390 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 32,431 32,390 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 32,161 32,120 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 32,161 32,120 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800 31,422 31,382 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG805 31,422 31,382 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 30,642 30,602 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 30,642 30,602 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG761 30,197 30,159 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 29,729 29,691 0
شهیدتند گویان PET آمورف 30,197 30,159 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 28,362 28,285 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 28,362 28,285 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG621 27,939 27,864 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TGSB 29,502 29,422 0
غدیر پلی وینیل کلراید S65 30,171 29,154 3
غدیر پلی وینیل کلراید S57 33,189 32,069 3
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 41,024 39,935 3
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 41,024 39,935 3
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 41,707 40,616 3
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 41,024 39,935 3
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 41,024 39,935 3
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 41,024 39,935 3
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 41,024 39,935 3
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 44,511 43,329 3
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 36,876 36,577 1
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 35,345 34,930 1
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 36,027 35,611 1
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 32,719 32,631 0
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 32,719 32,631 0
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 32,719 32,631 0
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 32,719 32,631 0
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 32,719 32,631 0
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 32,719 32,631 0
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 32,719 32,631 0
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 32,719 32,631 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 32,719 32,631 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 37,565 37,634 -0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 33,060 32,971 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 32,719 32,631 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 32,719 32,631 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 37,565 37,634 -0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 34,767 34,673 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 33,060 32,971 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 37,565 37,634 -0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 37,565 37,634 -0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 37,565 37,634 -0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 32,719 32,631 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 32,719 32,631 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 32,719 32,631 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 33,060 32,971 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 32,719 32,631 0
نوید زرشیمی ZH 422 H 33,231 32,971 1
نوید زرشیمی ZR 340R 38,589 38,314 1
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 36,876 36,577 1
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 55,656 53,451 4
قائد بصیر ABS 75 65,335 62,747 4
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 35,345 34,930 1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 36,027 35,611 1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 35,345 34,930 1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 36,027 35,611 1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 36,791 36,475 1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 38,582 38,278 1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 36,876 36,577 1
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 36,027 35,611 1
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 35,345 34,930 1
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 36,027 35,611 1
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 38,022 37,766 1
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 38,022 37,766 1
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 38,022 37,766 1
تخت جمشید لاتکس 16,880 15,601 8
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 40,512 39,619 2
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3500ریال اضافه می گردد
نرخ ارز: 35920 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 72,000 ریال -800 1.1% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 72,000 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 73,600 ریال 600 0.82% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 73,300 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 75,300 ریال -16300 17.79% نمودار و آرشیو
0075 68,500 ریال -300 0.44% نمودار و آرشیو
020 66,500 ریال -300 0.45% نمودار و آرشیو
Lf190 65,600 ریال -400 0.61% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 61,000 ریال -1900 3.02% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 61,800 ریال -600 0.96% نمودار و آرشیو
2420h 62,800 ریال 300 0.48% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 62,800 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 63,000 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 62,200 ریال 300 0.48% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 76,800 ریال -200 0.26% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 86,300 ریال 300 0.35% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 96,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 77,000 ریال -600 0.77% نمودار و آرشیو
1551 76,500 ریال -500 0.65% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 86,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 77,600 ریال -400 0.51% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 80,500 ریال 1000 1.24% نمودار و آرشیو
ZR230 80,500 ریال 1000 1.24% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 78,500 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 49,000 ریال -436000 89.9% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 48,500 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 49,000 ریال -700 1.41% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 46,500 ریال 700 1.51% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 49,000 ریال 1500 3.06% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 48,200 ریال 1000 2.07% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 48,700 ریال 500 1.03% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 46,200 ریال 1200 2.6% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 104,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖