تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۱۲.۱۶ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 94/12/16
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به یکشنبه 94/12/02 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 36,068 35,782 1
آریا ساسول LH0030 36,068 35,782 1
آریا ساسول LP0470KJ 36,724 36,444 1
آریا ساسول LP0470KJ 36,724 36,444 1
آریا ساسول HB 5020 34,581 34,001 2
آریا ساسول HCH5110 34,995 34,606 1
آریا ساسول MF 3713 34,995 34,606 1
اروند PVC- S6532 21,972 20,704 6
اروند PVC - S7042 24,169 22,774 6
اروند PVC - E7242 24,169 22,774 6
اروند PVC - E7244 24,169 22,774 6
اروند PVC - E6834 24,169 22,774 6
امیرکبیر LD2420H 36,068 35,782 1
امیرکبیر LD2420D 36,068 35,782 1
امیرکبیر EX5 34,995 34,606 1
امیرکبیر EX3(PE100)** 36,997 36,780 1
امیرکبیر LL0209 AA 37,155 36,780 1
امیرکبیر HD EX3(PE100 Blak) 39,505 39,571 -0
ایلام HD 2200J 32,877 31,984 3
آبادان PVC-S57 24,169 22,774 6
آبادان PVC-S60 23,071 21,739 6
آبادان PVC-S65 21,972 20,704 6
آبادان PVC-S70 24,169 22,774 6
بندر امام SBR 1502 38,135 35,635 7
بندر امام SBR 1500 38,898 36,348 7
بندر امام SBR 1712 35,278 32,240 9
بندر امام HI 0500 32,877 31,984 3
بندر امام HI 0500 UA 33,533 32,646 3
بندر امام HD 0035 34,581 34,001 2
بندر امام LH 0075 36,068 35,782 1
بندر امام LF 0200 36,068 35,782 1
بندر امام PVC S6058 23,071 21,739 6
بندر امام PVC 6558 21,972 20,704 6
بندر امام PVC 7054 24,169 22,774 6
پلی پروپیلن جم EP 332L 28,848 28,478 1
پلی پروپیلن جم HP 525J 29,176 28,809 1
پلی پروپیلن جم HP422H 29,176 28,809 1
پلی پروپیلن جم HP 510L 28,848 28,478 1
پلی پروپیلن جم HP 502P 28,848 28,478 1
پلی پروپیلن جم HP 502R 28,848 28,478 1
پلی پروپیلن جم HP 550J 28,848 28,478 1
پلی پروپیلن جم EP548R 34,751 34,441 1
پلی پروپیلن جم EP440L 34,751 34,441 1
پلی پروپیلن جم EP440G 34,751 34,441 1
پلی پروپیلن جم RP 340N 34,751 34,441 1
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 31,143 30,797 1
پلی نار SF 060 28,848 28,478 1
پلی نار SF 1160 28,848 28,478 1
پلی نار PYI 250 28,848 28,478 1
تبریز HIPS 7240 38,763 37,483 3
تبریز GPPS 1540 37,984 36,406 4
تبریز GPPS 1460 36,084 34,586 4
تبریز GPPS 1160 34,185 32,765 4
تبریز *ABS 43,728 42,362 3
تبریز EPS 100 39,454 36,391 8
تبریز EPS 200 39,454 36,391 8
تبریز EPS 300 39,454 36,391 8
تبریز EPS 400 38,681 35,677 8
تبریز EPS 500 36,123 33,264 9
تبریز EPS Oversize 36,123 33,264 9
تبریز EPS Fine 33,956 31,268 9
تبریز EPS SuperFine 33,956 31,268 9
تبریز LL0 209 AA 37,155 36,780 1
تبریز LL0 209 KJ 37,325 36,952 1
تبریز LL0 220 AA 35,833 35,471 1
تبریز LL 0220KJ 36,489 36,134 1
تبریز MD 3840 UV 34,192 33,263 3
تبریز HD EA 6070 32,877 31,984 3
تبریز HD UA 6070 33,533 32,646 3
تبریز HD EA 5218 32,877 31,984 3
تبریز HD UA 5218 33,533 32,646 3
تبریز HD 4440 EA 33,536 32,600 3
تبریز HD 4440 UA 34,192 33,263 3
تبریز HD EA 6040 32,877 31,984 3
تبریز HD UA 6040 33,533 32,646 3
بانیار EPS 100-FR 41,461 38,418 8
بانیار EPS 200-FR 41,461 38,418 8
طاهاسازان پیشتاز GP35 37,984 36,406 4
طاهاسازان پیشتاز GP26 36,084 34,586 4
جم HD BL3 34,581 34,001 2
جم HD BL4 34,581 34,001 2
جم HD 60507 32,877 31,984 3
جم HD 60507 UV 33,533 32,646 3
جم HD 52518 32,877 31,984 3
جم HD 52518 UV 33,533 32,646 3
جم HD 52505 32,877 31,984 3
جم HD 52511 32,877 31,984 3
جم HD EX3(PE100)** 36,997 36,780 1
جم HD EX3(PE100 Blak) 39,505 39,571 -0
جم MD 38504UV 34,192 33,263 3
جم LL22501 AA 37,155 36,780 1
جم LL22501 KJ 37,325 36,952 1
جم LL32604 UV 34,192 33,263 3
خوزستان PGPC 1822 64,424 63,835 1
خوزستان PGPC 0712 64,424 63,835 1
خوزستان PGPC 1218 64,424 63,835 1
خوزستان PGPC 0407 64,424 63,835 1
خوزستان PGPC 2230 64,424 63,835 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 56,747 58,175 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 44,121 45,421 -3
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 44,121 45,421 -3
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 56,747 58,175 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 56,747 58,175 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 56,747 58,175 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 56,747 58,175 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 62,322 63,807 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 59,272 60,726 -2
رجال RG 3212 E 34,751 34,441 1
رجال RG 1101XXS 28,848 28,478 1
رجال RG 1101S 28,848 28,478 1
رجال RG 1101XS 28,848 28,478 1
رجال RG 1101P 28,848 28,478 1
رجال RG 1101XP 28,848 28,478 1
رجال RG 1101XN 28,848 28,478 1
رجال RG 1104K 29,176 28,809 1
رجال RG 1102H 28,848 28,478 1
رجال RG 1102L 28,848 28,478 1
رجال RG 1102XK 28,848 28,478 1
شازند PP-R270G 34,751 34,441 1
شازند PP-EP2X CI 34,751 34,441 1
شازند PP-EP2X CE 34,751 34,441 1
شازند PP-ARP 230 34,751 34,441 1
شازند PP-HP 565 S 31,143 30,797 1
شازند PP R 40 34,751 34,441 1
شازند PP R 60 34,751 34,441 1
شازند PP-HP 550 J 28,848 28,478 1
شازند PP-HP 552 R 28,848 28,478 1
شازند PP-HP 554 P 28,848 28,478 1
شازند PP-V30GA 30,160 29,803 1
شازند PP-V30S 28,848 28,478 1
شازند HD-5620 EA 32,877 31,984 3
شازند *HD-EX3(PE80) 35,571 35,435 0
شازند HD-EX5 34,995 34,606 1
شازند HD-BL3 34,581 34,001 2
شازند MD 3840 UA 34,192 33,263 3
شازند PBR 34,991 32,447 8
شازند PBR -1210S 39,582 37,085 7
شازند LL0 209 KJ 37,325 36,952 1
شازند LL0 209 AA 37,155 36,780 1
شازند LL0410 AA 37,155 36,780 1
شهیدتند گویان PET BG845 29,884 29,516 1
شهیدتند گویان PET BG841 29,884 29,516 1
شهیدتند گویان PET BG 825 29,635 29,270 1
شهیدتند گویان PET BG821 29,635 29,270 1
شهیدتند گویان PET BG800 28,954 28,597 1
شهیدتند گویان PET BG805 28,954 28,597 1
شهیدتند گویان PET BG781 28,234 27,887 1
شهیدتند گویان PET BG785 28,234 27,887 1
شهیدتند گویان PET BG761 27,825 27,482 1
شهیدتند گویان PET BG 732 27,393 27,056 1
شهیدتند گویان PET آمورف 27,825 27,482 1
شهیدتند گویان PET TG645 25,919 26,012 -0
شهیدتند گویان PET TG641 25,919 26,012 -0
شهیدتند گویان PET TG621 25,532 25,625 -0
شهیدتند گویان PET TGSB 26,961 27,058 -0
غدیر PVC-S65 21,972 20,704 6
غدیر PVC-S57 24,169 22,774 6
لاله LD 2102TX00 36,068 35,782 1
لاله LD 2101 TN 47 36,068 35,782 1
لاله LD 1922 T 36,724 36,444 1
لاله LD 2404 TC47 36,068 35,782 1
لاله LD 2004 TC00 36,068 35,782 1
لاله LD 2100TN00 36,068 35,782 1
مارون HD-EX5 34,995 34,606 1
مارون HD-I4 32,877 31,984 3
مارون HD-I4 UV 33,533 32,646 3
مارون PP-C30S 28,848 28,478 1
مارون PP-V30S 28,848 28,478 1
مارون PP-Z30S 28,848 28,478 1
مارون PP-V30G 28,848 28,478 1
مارون PP-F30G 28,848 28,478 1
مارون PP-V79S 28,848 28,478 1
مارون PP-V79G 28,848 28,478 1
مارون PP-X30G 28,848 28,478 1
مارون PP-MR230C 34,751 34,441 1
مارون PP-EP1X35AF 29,176 28,809 1
مارون PP-T30G 28,848 28,478 1
مارون PP-T31SE 28,848 28,478 1
مارون PP EP-C40R 34,751 34,441 1
نوید زرشیمی ZH515MA 31,143 30,797 1
نوید زرشیمی ZH 525J 29,176 28,809 1
نوید زرشیمی ZR 230C 34,751 34,441 1
نوید زرشیمی ZB 332 C 34,751 34,441 1
نوید زرشیمی ZB 332 L 34,751 34,441 1
نوید زرشیمی ZH510L 28,848 28,478 1
نوید زرشیمی ZH 550 J 28,848 28,478 1
نوید زرشیمی ZH500 M 28,848 28,478 1
نوید زرشیمی ZH520J 29,176 28,809 1
نوید زرشیمی HP 552 R 28,848 28,478 1
نوید زرشیمی ZH 422 H 29,372 29,008 1
مهر HD 7000 F 34,995 34,606 1
قائد بصیر *ABS 50 NW 43,728 42,362 3
قائد بصیر *ABS 75 51,333 49,730 3
پلیمر کرمانشاه HD-I3 32,877 31,984 3
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 33,533 32,646 3
پلیمر کرمانشاه HD-I4 32,877 31,984 3
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 33,533 32,646 3
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 34,581 34,001 2
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 36,963 36,593 1
تخت جمشید لاتکس 10,789 10,082 7
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3500ریال اضافه می گردد
نرخ ارز: 34520 ریال

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖