تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۰۸.۰۹ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/08/09 نرخ ارز: 35920 ریال
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/07/25 درصد تغییر
پتروشیمی ارومیه کریستال ملامین 39,072 38,966 0
پتروشیمی اروند سود کاستیک 4,980 4,786 0
پتروشیمی اروند VCM 25,017
پتروشیمی امیرکبیر برش سنگین 9,504 9,315 0
پتروشیمی برزویه آروماتیک سنگین 18,484 18,470 0
پتروشیمی برزویه ارتوزایلن99.5% 23,547 21,959 0
پتروشیمی برزویه زایلین مخلوط 21,856 22,053 -0
پتروشیمی برزویه بنزن 20,270 19,981 0
پتروشیمی برزویه پارازایلین 25,491 25,235 0
پتروشیمی بندرامام گاز بوتان صنعتی 12,626 12,592 0
پتروشیمی بندرامام گاز پروپان صنعتی 11,602 11,571 0
پتروشیمی بندرامام بنزن 20,270 19,981 0
پتروشیمی بندرامام زایلین مخلوط 21,856 22,053 -0
پتروشیمی بندرامام گاز مایع صنعتی 12,216 12,388 -0
پتروشیمی بندرامام سود کاستیک 4,980 4,786 0
پتروشیمی بوعلی سینا آروماتیک سنگین 18,484 18,470 0
پتروشیمی بوعلی سینا ارتوزایلن 23,665 22,070 0
پتروشیمی بوعلی سینا بنزن 20,270 19,981 0
پتروشیمی بوعلی سینا پارازایلین 25,491 25,235 0
پتروشیمی بوعلی سینا زایلین مخلوط 21,856 22,053 -0
پتروشیمی بیستون الکیل بنزن خطی 36,342 36,414 -0
پتروشیمی پارس استایرن منومر 33,791 32,722 0
پتروشیمی پارس پنتان پلاس 13,080 12,608 0
پتروشیمی تندگویان اسید ترفتالیک 21,880 22,006 -0
پتروشیمی جم برش سنگین 9,504 9,315 0
پتروشیمی خراسان آمونیاک (گاز) 3,122 3,173 -0
پتروشیمی خراسان آمونیاک (مایع) 3,122 3,173 -0
پتروشیمی خراسان محلول آمونیاک 781 793 -0
پتروشیمی خراسان اوره پریل 7,260 6,960 0
پتروشیمی خراسان کریستال ملامین 39,072 38,966 0
پتروشیمی رازی گوگرد 2,534 2,501 0
پتروشیمی رازی محلول آمونیاک4/5% 141 143 -0
پتروشیمی رازی دی آمونیوم فسفات 10,954 11,069 -0
پتروشیمی رازی اوره صنعتی گرانوله 6,978 6,772 0
پتروشیمی زاگرس متانول 7,130 6,540 0
پتروشیمی شازند برش سنگین 9,504 9,315 0
پتروشیمی شازند تری اتانول آمین 36,683 36,584 0
پتروشیمی شازند دی اتانول آمین 33,783 33,436 0
پتروشیمی شازند منو اتیلن گلایکول 20,611 19,687 0
پتروشیمی شازند دی اتیلن گلایکول 21,711 21,831 -0
پتروشیمی شازند منو اتانول آمین 34,124 33,436 0
پتروشیمی شازند منو اتیلن گلایکول 20,611 19,687 0
پتروشیمی شازند ایزوبوتانل 19,963 18,803 0
پتروشیمی شازند نرمال بوتانول 22,564 21,610 0
پتروشیمی شازند دی اتیل هگزانول 25,593 25,013 0
پتروشیمی شازند منومر وینیل استات 23,332 23,184 0
پتروشیمی شازند دی اتیل هگزانول 25,593 27,447 -0
پتروشیمی شازند منومر وینیل استات
پتروشیمی شيراز متانول 7,130 6,540 0
پتروشیمی شیراز آمونیاک (گاز) 3,122 3,173 -0
پتروشیمی شیراز آمونیاک (مایع) 3,122 3,173 -0
پتروشیمی شیراز اوره پریل 7,260 6,960 0
پتروشیمی شیراز محلول آمونیاک 781 793 -0
پتروشیمی شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی 4,453 4,237 0
پتروشیمی فن آوران اسید استیک 12,626 11,401 0
پتروشیمی فن آوران متانول 7,130 6,540 0
پتروشیمی کارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) 129,671 92,311 0
پتروشیمی کارون متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI 63,983 59,556 0
پتروشیمی کرمانشاه آمونیاک (مایع) 3,122 3,173 -0
پتروشیمی کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله 6,978 6,772 0
پتروشیمی مارون دی اتیلن گلایکول 21,711 21,831 -0
پتروشیمی مارون منو اتیلن گلایکول 20,611 19,687 0
فرساشیمی دی اتیلن گلایکول 21,711 21,831 -0
فرساشیمی منو اتیلن گلایکول 20,611 19,687 0
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/08/09
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/07/25 درصد تغییر
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 41,024 39,935 3
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 41,024 39,935 3
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 41,707 40,616 3
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 41,707 40,616 3
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 36,791 36,475 1
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 36,876 36,577 1
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5111 36,876 36,577 1
اروند پلی وینیل کلراید S6532 30,171 29,154 3
اروند پلی وینیل کلراید S7042 33,189 32,069 3
اروند پلی وینیل کلراید E7242 32,585 31,486 3
اروند پلی وینیل کلراید E7244 32,585 31,486 3
اروند پلی وینیل کلراید E6834 32,585 31,486 3
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 41,024 39,935 3
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 44,511 43,329 3
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 36,876 36,577 1
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 38,063 37,479 2
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 38,022 37,766 1
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 39,650 39,538 0
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 35,345 34,930 1
آبادان پلی وینیل کلراید S57 33,189 32,069 3
آبادان پلی وینیل کلراید S60 31,680 30,612 3
آبادان پلی وینیل کلراید S65 30,171 29,154 3
آبادان پلی وینیل کلراید S70 33,189 32,069 3
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 59,662 55,141 8
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 60,855 56,244 8
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 54,853 50,998 8
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 35,345 34,930 1
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 36,027 35,611 1
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 36,791 36,475 1
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 41,024 39,935 3
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 41,024 39,935 3
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 31,680 30,612 3
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 30,171 29,154 3
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 33,189 32,069 3
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP332L 32,719 32,631 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 33,060 32,971 0
پلی پروپیلن جم HP422H 33,231 32,971 1
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 32,719 32,631 0
پلی پروپیلن جم HP 502P 32,719 32,631 0
پلی پروپیلن جم HP 552R 32,719 32,631 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 32,719 32,631 0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 37,565 37,634 -0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 37,565 37,634 -0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 37,565 37,634 -0
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 38,589 38,314 1
پلی پروپیلن جم HP 564 S 34,425 34,332 0
پلی پروپیلن جم EP3130UV 40,056 39,948 0
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 32,719 32,631 0
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 32,719 32,631 0
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 32,719 32,631 0
پلی نار P-CR-380 33,914 33,822 0
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 42,192 41,244 2
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 40,512 39,619 2
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 38,486 37,638 2
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 36,461 35,657 2
تبریز ABS 55,656 53,451 4
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 40,930 40,206 2
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 40,930 40,206 2
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 40,930 40,206 2
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 39,737 39,035 2
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 37,102 36,436 2
تبریز EPS Oversize 37,102 36,436 2
تبریز EPS Fine 34,876 34,250 2
تبریز EPS SuperFine 34,876 34,250 2
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 38,022 37,766 1
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 39,220 38,957 1
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 38,022 37,766 1
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 38,705 38,447 1
تبریز پلی اتیلن دورانی 3840 36,935 36,502 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 35,345 34,930 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 36,027 35,611 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 35,345 34,930 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 36,027 35,611 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 37,465 37,026 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 36,783 36,345 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 36,076 35,647 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 36,759 36,328 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 35,345 34,930 1
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 36,027 35,611 1
بانیار EPS 100-FR 42,621 41,898 2
بانیار EPS 200-FR 42,621 41,898 2
بانیار EPS 300-FR 42,621 41,898 2
بانیار EPS 400-FR 41,785 41,076 2
بانیار EPS 500-FR 39,047 38,376 2
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 40,512 39,619 2
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 38,486 37,638 2
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 36,791 36,475 1
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 36,791 36,475 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 35,345 34,930 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 36,027 35,611 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 35,345 34,930 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 36,027 35,611 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 35,345 34,930 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 36,027 35,611 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 35,345 34,930 1
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 38,063 37,479 2
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 39,650 39,538 0
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 41,000 40,519 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 41,792 41,309 1
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 38,582 38,278 1
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 36,935 36,502 1
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 38,022 37,766 1
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 39,220 38,957 1
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 36,582 36,153 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 35,345 34,930 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 36,027 35,611 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 35,345 34,930 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 36,027 35,611 1
خوزستان PGPC 1822 75,482 74,428 1
خوزستان PGPC 0712 75,482 74,428 1
خوزستان PGPC 1218 75,482 74,428 1
خوزستان PGPC 0407 75,482 74,428 1
خوزستان PGPC 2230 75,482 74,428 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 58,697 58,538 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 45,559 45,436 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 45,559 45,436 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 58,697 58,538 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 58,697 58,538 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 58,697 58,538 0
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 58,697 58,538 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 64,498 64,324 0
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 SPL 61,324 61,159 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 37,565 37,634 -0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 32,719 32,631 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 32,719 32,631 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 32,719 32,631 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 32,719 32,631 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 32,719 32,631 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 32,719 32,631 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 33,060 32,971 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 32,719 32,631 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 32,719 32,631 0
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 32,719 32,631 0
شازند PP-R270G 37,565 37,634 -0
شازند PP-EP2X CI 37,565 37,634 -0
شازند PP-EP2X CE 37,565 37,634 -0
شازند PP-ARP 230 37,565 37,634 -0
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 34,425 34,332 0
شازند PP R 40 37,565 37,634 -0
شازند PP R 60 37,565 37,634 -0
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 32,719 32,631 0
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 32,719 32,631 0
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 32,719 32,631 0
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 33,914 33,822 0
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 32,719 32,631 0
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 35,345 34,930 1
شازند *HD-EX3(PE80) 37,674 37,398 1
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 36,876 36,577 1
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 36,791 36,475 1
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 36,759 36,328 1
شازند PBR 61,150 58,433 5
شازند PBR -1210S 65,928 63,197 4
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 39,220 38,957 1
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 38,022 37,766 1
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 38,022 37,766 1
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 32,431 32,390 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 32,431 32,390 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 32,161 32,120 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 32,161 32,120 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800 31,422 31,382 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG805 31,422 31,382 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 30,642 30,602 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 30,642 30,602 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG761 30,197 30,159 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 29,729 29,691 0
شهیدتند گویان PET آمورف 30,197 30,159 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 28,362 28,285 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 28,362 28,285 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG621 27,939 27,864 0
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TGSB 29,502 29,422 0
غدیر پلی وینیل کلراید S65 30,171 29,154 3
غدیر پلی وینیل کلراید S57 33,189 32,069 3
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 41,024 39,935 3
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 41,024 39,935 3
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 41,707 40,616 3
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 41,024 39,935 3
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 41,024 39,935 3
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 41,024 39,935 3
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 41,024 39,935 3
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 44,511 43,329 3
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 36,876 36,577 1
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 35,345 34,930 1
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 36,027 35,611 1
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 32,719 32,631 0
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 32,719 32,631 0
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 32,719 32,631 0
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 32,719 32,631 0
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 32,719 32,631 0
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 32,719 32,631 0
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 32,719 32,631 0
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 32,719 32,631 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 32,719 32,631 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 37,565 37,634 -0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 33,060 32,971 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 32,719 32,631 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 32,719 32,631 0
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 37,565 37,634 -0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 34,767 34,673 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 33,060 32,971 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 37,565 37,634 -0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 37,565 37,634 -0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 37,565 37,634 -0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 32,719 32,631 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 32,719 32,631 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 32,719 32,631 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 33,060 32,971 0
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 32,719 32,631 0
نوید زرشیمی ZH 422 H 33,231 32,971 1
نوید زرشیمی ZR 340R 38,589 38,314 1
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 36,876 36,577 1
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 55,656 53,451 4
قائد بصیر ABS 75 65,335 62,747 4
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 35,345 34,930 1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 36,027 35,611 1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 35,345 34,930 1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 36,027 35,611 1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 36,791 36,475 1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 38,582 38,278 1
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 36,876 36,577 1
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 36,027 35,611 1
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 35,345 34,930 1
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 36,027 35,611 1
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 38,022 37,766 1
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 38,022 37,766 1
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 38,022 37,766 1
تخت جمشید لاتکس 16,880 15,601 8
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 40,512 39,619 2
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3500ریال اضافه می گردد
نرخ ارز: 35920 ریال

قیمت مواداولیه؛ ۷ تير ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 39,600 ریال -400 1% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,150 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,500 ریال -500 1.14% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,100 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
5110 42,700 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,200 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
0075 50,300 ریال -2400 4.55% نمودار و آرشیو
020 43,800 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
Lf190 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 39,150 ریال 150 0.38% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 - نمودار و آرشیو
2420h 43,500 ریال 500 1.15% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 43,400 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 49,100 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,100 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak - نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 46,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 45,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 45,000 ریال -400 0.88% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 47,500 ریال -500 1.04% نمودار و آرشیو
C30s 46,500 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 54,400 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
1540 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 41,100 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
785 39,400 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
821 42,300 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 45,300 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 45,500 ریال -500 1.09% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 76,000 ریال 400 0.53% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖