قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۱۰.۰۷ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/10/05
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/09/21 درصد تغییر
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 47,157 45,762 3
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 51,873 45,762 13
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 47,904 46,495 3
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 47,904 46,495 3
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 40,617 39,537 3
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 40,332 39,395 2
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 40,332 39,395 2
اروند پلی وینیل کلراید S6532 33,570 33,904 -1
اروند پلی وینیل کلراید S7042 36,927 37,295 -1
اروند پلی وینیل کلراید E7242 36,256 36,617 -1
اروند پلی وینیل کلراید E7244 36,256 36,617 -1
اروند پلی وینیل کلراید E6834 36,256 36,617 -1
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 47,157 45,762 3
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 51,873 50,339 3
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,332 39,395 2
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 41,795 41,580 1
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 41,516 40,570 2
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 44,102 43,751 1
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 39,860 38,506 4
آبادان پلی وینیل کلراید S57 36,927 37,295 -1
آبادان پلی وینیل کلراید S60 35,249 35,600 -1
آبادان پلی وینیل کلراید S65 33,570 33,904 -1
آبادان پلی وینیل کلراید S70 36,927 37,295 -1
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 75,134 68,890 9
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 76,637 70,268 9
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 68,433 62,319 10
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 39,860 38,506 4
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 40,607 39,239 3
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 40,617 39,537 3
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 47,157 45,762 3
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 47,157 45,762 3
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 35,249 35,600 -1
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 33,570 33,904 -1
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 36,927 37,295 -1
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP332L 35,760 35,067 2
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 36,134 35,434 2
پلی پروپیلن جم HP422H 36,321 35,617 2
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 35,760 35,067 2
پلی پروپیلن جم HP 502P 35,760 35,067 2
پلی پروپیلن جم HP 552R 35,760 35,067 2
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 35,760 35,067 2
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 41,066 40,270 2
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 41,066 40,270 2
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 41,066 40,270 2
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 42,186 41,369 2
پلی پروپیلن جم HP 564 S 37,628 36,899 2
پلی پروپیلن جم EP3130UV 43,980 42,944 2
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 35,760 35,067 2
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 35,760 35,067 2
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 35,760 35,067 2
پلی نار P-CR-380 37,068 36,350 2
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 50,352 48,029 5
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 48,272 46,287 4
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 45,858 43,973 4
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 43,445 41,658 4
تبریز ABS 73,985 68,233 8
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 53,662 50,358 7
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 53,662 50,358 7
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 53,662 50,358 7
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 52,099 48,892 7
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 48,785 45,751 7
تبریز EPS Oversize 48,785 45,751 7
تبریز EPS Fine 45,858 43,006 7
تبریز EPS SuperFine 45,858 43,006 7
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 41,516 40,570 2
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 42,825 41,850 2
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 41,516 40,570 2
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 42,264 41,303 2
تبریز پلی اتیلن دورانی 3840 41,654 40,239 4
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 39,860 38,506 4
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 40,607 39,239 3
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 39,860 38,506 4
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 40,607 39,239 3
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 42,252 40,817 4
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 41,504 40,084 4
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 40,707 39,314 4
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 41,454 40,046 4
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 39,860 38,506 4
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 40,607 39,239 3
بانیار EPS 100-FR 55,428 52,112 6
بانیار EPS 200-FR 55,428 52,112 6
بانیار EPS 300-FR 55,428 52,112 6
بانیار EPS 400-FR 54,341 51,090 6
بانیار EPS 500-FR 50,914 47,839 6
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 48,272 46,287 4
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 45,858 43,973 4
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 40,617 39,537 3
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 40,617 39,537 3
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 39,860 38,506 4
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 40,607 39,239 3
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 39,860 38,506 4
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 40,607 39,239 3
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 39,860 38,506 4
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 40,607 39,239 3
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 39,860 38,506 4
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 41,795 41,580 1
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 44,102 43,751 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 46,238 44,667 4
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 47,104 45,517 3
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 42,200 41,226 2
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 41,654 40,239 4
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 41,516 40,570 2
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 42,825 41,850 2
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 41,255 39,854 4
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 39,860 38,506 4
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 40,607 39,239 3
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 39,860 38,506 4
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 40,607 39,239 3
خوزستان PGPC 1822 84,043 81,040 4
خوزستان PGPC 0712 84,043 81,040 4
خوزستان PGPC 1218 84,043 81,040 4
خوزستان PGPC 0407 84,043 81,040 4
خوزستان PGPC 2230 84,043 81,040 4
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 66,044 63,019 5
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 51,660 48,914 6
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 51,660 48,914 6
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 66,044 63,019 5
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 66,044 63,019 5
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 66,044 63,019 5
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 66,044 63,019 5
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 72,395 69,247 5
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 SPL 68,921 65,840 5
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 41,066 40,270 2
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 35,760 35,067 2
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 35,760 35,067 2
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 35,760 35,067 2
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 35,760 35,067 2
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 35,760 35,067 2
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 35,760 35,067 2
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 36,134 35,434 2
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 35,760 35,067 2
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 35,760 35,067 2
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 35,760 35,067 2
شازند PP-R270G 41,066 40,270 2
شازند PP-EP2X CI 41,066 40,270 2
شازند PP-EP2X CE 41,066 40,270 2
شازند PP-ARP 230 41,066 40,270 2
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 37,628 36,899 2
شازند PP R 40 41,066 40,270 2
شازند PP R 60 41,066 40,270 2
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 35,760 35,067 2
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 35,760 35,067 2
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 35,760 35,067 2
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 37,068 36,350 2
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 35,760 35,067 2
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 39,860 38,506 4
شازند *HD-EX3(PE80) 41,070 40,979 0
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,332 39,395 2
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 40,617 39,537 3
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 41,454 40,046 4
شازند PBR 79,560 71,149 12
شازند PBR -1210S 84,790 76,278 11
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 42,825 41,850 2
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 41,516 40,570 2
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 41,516 40,570 2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 39,139 36,402 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 39,139 36,402 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 38,813 36,099 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 38,813 36,099 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800 37,921 35,270 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG805 37,921 35,270 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 36,979 34,393 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 36,979 34,393 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG761 36,443 33,895 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 35,877 33,369 8
شهیدتند گویان PET آمورف 36,443 33,895 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 34,100 32,225 6
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 34,100 32,225 6
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG621 33,592 31,745 6
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TGSB 35,471 33,520 6
غدیر پلی وینیل کلراید S65 33,570 33,904 -1
غدیر پلی وینیل کلراید S57 36,927 37,295 -1
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 47,157 45,762 3
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 47,157 45,762 3
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 47,904 46,495 3
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 47,157 45,762 3
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 47,157 45,762 3
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 47,157 45,762 3
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 47,157 45,762 3
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 51,873 50,339 3
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,332 39,395 2
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 39,860 38,506 4
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 40,607 39,239 3
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 35,760 35,067 2
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 35,760 35,067 2
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 35,760 35,067 2
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 35,760 35,067 2
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 35,760 35,067 2
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 35,760 35,067 2
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 35,760 35,067 2
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 35,760 35,067 2
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 35,760 35,067 2
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 41,066 40,270 2
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 36,134 35,434 2
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 35,760 35,067 2
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 35,760 35,067 2
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 41,066 40,270 2
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 38,189 37,266 2
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 36,134 35,434 2
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 41,066 40,270 2
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 41,066 40,270 2
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 41,066 40,270 2
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 35,760 35,067 2
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 35,760 35,067 2
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 35,760 35,067 2
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 36,134 35,434 2
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 35,760 35,067 2
نوید زرشیمی ZH 422 H 36,321 35,617 2
نوید زرشیمی ZR 340R 42,186 41,369 2
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 40,332 39,395 2
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 73,985 68,233 8
قائد بصیر ABS 75 86,852 80,100 8
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 39,860 38,506 4
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 40,607 39,239 3
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 39,860 38,506 4
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 40,607 39,239 3
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 40,617 39,537 3
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 42,200 41,226 2
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,332 39,395 2
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 40,607 39,239 3
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 39,860 38,506 4
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 40,607 39,239 3
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 41,516 40,570 2
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 41,516 40,570 2
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 41,516 40,570 2
تخت جمشید لاتکس 21,257 19,491 9
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 48,272 46,287 4
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3500ریال اضافه می گردد
نرخ ارز: 39327 ریال

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖