معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۴.۰۹ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه در بورس کالا روز سه شنبه 9 تیرماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 20 20 54,000 54,000 54,000 54,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 4,994 374 264 25,636 25,636 25,636 25,636
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 44 44 25,636 25,636 25,636 25,636
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,530 400 400 25,636 25,636 25,636 25,636
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی غدیر 0 150 150 25,636 25,636 25,636 25,636
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی آبادان 20 0 0 23,072 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - S70 درجه 1 پتروشیمی آبادان 20 20 20 25,380 25,380 25,380 25,380
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 300 300 300 28,200 28,200 28,200 28,200
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 352 0 0 25,000 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 748 0 0 22,500 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 198 550 198 23,072 24,029 24,061 24,149
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 170 50 30 19,996 19,996 19,996 19,996
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 0 24,354 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 352 352 25,636 25,636 25,636 25,636
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 570 450 24,995 24,995 24,995 24,995
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 140 140 19,996 19,996 19,996 19,996
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 110 110 24,995 24,995 24,995 24,995
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 286 286 25,636 25,636 25,636 25,636
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 2,000 490 390 43,660 43,660 43,660 43,660
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 380 380 43,660 43,660 43,660 43,660
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 286 253 253 43,349 43,349 43,349 43,349
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 5,005 1,067 891 43,660 43,660 43,660 43,660
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم 231 1,342 231 39,294 42,018 42,020 42,028
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 220 935 220 40,272 41,509 41,936 42,150
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(مچینگ) پتروشیمی جم 0 33 33 43,349 43,349 43,349 43,349
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N(مچینگ) پتروشیمی جم 0 385 385 43,660 43,660 43,660 43,660
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,000 1,020 980 43,349 43,349 43,349 43,349
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 پتروشیمی شازند 160 4,240 160 34,679 38,146 38,146 38,146
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 20 20 43,349 43,349 43,349 43,349
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 880 3,124 880 39,812 42,118 42,238 43,009
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 1,012 66 66 44,235 44,235 44,235 44,235
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 176 176 44,235 44,235 44,235 44,235
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 704 66 44 44,235 44,235 44,235 44,235
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F(مچینگ) پتروشیمی مهر 0 594 594 44,235 44,235 44,235 44,235
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 506 22 22 44,235 44,235 44,235 44,235
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 پتروشیمی جم 220 484 220 42,727 42,727 43,027 44,227
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 187 66 66 42,727 42,727 42,727 42,727
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 110 594 110 42,727 43,807 44,144 44,449
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم 220 0 0 43,349 0 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 220 132 110 43,349 43,349 43,349 43,349
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 110 803 110 38,454 42,019 42,203 42,299
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511(مچینگ) پتروشیمی جم 0 44 44 42,727 42,727 42,727 42,727
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 550 132 132 42,727 42,727 42,727 42,727
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J(مچینگ) پتروشیمی ایلام 0 286 286 42,727 42,727 42,727 42,727
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 200 0 0 44,903 0 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 5,000 230 230 44,903 44,903 44,903 44,903
پلی اتیلن سنگین بادی 0035(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 140 140 44,903 44,903 44,903 44,903
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 220 528 220 44,903 45,373 45,500 45,809
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 110 0 0 44,903 0 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پلیمر کرمانشاه 312 264 96 40,413 40,413 40,413 40,413
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 48 48 45,799 44,903 44,903 44,903
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 216 216 40,413 40,413 40,413 40,413
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 700 550 550 44,864 44,864 44,864 44,864
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 220 0 0 44,864 0 0 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 0 44,864 0 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 506 0 0 43,194 0 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 500 2,750 500 38,875 41,539 41,793 42,339
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 1,040 830 43,194 43,194 43,194 43,194
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 390 310 43,194 43,194 43,194 43,194
پلی اتیلن سبک فیلم 0075(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 170 170 43,194 43,194 43,194 43,194
پلی اتیلن سبک فیلم 0200(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 490 490 43,194 43,194 43,194 43,194
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,518 286 286 43,194 43,194 43,194 43,194
پلی اتیلن سبک فیلم 0190(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 44 44 43,194 43,194 43,194 43,194
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 484 0 0 43,194 0 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 518 64 64 43,194 43,194 43,194 43,194
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 518 21 21 43,194 43,194 43,194 43,194
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 21 21 43,194 43,194 43,194 43,194
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 21 21 43,194 43,194 43,194 43,194
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 374 44 44 43,815 43,815 43,815 43,815
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 484 2,266 484 44,787 46,659 47,450 49,265
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 0 0 44,787 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 0 0 44,792 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 2,000 560 260 44,787 44,787 44,787 44,787
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 120 120 44,787 44,787 44,787 44,787
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 88 132 88 31,917 32,001 32,053 32,119
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 407 275 32,897 32,897 32,897 32,897
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,001 891 891 32,897 32,897 32,897 32,897
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1,364 33 33 32,897 32,897 32,897 32,897
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 550 88 88 34,529 34,529 34,529 34,529
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 950 0 0 34,529 0 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,500 110 110 33,029 33,029 33,029 33,029
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 231 231 32,897 32,897 32,897 32,897
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 110 110 32,897 32,897 32,897 32,897
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 22 22 32,897 32,897 32,897 32,897
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 44 44 34,529 34,529 34,529 34,529
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 60 60 33,029 33,029 33,029 33,029
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT پتروشیمی تندگویان 330 220 220 32,964 32,964 32,964 32,964
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 506 506 506 31,690 31,690 31,690 31,690
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,001 1,001 1,001 31,690 31,690 31,690 31,690
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 506 506 31,690 31,690 31,690 31,690
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 506 506 31,690 31,690 31,690 31,690
پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 22 22 32,964 32,964 32,964 32,964
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 400 140 140 47,311 47,311 47,311 47,311
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 500 420 420 48,476 48,476 48,476 48,476
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 50 290 50 46,752 56,419 56,447 56,519
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 250 0 0 46,752 0 0 0
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 150 0 0 45,835 0 0 0
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 3,014 3,542 3,014 41,381 42,600 42,600 42,600
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 550 0 0 46,974 0 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 550 44 22 46,974 46,974 46,974 46,974
پلی پروپیلن شیمیایی RP340N پلی پروپیلن جم 176 286 176 46,974 47,020 47,690 49,333
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 22 22 46,974 46,974 46,974 46,974
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 300 20 20 46,974 46,974 46,974 46,974
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 378 378 315 46,974 46,974 46,974 46,974
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 483 483 357 46,974 46,974 46,974 46,974
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C(مچینگ) نوید زرشیمی 0 63 63 46,974 46,974 46,974 46,974
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C(مچینگ) نوید زرشیمی 0 84 84 46,974 46,974 46,974 46,974
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 1,540 1,452 1,364 41,070 41,070 41,070 41,070
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 پتروشیمی مارون 20 40 20 36,963 37,399 37,399 37,399
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 1,320 1,056 836 41,070 41,070 41,070 41,070
پلی پروپیلن نساجی C30S(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 176 176 41,070 41,070 41,070 41,070
پلی پروپیلن نساجی Z30S(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 484 484 41,070 41,070 41,070 41,070
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 440 242 220 41,070 41,070 41,070 41,070
پلی پروپیلن نساجی HP550J(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 220 220 41,070 41,070 41,070 41,070
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 360 360 360 44,178 44,178 44,178 44,178
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 252 0 0 41,070 0 0 0
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 1,050 441 420 41,070 41,070 41,070 41,070
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK(مچینگ) پتروشیمی رجال 0 105 105 41,070 41,070 41,070 41,070
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 819 1,050 819 41,070 41,179 41,260 41,449
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 450 0 0 46,218 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 990 0 0 46,218 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 180 0 0 45,450 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 420 0 0 45,450 0 0 0

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 75,500 ریال 3500 4.64% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 75,500 ریال 3500 4.64% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 76,000 ریال 2400 3.16% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 76,000 ریال 2700 3.55% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 77,000 ریال 1700 2.21% نمودار و آرشیو
0075 69,300 ریال 800 1.15% نمودار و آرشیو
020 67,500 ریال 1000 1.48% نمودار و آرشیو
Lf190 66,500 ریال 900 1.35% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 63,800 ریال 2800 4.39% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 64,000 ریال 2200 3.44% نمودار و آرشیو
2420h 63,500 ریال 700 1.1% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 63,500 ریال 700 1.1% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 65,000 ریال 2000 3.08% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 62,900 ریال 700 1.11% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 77,200 ریال 400 0.52% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 86,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 96,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 76,700 ریال -300 0.39% نمودار و آرشیو
1551 75,500 ریال -1000 1.31% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 86,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 78,500 ریال 900 1.15% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 83,800 ریال 3300 3.94% نمودار و آرشیو
ZR230 83,500 ریال 3000 3.59% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 104,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖