قیمت NPC در تاریخ ۱۳۹۴.۱۲.۱۶ قیمت روز مواد اولیه

میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به روز یکشنبه 94/12/16
مجتمع تولیدی محصول قیمت (ریال بر کیلوگرم) دو هفته منتهی به یکشنبه 94/12/02 درصد تغییر
آریا ساسول LF 0190 36,068 35,782 1
آریا ساسول LH0030 36,068 35,782 1
آریا ساسول LP0470KJ 36,724 36,444 1
آریا ساسول LP0470KJ 36,724 36,444 1
آریا ساسول HB 5020 34,581 34,001 2
آریا ساسول HCH5110 34,995 34,606 1
آریا ساسول MF 3713 34,995 34,606 1
اروند PVC- S6532 21,972 20,704 6
اروند PVC - S7042 24,169 22,774 6
اروند PVC - E7242 24,169 22,774 6
اروند PVC - E7244 24,169 22,774 6
اروند PVC - E6834 24,169 22,774 6
امیرکبیر LD2420H 36,068 35,782 1
امیرکبیر LD2420D 36,068 35,782 1
امیرکبیر EX5 34,995 34,606 1
امیرکبیر EX3(PE100)** 36,997 36,780 1
امیرکبیر LL0209 AA 37,155 36,780 1
امیرکبیر HD EX3(PE100 Blak) 39,505 39,571 -0
ایلام HD 2200J 32,877 31,984 3
آبادان PVC-S57 24,169 22,774 6
آبادان PVC-S60 23,071 21,739 6
آبادان PVC-S65 21,972 20,704 6
آبادان PVC-S70 24,169 22,774 6
بندر امام SBR 1502 38,135 35,635 7
بندر امام SBR 1500 38,898 36,348 7
بندر امام SBR 1712 35,278 32,240 9
بندر امام HI 0500 32,877 31,984 3
بندر امام HI 0500 UA 33,533 32,646 3
بندر امام HD 0035 34,581 34,001 2
بندر امام LH 0075 36,068 35,782 1
بندر امام LF 0200 36,068 35,782 1
بندر امام PVC S6058 23,071 21,739 6
بندر امام PVC 6558 21,972 20,704 6
بندر امام PVC 7054 24,169 22,774 6
پلی پروپیلن جم EP 332L 28,848 28,478 1
پلی پروپیلن جم HP 525J 29,176 28,809 1
پلی پروپیلن جم HP422H 29,176 28,809 1
پلی پروپیلن جم HP 510L 28,848 28,478 1
پلی پروپیلن جم HP 502P 28,848 28,478 1
پلی پروپیلن جم HP 502R 28,848 28,478 1
پلی پروپیلن جم HP 550J 28,848 28,478 1
پلی پروپیلن جم EP548R 34,751 34,441 1
پلی پروپیلن جم EP440L 34,751 34,441 1
پلی پروپیلن جم EP440G 34,751 34,441 1
پلی پروپیلن جم RP 340N 34,751 34,441 1
پلی پروپیلن جم PP-HP 564 S 31,143 30,797 1
پلی نار SF 060 28,848 28,478 1
پلی نار SF 1160 28,848 28,478 1
پلی نار PYI 250 28,848 28,478 1
تبریز HIPS 7240 38,763 37,483 3
تبریز GPPS 1540 37,984 36,406 4
تبریز GPPS 1460 36,084 34,586 4
تبریز GPPS 1160 34,185 32,765 4
تبریز *ABS 43,728 42,362 3
تبریز EPS 100 39,454 36,391 8
تبریز EPS 200 39,454 36,391 8
تبریز EPS 300 39,454 36,391 8
تبریز EPS 400 38,681 35,677 8
تبریز EPS 500 36,123 33,264 9
تبریز EPS Oversize 36,123 33,264 9
تبریز EPS Fine 33,956 31,268 9
تبریز EPS SuperFine 33,956 31,268 9
تبریز LL0 209 AA 37,155 36,780 1
تبریز LL0 209 KJ 37,325 36,952 1
تبریز LL0 220 AA 35,833 35,471 1
تبریز LL 0220KJ 36,489 36,134 1
تبریز MD 3840 UV 34,192 33,263 3
تبریز HD EA 6070 32,877 31,984 3
تبریز HD UA 6070 33,533 32,646 3
تبریز HD EA 5218 32,877 31,984 3
تبریز HD UA 5218 33,533 32,646 3
تبریز HD 4440 EA 33,536 32,600 3
تبریز HD 4440 UA 34,192 33,263 3
تبریز HD EA 6040 32,877 31,984 3
تبریز HD UA 6040 33,533 32,646 3
بانیار EPS 100-FR 41,461 38,418 8
بانیار EPS 200-FR 41,461 38,418 8
طاهاسازان پیشتاز GP35 37,984 36,406 4
طاهاسازان پیشتاز GP26 36,084 34,586 4
جم HD BL3 34,581 34,001 2
جم HD BL4 34,581 34,001 2
جم HD 60507 32,877 31,984 3
جم HD 60507 UV 33,533 32,646 3
جم HD 52518 32,877 31,984 3
جم HD 52518 UV 33,533 32,646 3
جم HD 52505 32,877 31,984 3
جم HD 52511 32,877 31,984 3
جم HD EX3(PE100)** 36,997 36,780 1
جم HD EX3(PE100 Blak) 39,505 39,571 -0
جم MD 38504UV 34,192 33,263 3
جم LL22501 AA 37,155 36,780 1
جم LL22501 KJ 37,325 36,952 1
جم LL32604 UV 34,192 33,263 3
خوزستان PGPC 1822 64,424 63,835 1
خوزستان PGPC 0712 64,424 63,835 1
خوزستان PGPC 1218 64,424 63,835 1
خوزستان PGPC 0407 64,424 63,835 1
خوزستان PGPC 2230 64,424 63,835 1
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 56,747 58,175 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75 44,121 45,421 -3
خوزستان اپوکسی رزین جامد E1X75LC 44,121 45,421 -3
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 56,747 58,175 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 56,747 58,175 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 56,747 58,175 -2
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 56,747 58,175 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL 62,322 63,807 -2
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL 59,272 60,726 -2
رجال RG 3212 E 34,751 34,441 1
رجال RG 1101XXS 28,848 28,478 1
رجال RG 1101S 28,848 28,478 1
رجال RG 1101XS 28,848 28,478 1
رجال RG 1101P 28,848 28,478 1
رجال RG 1101XP 28,848 28,478 1
رجال RG 1101XN 28,848 28,478 1
رجال RG 1104K 29,176 28,809 1
رجال RG 1102H 28,848 28,478 1
رجال RG 1102L 28,848 28,478 1
رجال RG 1102XK 28,848 28,478 1
شازند PP-R270G 34,751 34,441 1
شازند PP-EP2X CI 34,751 34,441 1
شازند PP-EP2X CE 34,751 34,441 1
شازند PP-ARP 230 34,751 34,441 1
شازند PP-HP 565 S 31,143 30,797 1
شازند PP R 40 34,751 34,441 1
شازند PP R 60 34,751 34,441 1
شازند PP-HP 550 J 28,848 28,478 1
شازند PP-HP 552 R 28,848 28,478 1
شازند PP-HP 554 P 28,848 28,478 1
شازند PP-V30GA 30,160 29,803 1
شازند PP-V30S 28,848 28,478 1
شازند HD-5620 EA 32,877 31,984 3
شازند *HD-EX3(PE80) 35,571 35,435 0
شازند HD-EX5 34,995 34,606 1
شازند HD-BL3 34,581 34,001 2
شازند MD 3840 UA 34,192 33,263 3
شازند PBR 34,991 32,447 8
شازند PBR -1210S 39,582 37,085 7
شازند LL0 209 KJ 37,325 36,952 1
شازند LL0 209 AA 37,155 36,780 1
شازند LL0410 AA 37,155 36,780 1
شهیدتند گویان PET BG845 29,884 29,516 1
شهیدتند گویان PET BG841 29,884 29,516 1
شهیدتند گویان PET BG 825 29,635 29,270 1
شهیدتند گویان PET BG821 29,635 29,270 1
شهیدتند گویان PET BG800 28,954 28,597 1
شهیدتند گویان PET BG805 28,954 28,597 1
شهیدتند گویان PET BG781 28,234 27,887 1
شهیدتند گویان PET BG785 28,234 27,887 1
شهیدتند گویان PET BG761 27,825 27,482 1
شهیدتند گویان PET BG 732 27,393 27,056 1
شهیدتند گویان PET آمورف 27,825 27,482 1
شهیدتند گویان PET TG645 25,919 26,012 -0
شهیدتند گویان PET TG641 25,919 26,012 -0
شهیدتند گویان PET TG621 25,532 25,625 -0
شهیدتند گویان PET TGSB 26,961 27,058 -0
غدیر PVC-S65 21,972 20,704 6
غدیر PVC-S57 24,169 22,774 6
لاله LD 2102TX00 36,068 35,782 1
لاله LD 2101 TN 47 36,068 35,782 1
لاله LD 1922 T 36,724 36,444 1
لاله LD 2404 TC47 36,068 35,782 1
لاله LD 2004 TC00 36,068 35,782 1
لاله LD 2100TN00 36,068 35,782 1
مارون HD-EX5 34,995 34,606 1
مارون HD-I4 32,877 31,984 3
مارون HD-I4 UV 33,533 32,646 3
مارون PP-C30S 28,848 28,478 1
مارون PP-V30S 28,848 28,478 1
مارون PP-Z30S 28,848 28,478 1
مارون PP-V30G 28,848 28,478 1
مارون PP-F30G 28,848 28,478 1
مارون PP-V79S 28,848 28,478 1
مارون PP-V79G 28,848 28,478 1
مارون PP-X30G 28,848 28,478 1
مارون PP-MR230C 34,751 34,441 1
مارون PP-EP1X35AF 29,176 28,809 1
مارون PP-T30G 28,848 28,478 1
مارون PP-T31SE 28,848 28,478 1
مارون PP EP-C40R 34,751 34,441 1
نوید زرشیمی ZH515MA 31,143 30,797 1
نوید زرشیمی ZH 525J 29,176 28,809 1
نوید زرشیمی ZR 230C 34,751 34,441 1
نوید زرشیمی ZB 332 C 34,751 34,441 1
نوید زرشیمی ZB 332 L 34,751 34,441 1
نوید زرشیمی ZH510L 28,848 28,478 1
نوید زرشیمی ZH 550 J 28,848 28,478 1
نوید زرشیمی ZH500 M 28,848 28,478 1
نوید زرشیمی ZH520J 29,176 28,809 1
نوید زرشیمی HP 552 R 28,848 28,478 1
نوید زرشیمی ZH 422 H 29,372 29,008 1
مهر HD 7000 F 34,995 34,606 1
قائد بصیر *ABS 50 NW 43,728 42,362 3
قائد بصیر *ABS 75 51,333 49,730 3
پلیمر کرمانشاه HD-I3 32,877 31,984 3
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV 33,533 32,646 3
پلیمر کرمانشاه HD-I4 32,877 31,984 3
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV 33,533 32,646 3
پلیمر کرمانشاه HD-BL3 34,581 34,001 2
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 36,963 36,593 1
تخت جمشید لاتکس 10,789 10,082 7
* برپایه قیمت تمام شده و با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
*برای محاسبه قیمت گرید مشکی بر اساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3200ریال اضافه می گردد
**برای محاسبه قیمت گرید مشکی براساس قیمت تمام شده،به قیمت Naturalآن ،3500ریال اضافه می گردد
نرخ ارز: 34520 ریال

قیمت مواداولیه؛ ۳ بهمن ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 56,400 ریال 100 0.18% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 57,500 ریال 500 0.87% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 56,700 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 56,800 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 57,000 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 56,600 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
5110 57,000 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 57,300 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 57,800 ریال 800 1.38% نمودار و آرشیو
0075 56,800 ریال -400 0.7% نمودار و آرشیو
020 57,000 ریال -500 0.87% نمودار و آرشیو
Lf190 56,800 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
22B02 52,800 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
52518 51,600 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 51,500 ریال -300 0.58% نمودار و آرشیو
2420h 55,900 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 56,200 ریال -400 0.71% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 55,300 ریال 300 0.54% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak 71,200 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 71,200 ریال 1200 1.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf 70,000 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 69,500 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 69,500 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 69,500 ریال 200 0.29% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf 69,200 ریال نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 60,200 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
C30s 61,000 ریال 600 0.98% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 51,200 ریال -3900 7.08% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 74,300 ریال -200 0.27% نمودار و آرشیو
1540 69,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 67,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 60,500 ریال نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 60,000 ریال 500 0.83% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 60,200 ریال 200 0.33% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 104,500 ریال 1000 0.96% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 64,300 ریال نمودار و آرشیو
440G 75,500 ریال نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 62,000 ریال 200 0.32% نمودار و آرشیو
MR230 68,000 ریال 1800 2.65% نمودار و آرشیو
ZR230 68,200 ریال 2000 2.93% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 72,000 ریال 2000 2.78% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 47,600 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,000 ریال 1500 1.46% نمودار و آرشیو
ABS150 105,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 65,500 ریال 2500 3.82% نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖