تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۵.۱۹ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 19 مرداد 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 37,148 37,148 37,148 37,148 0 96 96
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 37,148 37,148 37,148 37,148 0 96 96
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 38,582 40,501 41,440 42,440 110 920 110
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,876 43,109 43,494 44,409 2,500 5,330 2,500
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 32,119 32,119 32,502 34,056 660 1,056 660
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 32,119 32,119 32,119 32,119 1,518 1,298 1,232
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 37,354 38,449 38,866 39,309 330 836 330
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 39,697 39,697 39,697 39,697 220 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 37,354 41,089 41,089 41,089 220 17,226 220
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 38,130 43,111 43,345 43,850 2,000 4,480 2,000
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 44,751 49,226 49,226 49,226 483 5,145 483
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 27,646 27,646 27,646 27,646 704 704 704
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 32,119 32,119 32,119 32,119 0 286 286
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 26,607 29,267 29,267 29,267 1,584 12,276 1,584
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 38,308 40,569 40,824 41,562 1,000 3,600 1,000
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 31,006 34,106 34,106 34,106 2,002 39,655 2,002
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 26,607 29,267 29,267 29,267 180 6,940 180
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 32,119 32,119 32,191 32,865 2,000 2,220 2,000
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 29,541 32,495 32,495 32,495 1,012 39,666 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 29,541 32,495 32,495 32,495 506 16,104 506
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 36,733 36,733 36,733 36,733 1,012 44 22
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 38,308 41,229 41,348 42,138 500 2,050 500
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 36,733 36,733 36,733 36,733 1,540 858 660
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 38,582 38,582 38,582 38,582 1,012 242 110
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 42,372 48,829 49,346 53,010 650 2,170 650
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 40,744 43,719 44,043 44,333 550 1,530 550
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 38,876 45,679 47,006 47,722 737 3,861 737
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 27,646 27,646 27,646 27,646 506 616 506
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,148 37,148 37,148 37,148 1,000 460 440
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم نقدی 33,499 33,499 33,499 33,499 253 88 66
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم نقدی 32,862 32,862 32,862 32,862 187 132 132
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 31,006 34,106 34,106 34,106 1,518 39,479 1,518
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 41,321 41,321 41,321 41,321 302 1,210 302
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 39,712 42,709 43,045 43,231 200 510 200
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 36,733 36,733 36,733 36,733 0 110 110
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 37,148 37,148 37,148 37,148 0 120 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 32,862 32,862 32,862 32,862 0 55 55
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 36,149 41,729 41,871 42,249 600 1,280 600
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 44,751 49,226 49,226 49,226 101 262 101
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 37,148 37,288 37,319 37,351 55 77 55
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 51,123 51,123 51,123 51,123 100 60 60
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 34,592 37,037 37,512 38,051 143 495 143
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 38,556 43,239 43,414 44,109 100 290 100
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم نقدی 37,148 37,148 37,148 37,148 385 231 231
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم نقدی 40,903 40,903 40,903 40,903 220 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 35,262 35,262 35,262 35,262 506 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 38,308 39,819 40,195 41,459 1,015 2,462 1,015
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله نقدی 38,308 39,527 39,569 39,601 220 682 220
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 36,733 36,733 36,733 36,733 1,584 264 66
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 33,499 33,499 33,499 33,499 0 22 22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 51,123 51,123 51,123 51,123 0 40 40
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 37,148 37,148 37,148 37,148 0 154 154
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 26,607 29,267 29,267 29,267 3,000 15,400 3,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 26,607 29,267 29,267 29,267 2,000 18,500 2,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,308 40,219 40,455 41,599 1,584 3,586 1,584
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 36,733 36,733 36,733 36,733 0 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 36,733 36,733 36,733 36,733 0 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 38,582 38,582 38,582 38,582 0 902 902

قیمت مواداولیه؛ ۸ خرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 39,800 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 45,100 ریال -300 0.66% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 40,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,900 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 45,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,000 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
5110 44,600 ریال -400 0.89% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,500 ریال 200 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 41,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 52,000 ریال 1500 2.88% نمودار و آرشیو
020 46,700 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
Lf190 47,100 ریال -1500 3.09% نمودار و آرشیو
52518 39,300 ریال 400 1.02% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 46,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
2420h 48,600 ریال -400 0.82% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 47,700 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 46,800 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD 44,000 ریال 800 1.82% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 44,900 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD 43,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 48,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 49,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 49,300 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 46,400 ریال 600 1.29% نمودار و آرشیو
C30s 45,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 43,500 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 54,500 ریال -300 0.55% نمودار و آرشیو
1540 51,500 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
1551 51,100 ریال نمودار و آرشیو
781 41,400 ریال -200 0.48% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 46,800 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 46,500 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
552R Maroun 46,800 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 49,300 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 58,800 ریال 1000 1.7% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖