معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۵.۱۹ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 19 مرداد 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 37,148 37,148 37,148 37,148 0 96 96
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 37,148 37,148 37,148 37,148 0 96 96
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 38,582 40,501 41,440 42,440 110 920 110
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,876 43,109 43,494 44,409 2,500 5,330 2,500
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 32,119 32,119 32,502 34,056 660 1,056 660
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 32,119 32,119 32,119 32,119 1,518 1,298 1,232
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 37,354 38,449 38,866 39,309 330 836 330
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 39,697 39,697 39,697 39,697 220 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 37,354 41,089 41,089 41,089 220 17,226 220
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 38,130 43,111 43,345 43,850 2,000 4,480 2,000
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 44,751 49,226 49,226 49,226 483 5,145 483
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 27,646 27,646 27,646 27,646 704 704 704
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 32,119 32,119 32,119 32,119 0 286 286
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 26,607 29,267 29,267 29,267 1,584 12,276 1,584
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 38,308 40,569 40,824 41,562 1,000 3,600 1,000
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 31,006 34,106 34,106 34,106 2,002 39,655 2,002
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 26,607 29,267 29,267 29,267 180 6,940 180
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 32,119 32,119 32,191 32,865 2,000 2,220 2,000
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 29,541 32,495 32,495 32,495 1,012 39,666 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 29,541 32,495 32,495 32,495 506 16,104 506
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 36,733 36,733 36,733 36,733 1,012 44 22
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 38,308 41,229 41,348 42,138 500 2,050 500
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 36,733 36,733 36,733 36,733 1,540 858 660
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 38,582 38,582 38,582 38,582 1,012 242 110
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 42,372 48,829 49,346 53,010 650 2,170 650
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 40,744 43,719 44,043 44,333 550 1,530 550
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 38,876 45,679 47,006 47,722 737 3,861 737
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 27,646 27,646 27,646 27,646 506 616 506
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,148 37,148 37,148 37,148 1,000 460 440
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم نقدی 33,499 33,499 33,499 33,499 253 88 66
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم نقدی 32,862 32,862 32,862 32,862 187 132 132
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 31,006 34,106 34,106 34,106 1,518 39,479 1,518
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 41,321 41,321 41,321 41,321 302 1,210 302
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 39,712 42,709 43,045 43,231 200 510 200
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 36,733 36,733 36,733 36,733 0 110 110
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 37,148 37,148 37,148 37,148 0 120 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 32,862 32,862 32,862 32,862 0 55 55
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 36,149 41,729 41,871 42,249 600 1,280 600
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 44,751 49,226 49,226 49,226 101 262 101
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 37,148 37,288 37,319 37,351 55 77 55
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 51,123 51,123 51,123 51,123 100 60 60
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 34,592 37,037 37,512 38,051 143 495 143
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 38,556 43,239 43,414 44,109 100 290 100
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم نقدی 37,148 37,148 37,148 37,148 385 231 231
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم نقدی 40,903 40,903 40,903 40,903 220 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 35,262 35,262 35,262 35,262 506 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 38,308 39,819 40,195 41,459 1,015 2,462 1,015
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله نقدی 38,308 39,527 39,569 39,601 220 682 220
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 36,733 36,733 36,733 36,733 1,584 264 66
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 33,499 33,499 33,499 33,499 0 22 22
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 51,123 51,123 51,123 51,123 0 40 40
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 37,148 37,148 37,148 37,148 0 154 154
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 26,607 29,267 29,267 29,267 3,000 15,400 3,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 26,607 29,267 29,267 29,267 2,000 18,500 2,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,308 40,219 40,455 41,599 1,584 3,586 1,584
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 36,733 36,733 36,733 36,733 0 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 36,733 36,733 36,733 36,733 0 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 38,582 38,582 38,582 38,582 0 902 902

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 74,000 ریال 2000 2.7% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 60,400 ریال 400 0.66% نمودار و آرشیو
020 59,500 ریال 400 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 59,500 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,700 ریال 400 0.74% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 60,300 ریال 1000 1.66% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 59,500 ریال 600 1.01% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 67,800 ریال -400 0.59% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 86,500 ریال 1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,500 ریال 200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,000 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,100 ریال 500 1.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,400 ریال 400 0.86% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 51,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 71,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال -1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖