عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۱.۲۷ قیمت روز مواد اولیه

عرضه مواد اولیه پلیمری در بورس کالا، دوشنبه 28 فروردین 1396
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/01/15 86,824 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نقدی 1396/02/02 39,466 504 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 1396/02/02 39,466 264 0 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 1396/02/02 39,466 500 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی Z30G نقدی 1396/02/02 39,466 440 880 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی V30G نقدی 1396/02/02 39,466 88 0 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی SF060 نقدی 1396/02/02 39,466 798 210 پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1396/02/02 39,466 374 660 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی C30S نقدی 1396/02/02 39,466 748 1,320 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نقدی 1396/02/02 39,822 1,512 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نقدی 1396/02/02 44,524 126 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نقدی 1396/02/02 41,781 105 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نقدی 1396/02/02 44,524 210 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی X30G نقدی 1396/02/02 39,466 242 0 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن پزشکی V30GA سلف 1396/02/12 40,713 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی استایرن مقاوم 4512 نقدی 1396/02/02 51,000 200 0 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی MP08 نقدی 1396/02/02 50,990 100 0 محب پلیمر قم
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 نقدی 1396/02/02 40,726 1,232 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1396/02/02 40,726 440 660 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1396/02/02 40,726 720 0 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV نقدی 1396/02/02 40,161 720 0 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV نقدی 1396/02/02 40,161 720 0 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1396/02/02 39,782 440 1,012 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1396/02/02 39,782 720 0 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1396/02/02 41,955 2,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی 1396/02/02 44,309 1,606 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 نقدی 1396/02/02 42,639 600 0 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1396/02/02 40,507 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 2 نقدی 1396/01/15 31,526 500 0 پتروشیمی شازند
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/01/15 86,824 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 - OFF درجه2 نقدی 1396/02/02 65,931 30 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 نقدی 1396/02/02 60,226 90 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 نقدی 1396/02/02 72,684 20 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 نقدی 1396/02/02 64,608 131 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B02 درجه 1 نقدی 1396/02/02 38,375 3,000 0 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 نقدی 1396/02/02 39,878 50 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 نقدی 1396/02/02 35,447 10 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 نقدی 1396/02/02 39,878 60 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 نقدی 1396/02/02 35,447 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 نقدی 1396/02/02 33,564 140 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 1 نقدی 1396/02/02 35,803 10 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 نقدی 1396/02/02 31,825 60 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 3 نقدی 1396/02/02 21,880 10 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - HI0500 درجه 1 نقدی 1396/02/02 33,503 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - HI0500 درجه 2 نقدی 1396/02/02 31,558 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 2 نقدی 1396/02/02 31,573 140 0 پتروشیمی شازند
پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 1 نقدی 1396/02/02 31,765 22 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 2 نقدی 1396/02/02 28,235 10 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1396/02/02 30,251 66 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 نقدی 1396/02/02 26,890 20 0 پتروشیمی بندرامام
inpia.ir

قیمت مواداولیه؛ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 62,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 62,500 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 62,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 62,400 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 62,400 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 62,700 ریال 100 0.16% نمودار و آرشیو
5110 62,800 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 62,500 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 62,300 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
0075 - نمودار و آرشیو
020 58,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 58,500 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 54,200 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,900 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
2420h 57,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 57,900 ریال -100 0.17% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 57,300 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Arak 74,500 ریال 500 0.67% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf 75,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 64,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 85,000 ریال -1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 77,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 75,000 ریال 200 0.27% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 64,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 70,200 ریال 200 0.28% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 66,800 ریال 300 0.45% نمودار و آرشیو
ZR230 66,800 ریال 300 0.45% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 78,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 55,200 ریال 8400 15.22% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 54,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 47,000 ریال 400 0.85% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 46,000 ریال 500 1.09% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 47,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 51,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 49,200 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 107,200 ریال -200 0.19% نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖