تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۵.۱۰.۷ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/10/05
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به روز یکشنبه 95/09/21 درصد تغییر
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0190 47,157 45,762 3
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم 0030 51,873 45,762 13
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ 47,904 46,495 3
آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم LIM1922 47,904 46,495 3
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین بادی 5020 40,617 39,537 3
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HMF3713 40,332 39,395 2
آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110 40,332 39,395 2
اروند پلی وینیل کلراید S6532 33,570 33,904 -1
اروند پلی وینیل کلراید S7042 36,927 37,295 -1
اروند پلی وینیل کلراید E7242 36,256 36,617 -1
اروند پلی وینیل کلراید E7244 36,256 36,617 -1
اروند پلی وینیل کلراید E6834 36,256 36,617 -1
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420H 47,157 45,762 3
امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم 2420D 51,873 50,339 3
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,332 39,395 2
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 41,795 41,580 1
امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 41,516 40,570 2
امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 44,102 43,751 1
ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J 39,860 38,506 4
آبادان پلی وینیل کلراید S57 36,927 37,295 -1
آبادان پلی وینیل کلراید S60 35,249 35,600 -1
آبادان پلی وینیل کلراید S65 33,570 33,904 -1
آبادان پلی وینیل کلراید S70 36,927 37,295 -1
بندر امام استایرن بوتادین رابر روشن 1502 75,134 68,890 9
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1500 76,637 70,268 9
بندر امام استایرن بوتادین رابر تیره 1712 68,433 62,319 10
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 39,860 38,506 4
بندر امام پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA 40,607 39,239 3
بندر امام پلی اتیلن سنگین بادی 0035 40,617 39,537 3
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0075 47,157 45,762 3
بندر امام پلی اتیلن سبک فیلم 0200 47,157 45,762 3
بندر امام پلی وینیل کلراید S6058 35,249 35,600 -1
بندر امام پلی وینیل کلراید S6558 33,570 33,904 -1
بندر امام پلی وینیل کلراید S7054 36,927 37,295 -1
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP332L 35,760 35,067 2
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J 36,134 35,434 2
پلی پروپیلن جم HP422H 36,321 35,617 2
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L 35,760 35,067 2
پلی پروپیلن جم HP 502P 35,760 35,067 2
پلی پروپیلن جم HP 552R 35,760 35,067 2
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J 35,760 35,067 2
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP548R 41,066 40,270 2
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440L 41,066 40,270 2
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G 41,066 40,270 2
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی RP340R 42,186 41,369 2
پلی پروپیلن جم HP 564 S 37,628 36,899 2
پلی پروپیلن جم EP3130UV 43,980 42,944 2
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 35,760 35,067 2
پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF1160 35,760 35,067 2
پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 35,760 35,067 2
پلی نار P-CR-380 37,068 36,350 2
تبریز پلی استایرن مقاوم 7240 50,352 48,029 5
تبریز پلی استایرن معمولی 1540 48,272 46,287 4
تبریز پلی استایرن معمولی 1460 45,858 43,973 4
تبریز پلی استایرن معمولی 1160 43,445 41,658 4
تبریز ABS 73,985 68,233 8
تبریز پلی استایرن انبساطی 100 53,662 50,358 7
تبریز پلی استایرن انبساطی 200 53,662 50,358 7
تبریز پلی استایرن انبساطی 300 53,662 50,358 7
تبریز پلی استایرن انبساطی 400 52,099 48,892 7
تبریز پلی استایرن انبساطی 500 48,785 45,751 7
تبریز EPS Oversize 48,785 45,751 7
تبریز EPS Fine 45,858 43,006 7
تبریز EPS SuperFine 45,858 43,006 7
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 41,516 40,570 2
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 42,825 41,850 2
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220AA 41,516 40,570 2
تبریز پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ 42,264 41,303 2
تبریز پلی اتیلن دورانی 3840 41,654 40,239 4
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA 39,860 38,506 4
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA 40,607 39,239 3
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 39,860 38,506 4
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA 40,607 39,239 3
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA 42,252 40,817 4
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA 41,504 40,084 4
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA 40,707 39,314 4
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA 41,454 40,046 4
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA 39,860 38,506 4
تبریز پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA 40,607 39,239 3
بانیار EPS 100-FR 55,428 52,112 6
بانیار EPS 200-FR 55,428 52,112 6
بانیار EPS 300-FR 55,428 52,112 6
بانیار EPS 400-FR 54,341 51,090 6
بانیار EPS 500-FR 50,914 47,839 6
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP35 48,272 46,287 4
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26 45,858 43,973 4
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 40,617 39,537 3
جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 40,617 39,537 3
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 39,860 38,506 4
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV 40,607 39,239 3
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 39,860 38,506 4
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV 40,607 39,239 3
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 39,860 38,506 4
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV 40,607 39,239 3
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 39,860 38,506 4
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 41,795 41,580 1
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) 44,102 43,751 1
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 46,238 44,667 4
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU 47,104 45,517 3
جم پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S 42,200 41,226 2
جم پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV 41,654 40,239 4
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501AA 41,516 40,570 2
جم پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ 42,825 41,850 2
جم پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV 41,255 39,854 4
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 39,860 38,506 4
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV 40,607 39,239 3
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 39,860 38,506 4
جم پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV 40,607 39,239 3
خوزستان PGPC 1822 84,043 81,040 4
خوزستان PGPC 0712 84,043 81,040 4
خوزستان PGPC 1218 84,043 81,040 4
خوزستان PGPC 0407 84,043 81,040 4
خوزستان PGPC 2230 84,043 81,040 4
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 66,044 63,019 5
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 51,660 48,914 6
خوزستان اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC 51,660 48,914 6
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 66,044 63,019 5
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 66,044 63,019 5
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 66,044 63,019 5
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 66,044 63,019 5
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 72,395 69,247 5
خوزستان اپوکسی رزین مایع E06 SPL 68,921 65,840 5
رجال پلی پروپیلن نساجی RG3212E 41,066 40,270 2
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XXS 35,760 35,067 2
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S 35,760 35,067 2
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XS 35,760 35,067 2
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101P 35,760 35,067 2
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XP 35,760 35,067 2
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101XN 35,760 35,067 2
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1104K 36,134 35,434 2
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102H 35,760 35,067 2
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102L 35,760 35,067 2
رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK 35,760 35,067 2
شازند PP-R270G 41,066 40,270 2
شازند PP-EP2X CI 41,066 40,270 2
شازند PP-EP2X CE 41,066 40,270 2
شازند PP-ARP 230 41,066 40,270 2
شازند پلی پروپیلن نساجی HP565S 37,628 36,899 2
شازند PP R 40 41,066 40,270 2
شازند PP R 60 41,066 40,270 2
شازند پلی پروپیلن نساجی HP550J 35,760 35,067 2
شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R 35,760 35,067 2
شازند پلی پروپیلن نساجی HP554P 35,760 35,067 2
شازند پلی پروپیلن پزشکی V30GA 37,068 36,350 2
شازند پلی پروپیلن نساجی V30S 35,760 35,067 2
شازند پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA 39,860 38,506 4
شازند *HD-EX3(PE80) 41,070 40,979 0
شازند پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,332 39,395 2
شازند پلی اتیلن سنگین بادی BL3 40,617 39,537 3
شازند پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA 41,454 40,046 4
شازند PBR 79,560 71,149 12
شازند PBR -1210S 84,790 76,278 11
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ 42,825 41,850 2
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0209AA 41,516 40,570 2
شازند پلی اتیلن سبک خطی 0410AA 41,516 40,570 2
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 39,139 36,402 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 39,139 36,402 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 38,813 36,099 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 38,813 36,099 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800 37,921 35,270 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG805 37,921 35,270 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 36,979 34,393 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 36,979 34,393 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG761 36,443 33,895 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 35,877 33,369 8
شهیدتند گویان PET آمورف 36,443 33,895 8
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 34,100 32,225 6
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 34,100 32,225 6
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG621 33,592 31,745 6
شهیدتند گویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TGSB 35,471 33,520 6
غدیر پلی وینیل کلراید S65 33,570 33,904 -1
غدیر پلی وینیل کلراید S57 36,927 37,295 -1
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 47,157 45,762 3
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47 47,157 45,762 3
لاله پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T 47,904 46,495 3
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47 47,157 45,762 3
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01 47,157 45,762 3
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 47,157 45,762 3
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 47,157 45,762 3
لاله پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 51,873 50,339 3
مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,332 39,395 2
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 39,860 38,506 4
مارون پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 40,607 39,239 3
مارون پلی پروپیلن نساجی C30S 35,760 35,067 2
مارون پلی پروپیلن نساجی V30S 35,760 35,067 2
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S 35,760 35,067 2
مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G 35,760 35,067 2
مارون پلی پروپیلن نساجی V30G 35,760 35,067 2
مارون پلی پروپیلن نساجی F30G 35,760 35,067 2
مارون پلی پروپیلن نساجی V79S 35,760 35,067 2
مارون پلی پروپیلن نساجی V79G 35,760 35,067 2
مارون پلی پروپیلن شیمیایی X30G 35,760 35,067 2
مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C 41,066 40,270 2
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF 36,134 35,434 2
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T30G 35,760 35,067 2
مارون پلی پروپیلن شیمیایی T31SE 35,760 35,067 2
مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R 41,066 40,270 2
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA 38,189 37,266 2
نوید زرشیمی پلی پروپیلن فیلم ZH525J 36,134 35,434 2
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C 41,066 40,270 2
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C 41,066 40,270 2
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L 41,066 40,270 2
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH510L 35,760 35,067 2
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH550J 35,760 35,067 2
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M 35,760 35,067 2
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی ZH520J 36,134 35,434 2
نوید زرشیمی پلی پروپیلن نساجی HP552R 35,760 35,067 2
نوید زرشیمی ZH 422 H 36,321 35,617 2
نوید زرشیمی ZR 340R 42,186 41,369 2
مهر پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F 40,332 39,395 2
قائد بصیر اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی 73,985 68,233 8
قائد بصیر ABS 75 86,852 80,100 8
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 39,860 38,506 4
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV 40,607 39,239 3
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 39,860 38,506 4
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV 40,607 39,239 3
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 40,617 39,537 3
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX2 42,200 41,226 2
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 40,332 39,395 2
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 40,607 39,239 3
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 39,860 38,506 4
لرستان پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV 40,607 39,239 3
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B01 41,516 40,570 2
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B02 41,516 40,570 2
مهاباد پلی اتیلن سبک خطی 22B03 41,516 40,570 2
تخت جمشید لاتکس 21,257 19,491 9
تخت جمشید پارس پلی استایرن معمولی G1551 48,272 46,287 4
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Natural آن ،3500ریال اضافه می گردد
نرخ ارز: 39327 ریال

قیمت مواداولیه؛ ۳۱ خرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 38,900 ریال -200 0.51% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 41,450 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 41,400 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,000 ریال -300 0.74% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 42,650 ریال -150 0.35% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 42,100 ریال -250 0.59% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 42,300 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,400 ریال -50 0.12% نمودار و آرشیو
0075 51,000 ریال 2200 4.31% نمودار و آرشیو
020 43,400 ریال -500 1.14% نمودار و آرشیو
Lf190 43,100 ریال -500 1.15% نمودار و آرشیو
52518 38,400 ریال -300 0.78% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 49,000 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
2420h 43,100 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 43,950 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 42,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 45,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 45,600 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,200 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
C30s 44,900 ریال -600 1.32% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 43,600 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 54,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 49,600 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
1551 49,200 ریال نمودار و آرشیو
781 40,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 39,600 ریال 500 1.26% نمودار و آرشیو
821 42,500 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,200 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
552R Maroun 48,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 80,500 ریال 500 0.62% نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 80,500 ریال 500 0.62% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 50,500 ریال -500 0.98% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 75,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L 49,300 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 36,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 36,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 36,300 ریال -100 0.27% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 35,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 35,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 35,300 ریال -100 0.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 89,000 ریال -3000 3.26% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf 48,200 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖